• No results found

Napster ja tekijänoikeuden uudet ongelmakohdat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Napster ja tekijänoikeuden uudet ongelmakohdat"

Copied!
18
0
0

Full text

(1)

Defensor Legis N:o 2/2002

NAPSTER JA TEKIJÄNOIKEUDEN UUDET ONGELMAKOHDAT

(Napster und die neuen Problembereiche des Urheberrechts)

Musiikkitiedostojen välittämiseen tarkoitettu sovellus ja palvelu Napster herätti paljon huo-miota koko maailmassa sen jälkeen kun Napste-ria vastaan nostettiin kanne joulukuussa 1999. Napster ei sinänsä ole ainutlaatuinen, sillä saman-tyyppisiä sovelluksia löytyy useampia. Sen he-rättämä kohu on kuitenkin ollut valtava. Sittem-min Napsterin tarjoama palvelu on tullut mak-sulliseksi ja tekijänoikeudet on pyritty suojaa-maan oikeudenhaltijoita tyydyttävällä tavalla. Napster-tapauksen esille tuomat ilmiöt ja periaat-teelliset ongelmat sen sijaan antavat edelleenkin aihetta keskusteluun.

Napsterin merkitys ilmiönä ja oikeudellisen keskustelun kannalta oli lähinnä siinä, että se oli konkreettinen viesti tietoverkkojen yleisen käy-tettävyyden myötä toteutumassa olevasta viestin-täympäristön muutoksesta. Napster oli myös en-simmäisiä, laajalti tunnetuksi tulleita käyttäjäl-tä-käyttäjälle -toiminnan eli P2P (Peer-to-Peer) -toimintatavan mahdollistavia ohjelmistosovel-luksia. P2P on eräs avoimissa tietoverkoissa ta-pahtuvan liiketoiminnan liiketoimintamallien kehityssuunta, joka tulee asettamaan monia haas-teita niin sopimusoikeudelle kuin erityisesti te-kijänoikeudelle. Tällä hetkellä suurimpana kysy-mysmerkkinä onkin se, miten Napsterin tapaiset P2P-järjestelmät vaikuttavat liiketoimintamallei-hin1 ja tietenkin se, miten digitaalisen sisällön käyttöä koskevia säännöksiä tulisi tulkita ja

mi-ten niitä tulisi kehittää. Oikeudellisesti ja oike-uspoliittisesti keskeinen kysymys on, miten di-gitaalisen sisällön käyttöä ja kauppaa tulisi nyt ja tulevaisuudessa valvoa ja mitkä ovat eri toi-mijoiden riskit ja vastuut siinä.

Artikkelissa analysoidaan Napster-tapauksen esille tuomat vastuun oikeudenmukaiseen jakoon liittyvät ongelmat. Oikeudellinen analyysi ei ra-joitu vain kysymykseen palveluntarjoajan vastuu-seen, mikä on Napsterin oikeuskäsittelyn keskei-nen kysymys, vaan käsiteltävänä on myös käyt-täjien vastuu ja viime kädessä myös sisällöntuot-tajan mahdollinen oma vastuu. Erityisen ongel-mallisena pidetään käyttäjien laajaa selonottovel-vollisuutta sekä infrastruktuuripalvelujen tarjo-ajien laajaa kontrollivelvollisuutta.

Sen lisäksi, että artikkelissa analysoidaan eri-tyisesti vastuunrajoitusperusteiden soveltamis-mahdollisuuksia, pohditaan sitä, mihin seikkoi-hin oikeudenmukainen vastuunjako tulisi perus-tua. Kuten Napster-tapauksen analyysi tuo esil-le, saattaa nykyiset vastuusäännökset helposti joh-taa epätasapainoiseen ja suhteellisuusperiaatteen vastaiseen vastuunjakoon. Artikkelissa pohditaan mm. kustannusten, riskinkantokyvyn, toiminta-mahdollisuuksien sekä tekniikan suomien mah-dollisuuksien vaikutusta vastuun määrittäytymi-seen. Erityisen ongelmallisena pidetään tilannet-ta, jossa tekijänoikeuden haltijoiden vastuuta mi-nimoidaan muiden toimijoiden kustannuksella.

(2)

1 Napster – viesti liiketoimintamallien ja viestintäympäristön muutoksesta 1.1 Napsterin käyttäjät ja suosion syyt

Napsterilla on (ollut) kymmeniä miljoonia käyttäjiä ympäri maailman. Napsterin suosio pe-rustui ilmeisesti pitkälti sen saamaan laajaan jul-kisuuteen ja siihen, että palvelu oli ilmainen. Se oli huomattavan helppo tapa löytää musiikkia – usein jopa sellaista musiikkia jota ei enää löydy levyliikkeistä. Toisaalta Napsterin käytön suosi-ota vähentää todennäköisesti se, että tiedostojen imuroimiseen omalle tietokoneelle kuluu paljon aikaa; hitailla yhteyksillä useita kymmeniä mi-nuutteja, tiedostojen laatu ei aina ole hyvä tai tie-dosto sisältää vain osan halutusta musiikkikap-paleesta. Käyttäjän näkökulmasta Napster ei siis ole ihanteellinen käyttäjien kannalta, mutta silti uutena ja lajissaan omalla tavallaan edellä kävi-jänä riittävän kiinnostava.

Napsterin ja muiden P2P sovellusten yhteydes-sä ei ole yksinomaisesti nähtävisyhteydes-sä asetelmaa käyttäjät vastaan tekijänoikeuksien haltijat. Eräät tekijänoikeuksien oikeudenhaltijat myös mielel-lään levittävät musiikkinsa Napsterin välityksel-lä. Heille Napster tarjoaa tehokkaan ja edullisen tavan tehdä tunnetuksi musiikkiaan.

Napsterin kaltaisten sovellusten käyttäjistä valtaosa on satunnaiskäyttäjiä tai uteliaita. Va-kituisista käyttäjistä suurinta osaa houkuttelee musiikin helppo saatavuus ja sen halpuus. Käyt-täjien ydinryhmän motiivit ovat kuitenkin lähin-nä ideologisia. Tämä ydinryhmä ei kuitenkaan edusta yhtä ainoaa, koherenttia ideologiaa, vaan siihen kuuluvien henkilöiden ajattelumallit ulot-tuvat cyber -anarkismista globaalin talouden ja kansainvälisten yritysten vastustamiseen. Naps-teria välityspalveluna käyttävien muusikoiden keskuudessa ideologisella tasolla voidaan puhua protestiliikkeestä liian vahvoiksi koettuja levy-yhtiöitä vastaan2. Napsterin käyttäjien jakautu-misesta ei ole saatavilla tieteellisessä mielessä varmaa tietoa, sillä varsinaista, luotettavaa sosio-logista tutkimusta asiasta ei tiettävästi ole tehty. Napsterin suuri käyttäjämäärä kuitenkin osoittaa,

että tämäntapaiselle palvelulle on olemassa ky-syntää.

1.2 Napsterin tekniset toimintaperiaatteet ja Napster liiketoimintamallina

Napster on palvelu, joka mahdollistaa mp3-musiikkitiedostojen3 jakelun internetissä suoraan käyttäjältä käyttäjälle (eli P2P, peer-to-peer, -mallin mukaisesti). Palvelu toimii teknisesti si-ten, että käyttäjä ensin vierailee Napsterin koti-sivuilla ja imuroi sieltä löytyvän Napster-ohjel-man koneeseensa. OhjelNapster-ohjel-man asentamisen yhtey-dessä käyttäjä rekisteröityy palveluun. Nämä tie-dot tallentuvat Napsterin palvelimelle.

Napster-sovellus koostuu seuraavista olennai-sista oolennai-sista; hakutoiminto, jolla etsitään musiik-kikappaleita tallennettavaksi omaan

musiikkikir-jastoon, sekä soitin, jolla musiikkikirjastoon

tal-lennettuja kappaleita voi soittaa. Vähemmän tär-keinä toimintoina on reaaliaikainen keskustelu-foorumi (chat), sekä lähtevien tai tulevien mu-siikkitiedostojen tilannetta näyttävä toiminto

(transfer). Lisäksi on olemassa niin kutsuttu hot list, johon voi tallentaa toisen käyttäjän

tunnuk-sen, jonka jälkeen sovellus näyttää aina onko kyseinen käyttäjä ”langan päässä” (on-line)4 vai ei (off-line).

Hakutoimintoa käytettäessä käyttäjän päätteen kuvaruudulle muodostuu linkkilista saatavilla olevista mp3-tiedostoista. Linkkiä klikkaamalla käyttäjä lataa musiikkitiedoston suoraan omaan koneeseensa. Toisen käyttäjän käyttäessä haku-toimintoa Napsterin palvelimelle lähtee auto-maattinen kysely. Tämän kyselyn perusteella Napster-keskusyksikkö lähettää automaattisen kyselyn kaikille käytössä oleville, eli internetiin kytketyille Napster-sovelluksille, löytyykö tieto-koneelta toivottu kappale. Mikäli näin on, kul-kee tieto tästä kyselijän tietokoneelle, jossa tieto näkyy hyperlinkkinä.

Napster välittää siis tietoa käyttäjien kovale-vyillä olevista musiikkitiedostoista muille käyt-täjille. Napster-keskuspalvelu muodostaa vain käyttöyhteyden eri käyttäjien välille. Itse musiik-kitiedostot eivät kulje Napsterin kautta, eikä

(3)

niis-tä siten jää kopioita Napsterin palvelimelle. In-formaatiotieteen kielellä Napster on metainfor-maatiopalvelu eli tietoa tiedosta välittävä järjes-telmä. Napster on hajautetun P2P -sovelluksen ja perinteisen keskitetyn yhdistelmä sikäli, että metainformaation käsittely on keskitetty ja vain musiikkitiedostojen jakaminen tehdään hajaute-tusti aidolla P2P -mallilla. Tässä suhteessa mo-net muut musiikkitiedostojen jakojärjestelmät ovat kehittyneempiä5. Napsterin oikeudellinen merkitys liittyy osaksi siihen, että se on oire vies-tintäympäristön merkittävästikin muutosilmiös-tä; metainformaation merkitys lisääntyy ja tieto-jenkäsittely avoimissa tietoverkoissa siirtyy en-tistä hajautetummaksi, enen-tistä enemmän käyttä-jien väliseksi.

Napster on viesti myös P2P teknologiaan liit-tyvästä liiketoimintamallien muutoksesta. P2P-sovellukset vähentävät liiketoiminnan transaktio-kustannuksia sekä erityisesti helpottavat sopivi-en kumppaneidsopivi-en löytämistä alhaisin kustannuk-sin. P2P:n potentiaalinen hyöty on siinä, että tuot-taja ja palvelun käyttäjä voivat päästä yhteyteen ja tehdä taloudellisia tapahtumia ilman hyödyket-tä koskevan informaation ja itse hyödykkeen vä-littäjää. P2P-sovellukset johtanevat siten liiketoi-mintamalleihin, joissa välittäjien rooli muuttuu merkittävästi tai eräiltä osin saattaa jopa poistua.6 Musiikkiteollisuudelle tämä merkitsee uutta haas-tetta. Keskustelu Napsterista onkin ollut pitkälti myös perinteisen musiikkiteollisuuden huolta perinteisten liiketoimintamalliensa puolesta.7 Liiketoimintamallien kehityksessä näyttäisivät ainakin alkuvaiheessa erilaiset jäsenmaksuun ja rekisteröitymiseen perustuvat palvelut, ’klubit’, ja niiden sekä perinteisempien välittäjien yhdis-telmät lupaavimmilta. Välittäjiä arvioidaan P2P-toimintamallien kehityksessä jäävän erityisesti sellaisille aloille, joissa missä tarvitaan erityistä luottamusta käyttäjien kesken8. Tässä kohdin tekijänoikeuslainsäädännöllä ja sen täytäntöön-panolla voi olla rajoitettu vaikutus liiketoimin-tamallien kehittymiseen. Tekijänoikeuslainsää-dännön tehokas soveltaminen uudessa viestintä-ympäristössä voi luoda tilanteen, jossa osapuo-let ovat huolissaan sisällön laillisuudesta ja

vaa-tivat sisällön tuottajalta erityistä luotettavuutta tai todistusta sisällön laillisuudesta. Tämä voi joko johtaa P2P-ympäristöissä erilaisten oikeudellis-ta riskiä kanoikeudellis-tavien sertifiointipalveluiden synty-miseen tai sitten yksinkertaisesti suosia perintei-siä jakelukanavia9.

