• No results found

Investeringsstöd till jordbruk via landsbygdsprogrammet Motion 2020/21:770 av Daniel Bäckström (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Investeringsstöd till jordbruk via landsbygdsprogrammet Motion 2020/21:770 av Daniel Bäckström (C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2020/21:770

av Daniel Bäckström (C)

Investeringsstöd till jordbruk via

landsbygdsprogrammet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge investeringsstöd till jordbruk via landsbygdsprogrammet och att ge långsiktiga förutsättningar för den gröna näringen i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett gott näringslivsklimat handlar ofta om att skapa förutsättningar så att företagare ska kunna utveckla sina verksamheter långsiktigt. Formerna för investeringsstöd varierar mellan olika näringar. Landsbygdsprogrammets konstruktion riskerar att bromsa utvecklingen i den gröna näringen. I Värmland vill enskilda jordbrukare investera i nya anläggningar för mjölkproduktion – stora och viktiga långsiktiga investeringar som skulle bidra till ökad livsmedelsförsörjning. Men de investeringsmedel som fanns tillgängliga via landsbygdsprogrammet tog i Värmland slut redan efter två år av programperioden. Under resterande tid av femårsplanen är möjligheterna väldigt begränsade. Det här innebär en stor ryckighet och kortsiktighet i jordbrukspolitiken. Inför nästa programperiod finns förmodligen inga nya pengar att söka förrän våren 2023. Det innebär en väldigt lång väntan för företagare som nu är villiga att investera nytt.

Efter flera år av kriser med torka och låga avräkningspriser för mjölk är det mycket angeläget att det går att genomföra investeringar när den enskilde företagaren önskar och planerar. Effekterna av att jordbrukare som nu vill utveckla sin verksamhet inte får tillgång till investeringsmedel blir istället att de överväger att avveckla sin verksamhet. Det drabbar landsbygden och svensk livsmedelsproduktion hårt. Mjölkproduktion är ju en mycket viktig motor för levande landsbygd. Med ett försämrat säkerhetsläge och rådande pandemi tydliggörs stora brister i krisberedskapen. Sverige bör omgående prioritera åtgärder som stärker vår samlade försörjningstrygghet och minskar beroendet till omvärlden.

Staten bör därför utveckla former för att hantera detta. Det skulle kunna vara genom statlig förskottering, att medge att investeringsstödet får tas med in i kommande

(2)

programperiod eller att omstrukturera så att investeringsmedel finns tillgängliga att söka under hela programperioden.

Den gröna näringen måste ges ordentliga och långsiktiga förutsättningar i Sverige för att utvecklas. Med dagens system riskerar istället många livsviktiga investeringar att utebli. Detta bör ges regeringen till känna.

Daniel Bäckström (C)

References

Related documents

− månadsvis skicka en sammanställning till Kammarkollegiet, Social- departementet och Finansdepartementet där det framgår hur mycket medel varje region ska få i ersättning

till att överväga och föreslå åtgärder som leder till att hyresgästernas värderingar av läge och kvalitet ges ett större genomslag i de fall (på de orter) där

Sammantaget anser regeringen att det i säkerhetsskyddslagen ska förtydligas att ansvaret för bedömningen av säkerhetsprövningen av ordinarie domare och hyresråd

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Pernilla Lundqvist

Riksarkivet instämmer i utredningens förslag om att myndigheten ska se till att information kan lämnas om vilken eller vilka databaser eller andra digitala källor som har använts

Statens servicecenter uppfattar därför att förslaget om sekretess- brytande bestämmelse har begränsad betydelse för möjligheten att utkontraktera teknisk bearbetning eller

Statskontoret tar inte ställning till förslagen om att Myndigheten för digital förvalt- ning ska vara ansvarig myndighet för den officiella statistiken för statistikområdet

Utredaren ska vidare bland annat lämna förslag till hur en utvidgad rapportering av hela den offentliga förvaltningens löpande arbete med it och digitali- sering kan utformas samt