• No results found

Per BLODET 2 bilder per sida.pdf: OM6540 V20 Anatomi, fysiologi, farmakologi och mikrobiologi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Per BLODET 2 bilder per sida.pdf: OM6540 V20 Anatomi, fysiologi, farmakologi och mikrobiologi"

Copied!
13
0
0

Full text

(1)

1

BLODET

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

(2)

Blodets funktion

Distribution

Transportera syrgas från lungan och näringsämnen från tarm till kroppens 

celler

Transportera avfallsprodukter från celler till lunga, lever och njure.

Transport av hormoner

Reglering 

Upprätthålla normal kroppstemperatur

Upprätthålla normalt pH i kroppens vävnader.

Upprätthålla vätskevolym i kroppen.

Skyddande

Förhindra blodförlust (Trombocyter, Koagulation)

Förhindra infektioner

Vita blodkroppar bildas av hematopoetiska stamceller i benm

”Blodcellsfabriken”

(3)

3

Lymfocyter ≈ 30 %

‐B‐celler

‐T‐celler 

Granulocyter ≈ 64% 

‐Neutrofiler ≈ 60 %

‐Eosinofiler ≈ 3 %

‐Basofiler ≈ 1%

Monocyter ≈ 6%

Lymfocyter ≈ 30 %

‐B‐celler

‐T‐celler 

Granulocyter ≈ 64% 

‐Neutrofiler ≈ 60 %

‐Eosinofiler ≈ 3 %

‐Basofiler ≈ 1%

Monocyter ≈ 6%

Så här ser de vita 

blodkropparna ut i blodet

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

(4)

Röda blodkroppar (erytrocyter)

Bildning

Bildas i benmärgen

Livslängd

120 dagar

Funktion

Transportera syre från lungorna

Transportera koldioxid från perifera

vävnader till lungan

pH buffert

Retikulocyt

Mogen erytrocyt

Bildning av Röda blodkroppar

EPO

Vitamin B12

(5)

5

Ung och gammal erytrocyt

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

Hemoglobin

• Oxyhemoglobin

• Deoxyhemoglobin

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

(6)

Vita blodkroppar (leukocyter)

De enda blodcellerna som är äkta celler.

Utgör <1 % av den totala blodvolymen

En mobil arm som skyddar oss från bakterier, virus, parasiter och

tumörceller

Är kapabla att lämna blodbanan – en process som kallas diapedes

Leukocyter

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

(7)

7

Neutrofila granulocyter

Bildning

Bildas i den röda benmärgen.

Granula innehåller ämnen som är

toxiska för mikrober.

Livslängd

Några timmar till ett par dygn

Funktion

Ökar i antal vid bakteriella infektioner.

Lämnar blodbanan och oskadliggör

bakterier.

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

Eosinofila granulocyter

Bildning

Bildas i den röda benmärgen

Livslängd

Tiden i blodbanan är cirka 12 timmar.

Livslängden i vävnaden är okänt

Funktion

Ökar i antal vid allergiska sjukdomar

och vid parasitorsakade sjukdomar

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

(8)

Basofila granulocyter

Bildning

Bildas i den röda benmärgen

Funktion

Innehåller histamin. Har

förmågan att

lämna blodbanan och frisätta

histamin.

Monocyter och makrofager

Bildning

Bildas i benmärgen och cirkulerar

i blodet någon dag för att sedan

vandra ut i vävnaden.

Livslängd makrofag

Månader kanske år

Funktion

Fagocytos av främmande partiklar.

Monocyter kan vandra ut i

vävnaden där de övergår till

makrofager (alveolära makrofager,

Kupfferceller)

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

(9)

9

Lymfocyter (T-lymfocyter och B-lymfocyter)

Bildning

Bildas i benmärgen. T-lymfocyterna

bildas i en tvåstegsprocess. I benmärgen

bildas pre-T-celler som söker sig till tymus,

mjälte, lymfknutor för att mogna till

T-lymfocyter.

Funktion

B-lymfocyter producerar antikroppar

T-hjälparceller hjälper makrofager att

attackera mikroorganismer.

T-mörderceller attackerar virusinfekterade

celler, tumörceller, transplanterad vävnad.

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

Blodplättar (trombocyter)

Bildning

Bildas i den röda benmärgen från

megakaryocyter

Livslängd

Cirka 10 dagar. Bryts ner i mjälte och

lever.

Funktion

Viktiga för att kunna bilda koagel

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

Aktiverad

Oaktiverad

(10)

I Fibrinogen

Ett plasmaprotein, bildas i levern

II Protrombin

Ett plasmaprotein, bildas i levern, beroende av K-vit.

III

Vävnadsfaktor

Ett lipoprotein frisätts från skadad vävnad

IV

Kalcium

En oorganisk jon som vi får i oss via födan

V Proaccelerin

Ett plasmaprotein bildas i levern

VI

Används inte längre, samma som faktor V?

VII Prokonvertin

Ett plasmaprotein bildas i levern, beroende av K-vit

VIII

Antihemofilifaktor

Ett globulin bildas i levern (Brist – hemofili A)

IX Christmas faktor Ett plasmaprotein, bildas i levern, beroende av K-vit.