2 Onko Napsterin käyttäminen laillista? Napsterin käyttäjän oikeudellisen vastuun ar-vioinnissa on ratkaisevaa, onko käytössä kyse kysymys tekijänoikeutta loukkaavasta kopion valmistamisesta ja yleisön saataviin saattamises-ta.

Kun tiedosto ”imuroidaan” koneelle muodos-tuu teoksesta tekijänoikeuslainsäädännön tarkoit-tama kopio. Kun käyttäjän musiikkitiedostot ovat vapaasti muiden käyttäjien imuroitavissa on te-osta pidettävä yleisön saataviin saatettuna.

Yhdysvaltain tekijänoikeusjärjestelmässä rat-kaisevaa on, kuuluuko käyttö niin sanotun rei-lun käytön periaatteen eli fair use-doktriinin pii-rin. Faire use käytetään oikeuttamisperusteena teoille, jotka muuten on pidettävä tekijänoikeu-den loukkauksena10. Fair use-arviointi perustuu neljään kriteeriin: 1) käytön tarkoitus ja laatu, 2) teoksen laatu, 3) käytetyn osan laajuus ja merki-tys teoksen kokonaisuuteen nähden, sekä 4) käy-tön vaikutus teoksen potentiaalisiin markkinoi-hin tai teoksen arvoon11.

Napster–yhtiö toi sitä vastaan ajettua kielto-kannetta tuomioistuimessa käsiteltäessä esille kolme seikkaa, joiden perusteella Napsterin käyt-tö olisi luokiteltava fair use doktriinin piiriin kuu-luvaksi: 1) kysymys oli siitä, että käyttäjä siirsi teoksen käytettäväksi toiseen paikkaan (space shifting), 2) käyttäjät tekivät väliaikaisia kopioita ennen ostamista (sampling) tai 3) käytön kohtee-na oli oikeudenhaltijoiden suostumuksella levi-tettäväksi saatettu teos. Tuomioistuin ei pitänyt näitä perusteluja vakuuttavina, sillä vastaaja ei voinut esittää riittävästi todisteita väittämiensä tueksi. Kolmannen väittämän osalta oikeus kat-soi näytetyn toteen, että tällaista oikeudenhalti-joiden laillisesti käyttöön asettamaa sisältöä oli

(4)

vain murto-osa tarjolla olevasta aineistosta12. Sikäli kun käyttö ei kuulu fair use-doktriinin pii-riin merkitsee tämä myös sitä, että käyttäjät aset-tuvat alttiiksi syytöksille tekijänoikeuden louk-kauksesta.

2.1 Kopiointi

2.1.1 Yksityiseen käyttöön saa valmistaa kopion vain julkistetusta teoksesta Kopiointi yksityiseen käyttöön kuuluu yleen-sä fair use-doktriinin piiriin. Suomen tekijänoi-keuslainsäädännössä on pääsääntönä, että yksi-tyiseen käyttöön saa kopioida, ellei laista muuta johdu. Tekijänoikeuslain 12 §:ssä säädetään, että ”Julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään var-ten.” Teoksella voidaan viitata ei vain teoskap-paleeseen, vaan teokseen abstraktisena konstruk-tiona. Näin ollen, mikäli teos on saatettu yleisön saataviin luvallisesti ei tarvitse miettiä, onko ko-pioinnin kohteena oleva kappale saatettu luval-lisesti yleisön saataviin vaiko ei.13

Oikeus yksityiseen käyttöön ei Suomessakaan ole kuitenkaan rajaton. Esimerkiksi tietokoneoh-jelmien osalta yksityinen kopiointioikeus on ni-menomaisesti kielletty (TekijänoikeusL 12.4 §). Sääntely perustuu Neuvoston direktiiviin 91/250/ ETY, annettu 14 päivänä toukokuuta 1991, tie-tokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta.14

Kopiointioikeuden perusteista ei olla yksimie-lisiä. Toiset pitävät periaatetta osoituksena vies-tinnän ja informaation vapauden periaatteesta, toiset pitävät sitä seurauksena valvontamahdol-lisuuden puuttumisesta tai yksityisyyden suojas-ta. Valvontamahdollisuuden puuttumisen takia olisi myös pohdittava, pitäisikö laillistaa yleisöön saataville saattaminen edelleenvälittämistilanteis-sa kun teos välitetään eteenpäin muuttumattoma-na sekä ei-kaupallista tarkoitusta varten. Interne-tin ja viimeistään Napsterin tapaisten P2P-palve-lujen myötä on yleisöön saataville saattamisen valvonta nimittäin muuttunut hyvin vaikeaksi. Kontrollimahdollisuuden laajuus ja laatu vaihte-lee ajasta toiseen. Tekniset suoja- ja

hallinnoin-timenetelmät ovat kehittyneet ja kehittyvät no-peasti yhä varmemmiksi. Näin ollen kontrolli-mahdollisuudet saattavat pitkällä tähtäimellä olla paremmat kuin koskaan aikaisemmin tekijänoi-keuden historiassa, jolloin yleisöön saataville saattamistakin voidaan etukäteen valvoa ja estää. En tässä esitä, että näin tulisi menetellä, mutta ajatus kopiointioikeuden perustumisesta valvon-nan vaikeuteen herättää luonnollisesti kysymyk-siä myös muiden poikkeusten osalta.

Julkistetuksi teos taas katsotaan, kun ”teos on saatettu yleisön saataviin luvallisesti” (Tekijän-oikeusL 8.1 §). Mitä siitä sitten seuraa, jos joku yksityiseen käyttöönsä kopioi julkistamattoman teoksen? Ovatko esimerkiksi levytyksen

yhteydes-sä suoritettu luvaton tallenne tai live-esityksestä

tehty luvaton tallenne, bootleg, laittomia? Jokainen saa siis omaan yksityiseen käyttöön-sä valmistaa kopion muusta teoksesta kuin tieto-koneohjelmasta. Tämä koskee myös live-esityk-siä. Sinänsä siis live-esityksen tallentaminen on luvallista, kunhan tallenteita ei käytetä kaupalli-seen tarkoitukkaupalli-seen tai levitetä julkisuuteen. Tämä tarkoittaa siis, että nahoituksen tekeminen ei si-nänsä vielä ole kielletty15, nauhoituksen yleisölle saataviin saattaminen kylläkin16. Oikeudellises-ti epäselvää on kuitenkin, se milloin ja millä ta-voin julkistettuna teos on tekijänoikeuslainsää-dännössä tarkoitetulla tavalla julkistettu. Erityi-sesti bootlegien suhteen ei ole oikeuskirjallisuu-dessa otettu selvää kantaa. Streng, joka lisensi-aatintutkimuksessaan on käsitellyt mm. bootleg-problematiikkaa, ei myöskään ole käsitellyt tätä asiaa17. Käsitykseni mukaan tekijänoikeuslakia olisi tulkittava siten, että teos on julkistettu sil-loin, kun se ensimmäisen kerran esitetään julki-sesti. Tällöin bootleggejä koskisivat samat sään-nökset kuin muissakin tapauksissa, eli kopiointi (tai tallentaminen) yksityiseen käyttöön on luval-lista mutta yleisölle levittäminen ei.

2.1.2. Onko laitonta kopioida julkisuuteen levitettyjä julkistamattomia teoksia? Jos tekijänoikeuslainsäädäntöä tulkittaisiin si-ten, ettei julkistamattomasta teoksesta

(5)

(esimer-kiksi yhtyeen harjoituksista tehty tallenne) saisi valmistaa kopiota yksityiseen käyttöön, on tul-kinnasta seuraavana johtopäätöksenä, että se, joka tallentaa kopion tällaisesta luvatta tehdystä tallenteesta tietokoneelleen (esim. imuroi tällai-sen musiikkikappaleen Napsterin kautta), syyl-listyy tekijänoikeuden loukkaukseen. Käyttäjän näkökulmasta ongelmana on, ettei käyttäjä vält-tämättä tiedä ja hänen on vaikea arvioida, onko teos julkistettu vai ei. Internet-ympäristössä on-gelmaksi muodostuu vielä se, ettei teoksen luon-netta ole mahdollista selvittää ennen kopion te-kemistä, sillä musiikkikappaleen toisintaminen vaatii ensin kopion tekemistä kovalevylle. Asia olisi tietenkin toisin, jos tiedostoon liittyisi sitä koskeva metainformaatio, josta selviäisi tiedos-ton alkuperä ja oikeudellinen asema. Yksityisen kopioinnin sallittavuuden rajoihin liittyy, jos ko-pioinnin sallittavuus sidotaan julkistamiskritee-riin niin, että vain julkistettuja teoksia saa kopi-oida, kysymys käyttäjän selonottovelvollisuudes-ta tekijänoikeuslainsäädännön mukaan.

Laillisella tavalla julkistamattomasta teokses-ta yksityiseen käyttöön valmistettua kopioteokses-ta ei liene syytä arvioida kovin eri tavalla kuin asian-mukaisesti julkistetusta teoksesta tehtyä kopio-ta. Sen selvittäminen, onko kopio saatettu ylei-sön saataviin luvallisesti vai luvattomasti on käy-tännössä mahdotonta tavalliselle kuluttaja-käyt-täjälle jos viestintäympäristössä ei ole erityisiä tätä seikkaa varmentavia palveluita. Informaati-on vapaan liikkuvuuden18 ja taloudellisen tehok-kuuden näkökulmasta on perusteltavissa, ettei kuluttaja-käyttäjälle aseteta merkittävää selonot-tovelvollisuutta19.

2.1.3. Julkistettavuuskriteeri ei ole vailla merkitystä

Tekijänoikeuslain säännös, jonka mukaan vain julkaistua teoksesta saa kopioida yksityiseen käyttöön ei ole kuitenkaan merkityksetön. Sään-nös sisältää tärkeän tekijän yksityisyyttä ja teki-jän itsemääräämisoikeutta koskevan periaatteen. Kun tekijä ei ole julkistanut teostaan, voidaan teosta pitää luottamuksellisena, yksityisyyden ja

tekijän itsemääräämisoikeuden piiriin kuuluvana. Tällaisen teoksen luvaton julkistaminen voidaan siten rinnastaa yksityisyyden suojan loukkauk-seen 20. Kun tekijä esittää teoksensa julkisesti luopuu hän samalla täydellisestä yksityisyyden suojastaan. Varsinkin silloin kun kysymyksessä on bootleg aikaisemmin julkaistusta tai julkiste-tusta teoksesta, voidaan kuitenkin kyseenalaista, liittyykö siihen enää merkittävä yksityisyyden suojan tarvetta. Myöskään taloudellisesta näkö-kulmasta ei kuulijan konsertin ikuistaminen omaan käyttöönsä aiheuttane tekijälle tai muulle oikeudenhaltijalle merkittävää taloudellista va-hinkoa21.

