• No results found

Fermenteringens inverkan på fytathalten i fullkornssurdeg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fermenteringens inverkan på fytathalten i fullkornssurdeg"

Copied!
25
0
0

Full text

(1)

Fermenteringens inverkan på fytathalten i

fullkornssurdeg

Datum: 2017-06-22

Kursnamn: Miljövetenskap, självständigt arbete för kandidatexamen

Kursnummer: MX107G

Författare: Petra Johansson Handledare: Ulf Hanell

Biträdande handledare: Stefan Karlsson Examinator: Nikolai Scherbak

(2)

2

Sammanfattning

Inledning: Surdegsbrödet kom till Centraleuropa för cirka 5000 år sedan och har traditionellt sett bakats på fullkornsmjöl. Under 1900-talets gång har bröd bakat på bagerijäst och siktat mjöl kommit att dominera marknaden, men intresset för traditionella fermenteringsmetoder och fullkornsmjöl har på senare tid ökat. Fullkornsvetemjöl innehåller alla delar av

sädeskornet och det är i skalet som de högsta halterna av fytinsyra återfinns. Fytinsyra är den vanligaste lagringsformen för metaller i spannmål. När fytinsyra kommer i kontakt med vatten sker en protolys och den ändrar då form till en anjon och kallas då fytat som är en stark

komplexbildare till ett flertal katjoner. Människor kan inte producera enzymet fytas som kan bryta ner fytat, vilket resulterar i att metallerna inte blir biotillgängliga för kroppen. Vid brödjäsning kan fytat brytas ner av mjölets egna fytas eller av mikrobiellt fytas. Syfte: Studiens syfte är att klargöra om surdegsjäsning är en effektivare fermenteringsmetod än jästjäsning för att minska fytathalterna i fullkornsbröd. Det undersöks även om det finns någon samvariation mellan fytathalterna och halterna av Ca, Fe, Cd och Pb för att ta reda på om fytathalten skulle kunna ha betydelse för metallernas biotillgänglighet. Metod: Fytatet extraherades ur degen för att sedan elueras genom anjonbytare, därefter mättes fytathalterna genom spektrofotometri. Metallhalterna analyserades med ICP-MS. Resultat: Resultaten visade på att surdegjäsning hade en effektivare minskning av fytat än jästjäsning. Surdegarna hade inga signifikanta skillnader mellan fytathalterna eller fytatminskning. Järn visade signifikant minskning över tid och samvariation med fytathalterna. Slutsats: Surdegsjäsning är effektivare fermenteringsmetod än jästjäsning om man vill minska fytathalterna, och

surdegsjäsning i 21 timmar minimerar fytathalterna i degen. Järn hade samvariation med fytat, vilket tyder på att förtäring av surdegsbröd som jäst i 21 timmar skulle kunna bidra till

järnintaget.

(3)

3

Introduktion

Bröd

Bröd har människan ätit sedan urminnestider och det första brödet bakades redan kring 10,000 år f.Kr (Mondal, & Datta, 2007). Det var i Egypten surdegen upptäcktes då det insågs att en blandning av mjöl och vatten ökade i volym efter en tids fermentering, och att blandningen tillsammans med färsk deg kunde resultera i mjuka och lätta bröd (Gobbetti, & Gänzle, 2013).

I Tyskland användes surdeg som den enda fermenteringsmetoden fram till 1400-1500-talet. Sedan börjades bryggerijäst användas vid fermenteringen av bröd då bageri och bryggeri ofta låg i samma byggnad (Gobbetti et al., 2013). Det var i mitten av 1800-talet som bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) började produceras (Gobbetti el al., 2013) samtidigt som bageritillverkningen utvecklades (Decock & Cappelle, 2005) och bagerijäst blev det dominanta jäsningsmedlet i vitt bröd (Gobbetti el al., 2013). Den växande industrin

konkurrerade ut de mindre bagerierna trots deras höga variation av brödsorter (Decock et al., 2005). Denna utveckling resulterade i en lägre variation av bröd som har lett till att bröd idag främst bakas på siktat mjöl som fermenteras med bagerijäst (McGee., 2004). Detta blev en stor förändring i jämförelse med surdegen som historiskt sett bakats med fullkornsmjöl (Gobbetti et al., 2013). De senaste två decennierna har dock intresset för bröd med

fullkornsmjöl och mer traditionella bakningsmetoder återuppväckts (McGee., 2004). Kanske är det därför surdegsbrödet har börjat leta sig tillbaka till hyllorna i mataffärerna där

jästbrödet dominerat i många år.

Odlingsmetoder

Stora förändringar har skett i Sveriges jordbruk de senaste två seklen (Naturskyddsföreningen, 2013). De allra största förändringarna skedde under 1930-1940-talet då fossilt bränsle började användas i stor skala och produktionen av konstgödsel kom igång på allvar. Det har lett till att många jordbruk idag är specialiserade, då användningen av konstgödsel har gjort det möjligt att odla bland annat spannmål utan närvaron av djur på gården som bidrar med stallgödsel (Naturskyddsföreningen, 2013). Kemisk bekämpning har använts i många tusen år i form av bland annat salter, svavel, kalk och koppar (Naturskyddsföreningen, 2016). Det var först efter andra världskriget kemiska bekämpningsmedel blev den dominerande växtskyddsmetoden då kemiindustrin kunde framställa komplexa organiska föreningar med specifik verkan och lägre akut giftighet (Naturskyddsföreningen, 2016).

(4)

4

1985 bildades KRAV som är en märkning för ekologiska produkter (KRAV, 2017a). Deras vision är att alla livsmedel ska produceras ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtiden för kommande generationer (KRAV, 2017b). Den ekologiska produktionen baseras bland annat på att nyttja platsbundna resurser, ha en hög biologisk mångfald och enbart använda sig av organisk växtnäring

(Jordbruksverket, 2017). Trots KRAV och liknande organisationers arbete så är konventionell odling fortfarande den odlingsmetod som dominerar marknaden. De senaste åren har dock den ekologiska odlingen ökat i Europa (Europa kommissionen, 2017).

Vete

Historiskt sett var det gamla kultursorter av vete som odlades i Sverige, däribland enkorn (Triticum monococcum) och emmer (Triticum dicoccum) (Jansson, 2009). Idag är vete en av de dominerande spannmålsgrödorna (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, 2017; Eurostat, 2010) och många sorter som odlas är från arten Triticum aestivum (McGee., 2004). Vetekornet mals ofta till mjöl och är en vanlig basvara. Malningen kan göras i olika grad, men det vanligaste är att man siktar mjölet och tar bort grodden och perikarpet (skalet) för att enbart behålla det protein- och stärkelserika endospermet (frövitan). Det man mister då är bland annat näringsämnen och smak som sitter i de bortsiktade delarna (McGee., 2004). Det är i perikarpet och aleuronskiktet de högsta halterna av metaller återfinns (Xiong, Yu, Zhou, Wang, & Xiong, 2013).

