• No results found

Cc: registrator@riksrevisionen.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Cc: registrator@riksrevisionen.se "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

From: Håkan Jönsson <hakan.jonsson@riksrevisionen.se>

Sent: den 10 november 2020 12:49

To: FI Remissvar; Alf Engsbråten

Cc: registrator@riksrevisionen.se

Subject: Fi2020/04215 Riksrevisionen

Riksrevisionen avstår från att yttra sig över remisspromemorian ’Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete’.

Vänligen, Håkan Jönsson

H Å K A N J Ö N S S O N E N H E T S C H E F , E F F 2

R I K S R E V I S I O N E N

› Telefon (direkt): 073-445 21 73

› Telefon (växel): 08-5171 40 00

› Besöksadress: S:t Eriksgatan 117

› Postadress: Box 6181, 102 33 Stockholm

› E-post: hakan.jonsson@riksrevisionen.se

› Webbplats: www.riksrevisionen.se

References

Related documents

Svarsalternativen är ’mycket stort förtroende’; ’ganska stort förtroende’; ’varken stort eller litet förtroende’; ’ganska litet förtroende’; ’mycket litet

En sådan lösning skulle kunna innebära för- och nackdelar för berörda, inklusive men inte begränsat till företag som mottar stöd.. Det är inte uteslutet att det skulle

Bestämmelsen om databassekretess genomgick bara förändringar av redaktionell karaktär i samband med att lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-10-26 ERT DATUM 2020-10-21 DIARIENR 2020/193-4 ER BETECKNING Fi2020/04215 Regeringskansliet Finansdepartementet

Journalistförbundet delar inte utredningens uppfattning att det fortsatt finns behov av sekretess när det gäller uppgifter som ligger till grund för beslut om stöd vid

I promemorian konstateras att om sådana uppgifter, dvs att ett företag har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, blir offentliga kan det potentiellt vara till

TCO anser att det i promemorian kunde ha redogjorts för utförligare hur undantaget från sekretess valts ut för att utröna om fler undantag kunde varit motiverade.. TCO

[r]