• No results found

Remiss från Finansdepartementet, Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss från Finansdepartementet, Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KRISTINEHAMNS KOMMUN

E-post

kommunen@kristinehamn.se

Organisationsnummer

212000-1868

Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro

1. Kommunledningsförvaltningen Uroxen 0550-88 000 vx 0550-88 011 110-0213 681 84 Kristinehamn Kungsgatan 30 Yttrande Sida 1(2) Vårt datum Vår beteckning 2019-08-23 Ks/2019:188 Planeringsavdelningen Er beteckning

Joel Engström, 0550-885 49 Fi2019/02681/BB

joel.engstrom@kristinehamn.se

Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Remiss från Finansdepartementet, Förslag till ändringar i

förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för

hyresbostäder och bostäder för studerande

Sammanfattning

Kristinehamns kommun ser positivt på att stödet ska fortsätta att gälla 2020-2022 och ser övervägande positivt på föreslagna ändringarna i förordningen. Kommunen anser dock att förordningen behöver bli konsekvent med differentieringen mellan kvalitativ bostadsbrist och kvantitativ

befolkningstillväxt. Dessutom bör den regionala differentieringen gällande storlek på investeringsstödet slopas.

Bakgrund

Finansdepartementet har tagit fram förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Förslaget till ändringar är ett resultat av att regeringen i

Vårändringsbudget för 2019 aviserat att stödet ska fortsätta 2020-2022 , och att riksdagen beslutat i enlighet med regeringens förslag. Investeringsstödet syftar till att öka bostadsbyggandet och göra det lönsamt att bygga hyresbostäder med relativt lägre hyra i lägen där det inte annars är lönsamt att bygga, trots behov av bostäder.

Kristinehamns kommun ser positivt på att investeringsstödet fortsätter att gälla. Investeringsstödet kan vara helt avgörande för att möjliggöra nyproduktion av hyresrätter till rimliga hyror på bostadsmarknader som karaktäriseras av svag prisutveckling, men där det kvalitativa behovet av nytillskott på bostäder är stort.

Avsnitt 3.2 Stödet riktas till hela landet

Kristinehamns kommun ser positivt på förslaget om att i 2 § punkt 1 ta bort kravet på att stöd bara får lämnas för bostäder upplåtna med hyresrätt i områden

med befolkningstillväxt, även om det i praktiken ofta redan varit fallet med

nuvarande lydelse i förordningen tack vara 2 § punkt 3. Det är viktig att differentiera kvalitativ bostadsbrist från kvantitativ befolkningstillväxt.

Kristinehamns kommun anser dock att den regionala differentieringen gällande storlek på investeringsstödet ska slopas. Att det i storstadskommunerna även fortsatt ska vara berättigat till förhöjda stödnivåer enligt 7 § i förordningen motiveras av hög och långvarig befolkningstillväxt, vilket gör förordningen

(2)

2

inkonsekvent. Även i den här delen av förordningen bör ett differentierande mellan kvantitativ befolkningstillväxt och kvalitativ bostadsbrist göras.

Kristinehamns kommun anser inte heller att förhöjda stödnivåer kan motiveras av högre byggkostnader i storstadskommuner som kännetecknas av

befolkningstillväxt. Att byggkostnaderna totalt sett inte skiljer sig särskilt åt i olika delar av landet konstaterade regeringen redan under våren 2018 när stödnivåerna då reviderades. Även om markpriserna sannolikt är högre i dessa kommuner påverkas ofta investeringskalkylen av betydligt fler parametrar. I mindre kommuner utan långvarig befolkningstillväxt kan prisutveckling vara svag vilket sänker hushållens betalningsvilja, trots att det finns en efterfrågan och att nytillskott är absolut nödvändigt för att möta behoven på bostadsmarknaden. På dessa marknader kan alltså stödet vara helt avgörande för att få ihop

investeringskalkylen. Ett annat problem för investeringskalkylen på mindre och svagare marknader är tillämpningen av det redovisningstekniska K3-reglementet.

Avsnitt 3.6 Ett eller flera nya villkor – bostäder för särskilda ändamål

Kristinehamns kommun är försiktigt positiva till föreslaget om att villkora investeringsstödet med kravet om att tillgängliggöra bostäder för kommunens bostadssociala insatser eftersom de bostadssociala utmaningarna är stora och antalet sociala kontrakt i kommunen har ökat. Det är viktigt att bostäder med sociala kontrakt får en bred spridning i bostadsbeståndet vilket underlättas av att fler aktörer ställer upp med bostäder för ändamålet. Villkoret antas leda till att investeringsstödet i högre grad kommer till nytta för särskilt utsatta grupper på bostadsmarknaden.

(3)

References

Related documents

särlösningar saknas, då de saknar den sociala problematik som berättigar till stöd enligt socialtjänstlagen och kommunen därmed endast kan ge akut nödhjälp enligt

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig fortsatt positiv till den ambition som promemorian för fram och anser att ett investeringsstöd kan vara en av

2019-08-09 diarienummer: KS 2019-1033 POSTADRESS Box 803, 761 28 Norrtälje Kommunstyrelsekontoret BESÖKSADRESS Estunavägen 14 KONTAKT 0176-710 00

Bilaga Nynäshamns kommuns yttrande om ändringar i 2016 881 statligt investeringsstöd.docx Bilaga Remiss från Finansdepartementet, Förslag till ändringar i förordningen (2016_881)

Förslagsställaren uppger att förslaget i viss mån kan leda till ökad osäkerhet för bostadsföretagen om huruvida det planerade projektet kommer att bli berättigat till stöd

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2019-08-21 ERT DATUM 2019-07-10 DIARIENR 2019/137-4 ER BETECKNING Fi2019/02681/BB Regeringskansliet

Om inte dessa två undantag hade föreslagits hade kraven omöjliggjort för kooperativa hyresrätter att söka investeringsstöd då strikt turordning till medlemmarna krävs i en

Stödets storlek bedömer vi vara skälig, men vi anser att stödet snarare borde vara indexerat än att fastslås till specifika krontal. Inflationen har de senaste åren varit låg