• No results found

Remiss av förslag till förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av förslag till förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Box 2203, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Slottsgatan 5 • Telefon: 036-15 68 00 • kammarrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/kammarratten-i-jonkoping Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.00

Remissyttrande

Datum 2020-10-22 Diarienummer 2020/258-51 Miljödepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se

Remiss av förslag till förordning om ansvar och

ersättning vid radiologiska olyckor

Ert dnr M2020/01052/R

Kammarrätten har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, inte några synpunkter att lämna på det remitterade förslaget.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av kammarrättsrådet Cathrine Rosell efter föredragning av adjungerade rådet Anna Fritzheimer

References

Related documents

I ett tjänsteutlåtande, 2020-09-30, från tillväxt-och näringslivskontoret föreslås att Oskarshamns kommun inte har några synpunkter på förslag till Förordning om ansvar

Förslagsställaren anger i remissen att regeringen beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå vilka författningsändringar och övriga åtgärder som krävs för

Det framgår också av lagens paragraf gällande definitioner, 8 § ansvarslagen, att med ”säkerhet” avses ”en ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet för

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömer att det finns goda förutsättningar att utveckla nuvarande samverkan mellan SSM och Riksgäldskontoret (Riksgälden) inom ramen för

Mot den bakgrunden bör det gå att anta riktlinjer för säkerhetens omfattning och därmed skulle det vara tillräckligt att det inför varje sådan standardiserad transport

För det fall det vidhålls att överklagande ska ske till förvaltningsdomstol bör en enhetlig hantering för anläggningshavarna säkerställas t.ex. genom att utse en

En ny förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor behöver beslutas i anslutning till att lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor träder

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping