• No results found

Rätt till rökfritt boende Motion 2019/20:2855 av Jonas Eriksson (MP) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rätt till rökfritt boende Motion 2019/20:2855 av Jonas Eriksson (MP) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion MP1508

Motion till riksdagen

2019/20:2855

av Jonas Eriksson (MP)

Rätt till rökfritt boende

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma till riksdagen med förslag på hur boende ska kunna fredas från ofrivillig passiv rökning och

tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ingen ska behöva flytta för att grannen röker!

Alla vet att rökning är ohälsosam, såväl aktiv som passiv rökning.

Riksdagen har antagit ett folkhälsomål om att ingen mot sin vilja från och med 2014 ska utsättas för passiv rökning. Sverige har också antagit WHO:s ramkonvention om tobak som säger att ingen ofrivilligt ska utsättas för passiv rökning.

Det finns mycket kvar att göra för att uppfylla det målet. Regeringen lämnade i mars 2018 ett förslag till ny lag om tobak och liknande produkter till riksdagen. I den

propositionen återfanns flera förslag för att minska bruket av tobak men också för att skapa flera rökfria miljöer. En majoritet i riksdagen stödde dock inte regeringen alla förslag vilket vi bedömer är olyckligt ur ett folkhälsoperspektiv. Det är viktigt att regeringens förslag genomförs. Propositionen undantog dock på ett olyckligt sätt ett område som skapat mycket problem för icke-rökare. Nämligen rätten att få slippa tobaksrök i sin egen bostad och på tillhörande balkonger eller uteplatser.

I Sverige är det inte juridiskt hållbart för fastighetsägare att skriva in bestämmelser om rökfrihet i hyreskontrakten. Det saknas idag möjlighet att skriva avtal om rökfrihet i

(2)

2 exempelvis nyproducerade hyreslägenheter och i bostadsrätter. Fastighetsägare får inte förbjuda rökning i befintliga flerbostadshus vid problem med passiv rökning från grannar, som inte kan åtgärdas på ett enkelt sätt. Detta löses inte heller ut i regeringens förslag.

Enligt Astma- och Allergiförbundet är det lagligt i Finland sedan 2016 och i flera andra länder. I Finland kan den kommunala myndigheten godkänna en ansökan från ett fastighetsbolag om rökförbud på balkonger, terrasser och övriga utomhusområden om rök sprider sig, till exempel från en balkong till en annan, på grund av konstruktionerna eller andra omständigheter. Att röken sprider sig räcker, sanitär olägenhet behöver inte bevisas.

Många lider idag av rökning i anslutning till sin bostad. Även om man som

lägenhetsinnehavare kan be besökare att inte röka i bostaden kan den inte hindra att rök sprider sig till friskluftsintag, in genom ett fönster som står på glänt en varm

sommarnatt eller till ens balkong från en rökare i bostadens omedelbara närhet. Det är inte rimligt att den enda återstående lösningen för någon som lider av passiv rökning ska behöva flytta.

Socialutskottet konstaterade i betänkande 2018/19:SoU3 och SoU10 att det lagstadgade rökförbudet inte hindrar att frivilliga initiativ kan komplettera

lagregleringen och att riksdagen därför inte bör ta något initiativ i motionens riktning. Det förekommer rökfria bostadsfastigheter men de tillhör undantagen och det är svårt för en enskild att driva frivilliga överenskommelser. Det finns därför skäl för

Regeringen att återkomma till riksdagen med förslag på hur boende ska fredas från ofrivillig passiv rökning.

References

Related documents

Förmånliga villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning. Konsumentverket har

Regelrådet har i promemorian inte kunnat återfinna någon information om det bedöms uppstå administrativa kostnader för företag till följd av förslaget och har heller inte för

Vetenskapsrådet anser dock att en konsultationsskyldighet inför enskilda beslut om fördelning av forsknings- medel riskerar att leda till otydlighet om huruvida andra hänsyn än de

Vi vill meddela att vi ansluter oss till det yttrande som LRF och LRF Skogsägarna skickat in beträffande kulturdepartementets utkast till lagrådsremiss gällande ”En

Regeringen uppdrar åt Kriminalvården att utveckla och genomföra utbildningsinsatser för intagna på anstalter och häkten med syfte att öka kunskapen om demokratin och

Vidare har USA antagit en lag (den s.k. US Cloud Act) som innebär att amerikanska tjänsteleverantörer i regel ska vara skyldiga att följa en begäran från amerikanska myndigheter

Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst

Kammarrätten anser också att det finns anledning att vidare överväga om verkligen en elev som har ett pågående ärende eller har fått ett beslut om återkal- lelse av antagning

Thomas Blom, prorektor, Margareta Friman, prorektor, Anne-Christine Larsson Ljung, universitetsdirektör och Sebastian Hardin, studentkårens ordförande har varit med om den

återkallelse av antagning till en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå till följd av att sökanden lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter inte får meddelas

Utredaren har på sidan 256 anfört att det föreslagna nya brottet, grov trafikbrottslighet, bör kunna ligga till grund för körkortsingripande enligt körkortslagen (jfr 5 kap 3

Remissvar rörande Ett stärkt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri (Ds2019:22). TULL-KUST har inga synpunkter

Avseende förslaget som rör den som inte betalt tillbaka felaktigt utbetalt belopp i samband med rut- och rotarbeten anges att det motverkar missbruk av systemet vilket på sikt

Skatteverket påpekar självt att det för den enskilde är det svårt att förutse när beslutet om slutlig skatt kommer att fattas och därmed när dennes godkännande för F-skatt

Pierre Sjöström (S) yrkar, i enlighetmed kommunstyrelsens arbetsutskotts förlag, att kommunstyrelsen ska besluta atttill Finansdepartementetavge yttrande, daterat2019- 03-05,

Därutöver lämnar vi reflek- tioner kring metoden för att beräkna merkostnader för gleshet, komponenterna i den föreslagna verksamhetsövergripande delmodellen, vilka uppgifter

A practical test and finite element analysis (FEA) of the shear modulus was performed on 3-layer samples reinforced with aluminium plates, see Figure 1.. Figure 1: Constructed

Knots are naturally occurring defects which reduce the strength and stiffness of wood by interrupting the direction and continuity of the wood fibers; however, the composite nature

John Lomax och hans son Alan utförde ett ovärderligt dokumentationsarbete med sina fältinspelningar, men som Francis Davis skriver i sin bok The History of the Blues, 1995, har

Ulf Så, Dylan står för existensen i sin helhet medan Clapton befinner sig

The aim of present investigation was to evaluate the efficacy of introduced bacterial isolates to stimulate the bioremediation of fuel oil contaminated soil where

IN-SITU BIO-REMEDIATION OF HIGHLY TOXIC SUBSTANCES IN SOIL AND GROUNDWATER-A RECENT EXAMPLE IN SOUTHERN SWEDEN Kurt Nilsson Martin Nilsson EcoCare Sweden AB, Sweden