Fermenteringsmetoder

Den ”spontana” surdegsfermenteringen är en av de äldsta jäsningsmetoderna som människan vet om (Decock et al., 2005). Idag skapas oftast en surdeg genom att tillsätta en startkultur i degen som innehåller olika mjölksyrabakterier och vildjäst (Gobbetti et al., 2013). Vildjästen bildar främst koldioxid (McGee, 2014). Mjölsyrabakteriena bildar koldioxid, mjölksyra och även ättiksyra vid närvaron av heterofermentativa mjölksyrabakterier (Messmer, 2010). Surdeg kan variera mycket i konsistens, och i en fastare deg produceras mer ättiksyra och mindre mjölksyra (Decock et al., 2005). Ättiksyra ger en skarpare syrlig smak medan

mjölksyra ger en mildare smak. Syran som produceras av bakterierna under jäsningen skapar en pH sänkning (McGee., 2004). pH sänkningen påverkar mjölets vattenupptagningsförmåga och enzymaktiviteten i degen vilket i sin tur påverkar degens bakningsförmåga, konsistens, smak och arom (Hedh., 2009). Surdegens låga pH förbättrar även hållbarheten på brödet då det håller oönskade mikroorganismer borta (McGee, 2004). Temperaturen under jäsningen

(5)

5

har inflytande på bakterierna i degen och kommer därigenom även påverka produktionen av syra (Decock et al., 2005).

Jästsvampen som främst förekommer i dagens bakning är stammar från Saccharomyces cerevisiae (Legras, Merdinoglu, Cornuet, & Karst, 2007). När jästen tillsätts i degen börjar den leva på degens socker, proteiner, vatten och dess kvävehaltiga ämnen (Hedh, 2009; McGee., 2004). Jästsvamparna bildar då koldioxid vilket gör att degen sväller inom förloppet av några timmar. Det är främst jäsningen som påverkar brödets smak och arom (Hedh, 2009; McGee., 2004).

Metaller

Människor behöver näringsämnen i form av essentiella metaller för att kroppen ska fungera och är beroende av att få i sig metallerna via födan (Livsmedelsverket, 2017a). Järn (Fe) och kalcium (Ca) är några av de metaller som är viktiga för kroppen. Kalcium finns i de flesta livsmedel men de högsta halterna återfinns i mjölkprodukter och fisk. Kalcium behövs till bland annat uppbyggnaden av skelettet och i bildandet av tänder, men är även viktig för nervfunktioner och blodkoagulering (Livsmedelsverket, 2017e). Det rekommenderade dagliga intaget av kalcium för åldrarna 20-60 år är 800 mg (Nordiska näringsrekommendationer, 2012). Järn finns främst i blod- och inälvsmat men finns även i fullkornsprodukter

(Livsmedelsverket, 2017d). Järn har en rad olika funktioner i kroppen, bland annat är det en del av hemoglobinet som transporterar syre i blodet och myoglobinet som transporterar syre i musklerna (Livsmedelsverket, 2017d). Det rekommenderade dagliga intaget av järn för åldrarna 18–60 år är 15 mg/dag, dock kan menstruationen påverka hur mycket järn kvinnor behöver (Nordiska näringsrekommendationer, 2012). Studier visar på att både kalcium och järn binder hårt till fytat (Gupta., Gangoliya., & Singh., 2015; Kumar, Sinha, Amit, Harinder, & Becker, 2009).

Oönskade metaller har av olika anledningar ökat i ekosystemen vilket har gjort att en del mat innehåller halter som kan vara skadliga för kroppen. Det är bland annat kadmium (Cd) och bly (Pb) som ökat (Livsmedelsverket, 2017b). Enligt Naturvårdsverket (2016) har

kadmiumhalterna ökat med 30 % på grund av kadmiuminnehållet i handelsgödsel. Undersökningar har påträffat kadmium i bland annat pasta och bröd (Livsmedelsverket, 2017c). Ungefär 3/4 av kadmiumintaget som sker via kosten kommer från

(6)

6

kadmium ligger på 2,5 μg/kg kroppsvikt (Europa kommissionen, 2014). Införandet av blyfri bensin minskade spridningen av bly kraftigt och idag sker spridningen av bly främst via industrier och avfall (Naturvårdsverket, 2017). Även om de flesta födoämnen innehåller låga halter av bly är det främst via kost och dryck vi exponeras, och redan vid låga doser kan bly påverka nervsystemet (Naturvårdverket, 2017). I Europeiska livsmedelsmyndigens

utvärdering av blys hälsorisker gjordes bedömningen att risken var låg om det dagliga intaget hos barn och gravida underskrider 0,5µg/g kroppsvikt och dag (Karolinska institutet, 2015).

Fytat

Fytinsyra (myoinositol (1,2,3,4,5,6) hexakisfosfat) är den vanligaste lagringsformen av metaller i spannmål, baljväxter, oljeväxter och nötter (Gupta et al., 2015). I spannmål utgör fytat kring 0,5-2 % av frövikten (Wu, Tian, Walker, & Wang, 2009). När fytinsyran kommer i kontakt med vatten sker en protolys och den ändrar form till en anjon och kallas då fytat som är en stark komplexbildare till ett flertal katjoner. Fytat förekommer oftast i saltform med mono- och divalenta katjoner K+, Mg2+ och Ca2+ (Kumar et al., 2009). Fytat bildar även komplex med proteiner under ett brett pH intervall vilket ändrar proteinstrukturerna och kan påverka enzymatiskaktivitet, proteiners löslighet samt proteolytisk smältbarhet (Kumar et al., 2009).

Det är i aleuronskiktet (ett lager mellan endospermet och perikarpet) och perikarpet som de högsta halterna av fytat återfinns (Antoine, Lullien-Pellerin, Abecassis, Rouau, 2004; Stevenson, Phillips, O'sullivan, & Walton, 2012). Nedbrytningen av fytat ökar

biotillgängligheten av metaller som annars fortsätter vara bundna till komplexbildaren. Då bindningen till fytat hämmar metallupptaget ses den främst som en antinutrient men studier visar även på att fytat har positiva effekter i kroppen såsom att inhibera utvecklingen av njursten och ha anti-cancerogena effekter (Stevenson et al., 2012) samt fungerar som en naturlig antioxidant i vissa livsmedel (Kumar et al., 2009).

