• No results found

Reidar Ekner: En sällsam gemenskap. (Baudelaire, Söderberg, Obstfelder, Rilke). Norstedts. Sthlm 1967. — Reidar Ekner: I den havandes liv. Essäer om Gunnar Ekelöf. Bonniers. Sthlm 1967.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Reidar Ekner: En sällsam gemenskap. (Baudelaire, Söderberg, Obstfelder, Rilke). Norstedts. Sthlm 1967. — Reidar Ekner: I den havandes liv. Essäer om Gunnar Ekelöf. Bonniers. Sthlm 1967."

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

SAMLAREN

T id sk rift f ö r

svensk litteraturvetenskaplig

forskning

Å R G Å N G

89 1968

Svenska Litteratursällskapet

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel.

(2)

Almqvist <& Wiks ells

B O K T R Y C K E R I A K T I E B O L A G U P P S A L A I 9 6 9

(3)

Övriga recensioner

flikterna Strindberg—Hedin och Lidforss—Böök, som avsatte så många och grova spår i spalterna, har en alltför intern karaktär för att äga större historiskt intresse.

Annorlunda förhåller det sig med Strindbergs uppgörelse med Heidenstam och nitti- talet. Hans vrede artikulerades visserligen ofta nog i en form som skymde sakfrågorna och öppnade flanken för motanfall; ett herostrastiskt exempel är recensionen av »de fem raderna», ett prov på litteraturkritisk argumentering som inte skulle godkännas ens i den av U K A S skisserade grundutbildningen för lärare i ämnet svenska. Inte i bisak men i huvudsak hade Strindberg rätt, och John Landquist, som 1910 konstaterade detta faktum, har följdriktigt fått äran att inleda Harry Järvs dokumentsamling. I sitt förord pekar han på en viktig litteraturhistorisk konsekvens av striden: den bidrog till en mer målmedveten sam ling av den realistiska författargrupp som kallades tiotalisterna och vars uppslutning vid Strindbergs sida proklamerades av Ludvig Nordström i ett inlägg i Afton-Tidningen. Strindberg gör oss till världsborgare, heter det här, medan Heidenstam blott inpräntar i oss att vi innerst inne äro svenskar. I sin ensidighet är denna distinktion giltig också för den unga generationen i dag och dess värderingar. Heidenstam har med bistånd av läroböcker och antologiurval förpassats till de historiska relikernas vaxkabinett, medan internationalisten Strindberg blivit en nationell idol.

Att Harry Järvs arbete kommer att bli forskningen till stor nytta står utom allt tvivel; ett material som ger en lika differentierad och ändå tydlig bild av idéklimatet i vårt land under ett viktigt brytningsskede torde vara svårt att uppleta. Anmälaren kan för sin del tills vidare blott meddela några preliminära intryck av huvudkombattan­ terna: för de mest stupida inläggen svarar Rudolf Kjellén, för de mest balanserade Henning von Melsted, för de simplaste Sven Hedin, för de infamt elegantaste Fredrik Böök, för de verkningsfullaste Bengt Lidforss, för de mest oskuldsfulla Erik Ofvandahl, för de ansträngdaste David Sprengel, för de mest klargörande John Landquist, för de mest försenade Verner von Heidenstam och för de ojämnaste August Strindberg.

H ans Lindström

i8 7

REIDAR Ek n e r: En sällsam gem enskap. (B audelaire, Söderberg, O bstfelder, R ilk e )

Norstedts. Sthlm 1967.

REIDAR Ek n e r: I den havandes liv. Essäer om G unnar Ekelöf. Bonniers. Sthlm 1967.

I sina två aktuella essay samlingar framträder Reidar Ekner med ett mycket brett register som forskare och kritiker. Dvs. i metodhänseende; ämnesvalet är tämligen begränsat och personligt, orienterat efter valfrändskaper. D et tematiskt sammanhållna, »det inre sam­ bandet» mellan de olika studierna betonas uttryckligen i bägge förorden, kanske t. o. m. onödigt starkt. D et är sant att klimatet är kärvt för litteraturhistoriska essaysamlingar och att de flesta av dessa studier har tryckts förut på skilda håll, men att de nu blivit samlade i bokform kräver ingen särskild motivering.

Att en forskare som är ute efter »hela Ekelöf» — den nu utgivna volym en bestar av för- och specialstudier till en kommande monografi — att en sådan forskare måste ha eller skaffa sig en rikt varierad intresseinriktning och beläsenhet behöver väl knappast poängteras. Ett par av dessa studier ger massiva, nästan alltför massiva belägg för att Ekner verkligen inte dragit sig för ansträngningar i sin ambition att samla de ekelöfska trådarna i sin hand. Och i den ambitionen har han varit lyckosam, sa vitt jag kan bedöma; monografin får utvisa om det är m öjligt att knyta ihop dem till ett välavvägt mönster som återger verket i dess helhet, genomlyst men med bevarad suggestion. Få uppgifter i svensk litteraturforskning kan vara mer krävande än denna, och ingen har bättre förutsättningar än Ekner att genomföra den med framgång.

