• No results found

Ett starkare näringsliv i Västmanland och Mälardalen Motion 2018/19:1028 av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ett starkare näringsliv i Västmanland och Mälardalen Motion 2018/19:1028 av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion S2161

Motion till riksdagen

2018/19:1028

av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S)

Ett starkare näringsliv i Västmanland och

Mälardalen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrad energiförsörjning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag. Vi

socialdemokrater vill ta tillvara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler. För att det ska lyckas behöver samhället

tillhandahålla nödvändig infrastruktur och energi.

I Västmanland har vi många världsledande företag och har på senare tid fått flera nya, stora etableringar i vår region. Det är glädjande och något vi vill fortsätta att utveckla. För att fortsätta ha ett starkt näringsliv med nya och växande företag behöver vi kunna erbjuda god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Sverige ska ha en god tillgång till el och annan energi med en energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat – och att göra det på internationellt konkurrenskraftiga villkor.

Dessvärre befinner sig Västmanland och övriga Mälardalen i en situation där vi under de närmaste 10 åren kommer ha svårt att tillgodose nya energikrävande verksamheter i eller i närheten av Västerås med tillräcklig el. Energiförsörjningen är inte tillräckligt god för det. Det hämmar tillväxten och kan omöjliggöra viktiga

etableringar och fler arbetstillfällen. Samtidigt ser vi ett ökat intresse för Västmanland och Mälardalen gällande denna typ av verksamhet från nationella och internationella investerare, vilket innebär missade möjligheter för regionen och nationen.

Vi vill se långsiktiga förutsättningar för energibranschen och den svenska industrin. Vi vill att ännu fler företag ska kunna etablera sig i vår region, ta del av den dynamik, kompetens och infrastruktur som finns och bidra med än fler arbetstillfällen och innovationskraft. Energitillgången i Mälardalen behöver förbättras så att fler viktiga företagsetableringar kan bli verklighet i Västmanland.

(2)

Olle Thorell (S) Pia Nilsson (S)

References

Related documents

ten via Malmö hamn (CMP), Malmö Airport och Copenhagen International Airport samt en väl fungerande och utbyggd tågtrafik är avgörande för att få en arbetsmarknadsförstoring,

Ett omfattande omställningsarbete tog vid omgående och i detta arbete har ingått dels formellt utsedda personer och grupper på lokal och kommunal nivå i samarbete med

Vi har ovan lyft fram två frågeställningar: dels framväxten och karaktären hos en utvecklingsinriktad forskning (modell 2), dels några kännetecknen på en inter- aktiv forskning –

In this reform, the research group that had organised and de- signed the development process from the field experiments with new forms of work organisation, up to and including

Forskningen ska inte styra organiseringen av innova- tions- och lärprocesser, men den kan vara ett stöd i denna på flera sätt: för att synliggöra praktikernas

Strömsholms kanal i Dalarna och Västmanland är en viktig angelägenhet för såväl kanalbolagets fyra delägarkommuner som för båtfolket och den kultur- och historie-

Stena Recycling tillstyrker förslagen till ändringar när det gäller blandning av farligt avfall med den reservationen att det bör förtydligas att detta i första hand är ett

Bestämmelserna om kontrollplaner i plan- och bygglagen (2010:900) komplette- ras så att en kontrollplan ska omfatta uppgifter om allt bygg- och rivningsavfall och även

Tidsramen för när kraven ska börja gälla bedömer Uppsala kommun vara rimlig utifrån att stora delar av den nya versionen av Lagen om elektronisk kommunikation inte förändras

If for whatever reason a general carve out of larger enterprises is not feasible, it still continues to be important that when transposing the Code into national law, the

Till skillnad mot utredningen anser Konjunkturinstitutet att vita certifikat inte bör införas.. Styrningen är inte träffsäker, de additiva effekterna är osäkra och

Energimyndigheten uppmuntras att ha dialog med Konsumentverket i arbetet med att ta fram en plan för hur beteendeinsikter kan tas tillvara och integreras i kommunikationsinsatser

Mycket mer skulle kunna anföras men utredningen är så undermålig att den måste kompletteras med åtgärder för att främja småskalig vindkraft, vattenkraft och biokraft..

Att vidga Skatteverkets kontroll- och sanktionsmöjligheter betyder inte nödvändigtvis att förtroendet för skattesystemet ökar.. Exempelvis har inga synbara positiva effekter

Av tabellen framgår att fäder totalt sett är mer närvarande i texterna än mödrar i form av explicita referenter, och det resultatet går på tvärs med påståendet att fäder

ngt man är inställd på (möjligtvis) händer l. 62) också saken, att tillståndet ”framställs […] som en väntan på någon eller något okänt”. En äldre synonym i denna

The first task is to identify phytoremediation technologies for soil and groundwater remediation, second task is to evaluate phytoremediation technologies in Baltic Sea

Pulp and paper mills, for example, are known for its large water consumption and generation of toxic wastewater [2,3,4] while wooden furniture and floor industries

sativa, petroleum hydrocarbon C10-C50 content in CS was not statistically significant in planted soil in comparison to unplanted (Fig.. Similar results were found in

Simultaneously with the given group, a satellite communication and analysis of the infom1ation facilities send a signal of inquiry about environmental condition of

the very beginning.. Interestingly, that concentrations of IJ7Cs in the dead wood in the most contaminated part at Kraton-3 site was almost 370 times lower than in the 30-km

Det är inte enbart då eleverna förbereder sina argument utan framförallt under samtalet, då de tillsammans får argumentera kring energi- och miljöfrågor, som agens kommer till