Valet av mjölsort och malningsgrad (Febles, Arias, Hardisson, Rodrı́guez-Alvarez, & Sierra, 2002) samt fermenteringsmetod (Lopez, Krespine, Messager, Demigne, & Remesy, 2001) påverkar halten av fytat som kommer finnas i det färdigbakade brödet. Fytathalten kommer i sin tur påverka halterna av biotillgängliga metaller i brödet (Lopez et al., 2003). Tidigare studier visar på att surdegsfermentering är effektivare än jästfermentering när det kommer till fytatnedbrytning (Lopez et al., 2003) samt att nedbrytningen sker under fermenteringen och

(7)

7

inte under själva tillagningen (Lopez et al., 2001). Inga studier har hittats kring jämförelser av fytathalter och fytatnedbrytning i ekologiskt och konventionellt odlat fullkornsmjöl.

Halterna av fytat kan variera mellan art och sort. Febles et al. (2002) studie visar på att halterna kan variera mellan olika fullkornsmjöl av vete och de fann inget fullkornsmjöl som hade mindre fytathalt än 4≤6 mg/g och de flesta låg mellan 6≤10 mg/g. Wu et al., (2009) visar på att fytathalterna i fullkornsvete varierar mellan 9,6-22,2 mg/g.

Fytas

Fytas är ett enzym som bryter ner fytat. Monogastriska djur inklusive människor saknar förmågan att producera fytas och är beroende av att fytatet bryts ner av växtfytas eller mikrobiellt fytas (Gupta et al., 2015). Fytaser bryter ner fytat (Ip6) till Ip5, Ip4, Ip3, Ip2, Ip1 och dessa har sämre bindningskapacitet till metaller (Gupta et al., 2015).

Fytas är ett naturligt enzym i spannmål som är inaktivt när spannmålet är torrt men aktiveras när fuktigheten ökar (Fredlund, Asp, Larsson, Marklinder, & Sandberg, 1997). Studier har visat på att det finns en betydande fytasaktivitet i mogna vetekorn (Triticum aestivum L.) och att det finns stor variation inom arten (Brinch-Pedersen, Madsen, Bæksted, & Dionisio, 2014). En av fördelarna med surdegsjäsning är att mjölksyran som bildas under jäsningen aktiverar mjölets fytas som bryter ner fytat (De Angelis., 2003; Leenhardt, Levrat-Verny, Chanliaud, & Remesy, 2005). Parametrar som har inverkan på enzymaktiviteten av mjölets fytas är pH, tid, vatten och temperatur (Brinch-Pedersen et al., 2014; Gupta et al., 2015).

Fytas kan även produceras av jästsvampar och bakterier (Gupta et al., 2015; Brinch-Pedersen et al., 2014; Kumar et al., 2009). Beroende på art kan de producera antigen intracellulärt eller extracellulärt fytas eller båda formerna, även enzymaktiviteten skiljer mellan olika arter och stammar (Olstorpe, Schnürer, & Passoth, 2009; Nuobariene et al., 2015).

Parametrarna tid, temperatur och pH är även viktiga för den mikrobiella enzymaktiviteten (Gupta et al., 2015; De Angelis et al., 2003). Studier visar på att fytatnedbrytningen i surdeg sker av både mjölets fytas och mjölksyrabakterier (De Angelis et al., 2003). Utöver

nedbrytning genom fytas finns det andra sätt att minska fytathalten i spannmål och det är bland annat genom blötläggning (Kumar et al., 2009). Detta då fytat är vattenlösligt och blötläggningen kan överföra en betydande andel fytat från kornet till vattnet som sedan kan hällas bort.

(8)

8

Hypotes & syfte

Studiens hypotes är att surdegjäsning ger en effektivare minskning av fytat än jästjäsning.

Syftet med studien är:

- Att undersöka om fytathalterna och fytatminskningen skiljer sig mellan surdeg baserat på konventionellt fullkornsvetemjöl och surdeg baserat på ekologiskt

fullkornsvetemjöl.

- Att undersöka om det finns någon samvariation mellan fytathalterna och halterna av Ca, Fe, Cd och Pb i de olika degarna.

- Att undersöka om jäsningstiden för surdeg (21 h) som används på Lokals surdegsbageri är lämplig för att minimera fytathalterna i surdegarna.

Metod

Urval av vetemjöl

Då minskningen av fytat är huvudfokus i denna studie och fullkornsmjöl innehåller högre halter fytat än siktat vetemjöl (Antoine et el., 2004) valdes två mjöler ut till studien;

• Konventionellt bageri fullkornsvetemjöl, Triticum aestivum (Lantmännen)

• Ekologiskt fullkornsvetemjöl, Triticum aestivum (Aros, kultursort)

Det ekologiska fullkornsmjölet valdes utifrån att det används på Lokals surdegsbageri i Kumla. Det konventionella mjölet valdes utifrån att kunna analysera ett mjöl som används i många konventionellt bakade bröd som idag inhandlas i Sveriges mataffärer.

Beredning av degar

Utifrån mjölerna bereddes tre huvuddegar. En surdeg som bereddes med ekologiskt fullkornsvetemjöl, en surdeg som bereddes med konventionellt fullkornsvetemjöl samt en jästdeg som bereddes med ekologiskt fullkornsvetemjöl. Båda surdegarna innehöll 10 kg fullkornsvetemjöl, 7 l vatten, 1 kg surdegskultur och 0,2 kg salt. Jästdegen innehöll 12 kg fullkornsvetemjöl, 7 l vatten, 0,14 kg torrjäst och 0,24 kg salt. Huvuddegarnas totalvikt var 18,2 kg för surdegarna och 19,2 kg för jäsdegen. Surdegarna knådades först ihop utan salt för att möjliggöra en autolys i degen. Autolysen gör att stärkelsen och glutenproteinet i mjölet hinner dra åt sig vattnet innan saltet tillsätts efter cirka 30 minuter.

(9)

9

Jäsning

Surdegarnas jäsningstid baserades på Lokals surdegsbageris ordinarie jäsningstid som är cirka 21 timmar, och den förlängdes för att kunna analysera om allt fytat skulle ha brutits ner efter 37 timmars jäsning. Surdegarna jäste de första tre timmarna i rumstemperatur och viktes sedan ihop några gånger (för att få in luft i degen) innan de ställdes in i kylrum (6,6- 12,6 C˚) resten av jäsningstiden. Det höga temperaturintervallet de första >12 timmarna berodde på att bageriet hade många degar i kylen vilket höjde temperaturen. Enligt bagarna på Lokals surdegsbageri jäser bagerijästbröd vanligtvis inte längre än cirka 30 minuter i 38 C˚, jästbrödet i denna studie jäste i en temperatur mellan 22,4-24,4 C˚. Därför togs beslutet att undersöka fytathalterna först efter 1 timma. Den totala jäsningstiden för jäsdegen var 4 timmar för att kunna analysera om det skett någon minskning av fytat vid en längre jäsningstid än normalt.