X Stuart-fakor

Ett plasmaprotein, bildas i levern, beroende av K-vit.

XI Tromboplastin

Ett plasmaprotein

XII Hageman faktor

Ett plasmaprotein bildas i levern

XIII

Fibrinstabiliserande faktor

Ett plasmaprotein bildas i levern

1. Kärlkonstriktion

2. Trombocytaktivering

3. Aktivering av koagulationskaskaden

Tre faser vid hemostas

(11)

11

I blodet finns en balans mellan koagulation (bildning av

fibrin) och fibrinolys (nedbrytning av fibrin)

Blodgrupper

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

(12)

ABO - systemet

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

(13)

13

Rhesussystemet

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

References

Related documents

Och kvinnor tycks fortfarande ha lätta- re för att kräva bidrag från mannen till stan- darden i det gemensamma hemmet eller till barnens behov än till sina egna, privata behov..

Många förespråkare för lesbiska kvinnor och homosexuella män kräver att få omfattas av familjebegreppet som ett sätt att få tillgång till de rättigheter och privilegier

Men det är lätt att förstå både grunden och framgången för detta teoretiserande inte bara som en reaktion mot &#34;förhärligandet&#34;, det vill säga särarten, utan

Spurs/Éperons från 1978.' Sedan dess har det feministiska intresset för Nietzsche vuxit och under de senaste åren har det kommit både antologier och enstaka böcker som behandlar

För att beskriva en genusordning på ett fe- ministiskt sätt bör man uppmärksamma vilka fora för kulturella förhandlingar som finns, hur de är kopplade till varandra, hur pass

Uppmaningarna i valet 1998 gav emellertid resultat: en kvinna extra (netto) valdes in i riksdagen. Men man bör vara klar över att mo- biliseringen skedde inom ett förminskat

Anita Ny- berg trodde att bytet av ordförande - från en forskare till en politiker - påverkade utred- ningens utformning, även om forskarnas upp- gift, oavsett ordförande

Mary Wollstonecraft säger att hon för diskussionens skull vore vil- lig att hålla med Rousseau, i fall det kunde vi- sas att kvinnan skapats endast för mannens skull, för att

I artikeln &#34;Om den svenska kvinnoforsk- ningens läge och villkor&#34; (KVT 1983:3) efter- lyser Anita Göransson &#34;en materiellt grundad teori för hur socialt och biologiskt

Även om vi kan känna igen och ge namn åt saker vi ser finns det in- te något bestämt, primärt ursprung till dem (varken till kortbyxor eller till genus) utan ba- ra ett

Lösningen på problemet med dekonstruk- tionen av kategorin kvinnor blir enligt Saari- nen: &#34;Grunden till att kvinnor kan föras sam- man i en kategori utgörs då inte av en

Begreppet &#34;queerteori&#34; är liksom &#34;feminis- tisk teori&#34; hämtat från en utomakademisk po- litisk verklighet utan att därför själv utgöra en politisk ideologi.

I båda fallen blir just kvinnlig- het, både begreppsligt och politiskt, den un- derförstådda grunden i förhållande till vilka andra positioner — feministiska eller queer —

Förutom detta - el- ler, i själva verket, istället för detta - måste vi söka svaret på varför även de mänskliga varel- ser på vilka de fysiologiska beskrivningarna av

I rättens skrivelse står att läsa att ingen under livstiden kunnat ana att han varit annat än man &#34;emedan han sig altid sielf derföre utgifwit, haft twänne hustrur, och med

Begreppet &#34;queerteori&#34; är liksom &#34;feminis- tisk teori&#34; hämtat från en utomakademisk po- litisk verklighet utan att därför själv utgöra en politisk ideologi.

This artide delves into the difficulties Wes- terners may have in entering an Egyptian women's world, especially in times of triumph for Islamic ideas and a concomitant

Om isolering anses skydda kvinnan från frestelse, kan det samtidigt också anses för- hindra henne att få nytta av det muslimska samhällslivet, vilket i sin tur kan leda vidare

Där diskuterar Case nödvändigheten av att kritiskt granska den traditionella teater- historieskrivningen, att lyfta fram kvinnliga pi- onjärer inom teaterområdet, samt att forska i

Några anser att kvinnor hade tillträde till teatern som publik, andra anser att de inte hade det.. Nya bidrag i denna debatt publice- ras hela tiden, men gåtan är fortfarande olöst

teatern inte kan ligga till grund för en rimlig uppfatt- ning om f r u Ramberg, och Benedictsson leker också med en sammanhållen, icke-motsägelsefull bild av om-

mellan berättelse och teater, där kontrasterna mellan kropp, röst, bild, film utmanar åskådarens tolkning - se Jeanette Savona: &#34;Portrait de Dora d'Héléne Cixous: A la recherche

Översättning Anita Dahl, dramaturgi Hilda Hellwig &amp; Claes Peter Hellwig, regi Hilda Hellwig, scenografi Olov Fältman, Kostym Olov Fältman/Lena Strand- mark, mask Lena