Och det är kritikern Ekner mer än lärdomsatleten som har ingett m ig den övertygel­ sen. Mest till sin fördel tycker jag han är i de recensioner av sena Ekelöf samlingar som avslutar boken och som egentligen inte är recensioner i ordinär m ening utan kritiska essayer med solitt forskningsunderlag. Att föredra dem framför de mera specimenbeto- nade och starkt digressiva studierna kring Galla Placidia- och Trionfo della

(4)

Morte-i 8 8 Övriga recensioner

dikterna innebär alltså inte för mig misstro mot hans vetenskaplighet utan beundran för hans förmåga att — när han vill — låta grundforskningen tjäna det kritiska uppdraget. När Ekner i förordet talar om i hast tillkomna recensioner (här nagot - obetydligt utökade) undrar man om han verkligen är omedveten om hur mycket intressantare han blir när han skriver en recension i BLM än när han skriver speciminöst eller pedago­ giskt; det är uppenbart att kontakten med den poesiintresserade allmänheten stimulerar honom och ger honom en bättre slagruta för vad som är väsentligt och angeläget i ett stoff. Han drivs att applicera flera metodiska grepp på en och samma uppgift, och även hans stilistiska resurser frigörs på ett helt annat sätt.

Litteraturforskningen har som regel inte setts med blida ögon av Ekelöf. D et har förekommit åthutningar i prosaböckerna, bade mot nykritiker och paverkningsforskare. Särskilt de senare har han också berett svårigheter med sin diktning, kännbarast kanske i Eliotfrågan (teorin om Eliots inflytande på Färjesång, nu definitivt vederlagd), och man förstår att Ekner velat vara på sin vakt. Vad Ekelöf själv tycks rekommendera är musi­ kaliska paralleller och aparta kulturhistoriska studier, och Ekner har inte lämnat dessa vägar oprövade. Vad han helst sysslar med är emellertid idé- och livsåskådningsmönstren hos Ekelöf; formproblemen kommer mera i bakgrunden och avspisas inte sällan med ett par rader av litet ospecificerad beundran på vacker prosa. D et verkar som om han såg Ekelöfs häpnadsväckande utveckling mera som ett andligt äventyr än som ett konst­ närligt, vilket väl medvetet ligger i linje med diktarens egen »självsyn», liksom den »identifikationsforskning» som de sista diktsamlingarna på ett självklart sätt inbjuder till. I vad mån det s. k. forskningsläget förändrats väsentligt i och med Ekelöfs bortgång känner jag inte till. En given konsekvens som man litet cyniskt kan konstatera är att problemen kommer att kunna formuleras med större respektlöshet. (Så fungerar det svenska kulturlivet.) Varför·, för att ge ett exempel på en sådan viktig men närgången fråga, förser oss Ekelöf med så mycket halvkväden lärdom? Väl inte för att driva oss till lexikon och uppslagsverk och någon gång till förtvivlan? Skulle han till oss olärda ha kunnat säga som Ekelund till skomakaren, att »vad jag har citerat från grekiska och latinska författare finns nog i allmänhet på annat sätt också i mina böcker», eller ligger saken annorlunda till hos Ekelöf? Att han mot slutet med allt tyngre lärdomsbagage åter­ vänder i sina egna fotspår tyder väl på att någonting inte kunnat sägas »på annat sätt», med de konstnärliga uttrycksmedel som han tidigare litat till, någonting som måste ha förefallit honom vara av avgörande betydelse. Kanske kan monografin här ge oss de sammanbindande led som vi behöver och som punktstudier inte kan ge. Man kan i varje fall hoppas att Ekners ordande i inledningsessayn om poetens »yttersta och kanske oåt­ komliga dispositioner» inte är uttryck för en definitiv resignation.