Provtagning

Insamling av prov skedde på Lokal surdegsbageri i Kumla under två dagar (2017-04-03 och 2017-04-05). Nio replikat samlades in från surdegarna vid tid 0 och efter 3 h, 21 h och 37 h, totalt 36 replikat. Nio replikat samlades in från jästdegen vid tid 0 och efter 1 h och 4 h, totalt 27 replikat. Proven för tid 0 togs ur huvuddegarna. Surdegarnas 0 prov (tid 0) innehåller inget salt på grund av autolysen. Jästbrödets huvuddeg blev knådat extra länge då saltet glömdes att tillsättas från början, detta resulterade i 7 minuter senare 0 prov i jästdegen i jämförelse med surdegarnas 0 prov. Efter att proven för tid 0 tagits delades varje huvuddeg upp i tre

underdegar. Vid resterande provtillfällen togs tre replikat från samtliga underdegar.

Replikaten togs ut från olika delar på degarna vid varje provtillfälle. Replikaten vägde kring 18-40 g och lades i zip-lock påsar gjorda av polyeten, plattades till (för snabbare nedkylning) och frystes in i en vanlig köksfrys (-20- -22 C˚) med undantag för några grader varmare vid intensivt provtagande då dörren öppnades ofta (temperaturen låg på -16 - -17 C˚ i 1 h). Även mjölprov samlades in för att kunna analysera fytathalterna i mjölet som använts i degarna.

Det utfördes även en pH mätning på varje underdeg från varje provtillfälle. Det togs ut I g fryst deg från ett replikat från varje underdeg som blandades med 20 ml RO-vatten i ett 50 ml Sarstedtsrör som sedan stod på vändskak i 40 minuter innan pH mätningen genomfördes med en pH-meter (Schott, CG 825) och en kombinationselektrod (Metrohm, 6.0232.100).

(10)

10

Elektroden kalibrerades vid pH 7 och pH 4 innan pH mätningen utfördes på surdegarna och en ny kalibrering innan pH mätningen på jästdegen utfördes.

Provbehandling

Lösningarna i provbehandlingen bereddes med 18,2 MΩ vatten.

Tabell 1. Visar kemikalierna som användes vid provbehandlingen.

Kemikalie Renhet Tillverkare

Natriumklorid Reag. VWR PROLABO

Saltsyra 37% Analytisk reagens grad Fisher

Studies provbehandling har utgått från Agostinho, Oliveira, Anunciação, & Santos, (2016). Homogenisering av de frysta degproverna gjordes genom att placera en fryst degbit i en plastpåse och krossa degen med hjälp av en mortel. Sedan togs 0,5 g ut av respektive prov och placerades i ett 50 ml Sarstedtsrör. Därefter tillsattes 20 ml saltsyra (0,5 mol Lˉ¹) och provet stod sedan på vändskak i 1 timma innan det centrifugerades i 15 minuter (5000 g).

Centrifugeringshastigheten avviker från Agostinho et al. (2016) som använde 4000 rpm (g okänt) i 30 min. Ändringen baserades på att få en mer tidseffektiv centrifugering utan ett sämre resultat av centrifugeringen. Efter centrifugering filtrerades provet ≈15 ml genom ett 0,2 µm filter (polypropylene, VWR International) (Agostinho et al., 2016).

Både oorganisk fosfor och fytat fastställs vid analysen så därför används anjonbytare för att separera dessa. Agostinho et al. (2016) använde en stark anjonbytare (Amberlite A-25, Sigma) längd 15 cm (inre diameter 0,3 cm massa ≈1.5 g) med en peristaltisk pump (2 ml min ˉ¹). Denna studie använde sig av en slangpump (Watson Marlow), pasteurpipett (längd 14,5 cm, inre diameter 0,6 cm) och anjonbytare (Dowex 1X8 50-100 (CI)) i en flödeshastighet av 0,71 ml/min. Agostinho et al. (2016) tillsatte 3 ml prov till kolonnen, för att kunna anpassa

metoden till denna studies utrustning så tillsattes i stället 5 ml prov och sedan 5 ml 18,2 MΩ vatten. För att eluera det oorganiska fosforet så tillsattes sedan 15 ml natriumklorid (0,1 mol

Lˉ¹) (Agostinho et al., 2016). På grund av ovanstående anpassningar tillsattes i denna studie 15 ml natriumklorid (0,75 mol Lˉ¹) för att eluera ut fytatet som sedan samlades upp i ett 50 ml Sarstedtsrör, detta avviker från Agostinho et al. (2016) som tillsatte 10 ml natriumklorid (0,75 mol Lˉ¹).

(11)

11

Beredning av reagens

Tabell 2. Visar kemikalierna som används vid analysen.

Substans Renhet Tillverkare

Kalcium-dihydrat Pro analysi Merck Glyoxal bis(2-hydroxyanil) Analytisk Merck

Natriumhydroxid >99% VWR PROLABO

Natriumtetraborat dekahydrat >99% Fluka

Cetyltrimetylammoniumbromid 99% SIGMA- ALRICH

Etanol 95% Analytisk SOLVECO

Metanol >70% HPLC LAB-SCAN

Natriumfytat Ej tillgängligt SIGMA- ALRICH

Kalcium-dihydratlösningen bereddes med en koncentration av 10 mg Lˉ¹ i 18,2 MΩ vatten (Agostinho et al., 2016). Glyoxal bis(2-hydroxyanil) lösningen bereddes med koncentrationen 1 g Lˉ¹ i metanol. Boratbuffert (pH=12.5±0.1) bereddes genom att lösa upp 0,25 g

natriumhydroxid och 0,25 g natriumtetraborat i 50 ml 18,2 MΩ vatten och sedan tillsätta 87,48 mg cetyltrimetylammoniumbromid så slutkoncentrationen är 1 mol Lˉ¹. Det organiska lösningsmedlet bestod av 30 ml etanol och 70 ml metanol per 100 ml. Fytatstamlösning med koncentration 200 mg Lˉ¹ beredes i 18,2 MΩ vatten. (Agostinho et al., 2016)

Analys

Analysen i studien har utgått från Agostinho et al. (2016). Fytathalterna mättes med

spektrofotometri. Provet blandades med reagenslösningarna på följande sätt. 1,0 ml kalcium-dihydratlösning, 0,2 ml glyoxal bis(2-hydroxyanil), 1,0 ml av boratbuffert (pH ~ 12,5) detta rördes om och sedan tillsattes 1 ml prov och slutligen 1,8 ml organiskt lösningsmedel. Allt tillsattes i ett 15 ml Sarstedtsrör med en volym av 5 ml (Agostinho et al., 2016). Efter 20 minuter utfördes mätningen i en spektrofotometer (Shimadzu, UV-1800) vid 500 nm.