Julkistamiseen liittyvät tekijänoikeudelliset ongelmat ovat olleet näkyvästi esillä tekijänoikeu-dessa viime aikoina. Nämä ovat ilmenneet muun muassa Ruotsin nk. skientologiakirkko-tapaukses-sa, jossa eräs henkilö oli luovuttanut kopion skien-tologiakirkon pyhistä ja salaisista teksteistä Ruot-sin viranomaisille. Aineisto katsottiin tällöin ole-van julkinen asiakirja, johon kuka tahansa voi pyynnöstä tutustua. (Tämän estämiseksi skientolo-giakirkko määräsi eräitä jäseniään ”tutustumaan” ko. aineistoon viranomaisten aukioloaikojen puit-teissa koko oikeusprosessin aikana). Skientologia-kirkko vaati, että tekijänoikeudelle annetaan etu-sija julkisuusperiaatteeseen nähden. Skientologit vetosivat siihen, että teos oli luottamuksellinen (ei julkistettu), eikä sitä näin ollen viranomaisten toi-mesta olisi saanut julkistaa. Tuomioistuimessa pai-notettiin tässä tapauksessa julkisuusperiaatetta. Kir-jallisuudessa Karnell on pitänyt tätä erinomaisen ongelmallisena siksi, että tämä tarkoittaisi, että te-kijää voidaan pakottaa luovuttamaan keskeneräi-sen teokkeskeneräi-sen valtiolle, joka voisi saattaa ne julki-suuteen22. Vaikka olenkin samaa mieltä Karnellin

kanssa siitä, että tekijänoikeudellisetkin intressit pitää ottaa huomioon pohdittaessa julkisuusperiaat-teen soveltamisen edellytyksiä ja toteuttamistapaa, en tue hänen ajatuksensa siitä, että tekijänoikeus kategorisesti asetetaan julkisuusperiaatteen edelle. Karnell vertaa artikkelissaan skientologiakirkon tekstien julkaisemista taitelijan keskeneräisten töi-den viemiseen hänen kodistaan. Tämä ei minusta ole käyttökelpoinen vertailu, sillä ko. tapauksessa asiakirjaa ei toimitettu viranomaisille viranomais-ten toimesta. Sikäli kun skientologiakirkko on mak-susta luovuttanut teoksensa jäsenilleen, voidaan teos pitää julkistettuna tekijänoikeuslainsäädännön tarkoittamassa merkityksessä. Julkistamattoman

(6)

teoksen osalta pitäisi keskenään punnita tekijänoi-keudelliset intressit ja julkisuusintressit perusoi-keusjärjestelmän edellyttämällä tavalla. Ellei jul-kisuusintressi ole erityisen voimakas, lienee teki-jänoikeudelliset (kuten myös liikesalaisuuteen ja yksityisyyden suojaan liittyvät) intressit asetetta-va etusijalle.

Siltä osin kuin musiikin kopiointi yksityiseen käyttöön on luvallista, kuten Suomessa lienee asian laita, käyttäjä ei syyllisty tekijänoikeuden loukkaukseen tallentamalla musiikkitiedoston yksityistä käyttöä varten. Joissakin maissa kopi-ointi yksityiseen käyttöön digitaalisesta aineistos-ta ei ole sallittu, joten näissä maissa myös mu-siikkitiedostojen lataaminen yksityiseen käyttöön digitaaliselle alustalle (tietokoneelle, kannettaval-le soittimelkannettaval-le tai muulkannettaval-le muistilla varustetulkannettaval-le välineelle) muodostaa tekijänoikeuden loukkauk-sen. Esimerkiksi Tanskassa kopiointi digitaalises-ta aineistosdigitaalises-ta on ollut kielletty23, mutta 7.6.2001 julkaistun lainsäädännön muutoksella tätä kiel-toa on lievennetty24. Lievennyksestä huolimatta Tanskassa on esitetty, että yksityinen kopiointi laittomasti levitetystä teoksesta olisi pääsääntöi-sesti kielletty, sillä TRIPS-sopimuksen25 koh-tuullisuusarvioinnin (nk. three step test)26 mukai-sesti toiminnan aiheuttama menetys oikeudenhal-tijalle estäisi poikkeuksen soveltamisen27. Sitä vastoin musiikkitiedostojen levittäminen yleisön keskuuteen loukkaa Suomen (kuten USA:nkin) lainsäädännön mukaan tekijänoikeuksia.

2.2 Julkisuuteen levittäminen ja riski julkisuuteen leviämisestä

2.2.1 Julkinen vs. yksityinen piiri

Tekijänoikeuslainsäädännön mukaan teoksis-ta tehtyjä kopioiteoksis-ta saa anteoksis-taa, lainateoksis-ta teoksis-tai muuten viestittää yksityisesti. Tekijänoikeuden yksinoi-keuden piiriin kuuluu ”yleisön saataviin saatta-minen”28. Julkinen esittäminen tai näyttäminen sekä yleisön keskuuteen levittäminen kuuluvat yleisön saataviin saattamisen piiriin29. Käytän-nössä säännöksen tulkinta voi aiheuttaa vaikeuk-sia. Napster-tapauksessa on kiistämättä kysymys julkisesta levittämisestä, sillä vaikka kysymys on

suljetusta piiristä (vain ne, jotka ovat rekisteröi-tyneet Napsterin käyttäjiksi, voivat osallistua toi-mintaan), tämä piiri on ennalta määrittelemätön ja laaja (jopa miljoonia käyttäjiä). Kyseessä on siten käytännössä täysin avoin järjestelmä.

Napsterin ”serkku” Aimster30 on tässä suh-teessa oikeudellisen arvioinnin kannalta hanka-lampi tapaus. Aimsterin toimintaperiaatteisiin kuuluu suljettujen käyttäjäpiirien muodostami-nen. Käyttäjä voi ennalta määritellä, mitkä muut käyttäjät voivat saada tietoa hänen tietokoneel-laan olevista musiikkitiedostoista. Lisäksi imu-rointi onnistuu vain, mikäli käyttäjä erikseen hy-väksyy sen.

Uudelle viestintäympäristölle ja aidoille P2P -ohjelmistoille on ominaista, että raja yksityisen ja julkisen viestinnän välillä hälvenee. Yhtäältä palvelun/sovelluksen rakenteen mahdollistamaa ”yksityisten” piirien muodostamista voidaan pi-tää harhakuvana, jonka ainoa tarkoitus on saada palvelu näyttämään muodollisesti lailliselta. Ryh-män muodostaminen itsessään ei tee viestinnäs-tä yksityisviestinnäs-tä, eikä varsinkaan jos ryhmän jäsenet ovat ennestään tuntemattomia toisilleen tai ryh-män koko on suurehko. Aimsterin tapauksessa näin lienee asian laita, jolloin järjestely ei anna oikeaa kuvaa tilanteesta, vaan kysymyksessä on teoksen yleisön saataviin saattaminen. Toisaalta taas tilanteen arvioinnissa tulisi ehkä kiinnittää huomiota siihen, miten jälkimodernissa verkko-yhteiskunnassa yksityinen piiri muodostuu. Toi-sin sanoen, sallitaanko lain edessä myös pelkäs-tään verkkoon kiinnittyvä yksityisen toiminnan piiri, vai onko yksityisyys aina sidottua perintei-seen, fyysiseen läsnäoloon ja tuntemiseen.

Raja yksityisen ja julkisen alueen välillä ni-mittäin muuttuu ajan kuluessa yhteiskunnan ar-vostusten ja sosiaalisten kanssakäymistapojen muuttuessa. Habermas on aikoinaan kiinnittänyt huomiota tähän julkisen ja yksityisen alueen vä-liseen vuorovaikutussuhteeseen31. Informaatio-yhteiskunnassa sosiaalisen kanssakäymisen mal-lit ja yksityisen ja julkisen alueen välinen raja on jälleen muuttumassa. Informaatioyhteiskunnassa yhteisöjä syntyy virtuaalisessa tilassa, ts. ilman osapuolten välitöntä fyysistä läsnäoloa.

(7)

Interne-tin käyttäjät tietävätkin omasta kokemuksestaan, että virtuaalitiloissa, esimerkiksi keskustelufoo-rumien32 tai yhteispelien33 pohjalta syntyy ”vir-tuaalisia” yhteisöjä. Näissä yhteisöissä ihmiset esiintyvät joko omalla nimellään, keksivät ”vir-tuaalisen henkilöllisyyden” tai esiintyvät anonyy-meinä34.

Tekijänoikeudellisessa arvioinnissa kysymys kuuluukin, voidaanko tällaisia uusia sosiaalisia kanssakäymismuotoja sisällyttää tekijänoikeus-lainsäädännön tulkinnassa käytettävän ”yksityi-sen piirin” käsitteeseen etenkin silloin, jos yhtei-sön jäsenet esiintyvät keksityllä nimellä (pseu-donyymi) eivätkä ole tavanneet kasvoista kasvoi-hin. Osana juridista käsitystämme ihmisen vapau-desta perusoikeusvelvoitteisessa oikeusvaltiossa on punnittava sitä, onko perusteltua sulkea yksi-tyisen piirin ulkopuolelle sellaisia yhteisöjä, jon-ka jäsenet esiintyvät virtuaalisen henkilöllisyy-den turvin. Teollisuusyhteiskunnan aikana syn-tyneet ja kasvaneet ihmiset ovat sisäistäneet sen ajan arvoja ja mielikuvia yksityisestä ja julkisesta piiristä. Olemme kuitenkin siirtymässä yhteis-kuntaan, jossa on aivan luonnollista, että aina-kin osa ystäväpiiristämme muodostuu ihmisistä, joita emme koskaan ole tavanneet kasvotusten. Aika näyttää, miten tekijänoikeudellisessa arvi-oinnissa julkisen ja yksityisen piirin käsitteet ke-hittyvät. Vapauden ja sen rajoja verkkoyhteiskun-nassa koskeva dilemma olisikin otettava vakavas-ti oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa ja pohdit-tava, mikä merkitys yksityisen ja julkisen piirin välisellä erolla on tekijänoikeuslainsäädännön il-mentämässä informaatiopolitiikassa. Uusia sosi-aalisen kanssakäymisen muotoja ei saisi katego-risesti sulkea yksityisen piirin ulkopuolelle. Aimster-jutussa tullaan käymään rajanvetoa yk-sityisen ja julkisen piirin välillä ja nähtäväksi jää, huomioidaanko siinä nämä uudet sosiaaliset ra-kenteet35.

