• No results found

Remiss av förslag till förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av förslag till förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Box 2203, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Slottsgatan 5 • Telefon: 036-15 68 00 • kammarrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/kammarratten-i-jonkoping Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.00

Remissyttrande

Datum 2020-10-22 Diarienummer 2020/258-51 Miljödepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se

Remiss av förslag till förordning om ansvar och

ersättning vid radiologiska olyckor

Ert dnr M2020/01052/R

Kammarrätten har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, inte några synpunkter att lämna på det remitterade förslaget.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av kammarrättsrådet Cathrine Rosell efter föredragning av adjungerade rådet Anna Fritzheimer

References

Related documents

12 § En skriftlig ansökan om ett lägre ansvarsbelopp enligt 31 § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor ska lämnas in av

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Maria Jonsson

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

Box 2243, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 67 00 • Fax: - • jonkopings.tingsratt@dom.se • www.domstol.se/jonkopings-tingsratt

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se • www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

2 (4) Kammarkollegiet Kammarrätten i Jönköping Karlstads kommun Kärnavfallsrådet Kävlinge kommun Lunds kommun Länsstyrelsen i Kalmar län Mark- och miljööverdomstolen..

Då förslaget inte bedöms ha några arbetsgivarpolitiska konsekvenser för de statliga arbetsgivarna avstår Arbetsgivarverket från att lämna synpunkter. Tarja Nevala

I den händelse att Chalmers inte medges undantag från ansvarsregleringen anser högskolan det vara nödvändigt med en möjlighet för högskolan att kunna ansöka om ett lägre

ESV avgränsar sitt svar till den ekonomiska styrningen i staten.. ESV har inget att invända

Förslaget omfattar även förslag till avgiftsnivåer enligt Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Energiföretagen

[r]

Det framgår också av lagens paragraf gällande definitioner, 8 § ansvarslagen, att med ”säkerhet” avses ”en ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet för

I ett tjänsteutlåtande, 2020-09-30, från tillväxt-och näringslivskontoret föreslås att Oskarshamns kommun inte har några synpunkter på förslag till Förordning om ansvar

Förslagsställaren anger i remissen att regeringen beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå vilka författningsändringar och övriga åtgärder som krävs för

Det framgår också av lagens paragraf gällande definitioner, 8 § ansvarslagen, att med ”säkerhet” avses ”en ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet för

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömer att det finns goda förutsättningar att utveckla nuvarande samverkan mellan SSM och Riksgäldskontoret (Riksgälden) inom ramen för

Mot den bakgrunden bör det gå att anta riktlinjer för säkerhetens omfattning och därmed skulle det vara tillräckligt att det inför varje sådan standardiserad transport

För det fall det vidhålls att överklagande ska ske till förvaltningsdomstol bör en enhetlig hantering för anläggningshavarna säkerställas t.ex. genom att utse en

En ny förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor behöver beslutas i anslutning till att lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor träder

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se • www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

Tingsrätten anser dock att skäl även talar för införandet av en bestämmelse som innebär att tillgången till personuppgifter begränsas till vad den som arbetar eller utför