Kalibreringskurvor konstruerades utifrån fytatstamlösningen, det gjordes en blank och fyra koncentrationer (blank, 1,0 mg/l, 2,5 mg/l, 5,0 mg/l och 7,5 mg/l) i natriumklorid (0,75 mol

Lˉ¹), detta avviker från Agostinho et al. (2016) kalibreringskurva som hade 10 mg/l som högsta koncentrationslösning. Avvikelsen baseras på att lösningen med 7,5 mg/l följde kurvan bättre. Vid för höga koncentrationer av fytat späddes provet med natriumklorid (0,75 mol Lˉ¹) för att mätningen skulle ligga inom den gällande kalibreringskurvan.

(12)

12

För att fastställa metallhalterna i varje eluerat fytatprov analyserades de med ICP-MS (Inductively Couples Plasma Mass Spectrometry).

Resultat

Fytathalter

Då proven för tid 0 för surdegarna visade på låg variation mellan replikaten togs beslutet att analysera sex istället för nio replikat från varje provtillfälle av resterande prov. Vid

bearbetningen av data från analysen så beräknades fytathalterna utifrån torrvikten på proverna. Alla signifikanta skillnader som nämns i resultaten är åtskilda på en 95% signifikansnivå.

Figur 1-3 visar att det är en signifikant minskning av fytathalten i båda surdegarna mellan tid 0 och 3 h och mellan 3 h och 21 h. Efter 21 h jäsning har fytathalten minskat med 97 % i den konventionella surdegen och 96 % i den ekologiska surdegen. Fytathalten efter 37 h jäsning var under 0 i surdegarna och redovisas inte. Jästdegen visar ingen signifikant skillnad i fytathalt över tid.

Figur 1.Medelvärdet av fytathalterna mot tid i den konventionella surdegen. Felstaplarna visar gränserna för det yttre

konfidensintervallet för 95% sannolikhet. Fyrkanten visar medelvärdet av fytathalten (0,83) i mjölet som används i degen.

(13)

13 pH

Figur 4 visar pH i varje deg vid varje provtillfälle. Båda surdegarna har en pH sänkning med 34 % mellan tid 0 och 37 h. Jästdegens pH har låg variation mellan provtillfällena.

Figur 2. Medelvärdet av fytathalterna mot tid i den ekologiska surdegen. Felstaplarna visar gränserna för det yttre konfidensintervallet för 95% sannolikhet. Fyrkanten visar medelvärdet av fytathalten (0,77) i mjölet som används i degen.

Figur 3. Medelvärdet av fytathalterna mot tid i jästdegen. Felstaplarna visar gränserna för det yttre konfidensintervallet för 95% sannolikhet. Fyrkanten visar medelvärdet av fytathalten (0,77) i mjölet som används i degen.

(14)

14

Metallhalter

Kalcium

Figur 5-7 visar att det inte är någon signifikant skillnad av kalciumhalten över tid i degarna.

Figur 5. Medelvärdet av kalciumhalterna mot tid i den konventionella surdegen. Felstaplarna visar de yttre gränserna för konfidensintervallet för 95 % sannolikhet.

Figur 6. Medelvärdet av kalciumhalterna mot tid i den ekologiska surdegen. Felstaplarna visar de yttre gränserna för konfidensintervallet för 95 % sannolikhet.

Figur 7. Medelvärdet av kalciumhalterna mot tid i jästdegen. Felstaplarna visar de yttre gränserna för konfidensintervallet för 95 % sannolikhet.

(15)

15 Järn

Figur 8-10 visar att det är en signifikant skillnad av järnhalten mellan tid 0 och 3 h och mellan 3 h och 21 h i båda surdegarna. Jästdegen har ingen signifikant skillnad av järnhalten över tid.

Figur 8. Medelvärdet av järnhalterna mot tid i den konventionella surdegen. Felstaplarna visar de yttre gränserna för konfidensintervallet för 95 % sannolikhet.

Figur 9. Medelvärdet av järnhalterna mot tid i den ekologiska surdegen. Felstaplarna visar de yttre gränserna för konfidensintervallet för 95 % sannolikhet.

Figur 10. Medelvärdet av järnhalterna mot tid i jästdegen. Felstaplarna visar de yttre gränserna för konfidensintervallet för 95 % sannolikhet.

(16)

16 Kadmium

Figur 11-13 visar att det inte är någon signifikant skillnad av kadmiumhalten över tid i degarna.

Figur 11. Medelvärdet av kadmiumhalterna mot tid i den konventionella surdegen. Felstaplarna visar de yttre gränserna för konfidensintervallet för 95 % sannolikhet.

Figur 12. Medelvärdet av kadmiumhalterna mot tid i den ekologiska surdegen. Felstaplarna visar de yttre gränserna för konfidensintervallet för 95 % sannolikhet.

Figur 13. Medelvärdet av kadmiumhalterna mot tid i jästdegen. Felstaplarna visar de yttre gränserna för konfidensintervallet för 95 % sannolikhet.

(17)

17 Bly

Figur 14-16 visar att det inte är någon signifikant skillnad av blyhalten över tid i degarna.

Figur 14. Medelvärdet av blyhalterna mot tid i den konventionella surdegen. Felstaplarna visar de yttre gränserna för konfidensintervallet för 95 % sannolikhet.

Figur 15. Medelvärdet av blyhalterna mot tid i den ekologiska surdegen. Felstaplarna visar de yttre gränserna för konfidensintervallet för 95 % sannolikhet.

Figur 16. Medelvärdet av blyhalterna mot tid i jästdegen. Felstaplarna visar de yttre gränserna för konfidensintervallet för 95 % sannolikhet.

(18)

18

Mätningarna av metallhalterna i fullkornsmjölen (Tabell 3) visar på att kalcium, kadmium och bly har liknande halter i mjölet som i degarnas 0 prov. Järnhalten visar något högre halt i mjölet än i degarnas 0 prov.

Tabell 3. Medelvärdet av metallhalterna av Ca, Fe, Cd, Pb i fullkornsmjölen.