2.2.2 Hyvä usko ja vilpitön mieli

Käyttäjän toiminnan lainvastaisuus jakautuu tekijänoikeuslainsäädännön näkökulmasta kol-meen asteeseen sen mukaan onko kysymys

rikos-oikeudellisesta vastuusta, vahingonkorvausvas-tuusta vaiko erityisestä hyvitysvelvollisuudesta. Vahingonkorvausvastuu edellyttää yleensä tuottamuksellisuutta. Hyvitysvastuu sen sijaan ei edellytä tuottamusta, vaan pelkän luvattoman käytön toteaminen riittää. Toiminata hyvässä us-kossa eli tietämättömyys teon oikeudenvastaisuu-desta ja puuttuva tuottamuksellisuus eivät siis vapauta hyvitysvelvollisuudesta. Napster-sovel-lus on kuitenkin suunniteltu niin, että tietoko-neessa olevat musiikkitiedostot automaattisesti ovat yleisön saatavilla. Henkilö on siis voinut toimia hyvässä uskossa ja tietämättömänä siitä, että hän levittää musiikkitiedostoja. Sovellukseen kuuluva toiminto voidaan kuitenkin kytkeä pois muuttamalla asetuksia tai katkaisemalla yhteyden internetiin36. Oikeudelliseksi kysymykseksi muo-dostuu tässä tilanteessa, onko teosta käytetty te-kijänoikeuslainsäädännön mukaan, kun teoksen levittäminen on tapahtunut tavalla joka on omi-aan herättämään epäilyksen siitä, että käyttäjät eivät ole ymmärtäneet levittävänsä teosta (sillä levittäminen ei tässä ole edellyttänyt aktiivista toimintaa tai etukäteishyväksyntää). Onko siis olemassa perusteet edes hyvitysvastuulle?

Tekijänoikeuslain 57 §:n 1. momentissa sääde-tään velvollisuudesta maksaa luvattomasta käyt-tämisestä tekijälle kohtuullinen hyvitys. Esitöis-tä ilmenee, etEsitöis-tä hyvitys on tuomittava myös sil-loin, kun käyttäjällä ei ollut eikä olisi pitänytkään olla tietoa teon lainvastaisuudesta. Teon lainvas-taisuuden osalta ei ole vilpittömän mielen suojaa. Mutta koskeeko tämä myös tietoa itse teon tapah-tumisesta eli onko käyttäjällä tekijänoikeuslaista johtuva yleinen valvontavelvollisuus huolehtia siitä, ettei hänen valvonnassaan ja vastuullaan ole-va järjestelmä piilotoiminnoillaan tai ole-vaikeasti havaittavilla toiminnoillaan aiheuta oikeudenlouk-kauksia. Ongelma voidaan kiteyttää kysymykseen siitä, kuka vastaa oikeuden loukkauksesta: käyt-täjä joka ei ole havainnut (mutta jonka olisi ehkä pitänyt havaita), että sovellus on suunniteltu niin, että musiikkitiedostot automaattisesti ovat yleisön saatavilla sovelluksen ollessa kytkettynä interne-tiin, vai sovelluksen suunnittelija, joka ei välttä-mättä ole tiennyt (mutta jonka olisi ehkä pitänyt

(8)

ymmärtää), että sovelluksessa oleva piirre mer-kitsisi musiikkitiedostojen laitonta levittämistä?

Arvioinnin keskeisenä elementtinä on teko ja kysymys siitä, edellyttääkö oikeudellinen vastuu käyttäjän aktiivista toimintaa vai onko kyseessä kontrollivastuu järjestelmän toiminnasta. Passii-visuudella on merkitystä sen arvioimisessa, onko käyttäjällä ollut tietoa itse teon tapahtumisesta, mikä tässä tapauksessa on tietokoneen suoritta-ma prosessi. Passiivisuusasteikon ja siten suoritta- mah-dollisen kontrollivastuun ääripäässä on tapaus, jossa sovelluksen ominaisuuksiin kuuluu tiedos-tojen levittäminen ja tätä ominaisuutta ei ole hel-posti havaittavissa eikä poiskytkettävissä. Hyvi-tysvastuun asettaminen käyttäjälle olisi tällöin selkeästi kohtuutonta. Mikäli käyttäjä itse pys-tyy vaikuttamaan suoraan oikeutta loukkaavan teon tapahtumiseen, voisi käyttäjää pitää vastuul-lisena teosta sikäli kun hän on tiennyt tai olisi pitänyt tietää sovelluksen toimintaperiaatteista. Suhtaudun kuitenkin varauksellisesti mahdolli-suuteen asettaa kovinkaan laajaa selonottovelvol-lisuutta loppukäyttäjälle/kuluttajalle sovelluksen toimintaperiaatteiden selvittämisen osalta.

Jyväskylän käräjäoikeus on 28.5.2001 antanut tuomionsa asiassa, jossa syytettiin, 25-vuotiasta opiskelijaa tekijänoikeusrikkomuksesta37.

Syytet-ty oli kopioinut 150 musiikkikappaletta mp3-for-maatissa kovalevylleen. Napsterin lisäksi opiske-lija oli asentanut toisen samantyyppisen ohjelman, CuteMX-ohjelman, koneeseensa. Napster-ohjel-massa asetukset oli muutettu niin, että tiedostojen levittäminen oli estetty. CuteMX-ohjelmassa sitä vastoin asetusten mukaan tiedostojen leviäminen oli mahdollistettu. Käräjäoikeus tuomitsi syytetyn tekijänoikeusrikkomuksesta. Käräjäoikeus kiinnitti jutun ratkaisussa huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

1) Syytetty oli itse määritellyt tiedoston jaetuksi tai jaettavaksi (shared) kansioksi. Käräjäoikeuden arvioon siitä, onko levittäminen ollut tahallista ei myöskään vaikuttanut se, että Napster-ohjel-massa tiedostonjakelun osalta asetukset oli muu-tettu niin, että jakelu oli mahdotonta.

2) Syytetyn ollessa it-alan opiskelija (melkein val-mistunut informaatioteknologian insinööri) hä-nen on katsottu ymmärtävän, mitä ohjelmiston asentamisessa on tapahtunut. Käräjäoikeus ei ole pitänyt uskottavana, että syytetty ei ole tiennyt tiedostojen leviämisestä.

Käräjäoikeus olisi periaatteessa voinut tulla toi-senlaiseenkin lopputulokseen, sillä ei ole ollenkaan itsestään selvää, että tiedostot leviäisivät ilman eril-listä hyväksymistä. Tavallisten tietokoneohjelmi-en käyttäjä kun on tottunut siihtietokoneohjelmi-en, ettei tietokone toimi omin päin ilman erillistä käskyä. Näin ollen käyttäjä on hyvinkin voinut erehtyä luulemaan, että tiedostonsiirto tapahtuu niin, että jaetuksi kansioksi määritellystä kansiosta musiikkikappaleet löytyvät sovelluksen hakutoiminnolla, mutta että varsinai-seen siirtotoimintaan vaadittaisiin erillinen hyväk-syntä38. Vain se, että kansio on määritelty

jaetuk-si ei välttämättä merkitse, että tarkoitus olijaetuk-si jakaa tiedostoja muille käyttäjille, sillä ohjelma toiminee niin, että se vaatii jonkin kansion määrittelemisen jaetuksi.

Lisäksi, mikäli CuteMX toimii kuten Napster, ilmestyy käyttäjän näyttöpäätteelle joka kerta so-vellusta avattaessa ruutu, jossa käyttäjää pyydetään ottamaan kantaa siihen, haluaako hän mahdollistaa jaetun kansion käyttämisen. Tämä tapahtuu siis kun käyttäjä on muuttanut asetukset niin, ettei kansion tiedostot ole muiden käyttäjien käytettävissä. Klik-kaamalla ”ei” tiedostot eivät ole muiden käyttäjien käytettävissä. Toisaalta, jos käyttäjä klikkaa ”kyl-lä”, muuttuu sovelluksen asetukset automaattisesti niin, että jaettu kansio vastaisuudessa on muiden käyttäjien käytettävissä. Näin ollen vahingossa ta-pahtunut suostumus voi johtaa laajan musiikkikir-jaston leviämiseen tapauksissa, jossa käyttäjä on pyrkinyt käyttäytymään huolellisesti estämällä kan-sion tiedostoja leviämästä muille käyttäjille. Perim-mäiseksi kysymykseksi tulee, kuinka korkealle tu-lisi asettaa käyttäjän huolellisuusvelvoite.

Näistä syistä ei voi pitää poissuljettuna, että tie-dostot olisi tallennettu vain yksityistä käyttöä var-ten. Käyttäjän tarkoitus tallentaa tiedostot muuta kuin yksityistä käyttöä varten on arvioitava ottaen huomioon toiminnan kokonaisuus. Esitetyllä näy-töllä ja rikosoikeuden tahallisuusarviointia koske-villa periaatteilla sekä legalitettiperiaatteella on si-ten ratkaiseva asema. Tässä tapauksessa käyttäjä olisi voinut pitää jaetuksi määriteltyä kansiota tyh-jänä, jolloin riski tiedostojen leviämisestä olisi voi-tu minimoida. Ilmeisesti tässä tapauksessa näin ei ole menetelty, jolloin tuomioistuin on katsonut, että tiedostoja ei ole kopioitu yksityiseen käyttöön. Syytetyn osoittama tieto ja taito ovat ilmeisesti ol-leet omiaan vakuuttamaan tuomioistuimen syyte-tyn syyllisyydestä. Kopioinnin tahallisuus on täs-sä tapauksessa ilmeinen, sitä vastoin kopioinnin tarkoitus välttämättä ei. Tapausta ja siihen liitty-vää tekijänoikeusrikkomuksen tahallisuutta tulisi mielestäni myös arvioida seuraavassa esiteltävän implied license-opin näkökulmasta.

(9)

2.2.3 Implied license-oppi: voiko levittäminen sittenkin olla laillista?

Vaikka yllä on todettu, että teoksen levittämi-nen on kielletty, ei tämä kuitenkaan ole niin yk-siselitteistä nk. implied license-opin mukaisesti silloin, kun oikeudenhaltija itse on levittänyt teoksensa sovelluksen (esim. Napsterin) kautta39. Implisiittisestä lisenssistä puhutaan silloin, kun oikeudenhaltijan ja käyttäjän välillä on syntynyt nk. hiljainen sopimus. Näissä tapauksissa ei tie-dostojen edelleenvälittäminen ole laitonta.

Käytännössä doktriini kattaa käytön jota pide-tään tavanomaisena käyttönä tietyissä käyttötilan-teissa. Tällainen ”tavanomainen käyttö” perustuu pidemmän ajan kuluessa syntyneeseen käytän-töön, jonka syntyminen ja laajuus on vaikeasti määriteltävissä. Internetin osalta on esitetty, että se joka asettaa teoksensa internetille muiden käy-tettäväksi on katsottava suostuneen siihen, että teoksesta tehdään kopioita tietokoneen muistiin tai paperille sekä että siihen linkitetään40.

Napsterin toimintaperiaatteisiin kuuluu nimen-omaan se, että tiedostot normaalitapauksissa le-viävät yksityisten tietokoneiden kautta kaikkien käytettäväksi. Näin ollen tällaisen P2P-järjestel-män osalta voidaan olettaa, että normaali käyttö merkitsee sen hyväksymistä, että käyttäjät saa-vat levittää teosta eteenpäin muuttumattomassa muodossa41. Siltä osin kun kysymyksessä on oi-keudenhaltijan luvalla levitetty teos, ei käyttäjä, joka levittää sitä eteenpäin verkostossa42 voida katsoa syyllistyvän tekijänoikeuden loukkauk-seen. Tekijänoikeusjutussa ei siten niistä teoksis-ta, joita on levitetty oikeudenhaltijan suostumuk-sella, voi vaatia hyvitystä.

Käyttäjän näkökulmasta ongelmana on jälleen se, että on vaikeaa tai lähes mahdotonta varmis-tua siitä, että teos todellakin on levitetty oikeu-denhaltijan luvalla. Käyttäjän selonottovelvolli-suus ja siitä johtuvat tapahtuman toteuttamiskus-tannukset (transaktiokustoteuttamiskus-tannukset) ja vaikutuk-set informaation vapaaseen liikkuvuuteen sekä sitä kautta oikeuteen informaatioon ja viestintään perusoikeuksina nousevat tässä keskeiseksi on-gelmakohdaksi43.

