• No results found

Synliggöra miljöbilar Motion 2020/21:318 av Rickard Nordin (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Synliggöra miljöbilar Motion 2020/21:318 av Rickard Nordin (C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2020/21:318

av Rickard Nordin (C)

Synliggöra miljöbilar

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra

bokstavsbeteckningarna på registreringsskyltar för att synliggöra miljöbilsinnehav och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa jämförelsenivåer kring utsläpp på besiktningsprotokollet och tillkännager detta för regeringen.

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skylta laddstationer på samma sätt som för andra drivmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att ställa om transportsektorn och minska utsläppen är en av de viktigaste klimatfrågor-na som vi i Sverige har möjlighet att påverka själva. En stor andel av de styrmedel som finns handlar om ekonomiska incitament på olika sätt. Det är självklart viktigt och helt nödvändigt. Det finns dock fler styrmedel att ta i beaktande. En del behöver inte alls kosta lika mycket, men kan ändå ge viktiga signalvärden till bilägare eller potentiella bilköpare.

En viktig sådan signal har införts i Norge. Genom att elbilar får särskilda registrerings-skyltar uppmärksammas elbilsägandet betydligt mer än andra bilar.

Samma sak skulle kunna ske i Sverige kring både elbilar (inkl. vätgas) och gasbilar. De klassiska registreringsskyltarna med tre bokstäver följt av ett mellanrum och sedan tre siffror håller ändå på att ta slut. I samband med en övergång till andra typer bör då detta inkluderas. Det är viktigt, exempelvis för att visa på alla de bilar som faktiskt redan finns och att det är fullt möjligt att köra dem i många olika typer av förhållanden. Att dessutom skapa extra stolthet och ge möjlighet för nyfikna att lätt identifiera de bästa miljöbilarna är också en viktig faktor som idag underskattas.

En annan, relativt enkel, sak att införa är att på besiktningsprotokollet visa upp hur mycket koldioxid din bil faktiskt släpper ut i jämförelse med andra bilar av samma årsmodell och i jämförelse med nyare bilar. Det blir ett enkelt sätt att skapa medveten-het kring den egna bilens utsläpp och ger drivkraft att förbättra vid nästa bilköp. Nog så viktigt för att driva utvecklingen och medvetenheten framåt.

(2)

Det har också i debatten framkommit att nya regler när det gäller vägskyltning kraf-tigt missgynnar laddstationer. Det är inte tillåtet att på samma sätt som skyltningen för klassiska bensinmackar skylta upp att det även finns laddstationer. Det är självklart helt orimligt och samma regler måste gälla alla, oavsett när tillståndet för skyltningen givits. Argumentationen nu är att reglerna blivit striktare sedan tidigare tillstånd givits. Att detta så konsekvent missgynnar laddstationer och i viss mån möjligtvis även gas är helt orimligt. Den skyltningen är självklart viktig och ska snarare uppmuntras än motarbetas. Det är därför rimligt att se över de aktuella förordningarna och möjliggöra för en bättre skyltning av laddstationer.

Rickard Nordin (C)

References

Related documents

eller uppmana till bruk av alkohol. Den får inte heller rikta sig till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år. De svenska reglerna för mark- nadsföring av

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som an- förs i motionen om att lägenheter under 30 kvadratmeter som byggs på råvindar bör ges dispens från

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Promemoria – Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero.. Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet

Den sammantagna konsekvensen för eleverna i Umeå kommun som läser samiska är att likvärdigheten brister utifrån kursplan i relation till timantal samt att krav på lärares

Det föreslås vidare att läroplanerna för specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan ska förtydligas och kompletteras för att öka förutsättningarna för att eleverna

Som ett steg i arbetet med att bygga upp ett modernt totalförsvar anpassat för vår tids hot är det av stor vikt att det skyndsamt skapas förutsättningar för utveckling och

I utkastet lämnas förslag om ett nytt system för anstånd med betalning av kupongskatt vid utdelning till ett utländskt bolag som uppvisar underskott för det aktuella

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som an- förs i motionen om att regeringen i samband med EU:s fiskeförhand- lingar och vid behandling

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Investeringsstödet kan vara helt avgörande för att möjliggöra nyproduktion av hyresrätter till rimliga hyror på bostadsmarknader som karaktäriseras av svag prisutveckling, men

Finansdepartementets remiss Fi2019/02681/BB om förslag till ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande har inkommit