• No results found

Utvärdera kassaregistren Motion 2020/21:3021 av Lars Püss m.fl. (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Utvärdera kassaregistren Motion 2020/21:3021 av Lars Püss m.fl. (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1114

Motion till riksdagen

2020/21:3021

av Lars Püss m.fl. (M)

Utvärdera kassaregistren

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera kassaregistrens effekter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skatteverket har under lång tid lagt ner ett omfattande arbete på utveckling av

detaljerade föreskrifter rörande kassaregister, dock utan att det har gjorts en total och oberoende genomlysning av kontrollsystemens effektivitet och reella påverkan på det skatteundandragande som förekommer i kontanthanterande näringsgrenar.

Skatteverket har vid ett flertal tillfällen lyft fram kontrollsystemets positiva effekter, dock utan att ta hänsyn till den påverkan som andra faktorer än kontrollenheter har fått på den volymmässiga minskningen av skatteundandragande, vilket Skatteverket hävdar har skett. Två tydliga exempel på sådana faktorer är den snabbt och kraftigt minskande kontantanvändningen i samhället, kvittokravet och kontrollen av detsamma. Vi vet alltså inte i dag om det är sådana faktorer, inte de detaljreglerade kontrollenheterna i sig, som har orsakat den positiva utveckling Skatteverket för fram. Det är för övrigt

fortfarande oklart i vilken utsträckning data från kontrollenheter har använts för att upptäcka skatteundandragande, likaså oklart i vilken utsträckning dessa data lett till sanktioner.

(2)

2

Därför är det viktigt att påminna om att införandet av fysiska kontrollenheter har medfört att de kontanthanterande näringarna fått bära i princip hela kostnaden för detta, form av investeringar i nya kassasystem och kontrollenheter. Notera att företags

kostnadsökningar även drabbar konsumenterna, som får betala genom att seriösa aktörer tvingas höja sina priser. Detta ger i sin tur oseriösa aktörer ett större spelrum. Om Skatteverket inte kan visa att företagens investeringar har medfört och medför positiva effekter, exempelvis i form av minskad konkurrens från oseriösa företag, måste man konstatera att nuvarande kontrollsystem har medfört en kapitalförstöring av mycket stora mått, vilket främst drabbat de kontanthanterande näringarna.

Sedan kassaregister infördes har sättet vi betala på förändrats markant. Det

kontantfria samhället diskuterades visserligen men det var långt ifrån en realitet. Det är det däremot idag, mängden kontanter i omlopp har minskat till en tredjedel mellan 2010 och 2018. Under samma period har kortbetalningarna per person och år ökat från 207 till 349, enligt Sveriges Riksbank. Därutöver kommer Swishbetalningar som inte ens fanns 2010. Med de ändrade betalningsmönstren och de höga kostnaderna som

kassaregister innebär så är det angeläget om att utreda vilka effekterna egentligen är av kraven på att näringsidkare som säljer varor och tjänster mot kontant betalning ska ha ett certifierat kassaregister som uppfyller kraven i skatteverkets föreskrifter.

Lars Püss (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Åsa Coenraads (M) Helena Antoni (M)

References

Related documents

Det är rimligen som så att skälet till att produktionskostnaderna i Sverige är de högsta inom EU inte härrör från enbart en källa utan att det är en kombination av faktorer.

Box 2203, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Slottsgatan 5 • Telefon: 036-15 68 00 • kammarrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/kammarratten-i-jonkoping

Hälsningar Jenny Mentzer --- Jenny Mentzer Utredare Administrativa avdelningen Kommunledningskontoret Karlstads kommun jenny.mentzer@karlstad.se Tel: 054-540 80 45

Det är korrekt att kommunerna jämfört med producenterna har bättre lokal kännedom men för att kunna skapa effektiva lösningar så måste kommunerna i så fall få ansvaret för

När det gäller åldern för när grundpension tidigast får tas ut utgår förslagen i slutbetänkandet från förslaget i promemorian Ds 2019:2 om att åldern för

Förslag lämnas också om att avskaffa två särregler för tillgodoräknande av försäkringstid det vill säga dels en regel som gör det möjligt för vissa försäkrade

Den 23 september 2020 presenterade kommissionen ett meddelande om en ny pakt för migration och asyl som syftar till en heltäckande ansats på områdena migration, asyl,

Utgångspunkten är dock att den positiva skatteeffekten för kommuner och regioner justeras genom sänkta statsbidrag (för detaljer se anslag 1:1 i utgiftsområde 25,

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur

Försäkringskassan har inga invändningar i sak mot förslagen men vi vill betona att vi behöver se de följdändringar som kommer att krävas i förordning (2017:819) om ersättning

Risken för övervältring till ekonomiskt bistånd bör utredas vidare.. Den föreslagna nedtrappningen av arbetslöshetsersättningen och den i vissa fall kortare

Istället föreslås en förstärkning av periodiseringsfonden som innebär att 40 procent (idag 30 procent) av resultatet och får sättas av till fonden. Vidare föreslås att

expansionsfondsavsättningar, men med visserligen möjlighet till räntefördelning kopplat till kapitalbehållning, finns det stor risk att återföring av omfattande

Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att lämna förslag på hur myndigheten kan utveckla sin tillsyn utifrån de risker som bristande tillgänglighet i

– lämna förslag till en sådan reglering i plan- och bygglagen (2010:900), – utreda om det är möjligt att undanta vissa enkla åtgärder, som inte är kostsamma, från

Havs- och vattenmyndigheten håller med utredningen om att det på sikt bör införas ett återvinningskrav på fosfor ur avloppsslam för större reningsverk, men vi anser att

Remissyttrande: Hållbar slamhantering, betänkande SOU 2020:3 Havsmiljöinstitutet har på grund av tidsbrist inte haft någon möjlighet att granska.. remissen Hållbar

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Wi ddin g, i närvaro av prorektor, pr ofessor Clas Hättestrand, och universitetsdirektör Eino Omnfeldt.

Mark- och miljööverdomstolen instämmer i betänkandets slutsats om att det, utifrån tillgängligt underlag, inte går att ta ställning till om ett restriktivt spridningsförbud

För att öka ambitionsnivån skulle planerna även kunna syfta till att uppnå andra aspekter för miljökvalitetsnormen för vatten och inte enbart fokusera på

Anslaget får även användas för utgifter för uppföljning och annan verksamhet för genomförandet av politiken för det civila samhället samt för sådana administrativa utgifter

Möjligheten att söka investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande infördes 2016. Investeringsstödet stödjer uppfyllelsen av målet om att underlätta