3 Napster tuo esille palvelun tarjoajan vastuuseen liittyvät ongelmat

3.1 Napster-asiassa esitetyt palvelun tarjoajan vastuuta koskevat väitteet

Napster-asian käsittely ei ole edennyt varsinai-seen oikeudenkäyntivaiheevarsinai-seen, vaan ainoastaan kieltomääräyksen käsittelyyn44. Kieltomääräys-tä käsitelKieltomääräys-täessä on kuitenkin näytetKieltomääräys-tävä toteen, että kanteella on menestymisen mahdollisuus. Näin ollen tuomioistuimen ratkaisun perustelut antavat ainakin suuntaviivoja asian arviointiin.

Napster-tapauksen kanteessa väitettiin, että Napster on osallistunut tekijänoikeuden loukka-ukseen joko varsinaisen osallisuuden tai isännän-vastuun nojalla45. USA:n tekijänoikeuslainsää-däntö ei sisällä nimenomaista poikkeusta yksityi-sen kopioinnin osalta, vaan USA:ssa käytön ar-viointi perustuu fair use-periaatteeseen, jonka soveltuvuus eri teoslajien ja käyttömuotojen osal-ta arvioidaan osal-tapauskohosal-taisesti. Kun Napster-osal-ta- Napster-ta-pauksessa käyttö ei katsottu olevan ”reilua käyt-töä” (fair use), voitiin Napsterin vastuu käytöstä aiheutuvasta oikeuden loukkauksesta ottaa tutkit-tavaksi.

Valitustuomioistuimen mukaan oli todennä-köistä, että Napster voitaisiin katsoa osallistuneen tekijänoikeuden loukkaukseen. Napster oli tien-nyt tai ainakin sen olisi pitätien-nyt tietää, että pal-velu edesauttoi tekijänoikeuden loukkausta ja li-säksi Napster on tarjonnut ”paikan ja välineet” tekijänoikeuden loukkaukseen46.

Isännänvastuun osalta tuomioistuin totesi, että tätä oppia käytetään tekijänoikeudessa työnanta-ja/työntekijä-kontekstin ulkopuolella sellaisiin tapauksiin, jossa jollain on oikeus tai mahdolli-suus valvoa loukkaavaa toimintaa ja toiminnas-ta koituu sille toiminnas-taloudellistoiminnas-ta hyötyä. Vaikka Naps-terin käyttäminen on ilmaista, katsottiin Napste-rin saavan toiminnasta taloudellista hyötyä, sillä tekijänoikeuksia loukkaava materiaali houkutte-lee lisää asiakkaita. Asiakasmäärän lisääntymi-nen on hyödyksi Napsterille, sillä Napsterin tu-levaisuuden arvo ja tulolähde määrittäytyy käyt-täjämäärän mukaan. Tuomioistuimen mielestä

(10)

Napsterilla on myös käytännössä mahdollisuus valvoa palvelun käyttöä.47

Palvelun tarjoajan vastuu riippuu siitä, onko käyttö fair use-periaatteen mukaista vaiko ei.

Napster-tapauksessa on helppo todeta, että laiton-ta tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston levi-tystä on tapahtunut. Palvelu nimeltä Aimster on mielenkiintoinen esimerkki tapauksesta, jossa fair use-pariaatteen tulkinta voi tuottaa ongelmia. Aimster on Napsterin tapainen P2P-järjestelmä, jonka kautta on mahdollista jakaa erilaisia tiedos-toja mutta vain etukäteen valikoitujen käyttäjien kanssa. Tällöin ei ole varma, että käyttö voidaan pitää julkisuuteen saattamisena. Oikeudellisen epävarmuuden poistamiseksi Aimster onkin nyt pyytänyt tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa48.

Napster puolustautui oikeudenkäynnissä myös sillä, että Audio Home Recording Actin mukaan he eivät ole vastuussa, sillä he tarjoavat vain musiikkikappaleiden tallentamisvälineen, joka olisi verrattavissa musiikki- ja videolaitteiden kopiointia mahdollistaviin ominaisuuksiin. Au-dio Home Recording Act:ssa säädetään kasetti-maksuista. Tuomioistuimen mukaan Audio Home Recording Act ei sovellu mp3-tiedostojen tallentamiseen tietokoneen kovalevylle, jota käyt-tö ei ole tämän perusteella fair use-periaatteen mukaista.

Napster väitti lisäksi, että Digital Millennium Copyright Actin (DMCA)49 palveluntarjoajan vastuunrajoitusta koskevat säännökset tulisivat sovellettaviksi Napsterin toimintaan. Tämä on paljon vaikeampi kysymys, ja valitustuomioistui-men päätöksessä todettiinkin, että tämä on asia joka tulee harkittavaksi varsinaisessa oikeuden-käynnissä. Kantajat onnistuivat kuitenkin esittä-mään riittävät perusteet epäilylle, voiko tätä vastuunrajoitusperiaatetta (nk. safe harbor-peri-aatetta) soveltaa Napsteriin. Näin ollen ei ollut estettä myöntää kantajille näiden vaatima kiel-tomääräys, jolla Napsteria kiellettiin jatkamasta tekijänoikeuksia loukkaavaa toimintaansa.

Valitustuomioistuimen käsittelyn jälkeen an-nettiin uusi kieltomääräys, jonka perusteella Napsteria ei kuitenkaan kokonaan suljettu, vaan

Napster velvoitettiin ainoastaan käyttämään suo-datinta, jonka perusteella tekijänoikeuden alaiset tiedostot pyritään identifioimaan ja estämään pää-sy niihin.

Kysymys siitä, soveltuuko palvelun tarjoajia koskeva vastuuvapaus Napsterin kaltaiseen toi-mintaan on mielenkiintoinen. Tarkastelen seuraa-vaksi tarkemmin tätä koskevia säännöksiä sekä DMCA:ssä että EY:n direktiivissä sähköisestä kaupankäynnistä (Sähk.Kaup.Dir)50.

3.2 Soveltuvatko erityiset vastuunrajoituksia koskevat säännökset P2P -järjestelmiin?

DMCA:n 512(a) §:ssä säädetään siitä, ettei sellaisia palvelun tarjoajia, jotka harjoittavat pelkkää siirtotoimintaa, voida asettaa vastuuseen tekijänoikeuksien loukkauksesta. DMCA:n 512(d) §:n perusteella sama koskee myös tiedon-hakuvälineitä. Napster on itse väittänyt, että sen toimintaan pitäisi soveltaa 17 U.S.C. § 512(a) ja (d). § 512(a) koskee siirtotoimintaa (transitory digital network communication) ja § 512(d) tie-donhakuvälineitä (information location tools). Siirtotoimintaa koskeva säännös vastaa pitkälti Sähk.Kaup.Dir:n 12 artiklaa. Sen sijaan tiedon-hakuvälineitä koskevalla säännöksellä ei ole vas-taavuutta direktiivissä sähköisestä kaupankäyn-nistä.

DMCA:n palveluntarjoajan vastuunrajoitusta koskevat säännökset eivät ole toisensa poissul-kevia. Toisaalta säännökset voivat kattaa vain osan palvelun tarjoajan toiminnasta.51 Palvelun tarjoajan toimintaa tulee siis analysoida jokaisen pykälän osalta erikseen ja vastuunrajoitussään-nöksiä soveltaa siltä osin kun se soveltuu palve-lun tarjoajan toimintaan.

3.2.1 Napster tiedonhakuvälineenä

Kieltomääräysprosessin loppumetreillä Naps-ter korosti tiedonhakuvälineitä koskevan sään-nöksen soveltuvuutta. Tiedonhakuvälineitä kos-keva palvelun tarjoajan vastuuta rajoittava sään-nös kuuluu seuraavasti:

(11)

”(d) Information Location Tools.—A service provider shall not be liable for monetary relief, or, except as provided in subsection ( j), for injunc-tive or other equitable relief, for infringement of copyright by reason of the provider referring or linking users to an online location containing in-fringing material or inin-fringing activity, by using information location tools, including a directory, index, reference, pointer, or hypertext link, if the service provider— ”(1)(A) does not have actual knowledge that the material or activity is infring-ing; ”(B) in the absence of such actual knowledge, is not aware of facts or circumstances from which infringing activity is apparent; or ”(C) upon obtain-ing such knowledge or awareness, acts expeditious-ly to remove, or disable access to, the material; ”(2) does not receive a financial benefit directly attrib-utable to the infringing activity, in a case in which the service provider has the right and ability to con-trol such activity; and ”(3) upon notification of claimed infringement as described in subsection (c)(3), responds expeditiously to remove, or disa-ble access to, the material that is claimed to be in-fringing or to be the subject of inin-fringing activity, except that, for purposes of this paragraph, the in-formation described in subsection (c)(3)(A)(iii) shall be identification of the reference or link, to material or activity claimed to be infringing, that is to be removed or access to which is to be disa-bled, and information reasonably sufficient to per-mit the service provider to locate that reference or link.

Säännöksessä olen alleviivannut ne kohdat, jotka ovat erityisen kiinnostavia. Ensinnäkin tie-donhakuvälineen määrittely on huomiota herät-tävän laaja. D-kohdassa säädetään tiedonpaikan-tamisvälineiden (information location tools), mukaan lukien sisältöluetteloiden (directory, in-dex), viitteiden ja osoittimien sekä hyperteksti-linkkien osalta vastuuvapaudesta. Napsterin ha-kutoiminnot voidaan hyvinkin katsoa olevan tie-donhakuväline. Toisaalta tämä tiedonhakuväline muodostaa vain osan Napsterin palvelusta, jota ilman on kuitenkin vaikea kuvitella Napsterin toimintaa. Säännöstä laadittaessa on lainsäätäjällä varmaan ollut mielessään tiedonhakuvälineet, jotka käytetään tiedon etsimiseen internetissä julkaistuista kotisivuista eli lähinnä hakukoneet. Napster ei ole hakukoneiden tavoin täysin avoin järjestelmä, vaan internetiä alustanaan toimiva

osaksi eriytetty järjestelmä. Järjestelmä on kui-tenkin sikäli avoin, että sen käyttäjäksi voi liit-tyä kuka tahansa.

Keskeiseksi kysymykseksi nouseekin se, onko Napsterilla ollut todellinen tieto (actual

knowled-ge) siitä, että sen kautta tarjottava sisältö on

ol-lut tekijänoikeuksia loukkaava. Todellinen tieto on muualla tekijänoikeuslainsäädännössä määri-telty tiedoksi, joka perustuu oikeudenhaltijan yksilöityyn ilmoitukseen52. Tästä huolimatta tuo-mioistuin ei ole poissulkenut sitä, että § 512(d):n säännökselle todellisesta tiedosta voitaisiin antaa laajempi tulkinta53.

Suoranaisen taloudellisen hyödyn saamisen osalta (financial benefit directly attributable to

the infringing activity) tuomioistuin totesi, että

Napsterin taloudellinen arvo perustui siihen, että siihen oli kytkeytynyt riittävä määrä käyttäjiä riippumatta siitä, maksavatko käyttäjät palvelusta vaiko eivät. Kysymykseen Napsterin oikeudesta ja mahdollisuudesta valvoa miten käyttäjät käyt-tävät heidän järjestelmänsä tuomioistuin totesi, että heillä on sekä oikeus että velvollisuus val-voa järjestelmän käyttöä54.

