• No results found

– se bifogade filer Remissinstanser – enligt sändlista För ytterligare information

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "– se bifogade filer Remissinstanser – enligt sändlista För ytterligare information"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

From: Annelie Broomé

Sent: den 11 augusti 2020 09:02

To: M Registrator

Subject: VB: Remiss- Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Från: kommunledningskontoret <kommunledningskontoret@karlstad.se> Skickat: den 1 juli 2020 10:51

Till: Annelie Broomé <annelie.broome@regeringskansliet.se>; Christoffer Sheats <christoffer.sheats@regeringskansliet.se>

Ämne: Sv: Remiss- Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor Hej,

Karlstads kommun avstår från att yttra sig om remissen. Hälsningar Jenny Mentzer --- Jenny Mentzer Utredare Administrativa avdelningen Kommunledningskontoret Karlstads kommun jenny.mentzer@karlstad.se Tel: 054-540 80 45 www.karlstad.se Från: Kontaktcenter 3 <kontaktcenter3@karlstad.se> Skickat: den 30 juni 2020 15:10

Till: KLK Karlstads kommun <karlstadskommun@karlstad.se>

Ämne: VB: Remiss- Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Från: Annelie Broomé <annelie.broome@regeringskansliet.se> Skickat: den 26 juni 2020 13:24

Till: Annelie Broomé <annelie.broome@regeringskansliet.se>

Kopia: Anne.Sandberg@vattenfall.com; Christoffer Sheats <christoffer.sheats@regeringskansliet.se>; Berit Götesson <berit.gotesson@regeringskansliet.se>

Ämne: Remiss- Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Remissinstanser – enligt sändlista

(2)

Remissvaren ska ha kommit in senast den 26 oktober 2020.

Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

christoffer.sheats@regeringskansliet.se.

Ange diarienummer M2020/ 01052/ R och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om

myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Eventuella frågor under remisstiden kan ställas till Christoffer Sheats, e-post: christoffer.sheats@regeringskansliet.se eller tel: 08-405 25 27.

Med vänlig hälsning Rättssekretariatet Miljödepartementet Rättssekretariatet 103 33 Stockholm www.regeringen.se

References

Related documents

När han sedan besökte sin läkare efter utskrivning fick han rådet att sluta ta de kolesterolsänkande läkemedlen eftersom hans blodfetter var normala men vid ett senare besök

Förstår ni icke, att om jag har tid göra en promenad i veckan, vill jag inte vänta på er en halvtimme, för att sedan behöva gå med edra hundar och skrika för alla biler,

I utredningen om skolans inre arbete, (förkortat SIA) som pågick mellan 1970 och 1974 kom det fram att skolans organisation inte längre upplevdes som ändamålsenlig. En mer

När det gäller spillet från Kirunas anrikningsverk ett respektive två (KA1 och KA2) är det järnhalten som försvinner ut med totalavfallet till avfallsdammarna som är intressant

In my doctoral thesis, Det ambivalenta perspektivet: Eva Bonnier och Hanna Hirsch-Pauli i 1880-talets konstliv (The Ambivalent Perspective: Eva Bon- nier and Hanna Hirsch-Pauli

Nyköpings kommun har inget att framföra i ”Remiss - förslag till ändringar i förordning om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande”, då vi

In summary, the present study proposes that metal solubility is not a sufficient indicator for trace metal bioavailability and that extensive Ni-sulfide

Sedan 2008 har Ingela varit anställd som doktorand på musikhögskolan i Örebro där hon forskat om Jenny Linds konstnärskap 1838–49. Jenny Lind (1820–1887) kallas populärt