Ca medel (µg/g) Fe medel(µg/g) Cd medel (µg/g) Pb medel (µg/g)

Konv. fullkorn 1,3 0,6 0,0006 0,008

Eko fullkorn 1,4 0,6 0,0005 0,01

Metallhaltens samvariation med fytathalten

Järnhalterna i både den konventionella surdegen och den ekologiska surdegen visar samvariation med fytathalterna med R² = 0,93.

Kalciumhalterna i den konventionella surdegen visar samvariation med fytathalterna R² = 0,89. Kalciumhalterna i den ekologiska surdegen visar samvariation med fytathalterna med R² = 0,87. Dock visar ingen av surdegarna någon signifikant skillnad i kalciumhalten över tid. Ingen av de övriga metallerna visade samvariation med fytathalterna i varken surdegarna eller jästdegen.

Diskussion

Fytathalter

Lopez et al. (2001) resultat visade på en 62 % minskning av fytat i surdeg som jäst i fem timmar i 30 ˚C. Surdegarna i denna studie hade en fytatminskning med 67 % (konv.) samt 89 % (eko) redan efter de första tre timmarna. Med tanke på Lopez et al. (2001) surdeg hade start pH ~5,6 borde det kunnat ge en effektiv minskning av fytat då mjölets fytas ger en effektiv fytatminskning vid pH ~5,5 (Leenhardt et al., 2005). Den här studiens surdegar hade start pH ~6,3. Gupta el al. (2015) menar på att bakterier har en effektiv fytasproduktion vid pH 6,5-7,5. Det kan förklara varför minskningen var så effektiv de första tre timmarna. Aspekter som kan ha påverkat skillnaderna i resultatet mellan denna studie och Lopez et al. (2001) är att studierna haft olika surdegskulturer som innehåller olika bakterier och jästsvampar som troligen har olika fytasaktivitet, samt temperaturskillnader under jäsningen (Nuobariene et al., 2015; Olstorpe et al., 2009).

(19)

19

Vid 21 h hade fytathalten i båda degarna minskat med 97 % (konv.) samt 96 % (eko). Detta tyder på att det inte är någon skillnad i varken fytathalt eller fytatnedbrytning i ekologiskt och konventionell surdeg beredda på fullkornsvetemjöl. Jästdegen hade ingen signifikant

minskning av fytat under den fyra timmars jäsningstiden. Det styrker studiens hypotes kring att surdegsjäsning är effektivare än jästjäsning i minskning av fytat. Det skulle dock behövts samlats in prov vid fler mätpunkter under surdegsjäsningen. Speciellt mellan tiderna 3 h och 21 h för att kunna analysera fler prov i det tidsspannet och därigenom kunnat fått en större inblick i vilken hastighet fytathalterna minskat samt om halterna minskar konstant eller inte. Då halterna av fytat var under detektionsgränsen efter 37 timmars jäsning gör det svårt att säga vilka halter av fytat som fanns kvar, om något fytat fanns kvar. Men utifrån den effektiva fytatminskningen som skedde under 21 timmars jäsning finns det ingen anledning att låta surdegen jäsa längre än så.

Något som observerades var att fytathalterna i mjölproverna var mycket lägre än surdegarnas 0 prover. Även jästdegens 0 prov var högre än mjölets fytathalt, men haltskillnaderna var inte lika stora som mellan surdegarna. Dock finns studier som visar på att fullkornvetemjöl brukar innehålla högre fytathalter (Febles et al., 2002; Wu et al., 2009) än 0 proven i den här studien.

Samma provbehandling och analys utfördes på fullkornsvetemjölen som användes i den här studien. Enda skillnaden var att mjölen extraherades i två varianter, torrt och fuktat, samt att nyberedd saltsyra användes (S. Karlsson, personlig kommunikation, 22 maj 2017). I det konventionella fullkornsvetemjölet var fytathalten 4,25 mg/g i det torra provet respektive 5,3 mg/g i det som fuktats. I det ekologiska fullkornsvetemjölet blev resultatet 4,43 mg/g fytat i det torra och 5,83 mg/g i det som fuktats. Trots att de torra mjölproverna behandlats lika så skiljer sig studiens fytathalter markant från dessa resultat. Orsaken är oklar men skillnaderna antyder att det finns en metodologisk osäkerhet. En möjlig förklaring är att metoden

Agostinho et al. (2016) presenterade inte är utvärderad i skillnader i extraktionseffektivitet mellan torra och fuktade prover. Lika så kan degarnas mer komplicerade och varierande sammansättning leda till variation i extraktionseffektivitet. Dessa förhållanden borde

utvärderas kritiskt liksom komplexbildningens kinetik i mätsteget. En intressant observation från S. Karlssons mätningar är att fytathalterna var högre i de fuktade mjölproverna. Då fytat är vattenlösligt (Kumar et al., 2010) så kan den ökade extraktionseffektiviteten bero på att en andel av fytatet flyttats från mjölet till vattnet. Det är dock oklart vilket av proverna, torrt eller fuktat som ger det mest relevanta resultatet.

(20)

20

Metallhalter och samvariation med fytathalter

Det var enbart järnhalterna som visade haltskillnad över tid i surdegarna och hade

samvariation med fytathalterna. Kalcium visade en svag samvariation med fytathalterna i surdegarna men hade inga signifikanta haltskillnader över tid. Detta var ett oväntat resultat då studier visar på att även kalcium binder hårt till fytat (Gupta et al., 2015; Kumar et al., 2009).

Då metallhalterna mättes i eluatet skulle resultatet kunna tyda på att järnet var bundet till fytatet och att mycket av det fria järnet eluerats bort. Det skulle kunna tyda på att fytatet över tid har minskat och gjort järnet biotillgängligt, och att järnhalterna i studiens resultat visar på de halter som fortfarande var bundet till fytat. Det skulle kunna innebära att minskningen av järn visar på att halter av järnet blivit biotillgängligt under jäsningstiden. Det skulle stämma bra överens med andra studier som menar på att järn är en metall som binder hårt till fytat och därför påverkar järnets biotillgänglighet (Kumar et al., 2009; Gupta et al., 2015). Det stärks även av järnhalterna i jästbrödet som inte hade en någon minskning över tid och ingen samvariation med fytathalterna. Resultaten för järnhalter i surdegsbröden skulle i sådana fall tyda på att både konventionellt surdegsbröd och det ekologiskt surdegsbröd kan vara källor till järn då det inte var någon signifikant skillnad mellan halterna i degarna vid varken tid 0, 21 h eller vid 37 h.

Kadmium och bly visade inga haltskillnader under jäsningstiden och hade ingen samvariation med fytathalterna i någon av degarna. Det indikerar på att halterna av både kadmium och bly är oberoende av fytathalten och det skulle kunna innebära att de kan vara biotillgängliga i degarna om de inte binder till något annat i degarna.