Om Eu sällsam gem enskap måste jag på grund av begränsat utrymme och ännu mer begränsade insikter yttra mig mera kortfattat. D et är genomgående mycket kunniga och läsvärda studier i de »seklets källor» som ligger i gränstrakterna mellan impressionism och symbolism och ett slags förexpressiönism. Centralgestalten är Obstfelder, som har hemortsrätt i alla tre riktningarna och som Ekner i snart tjugo år har ägnat ett trofast studium. Uppsatserna är inte alla av samma höga kvalitet, och man tycker kanske sär­ skilt att »Obstfelders formproblem» från 1951 — en deskriptiv stilstudie som inte verkar helt professionell — kunde ha fått en ansiktslyftning av den sedan dess utlärde forskaren. Jag får nog också säga att det förvånar m ig att Ekner i det annars rikt förgrenade komparationsnät som han spinner kring Obstfelder har förbisett viktiga namn i det tyska nittiotalet som Dehmel, Dauthendey och Przybyszewski, som både litterärt och personligt bör ha spelat en roll för honom; den ännu outforskade Gustaf Uddgren hör också in i detta sammanhang. Där tror jag Ekner har råkat ut för ett anakronistiskt felslut av samma slag som han påpekar på tal om den en gång högt respekterade Geijer­ stam. D en gemenskapskänsla, låt vara illusorisk, som en tid rådde mellan Geijerstam och den unge Rilke och som Ekner här har rekonstruerat, är väl för övrigt den sällsam­ maste av alla i denna bok om konfrontationer. Tillsammans ger studierna en fint nyan­ serad bild av den egendomligt odeciderade, trevande och väntande epoken kring sekel­ skiftet då — som vi nu kan se — så många tärningar kastades och så många blad vändes, inte minst i litteraturen.

References

Related documents

• tydliggöra för studenterna och undervisande lärare hur olika delar av utbild- ningen tillsammans ger studenterna verktyg för akademiskt och professionellt skrivande..

Tack även till Suzanne Ekelöf, Ulf Schöldström och Svenska Akademien – den sistnämnda för att hon i ett brev till Gunnar Ekelöf-sällskapet anmodade sällskapet att ge ut

Work ability is a central concept in the laws governing sick-leave and early retirement pension [1]. It is also central in the evaluation of the need of, and

Du står i en ring tillsammans med resten av laget… ni har precis gått igenom varven efter en grym förträning i trampett. Du lägger märke till hur peppade och glada alla ser ut,

In order to test if dis- tinct physiological adaptations are characterized by divergent induction of PGC-1a splice variants, we investigated the expression of truncated and

Håkan upplever att flera lärare tycker att tolkningen av styrdokumenten är så bred och otydlig vilket gör att undervisningen blir olika mellan lärare med det så följer också

Om det var så att ekonomin och övriga lärare hade haft en positiv syn på simundervisning så hade kanske alla idrottslärarna själva kunnat bedriva simundervisningen för

Ansökan skickades in 2016-04-14 och beslutet (avslag) kom 2016-11-10. Syftet med projektet var att främja samhällets omställning till en ny generation diskmedel som ska vara

Den sista ANOVA analysen gjordes för att mäta skillnader mellan de oberoende grupperna (sällan, ofta &amp; väldigt ofta) baserad på hur ofta de lägger upp inlägg på sociala

idrottsföreningen, vilket då gör att individen går miste om chansen till integration som kan ske med hjälp av idrotten. Medlemskapet beskrivs av integrationskoordinatorn vara

Någonstans i miljödeklarationen måste det finnas utrymme för att ta upp något som inte generellt finns med i alla deklarationer. Många företag vill t ex att delar av

Det hör till ovanligheterna att någon lösning inte kan finnas genom tolkning eller utfyllnad men skulle så vara medför detta att förordnandet i fråga blir utan verkan. Det är

Summary 4: When using a hand held resistance MC meter, the measurement depth is 0,2 times the board thickness for newly dried boards. After the kiln drying these boards will pick

Däremot menar Per att när han behandlar 1900-talets historia finns det ett moment som benämns som ”valfrihet”, där eleverna själva får välja ett folkmord att fördjupa sig i

Den andra artikeln kan däremot anses föra fram kopplingar mellan hederskultur och vissa folkgrupper, framför allt de som befinner sig “utanför” (egen citering) det

Problematiken med redovisningen av humankapital ligger i värderingen och mätningen av medarbetarnas värde samt hur den teoretiskt ska integreras i balansräkningen (Gröjer,

Föreningen Svenska Sågverksmäns rekommenderade riktvärden beträffande formförändringar för o/s och V-sort (1987-03-27)... Timmer som under den varma årstiden våtlagras en längre

Stockholm Business Region har gjort en prognos för åren 2010 – 2015 där även de anser att besöksnäringen kommer att öka under dessa år. Vår prognos för

Problemen med att medlemsstaterna tillämpar skilda lagvalsprinciper blir som tydligast när bolag önskar flytta sitt säte från en medlemsstat till en annan inom ramen

Bland de olika kriterier som kan ligga till grund för beslut om miljöskyddsnivå uppgavs avstånd till vatten vara det mest återkommande 90 % av respondenterna angav att detta ingick

Power in the development of Circular Business Models: An Actor Network Theory

In the present study, this effect was more pronounced for the free recall than the cued recall or recognition tests, suggesting that younger children are less able to perform

Detta kommer att undersökas genom en systematisk litteraturstudie där aktuell forskning och forskningsresultat används som datamaterial för att skapa en ökad kunskap kring