3.2.2 Pelkkä siirtotoiminta

DMCA:n siirtotoimintaa koskeva vastuuva-paussäännös muistuttaa pitkälti Sähk.Kaup.Dir:n 12 artiklaa, jonka mukaan palvelun tarjoaja ei ole vastuussa mikäli se ei ole siirron alkuunpanija, ei valitse siirron vastaanottajaa muutoin kuin automaattisesti, ei valitse eikä muuta siirrettäviä tietoja eikä tallenna kopion järjestelmään siten, että joku muu kuin vastaanottaja pääsee siihen käsiksi.

Siirtotoimintaa koskevan säännöksen tulkin-nassa keskeisimmäksi asiaksi nousee kysymys siitä, miten passiivista palvelun tarjoajan toiminta pitää olla, jotta pykälä olisi sovellettavissa. DMCA:n siirtotoimintaa koskevassa säännökses-sä edellytetään, että sisäännökses-sältö ei muutu kulkiessaan järjestelmän läpi tai järjestelmässä55. Napster-ta-pauksessa keskeiseksi kysymykseksi on noussut se, mitä tarkoitetaan käsitteellä ”through the sys-tem”, järjestelmän läpi vai järjestelmässä

(12)

kulke-vaa sisältöä. Alin tuomioistuin pohti kysymystä ja tuli siihen tulokseen, että säännös olisi sovel-lettavissa vain avoimiin järjestelmiin, eli vain sil-loin kun sisältö kulkee järjestelmän läpi. Kun Napsterissa on kysymys suljetusta järjestelmäs-tä, jossa tieto kulkee vain osasta toiseen järjes-telmän sisällä, ei § 512(a) olisi tuomioistuimen mukaan sovellettavissa.56 Valitustuomio-istuimessa alimman oikeuden analyysiin ei var-sinaisesti otettu kantaa vaan todettiin, että pykä-län soveltuvuus noussee keskeiseksi kysymyk-seksi varsinaisessa oikeudenkäynnissä.57 3.2.3 Napster-asiassa vältytään

vastuu-vapaussäännöksen tulkintaongelmista Sähk.Kaup.Dir:n 12 artikla vastaa pitkälti DMCA:n § 512(a), joten artiklan valossa Naps-terin toiminnan arvioiminen ja luokitteleminen voisi olettaa olevan yhtä vaikeaa. Lähtökohtai-sesti artikla 12 kohtaa samoja tulkintaongelmia kuin DMCA:n § 512(a). Direktiivin johdannon 44-kohdassa todetaan kuitenkin, että ”palvelun tarjoajan, joka tarkoituksellisesti tekee yhteistyö-tä palvelun vastaanottajan kanssa toteuttaakseen laittomia toimia, ei voida katsoa toimivan ”pel-kän siirtotoiminnan” tai ”välimuistiin tallentami-sen” puitteissa, eikä hän siten voi omaksi hyväk-seen vedota tällaista toimintaa varten vahvistet-tuihin vastuuta koskeviin poikkeuksiin”58. Naps-ter-tapauksessa tästä on kiistämättä kysymys, sil-lä Napsterin perustajat suunnittelivat palvelun nimenomaan musiikkiteosten laitonta levittämistä varten59.

Siinä missä direktiivin johdannon 44-kohta tarjoaa keinon välttyä pohtimasta 12 artiklan so-veltamisalaa, on Napsterin tapauksessa nostettu esiin DMCA:n § 512(i), jonka perusteella vas-tuun rajoitusta koskevat säännökset eivät ole so-vellettavissa, ellei palvelun tarjoaja ole laatinut oikeudenloukkausten varalta toimintaperiaattei-ta, ilmoittanut näistä periaatteista käyttäjille ja ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin näiden toi-mintaperiaatteiden soveltamiseksi. Napster oli julkaissut toimintaperiaatteensa vasta vuonna 2000, eli sen jälkeen kun heitä kohtaan oli

nos-tettu kanne. Lisäksi Napster ei ollut ryhtynyt käy-tännön toimiin laitonta materiaalia levittävien käyttäjien poissulkemiseksi. Tämän takia vas-tuunrajoitussäännökset eivät olisi sovellettavis-sa Napsterin toimintaan.

3.2.4. Palvelun tarjoajan vastuu de lege ferenda Silloin kun puuttuu näyttö palvelun tarjoajan vilpillisestä mielestä, on tapauksen arviointi vai-keampaa. Tämä johtuu lähinnä siitä, että siirto-toimintaa koskevat säännökset on luotu teleope-raattoritoimintaa ajatellen. Kun toiminta poikke-aa normpoikke-aalista teleoperpoikke-aattoritoiminnasta tulee helposti soveltamisvaikeuksia. Voidaan sanoa, että tällaisia tapauksia ei ole säännelty kuin vain yleisillä oikeusperiaatteilla. Erään tulkinnan mu-kaan vastuurajoituksia tulisi poikkeuksena tulkita suppeasti, jolloin tässä tilanteessa tapauksen jää-dessä säädetyn soveltamisalan ulkopuolelle vas-tuunrajoitukseen ei voisi vedota. Toisaalta direk-tiivin palvelun tarjoajan vastuuta koskevat säännökset asettavat tietyn standardin tapausten arvioimiselle. Näin ollen tilanteen sääntelemät-tömyys on harha60. Sähköisen kaupankäynnin direktiivin johdannon 41-kohdan mukaan direk-tiivillä pyritään asettamaan yleiset periaatteet toi-minnan tasapainoiselle arvioimiselle.

Analyysi palvelun tarjoajan vastuuvapautta koskevista direktiivin säännöistä antavat viittei-tä siiviittei-tä, miten tapausta tulisi arvioida. Vaikka palvelun tarjoajan toiminta ei suoraan ole luoki-teltavissa vastuuvapauden piirissä olevaksi toi-minnaksi, tulisi palvelun tarjoajan vastuuta (esim. osallisuusarvioinnissa) arvioida säännöksistä il-menevien oikeusperiaatteiden mukaisesti. Vas-tuuta määrittelevät säännökset luovat nimittäin yleisen mittapuun palvelun tarjoajien toiminnan ja huolellisuusvelvollisuuden arvioimiselle eli ovat tulleet osaksi siviilioikeuden yleisiä oppe-ja. Tämän mukaisesti palvelun tarjoajan vastuu pitäisi olla sitä vähäisempi, mitä passiivisempi hänen oma toimintansa on suhteessa oikeuden-loukkaukseen ja mitä vähemmän tämä pystyy kontrolloimaan palvelunsa läpi kulkevaa aineis-toa. Direktiivi sisältää yleisen oikeusperiaatteen

(13)

yksityisen sensuurivelvoitteen kiellosta. Palvelun tarjoajan kontrollimahdollisuuteen liittyy myös hänen mahdollisuutensa tai velvollisuutensa olla perillä mahdollisista oikeudenloukkauksista.

Yleisellä, eli sääntelyn (lainsäädännön) tasol-la, vastuutason määrittelyssä voidaan ottaa huo-mioon laajemmat tarkoituksenmukaisuusnäkö-kohdat siltä osin kun nämä liittyvät lainsäädän-nön tavoitteisiin. Sähk.Kaup.Dir:n valossa vas-tuunjaossa tulisi siten ottaa huomioon markkinoi-den toimivuus. Vastuun määrittelyn osalta olisi huolehdittava siitä, että vastuunjako ei muodos-tu kilpailun tai markkinoille pääsyn esteeksi. Ar-vioinnissa tulisi siten soveltaa taloudellisen te-hokkuuden ja intressitasapainon periaatteita.

On vaikeaa arvioida missä määrin palvelun tarjoajan on tai tulisi olla vastuussa järjestelmi-ensä kehittämisestä sellaisiksi, että ne estävät oi-keudenloukkauksia tai väärinkäytöksiä. Napster-tapauksessa valitustuomioistuin kieltomääräyk-sessään päätti olla sulkematta Napster-palvelu kokonaan. Sen sijaan Napster velvoitettiin ryh-tymään toimiin oikeudenloukkausten estämisek-si. Käytännössä tämä tarkoitti suodattimien aset-tamista palveluun. Alussa asetettiin suodatin, joka esti sellaisten musiikkitiedostotietojen vä-littämisen, johon sisältyi tietty kirjainyhdistelmä (sana)61. Myöhemmin tekstisuodattimen ominai-suuksia parannettiin. Toukokuussa 2001 Napster lisäsi vielä kolmannen suodattimen, jonka tun-nistamismekanismi perustuu akustiseen sormen-jälkeen (acoustic fingerprint)62. Suodatin kyke-nee vertailemaan musiikkikappaleita äänisisällön perusteella. Näin voidaan estää pääsy sulkulis-talla oleviin kappaleihin63.

Tekstisuodattimen ongelmana on ensinnäkin se, että se voi estää pääsyn myös laillisesti levi-tettyyn aineistoon. Lisäksi musiikkikappaleeseen liitetty tunnistamistieto ei välttämättä vastaa tie-doston todellista sisältöä, sillä musiikkitietie-doston alkuperäinen levittäjä syöttää musiikkitiedoston tunnistamistiedot. Musiikkisuodatin vaikuttaa tekstisuodatinta tehokkaammalta ja varmemmalta tavalta valvoa sisältö.

Napsterille asetettu velvollisuus luoda ja asen-taa valvontamekanismi nosasen-taa esille tärkeitä

ky-symyksiä siitä, (1) kenen harteilla oikeudenhal-tijoiden intressien valvominen on, (2) kenen on kehitettävä valvontajärjestelmät ja maksettava niiden kehittämisestä64 sekä (3) miten valvonta-järjestelmien soveltaminen vaikuttaa käyttäjien yksityisyyden suojaan.

Intressitasapainon periaatteen mukaisesti voi-si ajatella, etteivät tekijänoikeuden haltijat saivoi-si nauttia täydellistä suojaa oikeudenloukkauksien varalta, elleivät myös osallistu kustannuksiin sel-laisten järjestelmien luomiseksi, jolla oikeuden-loukkauksia pyritään estämään tai käyttöä valvo-maan. Mitä suuremmassa määrin palvelulla on myös laillisia käyttötarkoituksia, ja mitä suurem-massa määrin kysymys on vain

viestintäinfra-struktuuriin kuuluvasta palvelusta, sitä

vähäisem-pi vähäisem-pitäisi olla palvelun tarjoajan vastuu sisällön laittomuudesta johtuvien oikeudenloukkausten torjumisesta. Liian suuri oikeudellinen vastuu saattaa nimittäin estää tai olennaisesti hidastaa uusien informaatio- ja viestintäinfrastruktuuriin liittyvien palvelujen kehittämistä tai suoraan hai-tata ihmisten välistä kommunikaatiota.

Tämä ei tarkoita sitä, etteikö palvelun tarjo-ajille voisi asettaa mitään velvoitteita, mutta vel-voitteiden laajuus pitäisi olla suhteessa toimin-nan laatuun ja toiminnasta aiheutuviin riskeihin. Tämän ajatuksen mukaisesti ei sellainen riskin-jako vaikuta oikeudenmukaiselta ja tasapainoi-selta, jonka mukaan ainoastaan infrastruktuuri-palvelujen tarjoajalla olisi vastuu oikeudenlouk-kausten torjumisesta, eivätkä sisällöntuottajat ja kaupalliset hyödyntäjät, esimerkiksi levy-yhtiöt, joutuisi ollenkaan panostamaan oikeudenloukka-usten torjuntamekanismien kehittämiseen ja hyö-dyntämiseen.

