• No results found

Uppsägning vid sjukdom Motion 2019/20:556 av Sara Heikkinen Breitholtz och Hans Hoff (båda S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppsägning vid sjukdom Motion 2019/20:556 av Sara Heikkinen Breitholtz och Hans Hoff (båda S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion S1513

Motion till riksdagen

2019/20:556

av Sara Heikkinen Breitholtz och Hans Hoff (båda S)

Uppsägning vid sjukdom

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppsägning vid sjukdom och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk arbetsmarknadslagstiftning medger rätt för arbetsgivare att säga upp personal vid arbetsbrist. Den ger också arbetsgivaren möjlighet att säga upp medarbetare av personliga skäl. De personliga skäl som avses är oftast arbetsvägran eller extremt olämpligt uppträdande på arbetsplatsen. Personer som sägs upp på grund av arbetsbrist har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, omställningsstöd från

arbetsgivaren (om denne t.ex. är anknuten till Trygghetsrådet TRR eller liknande) och annan hjälp från samhället att klara sin omställningssituation. Den som blir uppsagd av personliga skäl har i allmänhet inte full tillgång till allt detta, vilket ju är begripligt med tanke på att personen själv kan anses ha bidragit till uppsägningen.

Personer som drabbas av sjukdom som gör att de har nedsatt arbetsförmåga har rätt till sjukersättning från Försäkringskassan. Vid långvarig sjukdom har arbetsgivaren ett ansvar att erbjuda andra arbetsuppgifter om det är så att man inte kan utföra den

funktion man hade före sjukdomen. I dag är psykisk ohälsa, t.ex. utmattningsdepression, den vanligaste typen av sjukdom i dessa sammanhang. Om arbetsgivaren inte har

arbetsuppgifter som den sjuke kan utföra alls så blir det aktuellt med uppsägning. Ansvaret övergår då till den enskilde, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ofta beror det på huruvida personen kan anses ha tillräcklig arbetsförmåga för att söka jobb eller inte om det blir Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingens ansvar. Det är dock inte ovanligt att personer som själva anser sig vara sjuka ska stå till arbetsmarknadens förfogande och därmed räknas som arbetslösa.

Det är i den här situationen som dagens förhållningssätt till uppsägningsskälen blir problematisk. Många arbetsgivare väljer helt enkelt att säga upp den sjuke på grund av arbetsbrist för att denne ska få de rättigheter som följer på det. I verkligheten råder dock

(2)

2

inte arbetsbrist utan arbetsgivaren börjar så snabbt de kan söka en ny person som kan utföra de fortsatt helt verkliga arbetsuppgifter som det uppenbart inte alls råder brist på. Det rimliga vore ju att sjukdomen betraktades som ett personligt skäl för uppsägning (det finns arbetsuppgifter men personen är på grund av sjukdomen oförmögen att utföra dem och sägs därför upp). Det skulle dock innebära att den redan utsatte medarbetaren som inte gjort något fel utan helt enkelt blivit sjuk ytterligare förlorade ersättning.

Ska man vara brutalt ärlig så tvingas alltså många arbetsgivare att begå en sorts försäkringsbedrägeri (ange oriktiga skäl till uppsägningen) för att deras tidigare anställda ska få den ersättning de borde vara berättigade till. Det är inte rimligt.

En rimligare ordning vore att uppsägning av personliga skäl gav samma rätt till ersättning som uppsägning på grund av arbetsbrist i de fall det personliga skälet är en sjukdom. Här krävs en översyn.

References

Related documents

To gain insight into the orienteers’ own experiences of well-being dimensions related to themselves and their impressions of other orienteers, the interview was structured based

In the current experiment set-up, active learning does not contribute to in- creasing the classification performance when all committee members used in query by boosting agree on

Figure 8 Relaxation forces from the tests (solid lines) and the simulation (dashed line) with the single- chain material model and initial guess for the material parameters..

Ett sådant besked har som regel den verkan att arbetsgivaren vid en kommande domstolsbehandling av uppsägningen inte med framgång kan åberopa nya omständigheter som skäl

En uppsägning på grund av personliga skäl förutsätter att arbetstagaren inte har fullgjort en väsentlig förpliktelse i anställningsförhållandet som arbetstagaren borde ha

Uppsägning av personliga skäl eller avsked- Tvåmånadersregeln En arbetsgivare får inte grunda en uppsägning på grund av personliga skäl eller ett avsked enbart på

Observera att uppsägning får ske först efter en viss uppsägningstid har förförlutet från det att den anställde har underrättats om den tilltänkta uppsägningen, se 33 §

”Våra rekommendationer” – signalerar något under normala prestationer Betyget innehåller inga rekommendationer alls – signalerar dåliga prestationer. Blankett: VLS

Arbetsgivaren är skyldig att göra en skriftlig riskbedömning vid alla viktiga förändringar av verksamheten för att bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa

möjliggjort  en  anställning  av

En begränsning i arbetsgivarens omplaceringsskyldighet är att arbetstagaren behöver tillräckliga kvalifikationer för arbetet och detta för att arbetsgivaren inte ska behöva

Arbetsdomstolen uttalade även att en arbetsgivare i vissa fall kan ha skäl att vägra en omplacering av en arbetstagare, trots att denne anser sig kunna

Arbetstagaren skall underrättas då det gäller uppsägning på grund av personliga förhållanden enligt 30 § LAS. Underrättelsen om den tilltänkta åtgärden skall även lämnas

Folkhälsomyndigheten lämnar följande kommentar avseende reglerna gällande skattefrihet under vissa förutsättningar då e-vätskor förs in eller importeras till Sverige. Med

Vi tillstyrker att lagen om offentlig upphandling på det icke EU-direktivstyrda området bör kunna tjäna som förebild vid utformning av det regelverk som ska tillämpas vid

Det bör påpekas att det inte finns något stöd i gällande lagstiftning att finansiera tillsyn över plan- och bygglagstiftningen genom tillsynsavgifter, utan sådan tillsyn

This report is prepared by SLIT (IT–strategy division of county councils) annually. There is considerable interest in in-depth knowledge of health care use of IT

Min andra och sista frågeställning besvaras enligt att saklig grund för uppsägning på grund av sjukdom kan föreligga när följande fem förutsättningar är uppfyllda: (1)

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar regleras förutom i AML i socialförsäkringsbalken 69 (2010:110) tillsammans med reglerna för sjukpenning. Arbetsgivaren ska enligt 30 kap 6

Mer specifikt är syftet att undersöka huruvida de psykologiska faktorerna Depression, Mastery, Sense of Coherence och Resiliens kan predicera Självskattad hälsa hos individer från

Kan en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren, gäller som förutsättning för företräde enligt turordning att arbetstagaren har

I de fall där arbetstagaren har grovt åsidosatt sitt ansvar och att det därmed finns saklig grund för avskedande, har inte arbetsgivaren någon skyldighet gentemot