• No results found

Hotade journalister behöver ökat skydd Motion 2020/21:1481 av Magnus Manhammar och Aylin Fazelian (båda S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hotade journalister behöver ökat skydd Motion 2020/21:1481 av Magnus Manhammar och Aylin Fazelian (båda S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion S1680

Motion till riksdagen

2020/21:1481

av Magnus Manhammar och Aylin Fazelian (båda S)

Hotade journalister behöver ökat skydd

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta se över

möjligheterna att stärka arbetet för att skydda hotade journalister och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det behövs ett ökat skydd för hotade journalister i Sverige. Ytterst är det en demokrati-fråga. Journalister har en avgörande demokratisk uppgift genom att bland annat granska makten och samhället. Tyvärr riskerar många journalister att bli utsatta för hot, trakasse-rier eller våld i dagens samhälle.

I organisationen Reportrar utan gränsers årliga globala pressfrihetsindex ligger Sverige på andra plats. Samtidigt skriver organisationen i en ytterligare rapport från 2018 som kartlägger näthat mot journalister i 32 länder, att de nordiska länderna, som alla ligger i topp i pressfrihetsindexet, trots det är särskilt utsatta för nättrakasserier. Situationen i Sverige lyfts fram som särskilt allvarlig.

Deras slutsatser ligger väl i linje med Journalistförbundets senaste undersökning från 2017, genomförd i samarbete med Göteborgs universitet, som visar att drygt var fjärde svensk journalist har hotats, trakasserats eller utsatts för våld någon gång under 2016.

Förutom rädsla hos de drabbade leder det till självcensur. Många journalister upp-levde att syftet med hoten var att få dem att ändra sin rapportering och dessvärre lyckas det alltför ofta: Ungefär en fjärdedel uppgav att de någon gång valt att inte bevaka ett ämne på grund av det de utsatts för.

Att journalister tystas genom självcensur är illa nog, men i förlängningen riskerar det också att leda till något än värre, en situation där människor hoppar av eller inte alls vågar ge sig in i yrket. Det är ett allvarligt hot mot fundamentet för hela vår demokrati.

I rapporten om nättrakasserier från Reportrar utan gränser ges ett antal rekommen-dationer. Bland annat föreslår organisationen att lagar måste antas som ger större möj-lighet till åtal för nättrakasserier mot journalister och att de nätplattformar där hot och hat florerar måste åläggas ett större ansvar för vad som delas på deras sajter. Journa-listförbundet har också föreslagit att en särskild brottsrubricering utreds för att skydda dem som hotas på grund av att de nyttjat sin yttrandefrihet.

(2)

Det krävs krafttag för att vända utvecklingen; vi måste se till att stärka skyddet för en av grundvalarna i vår demokrati också framöver – yttrande- och pressfriheten. Arbe-tet för att ta fram och genomföra fler konkreta förslag för att stärka skyddet för hotade journalister bör därför fortsätta. Den socialdemokratiskt ledda regeringens arbete för samling mot hot och hat till det fria ordets försvar är ett bra steg på vägen men dagens medieklimatet och starka hotbild mot journalister gör att arbetet ytterligare behöver intensifieras.

Magnus Manhammar (S) Aylin Fazelian (S)

References

Related documents

The aim of this study has been to investigate if the filter has worked adequately to treat this kind of wastewater in comparison to the guiding values for wastewater from car washes

1) The results obtained with the equalization and sedimentation processes suggest that they should be included as a pre-treatment step for the cleaning wastewater studied,

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom pågående utredning se över möjligheten att begränsa marknadsföring inom spelreklam och tillkännager detta

Promemorian Undantag från sekretess för vissa beslut om rör stöd vid korttidsarbete. Kammarrätten tillstyrker förslagen

En sådan lösning skulle kunna innebära för- och nackdelar för berörda, inklusive men inte begränsat till företag som mottar stöd.. Det är inte uteslutet att det skulle

Riksrevisionen avstår från att yttra sig över remisspromemorian ’Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd

Ur FMV:s perspektiv är det viktigt att säkerhets- och sekretessaspekter beaktas även i den vidare utvecklingen av de föreslagna digitala databaserna som anges i

Försvarsmakten anser därför att det uttryckligen bör framgå i avfallsförordningen att uppgifter som avser Försvarsmaktens verksamhet ska undantas

För det tredje måste såväl individen själv som alla andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen kunna ge signal att detta stöd behövs. För det fjärde kräver

En välfungerande sjukskrivningsprocess med fokus på rehabilitering och stöttande åtgärder för att den sjukskrivne ska kunna återgå till sitt ordinarie arbete, eller till ett

Promemorian behöver i detta sammanhang redovisa hur svenska företag ska göra för att försäkra sig om att inte använda skyddade beteckningar... Kunskapen om vilka

Även om Företagarna i allra högsta grad delar utredningens bedömning om att det kommer krävas särskilda åtgärder för att öka attraktiviteten i de 60 kommuner som pekas ut

Syftet med konventionen är att motverka våld och trakasserier samt könsrelaterat våld och könsrelaterade trakasserier i arbetslivet.. Utredaren

3. ett handelsbolag med högst två delägare som bedriver aktiv näringsverksamhet och som inte är skyldigt att betala arbetsgivaravgifter på ersättning till arbetstagare

Även om man då håller sig inom ramen för flygplatsens kostnader, eller närmare bestämt start- och landningsavgift som är något snävare, är frågan om en miljödifferentiering

I avsaknad av närmare vägledning om vilka typer av överträdelser som enligt betänkandet ska omfattas av det föreslagna sanktionsavgiftssystemet måste 20 § i lagförslaget,

Betänkandet berör i ringa utsträckning det område som verket har att bevaka – den statliga arbetsgivarpolitiken. Arbetsgivarverket avstår därför från att lämna synpunkter

I avsnitt 14.6 redovisas att överklagande av beslut av marknadskontroll- myndighet kan förväntas leda till en viss ökad måltillströmning till mark- och miljödomstol.. Samma

DELEGERINGSBESLUT 1(1) Handläggare Katrin Siverby katrin.siverby@vanersborg.se 0521-72 10 59 2020-05-06 Dnr: KS 2020/202 Postadress: Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: regionstyrelsen@vgregion.se

Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter

biblioteket ska främja den svenska forskningens kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling genom att tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur, och