Vidare studier skulle kunna analysera fytathalterna i surdegarna med tätare provtagning under jäsningstiden för att kunna få en bättre insikt i vilken hastighet fytatet minskar. Det skulle även vara av intresse att analysera mjölens fytasenzymaktivitet och bakteriernas- och

jästsvamparnas fytasenzymaktivitet i surdegenskulturen som används i denna studie för att få svar på vilka jäsningsförhållanden som ger den effektivaste fytasproduktionen.

Slutsats

Resultaten tyder på surdegsjäsning ger en effektivare minskning av fytat än jästjäsning i deg beredd på fullkornsvetemjöl, vilket stämmer överens med studiens hypotes. Järn visade sig vara den metall som hade haltskillnader över tid och samvariation med fytat. Det tyder på att

(21)

21

förtäring av surdegsbröd, både konventionellt och ekologiskt som jäst i 21 timmar skulle kunna bidra till järnintaget.

(22)

22

Referenser

Agostinho, A., Oliveira, J., Anunciação, W., & Santos, D. (2016). Simple and Sensitive Spectrophotometric Method for Phytic Acid Determination in Grains. Food Analytical Methods, 9(7), 2087-2096. doi: 10.1007/s12161-015-0387-0

Antoine, C., Lullien-Pellerin, V., Abecassis, J., & Rouau, X. (2004) Effect of wheat bran ball-milling om fragmentation and marker extractability of the aleourne layer. Jouranal of Cereal Science, 40(3), 275-282. doi:10.1016/j.jcs.2004.08.002

Brinch-Pedersen, H., Madsen Krogh, C., Bæksted Holme, I., & Dionisio, G. (2014). Increased understanding of the cereal phytase complement for better mineral bio-availability and

resource management. Journal of Cereal Science, 59(3), 373-381. doi:10.1016/j.jcs.2013.10.003

De Angelis, M., Gallo, G., Corbo, M R., Mcsweeney, P., Faccia, M., Giovine, M., & Gobbetti, M. (2003). Phytase activity in sourdough lactic acid bacteria: Purification and characterization of a phytase from Lactobacillus sanfranciscensis CB1. International Journal of Food Microbiology, 87(3), 259-270. doi:10.1016/S0168-1605(03)00072-2

Decock, P., & Cappelle, S. (2005). Bread technology and sourdough technology. Trends in Food Science & Technology, 16(1), 113-120. doi:10.1016/j.tifs.2004.04.012

Europa kommissionen. (2017). Data and statistics. Hämtad 2017-05-13 från: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/data-statistics_sv

Europa kommissionen. (2014). KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 488/2014.

Hämtad 2017-05-14 från:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0488

Eurostat. (2010). Jordbruksprodukter. Hämtad 2017-05-16 från:

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agricultural_products/sv&oldid=205482

Febles, C.I., Arias, A., Hardisson, A., Rodrı́guez-Alvarez, C., & Sierra, A. (2002). Phytic Acid Level in Wheat Flours. Journal of Cereal Science, 36(1), 19-23.

doi:10.1006/jcrs.2001.0441

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.(2017). World food situation. Hämtad 2017-05-12 från: http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/

Fredlund, K., Asp, N.-G., Larsson, M., Marklinder, I., & Sandberg, A.-S. (1997). Phytate reduction in whole grains of wheat rye, barley and oats after hydrothermal treatment. Journal of Cereal Science, 25(1), 83-91. doi:10.1006/jcrs.1996.0070

(23)

23

Gobbetti, M., & Gänzle, M. (2013). Handbook on Sourdough Biotechnology: Cappelle, S., Guylaine. L., Gänzle., M., & Gobbetti. M. History and Social Aspects of Sourdough. New York Heidelberg Dordrecht London: Springer

Gupta, R., Gangoliya, K., & Singh, S. (2015). Reduction of phytic acid and enhancement of bioavailable micronutrients in food grains. Journal of Food Science and Technology, 52(2), 676-684. 10.1007/s13197-013-0978-y

Hedh. J., 2009. Bröd & kaffebröd, baka på riktigt med Jan Hedh. Stockholm: Norstedts

Jansson, K (2009). Gamla sorter fortfarande bäst. Förbundet organisk biologisk odling, nr 3. Hämtad 2017-05-20 från: http://www.vaxteko.nu/html/sll/forb_org_biol_odl/odlaren/ODN09-3/ODN09-3B.PDF

Jordbruksverket. (2009). Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Hämtad 2017-05-16 från:

http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Livsmed el/Statistikrapport2011_2/20112_ikortadrag.htm

Jordbruksverket. (2017). Vad är ekologisk produktion? Hämtad 2017-05-15 från:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/vadarekologi skproduktion.4.7850716f11cd786b52d80001021.html

Karolinska institutet. (2015). Bly. Hämtad 2017-05-23 från: http://ki.se/imm/bly KRAV. (2017a). Historik. Hämtad 2017-05-25 från: http://www.krav.se/historik KRAV. (2017b). Vision, affärsidé och mål. Hämtad 2017-05-25 från:

http://www.krav.se/kravs-vision

Kumar, V., Sinha, A K., Amit K., Harinder P.S Makkar., & Becker, K. (2009). Dietary roles of phytate and phytase in human nutrition: A review. Food Chemistry, 120(4), 945-959. doi:10.1016/j.foodchem.2009.11.052

Legras, J-L., Merdinoglu, D., Cornuet, J-M., & Karst, F. (2007). Bread, beer and wine: Saccharomyces cerevisiae diversity reflects human history. Molecular Ecology, 16(10), 2091-2102. doi:10.1111/j.1365-294X.2007.03266.x

Leenhardt, F., Levrat-Verny, M.A., Chanliaud, E., & Remesy, C. (2005). Moderate decrease of pH by sourdough fermentation is sufficient to reduce phytate content of whole wheat flour through endogenous phytase activity. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(1), 98-102. doi:10.1021/jf049193q

Livsmedelsverket. (2017a). Salt och mineraler. Hämtad 2017-03-24 från:

(24)

24

Livsmedelsverket. (2017b). Metaller. Hämtad 2017-03-24 från:

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/metaller1/

Livsmedelsverket. (2017c). Livsmedelsverket kartlägger tungmetaller i spannmålsprodukter. Hämtad 2017-03-24 från: https://www.livsmedelsverket.se/om- oss/press/nyheter/pressmeddelanden/livsmedelsverket-kartlagger-tungmetaller-i-spannmalsprodukter/ Livsmedelsverket. (2017d). Järn. Hämtad 2017-05-15 från: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/jarn/

