• No results found

Remissvar från Svensk Sjöfart avseende betänkandet Nya Kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar från Svensk Sjöfart avseende betänkandet Nya Kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Svensk Sjöfart, Swedish Shipowners´ Association Address: Östra Larmgatan 1, SE-411 07 Göteborg, Sweden. Besöksadress Göteborg: Östra Larmgatan 1 ; Stockholm: Storgatan 19

Phone +46 31 384 75 00 E-mail: info@sweship.se, www.sweship.se Reg No 857201-3871, Domicile Göteborg

Remissyttrande

Diarienummer: Fi2020/00993/V

Stockholm 2020-06-09

Remissvar från Svensk Sjöfart avseende betänkandet Nya

Kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation för svensk sjöfartsnäring och representerar ett 60-tal rederier med verksamhet över hela världen. Den svenska sjöfarten är en del av det europeiska sjöfartsklustret som kontrollerar drygt 40 procent av världshandelsflottan. Mer än 90 procent av Sveriges utrikeshandel går via sjöfarten och över 30 miljoner passagerare reser årligen till och från Sverige med färjor till och från Sverige.

Föreningen Svensk Sjöfart har inga synpunkter på det aktuella betänkandet och de förändringar som föreslås.

Stockholm som ovan,

För föreningen Svensk Sjöfart

Anders Hermansson

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Enheten för mervärdesskatt- och punktskatter 103 33 Stockholm

Fi.remissvar@regeringskansliet.se Kopia

fi.fma.v@regeringskansliet.se och

References

Related documents

Efter genomgång väljer Fjärde AP-fonden att inte lämna några synpunkter

Första AP-fonden har getts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat betänkande. Första AP- fonden har inte några synpunkter

Vidare anges att det också har ingått i utredningens uppdrag att se över och analysera konsekvenserna av det nya regelverket i förhållande till den nuvarande ordningen som ger

Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetschefen Per Johansson i närvaro av chefsrevisorn Carin Rytoft Drangel samt avdelningsdirektören Claudia David

Riksdagens ombudsmän (JO) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande. Jag avstår från att yttra mig

Riksgälden har inga invändningar mot att värdepappersbolag enligt utredningens förslag även fortsättningsvis ska få erbjuda de två ovan nämnda

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Tomas Algotsson och sektionschefen

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, biträdande avdelningschef Kaisa Ben Daher, enhetschef