• No results found

Minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete Motion 2020/21:1246 av Jan Ericson (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete Motion 2020/21:1246 av Jan Ericson (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1051

Motion till riksdagen

2020/21:1246

av Jan Ericson (M)

Minska Trafikverkets makt över

kommunernas planarbete

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många kommuner gör allt som står i deras makt för att utveckla nya bostadsområden i tätort och släppa loss bebyggelse på landsbygden och på mindre orter. Tyvärr stoppas många planer av Trafikverket som emellanåt ställer vad som uppfattas som helt orimliga och kostnadskrävande krav på kommunerna som i praktiken ofta stoppar planarbetet och motverkar nyproduktion av bostäder.

Trafikverkets uppdrag är att exempelvis beakta trafiksäkerhetsaspekter och till-gången till kollektivtrafik. Bland annat kan man ställa krav på kommunerna rörande omfattande byggnation av gång- och cykelvägar eller att kommunerna tar över ansvaret för upprustning av eftersatta vägar. Ofta ställs även svårbegripliga krav på att utfarter slås samman och lokalgator byggs vilket medför onödigt stora intrång på privat mark eller tar byggklar mark i anspråk för annat än bostäder. Kraven på fungerande kollektiv-trafik kan dessutom medföra att Trafikverket i praktiken helt stoppar utvecklingen av mindre orter eller försvårar byggnation på landsbygden.

Varje människa borde ha ett fritt val att bosätta sig på mindre orter utan vare sig kollektivtrafik eller omfattande nät av gång- och cykelvägar. Efter hand som en mindre ort växer kan sådana saker utvecklas efter krav från de boende.

För att gynna framväxten av nya bostadsområden och en blomstrande landsbygd bör möjligheten att minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete ses över. Kommunerna är fullt kompetenta att hantera dessa frågor själva i samråd med invånarna i berörda områden.

(2)

2 Jan Ericson (M)

References

Related documents

Umeå universitet ser positivt på förslagen i promemorian Undantag från anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor för vissa brittiska medborgare och

Samhäl l sbyggnads f ör val t ningen i Gnosj ö kommun har i nga s ynpunkt er på s kr i velse r na ” för sl ag ti ll författningsändringar med allmänna regler för vissa

Remiss från Naturvårdsverket gällande förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall. Tjänsteskrivelse, 2020-04-29, svar på remiss-förslag till

Promemorian föreslår att den tid Migrationsverket har på sig att uppdatera förteckningen över anmälda områden ska förkortas från två månader efter det att anmälan gjorts till

Polismyndigheten utses till strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter stärks förutsättningarna för ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för

taltidningsverksamheten kan utvecklas inom ramen för befintligt anslag 11:5 Stöd till taltidningar inom utgiftsområde 17 Kultur, Medier, Trossamfund och fritid på ett sätt som

Eventuella namngivna åtgärder i gällande plan som inte beräknas kunna slutföras till och med 2033 respektive 2037 ska redovisas inklusive bedömning av objektens totala