Livsmedelsverket. (2017e). Kalcium. Hämtad 2017-05-17 från:

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/kalcium/

Livsmedelsverket. (2012). Nordiska näringsrekommendationer 2012 – rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. Hämtad 2017-05-16 från:

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/naringsrekommendationer/nordiska-naringsrekommendationer-2012-svenska.pdf Lopez, H., Duclos, V., Coudray, C., Krespine, V., Feillet-Coudray, C., Messager, A., Demigné, C. (2003). Making bread with sourdough improves mineral bioavailability from reconstituted whole wheat flour in rats. Nutrition, 19(6), 524-530. doi:10-1016/S0899-9007(02)01079-1

Lopez, H.V., Krespine, V., Guy, C., Messager, A., Demigne, C., & Remesy, C. (2001). Prolonged Fermentation of Whole Wheat Sourdough Reduces Phytate Level and Increases Soluble Magnesium. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(5), 2657-2662. doi: 10.1021/jf001255z

McGee, H. (2004). On food and cooking: The Science and Lore of the Kitchen. New York: Scribner.

Messmer, K. (2010). Surdegsbakning med Konstantin Messmer. Hämtad 2017-05-20 från: http://www.eldrimner.com/core/files/Surdegsbakning%20med%20Konstantin%20Messmer(1 ).pdf

Mondal, A., & Datta, A.K. (2007). Bread baking – A review. Journal of Food Engineering, 86(4), 465-474. doi:10.1016/j.jfoodeng.2007.11.014

Naturskyddsföreningen. (2013). Jordbruket- då och nu. Hämtad 2017-05-25 från: http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/jordbruket-da-och-nu

(25)

25

Naturskyddsföreningen. (2016). Kemiska bekämpningsmedel i jordbruket – Fakta om användningen i Sverige 1981-2015. Stockholm: Naturskyddsföreningen.

Naturvårdsverket. (2016). Tungmetaller i åkermark. Hämtad 2017-05-21 från:

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljoovervakning/Bedomningsgrunder/Odlingslandskap/Akermar kens-kvalitet/Tungmetaller/

Naturvårdsverket. (2017). Fakta om bly. Hämtad 2017-05-18 från:

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Metaller/Bly-Pb/ Nuobariene, L., Cizeikiene, d., Gradzeviciute, E., Hansen, Å., Rasmussen, S K., Juodeikiene, G., & Vogensen, F K. (2015). Phytase-active lactic acid bacteria from sourdoughs: Isolation and identification. LWT - Food Science and Technology, 63(1), 766-772.

doi:10.1016/j.lwt.2015.03.018

Olstorpe, M., Schnürer, J., & Passoth, V. (2009). Screening of yeast strains for phytase activity. Department of Microbiology, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala, Sweden. doi:10.1111/j.1567-1364.2009.00493.x

Sveriges lantbruksuniversitet. (2008). På väg mot miljöanpassade kostråd Vetenskapligt underlag inför miljökonsekvensanalysen av Livsmedelsverkets kostråd. Hämtad 2017-05-18 från:

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2008/2008_livsmedelsverket_9_miljo anpassade_kostrad.pdf

Stevenson, L., Phillips, F., O'sullivan, K., & Walton, J. (2012). Wheat bran: Its composition and benefits to health, a European perspective. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 63(8), 1001-1013. doi:10.3109/09637486.2012.687366

Wu, P., Tian, J., Walker, C., & Wang, F. (2009). Determination of phytic acid in cereals – a brief review. International Journal of Food Science & Technology, 44(9), 1671-1676. doi:10.1111/j.1365-2621.2009.01991.x

Xiong, F., Yu, X. R., Zhou, L., Wang, F., & Xiong, A. S. (2013). Structural and physiological characterization during wheat pericarp development. Plant Cell Reports, 32(8), 1309-1320. doi:10.1007/s00299-013-1445-y

References

Related documents

Halloumi, sallad, picklad rödlök, tomater, grillad paprika, chili majonnäs, brioche bröd och kryddad pommes...

The effect of guided web-based cognitive behavioral therapy on patients with depressive symptoms and heart failure- A pilot randomized controlled trial.. Johan Lundgren,

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Även om många hållbarhetsrisker påverkar företagens reala förutsättningar under årtionden så går det självklart att kortsiktigt spekulera och investera baserat

5-12 ÅR MAX 50 PERS NORMAL 10-15P. kryp

Based on finite differences on summation-by-parts form, together with a weak implementation of the boundary conditions, we show how to construct suitable boundary conditions for the

Following the Central distributary towards the out- let, a series of such closed bifurcation branches can be recognized (cf. This differs somewhat from the Northern

För att mäta aggressionen hos barnen använde de sig av ”the direct and indirect aggression scales” av Björkqvist (1992). För att mäta kontrollokus hos barnen använde de sig av

Grundat i erfarenheter från församlingars vardag och med inspiration från Latour och andra tänkare diskuterar Jonas Ideström om hur teologisering handlar om att både urskilja och

Syftet var också att undersöka skillnader i GI-värde på de olika bröden för att se om det finns skillnader mellan surdegsbröd, jästbröd och bröd bakat på både surdeg och

Använd det ekologiska surdegsbrödet till att göra en härlig frukostmacka eller varför inte göra en grekisk toast med fetaostkräm och en nektarin-

When the engine is operating, traction forces and forces at the engine brackets result in geometrical changes of the component close to the brackets. This implies that the perfect

Svenskt bistånd fördelas genom myndigheten SIDA, varför man skulle kunna tolka SIDA-angelägenheter som hemmahörande i kategori (3.). Denna kategori är dock till för

I syftesdelen av denna uppsats skrev jag att jag ville försöka hitta mönster för att kunna säga vilka val spelare gör när han står inför val såsom de i min undersökning..

När det gäller riksdagsledamöter som yrkesgrupp finns det dock inga separata data men studier i den biografiska litteraturen ger en bild av att riksdagsledamöternas

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

At this point it is difficult to distance myself and describe what exactly I have achieved with this work but to see people watching it and reacting to it helps to realize that

Om krav på åtgärder skulle behöva ställas på den befintliga bebyggelsen för att förhindra att byggnader översvämmas eller på annat sätt påverkas av stigande vatten-

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

Långvarig fysisk sjukdom vid Inflammatorisk tarmsjukdom Uppdaterat 2014-04-27 Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett samlingsnamn för ulcerös kolit och Crohns sjukdom..

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

intresserade av konsumtion av bostadstjänster, utan av behovet av antal nya bostäder. Ett efterfrågebegrepp som ligger närmare behovet av bostäder är efterfrågan på antal

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall och enhetschefen Pia Gustafsson.. Katrin