Toisaalta taas oikeudenhaltijoiden valvonta-mahdollisuutta vähentää heidän oikeutensa val-voa verkostoa, joka ei ole heidän hallussaan. Ver-kossa tapahtuva salakuuntelu (tai salassa tapah-tuva seuranta) saattaa myös vaarantaa käyttäjien yksityisyyttä, minkä johdosta siihen saa ryhtyä vain siihen yksittäisessä tapauksessa lupaa saa-neet viranomaiset65.

(14)

4 Kokoavia näkökohtia

Artikkelissa olen pyrkinyt analysoimaan P2P-järjestelmien käyttöön liittyviä oikeudellisia on-gelmakohtia ja vastuunjakoa erityisesti Napster -oikeudenkäynnissä esitettyjen argumenttien poh-jalta. Olen yrittänyt osoittaa mitä ongelmia vas-tuunjakoon liittyy, erityisesti nykyisen lainsää-dännön jättämän harmaan vyöhykkeen osalta. Sen perusteella on tarkoitus tässä luvussa arvi-oida vastuunjaon eri vaihtoehtoja.

Vastuunjaollisesti ongelmallisimpia ovat tilan-teet, joissa yksityistä henkilöä syytetään tekijän-oikeusrikkomuksesta sillä perusteella, että hän on käyttänyt P2P-järjestelmää. Jos käyttäjä on muut-tanut tiedoston mp3-muotoiseksi ja siirtänyt sen P2P-järjestelmään levitettäväksi ei vastuun aset-taminen ole ongelmallista ja käyttäjän syyllisyy-destä ja vastuusta ei ole epäilystäkään. Ongelmal-lisia ovat lähinnä tilanteet, joissa käyttäjä ei itse välitä uusia tiedostoja järjestelmän kautta vaan osallistuu sen toimintaan muiden levittämien tie-dostojen yksityisenä käyttäjänä. Näissä tilanteissa vastuun asettaminen käyttäjälle on ongelmallis-ta siksi, että laaja selonottovelvollisuus on suh-teellisuusperiaatteen vastaista, etenkin kun ote-taan huomioon käyttäjän toiminnan tarkoitus ja luonne sekä asiaan liittyvät yhteiskunnalliset ja perusoikeusintressit kuten demokraattiseen val-tioon kuuluvat vapaan viestinnän ja sananvapau-den suoja66. Laaja selonottovelvollisuus muodos-tuisi tosialliseksi esteeksi informaation vapaalle liikkuvuudelle, sillä käyttöön liittyvät riskit tai vaihtoehtoisesti lisensioinnin aiheuttamat tran-saktiokustannukset ovat kohtuuttomat käyttäjän/ kuluttajan hyödyntämisintresseihin verrattuna.

Luonnollisempi vastuunkantaja Napster-tyyppisessä tapauksessa olisikin palvelun tarjo-aja. Napster-tapaus on sikäli helppo, että Naps-terin toiminta selkeästi viittasi siihen, että tarkoi-tus on ollut aiheuttaa oikeudenhaltijoille mene-tyksiä ja että tekijänoikeuksien loukkaaminen on tapahtunut tietoisesti. Mutta kuten Napster-tapaus tuo esille, on tekniikka kehittynyt pisteeseen, jos-sa ero infrastruktuurin ja sisällön tarjoajien vä-lillä on yhä epäselvempi. Kyseessä on eräs

seu-raus viestintäinfrastruktuurin konvergenssista. Napster-tapaus tuo selvästi esille, että vastuu sisällöstä yhä enenevässä määrin uhkaa siirtyä infrastruktuurin tarjoajien vastuulle67. Infrastruk-tuurin tarjoajat taas eivät välttämättä ainakaan yksin pysty turvaamaan oikeudenhaltijoiden in-tressejä. Pahimmassa tapauksessa joudutaan ti-lanteeseen, jossa infrastruktuuripalvelujen tarjo-ajat eivät voi säilyttää riippumattomuuttaan, sil-lä heille epäedullinen vastuunjako johtaa liian suuriin riskeihin ja he joutuvat sen takia liittou-tumaan sisällöntarjoajien, esimerkiksi musiikki-teollisuuden kanssa. Näin onkin käynyt Napste-rille68.

Kaiken kaikkiaan riskinjako eri osapuolten välillä on käytännössä varsin epäselvä69. Yhä suurempi merkitys riskinjaon määrittelemisessä on teknologialla. Oikeuksienhallinnointi- ja suo-jakeinoilla (digital rights management systems) näyttäisi tässä suhteessa olevan yhä tärkeämpi rooli70. Näiden menetelmien käyttö ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Esimerkiksi Napster-tapauk-sessa on osoittautunut, että palvelussa nykyisin käytettävät suodattimet estävät pääsyn myös lail-lisesti liikkeelle laskettuun sisältöön71. Aimste-rin käyttämä kryptaus taas estää sisällön valvon-nan oikeudenhaltijan tai palvelun tarjoajan toi-mesta. Kryptauksen poistaminen tai purkaminen olisi nimittäin mitä ilmeisimmin yksityisyyden ja yksityisen viestinnän suojan vastaista ja DMCA:n mukaan laitonta.

Tapaus Napster on esimerkki siitä, kuinka tek-niikka ja sitä myötä viestintäympäristö muuttu-vat hyvin nopeasti. Modernikaan lainsäädäntö ei pysy muutoksen vauhdissa mukana; ei ainakaan niin kauan kuin sääntely perustuu luokitteluihin joita ei pysty soveltamaan uusiin ilmiöihin. Lain-säätäjää on turhaa syyttää, sillä kukaan ei pysty ennakoimaan tekniikan kehitystä siten, että se voitaisiin sisäistää perinteiseen, staattiseen lain-säädäntötekniikkaan. Verkkoyhteiskunta tarvit-see siten osaksi uudenlaista lainsäädäntötekniik-kaa – tekniiklainsäädäntötekniik-kaa joka täyttää oikeusvarmuuden ja erityisesti ennakoitavuuden vaatimukset mut-ta on samalla riittävän periaatesuunmut-tautunutmut-ta ja selkeää teknisen muutoksen edessä.

(15)

Lainsovel-tajalle ongelmana on, ettei tahdo löytyä selkeitä viittauksia siitä, miten vastuu tulisi jakaa. Toi-mijoille ongelmaksi muodostuu, että on vaikeaa ennakoida tuomioistuimen ratkaisua. Kuten olen pyrkinyt osoittamaan, eivät sinänsä selkeät vas-tuusäännökset edes aina ole kovinkaan mielek-käitä. Nykyinen tekijänoikeusdoktriini (ainakin Suomessa) viittaa käyttäjään kohdistuvaan var-sin selkeään vastuuseen: tiettyjen edellytysten täyttyessä käyttäjää on pidettävä syyllisenä oikeudenloukkaukseen. Nämä selkeät vastuu-säännökset eivät kaikissa tilanteissa vaikuta ko-vinkaan oikeudenmukaisilta ja kohtuullisilta72.

Peer-to-peer tekniikkaan perustuvat sovelluk-set ovat oiva esimerkki nykyisten vastuusäännös-ten ongelmallisuudesta. Vastakkain asettuvat monet viestintä- ja informaatiopolitiikan keskei-set periaatteet. Samalla kun pyritään edistämään tekniikan kehitystä sovelletaan tiukkaa vastuuta uuden tekniikan myötä mahdollisesti syntyvästä kontrollivajeesta ja oikeudenloukkausten riskis-tä. Tämä ei ole niinkään ongelmallista tuotetur-vallisuuden osalta. Mutta silloin kun tekijänoi-keus asettuu vastakkain käyttäjien intressien

kanssa ja varsinkin sikäli kun tekijänoikeuden haltijoiden intressien turvaaminen johtaa infor-maation vapaan liikkuvuuden ja sanan- sekä vies-tintävapauden rajoittamiseen on tilanne tyystin erilainen. Tekniikan kehitys vaikuttaa ratkaise-vasti sekä kontrollimahdollisuuksiin että oikeu-denloukkausten riskeihin ja niiden toteutumisen todennäköisyyteen.

Onkin syytä pohtia, mitkä seikat vaikuttavat tai minkä seikkojen annetaan vaikuttaa vastuun määräytymiseen. Olenkin tässä artikkelissa pyr-kinyt hahmottamaan, mitä nämä seikat voisivat olla. Olen pyrkinyt kyseenalaistamaan mallin, jossa tekijänoikeuden haltijoiden intressejä suo-jataan hinnalla millä hyvänsä; tekijänoikeuden haltijan näkökulmasta mieluiten vielä niin, että joku muu vastaa kustannuksista. Vastuunjaon määrittelemisessä tulisi ottaa huomioon myös muita kuin tekijänoikeudellisia intressejä, sillä vaikka tekijänoikeus on perusoikeusjärjestelmän suojaama oikeus, ei tekijänoikeuden suojaamises-sa muita perusoikeuksia suojaamises-saa sivuuttaa73. Tekijän-oikeus on tärkeä osa meidän viestintäpolitiik-kaamme, mutta ei suinkaan ainoa tärkeä osa.

Viveca Still

Viitteet:

1 Ks. McAfee, Andrew: The Napsterization of B2B, Har-vard Business Review, November-December 2000, s. 18;

Shirky, Clay Where Napster is Taking the Publishing World,

Harvard Business Review, February 2001, s. 143.

2 Tämä ilmenee muusikoiden mielipidekirjoituksista, ks. esim. http://www.napster.com/speakout/artists.html, [sivulla käyty 7.6.2001]

3 Mp3-tiedosto on musiikkitiedostomuoto joka soveltuu tietoverkkojen välityksellä tapahtuvaan musiikkitiedostojen siirtämiseen. Tarkempi selitys mp3:sta löytyy www-osoittees-ta http://wombat.doc.ic.ac.uk/foldoc/contents.html.

4 Tällöin näkyy myös mitä tiedostoja kyseisellä käyttä-jällä on musiikkikirjastossaan.

5 Esimerkiksi Gnutella ja sen kloonit (joihin myös alla käsiteltävä Aimster kuuluu) sekä Filetopia perustuu täysin hajautettuun järjestelmään, jossa ei Napsterin tapaan ole kes-kitettyjä toimintoja. Näillä voidaan jakaa MP3-tiedostojen li-säksi tiedostoja myös muissa formaateissa.

6 Ks. McAfee, Andrew: The Napsterization of B2B, Har-vard Business Review, November-December 2000, s. 18

7 Shirky, Clay Where Napster is Taking the Publishing World, Harvard Business Review, February 2001, s. 143.

8 McAfee, The Napsterization, op. cit.

9 Stefik, Mark: The Internet Edge. Social, Legal, and Technological Challenges for a Networked World. The MIT Press 1999.

10 Fair use on käsite, jota ei ole missään nimenomaisesti määritelty. Ks. Leval, Pierre N: Toward A Fair Use Stan-dard, Harvard Law Review, vol 103/1990, s. 1105–1136, jos-sa kerrotaan, että yhtenäistä fair use-doktriinia ei ole. Artik-kelissa keskustellaan myös käsitteen tulkinnasta oikeuskäy-tännön valossa sekä käsitellään usein esiintyviä väärinym-märryksiä fair use-doktriinin sisällöstä.

11 US Copyright Code, § 107.

12 A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 2001 Copr.L.Dec. P 28,2000, 57 U.S.P.Q.2d 1729, 1 Cal. Daily Op. Serv. 1255,

(16)

2001 Daily Journal D. 9th Cir.(Cal.), Feb 12, 2001. Valitus-tuomioistuin ei kuitenkaan pitänyt käytön kuuluminen fair use-doktriinin piiriin täysin poissuljettuna.

13 Komiteanmietintö 1980:12. Vuoden 1976 tekijänoike-uskomitean 1. osamietintö, erityisesti s. 84. Näin tulkitsee ti-lanteen myös Schønning, Peter, Lovlige kopier av ulovlige eksemplarer?, Tidsskrift for forretningsjus, 4/2000, s. 497– 507.

14 EYVL L122, 17.05.1991.

15 Nauhurin tuominen studioon tai konserttisaliin voidaan sitä vastoin kiinteistön haltijan toimesta kieltää. Nauhoitta-minen saattaa myös jossain tapauksissa olla yksityisyyden loukkaus.

16 Streng, Brita: Upphovsrättsligt skydd i digital miljö. Särskilt om skydd för det musikaliska verkets upphovsman och den utövande konstnären vid marknadsföring, s. 105–107. Vaasan yliopiston julkaisuja, tutkimuksia 217, Rättsvetens-kap 7. Vaasa 1997.

17 Ibidem.

18 Informaation vapaan liikkuvuuden periaatteesta erityi-sesti tekijänoikeuden näkökulmasta, ks. Still, Viveca: Infor-mationens fria rörlighet ur upphovsrättsligt perspektiv. Oi-keus 1/2000, s. 65–81 tai Still, Viveca: Copyright in a Net-worked World – A Barrier to the Free Flow of Information? Eds. K. Brunnstein, P.P. Sint: Information Property, Intel-lectual Property and New Technology. KnowRight 2000 and Info Ethics 2000. Proceedings of the International Conference KnowRight 2000 and Info Ethics 2000. Vienna 25th – 29th September, 2000. Österreichische Computer Gesellschaft 2000, s. 23–31 sekä informaation vapaudesta yleisesti

Pöys-ti, Tuomas: Tehokkuus, informaatio ja eurooppalainen

oike-udenalue, Forum Iuris, Helsinki 1999, erityisesti s. 404–406. 19 Tämä ei tarkoita sitä, että alkuperäisen tallenteen teki-jä vapautuisi vahingonkorvaus- ja hyvitysvelvollisuudestaan. Voisi ajatella, että teknologiset ratkaisut voisivat tarjota rat-kaisun selonottovelvollisuudesta aiheutuvaan kustannuson-gelmaan. Tällainen teknologinen ratkaisu voisi olla valtava tietokanta, johon kaikki teokset on tallennettu, ja johon käyt-täjä voisi vertailla kopioitavaksi tarkoitettu teos: jos teos löy-tyy, on se julkistettu. Käytännön tasolla tällaisen järjestel-män rakentaminen tuskin on mahdollista tällä hetkellä. In-formaatio- ja viestintäteknologian kehittyessä tällainen mah-dollisuus saattaa tosin avautua. Laajan ja vaikeasti toteutet-tavan selonottovelvollisuuden asettaminen ei ole informaa-tion ja viestinnän vapauden (sananvapauden) näkökulmasta mitenkään puollettavissa. Eri mieltä kanssani näyttäisi ole-van Schønning, Peter, Lovlige kopier av ulovlige eksempla-rer? Tidsskrift for forretningsjus, 4/2000, s. 497–507, joka ei ota kantaa mahdollisen selonottovelvollisuuden järkevyy-teen vaan toteaa, että digitaalinen kopiointi yleensä aiheut-taa vahinkoa oikeudenhaltijan oikeutetuille intresseille ja olisi siksi kielletty.

20 Yksityisyyden suojan suhde immateriaalioikeuteen on tämän alan keskusteluissa tullut esille kysymyksessä oikeu-desta päättää oman kuvansa käyttämisestä. Ajankohtaisesta keskustelusta vrt. Oker–Blom, Max & Aspholm, Ingalill: Well known marks ... and persons” – rättsdogmatiska och

-ekono-miska synpunkter på välkända varumärken och ”kändisars” integritetsskydd, NIR 3/2000, s. 348–372 sekä ulkomaisessa keskustelussa esim. Koehler, Claus: Personality Rights in Germany – Appropriateness of a Comprehensive Protection. 9th Annual Conference on International Intellectual Property Law & Policy, Fordham 2001. Vrt. myös Stanford Law Re-view, May 2000, jossa käydään laajempaa keskustelua yksi-tyisyyden suojan ja omaisuusoikeuden välisestä suhteesta.

21 On mahdotonta esittää ehdottoman pitäviä todisteita tämän arvion puolesta tai vastaan. Perustavaa laatua oleva kysymys on kuitenkin, onko bootlegillä itsenäistä arvoa (jol-loin bootlegeistä muodostuu omat markkinat) ja ovatko oi-keudenhaltijat ryhtyneet toimiin kysynnän tyydyttämiseksi, ts.: onko reilua vedota taloudelliseen menetykseen markki-noilla, joilla ei itse toimi. Vrt. myös Blunt, Robert: Bootlegs and imports: Seeking effective international enforcement of copyright protection for unauthorized musical recordings, Houston Journal of International Law 1999, s. 169–208 ja

Baker, Robert: Finding a winning strategy against the MP3

invasion: Supplemental measures the recording industry must take to curb online piracy, UCLA Entertainment Law Re-view 2000, s. 1–25, joissa perätään toimia oikeudenhaltijoi-den osalta bootleg-kysynnän tyydyttämiseksi ja siten laitto-mien bootleg-markkinoiden toimintaedellytysten vähentämi-seksi.

22 Karnell, Gunnar: Upphovsrättsligt skydd för icke of-fentliggjorda verk i internationellt perspektiv. NIR 1/2000, s. 54–60.

23 Lov om ophavsret nr 706 av 29.9.1998, § 12, stk. 2.4). 24 Lov om ændring av ophavsretsloven nr. 472 av 7.6.2001. Uuden säännöksen mukaan kielto koskee vain tie-tokantoja. Vanhemmasta laista jää voimaan säännös, jonka mukaan tietokoneohjelman kopioiminen yksityiseen käyttöön on kiellettyä.

25 TRIPS-sopimus on osa GATT-neuvotteluissa sovittu kansainvälinen sopimus, jolla velvoitetaan kansainvälisen kauppajärjestön WTO:n jäsenet saattamaan voimaan imma-teriaalioikeuksien suojaa kansallisella tasolla.

26 Poikkeuksen kohtuullisuusarvioinnin mukaan poikke-us voi koskea vain 1) tarkkaan määriteltyjä tapauksia, jotka 2) eivät haita teoksen normaalia käyttöä ja 3) eivät kohtuut-tomasti loukkaa tekijän lainmukaisia odotuksia.

27 Schønning, Peter, Lovlige kopier av ulovlige eksemp-larer. Tidsskrift for forretningsjus, 4/2000, s. 497–507.

28 Tekijänoikeuslaki § 2.1. 29 Tekijänoikeuslaki § 2.3.

30 Http://www.aimster.com/. Kotisivuilla vierailtu vii-meistään 7.6.2001.

31 Ks. Habermas, Jürgen: Borgerlig offentlighet. Kate-gorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna samhället. Översatt av Joachim Retzlaff. Arkiv, Lund 1984. (Original: Strukturwandel der öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. 12:e upplagan 1981), erityisesti s. 184–188, jossa hän puhuu yksityisen ja julkisen alueen yhteenliittymisestä.

32 Keskustelufoorumeja ovat erilaiset on-line sähköpos-tilistat, chattailulinjat ym.

References

Related documents

Ökad delaktighet för barn, unga och familjer, vilket leder till ett större engagemang i stödet som ges. Fokus på förändringsarbete i familjerna, där klienten och dess

Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjois- maiden ministerineuvosto kävivät ministerineuvoston budjettiehdotuk- sesta syksyllä 2017 poliittisia neu- votteluja, joiden perusteella vuoden

Tiedon levitys Uudet informaatiokanavat, jotka ovat jäljellä ohjelman tuen päättymisen jälkeen ja joita ei olisi ollut ilman hanketta. Informaatiokanavien

• Skicka eller faxa underlaget senast den första vardagen i månaden Ring någon av oss avgiftshandläggare för frågor NN , NN. Härmed intygas att nedanstående uppgifter

Alla dessa msaker bidraga till att f(i.rdyra mellanfrekvent ABR och omöjliggöra aU rundradioDl'obtagare i de lägre prisklasserna utrustas med en sådan

Suomi on sitoutunut kansainvälisen tupakan puitesopimuksen velvoit- teisiin, joiden mukaan monialaisissa toimenpiteissä ja koordinoidussa toi- minnassa tulee

käyttö Onko seisake taajamassa Seisake sijaitsee taajamassa, jossa on vähintään 2000 asukasta/työ- paikkaa seisakkeen ympäristössä (2,5 km säteellä). Perusteleeko

The Fair Trade movement include many different organisations that aim to help farmers in poor countries to make a better living. We have chosen to focus on

Keywords: Disruptive innovation theory, Multi-sided platforms, Spotify, Apple Music, Napster, Business model innovation, Music Industry, Disruption, Innovation... Syfte - Syftet

“The full proviso hold that a just distribution of the earth’s spaces must (i) satisfy everyone’s basic territorial interests and (ii) grant groups with shared practice-based

De beskrev även att acceptansen inte var synonym med att ge upp utan snarare innebar ett konstaterande av att just nu har jag det så här och att genom detta konstaterande ta

Nämä ovat tai voivat olla yleisiä haasteita mihin seurat ja seurueet törmäävät arjessa ja joiden kehit- tämistä esimerkiksi keskitetysti olisi hyvä miettiä.. 5.1

Därför kan det spekuleras kring om samt hur en tydligare kommunikation och marknadsföring kring klausulen och returers miljöpåverkan hade kunnat vara ett

On this consequentialist argument for the fair innings view, life expectancy – the numbers of life years that can be added – also matters.. In particular, if there is a suffi-

eivät huomioi koulutusta valitessaan (jätän lukijan mielikuvituksen varaan sen mitä nämä hyödyt voisivat olla). Siksi filosofien ja kirjastonhoitajien koulutusta tulee

Through body management a girl can transgress the image of the polluted woman and fill it with meanings such as social competence and proper femininity. Similarly, through

Sen mukaan "komitea on ot- tanut huomioon, että täydellinen tasa-arvoisuus täs- sä suhteessa ei ole aikaansaatavissa, niinkauvan kuin evankelisluterilainen kirkko maassamme

För sin främste ekonomiske uppbackare, alingsåsmagnaten Patrick Alströmer, hade han även mitt under de värsta motigheterna under året efter Anckarströms död, förklarat att

examples of how female exclusion takes form in the culture of digital gaming, and I believe that through the representations found in this study it is should be taken into

”flotthet” och för stora drickspengar är en manifestation av feghet.) En engelska kan vara ofantligt högmodig, men hon är i alla fall sig själv också då, hon är

Domstolen ansåg också att de andra faktorerna i Fair use -bedömningen inte skulle vara tillräckligt för att skapa ett Fair use skydd även om de skulle vara till fördel för

In our case study we investigate the first arms race on Internet triggered by the Napster introduction of an easy to use service for sharing files with music content among users..

This study compared the pregnancy rates between embryo transfer of bovine embryos produced in vitro with sexed vs control sperm and artificial insemination (AI) using sexed