• No results found

Bergmaterialcentrum : nu Innovationscentrum för berg och stenteknik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bergmaterialcentrum : nu Innovationscentrum för berg och stenteknik"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)Bergmaterialcentrum Björn Schouenborg bjorn.schouenborg@cbi.se. Det nybildade Kompetenscentrum för bergmaterial har huvudsakligen sin grund i det fleråriga samarbete mellan gamla SP-sektionen för Byggnadsmaterial och Hållfasthet & konstruktion (BMh) som framgångsrikt gett upphov till många uppdrag och forskningsprojekt. Då sektionen för Byggnadsmaterial slogs samman med CBI förstärktes kompetensen ytterligare. Vi bildade därför kompetenscentret som nu kan erbjuda våra kunder hjälp med hela produktions- och innovationskedjan; från bedömningar av bergets potential, genom produktionsprocessen till de färdiga produkterna. Kompetenscentrets arbete inleds med en inventering och sammanställning av samtliga resurser hos CBI samt SPs sektioner BMh och Brandkonstruktion (BRk). Det hand­­ lar i första hand om ballast, natursten. och bergmekanik. Därefter är det vår förhoppning att industri, högskolor och universitet ansluter sig och vi vill i denna anledning passa på att hälsa Stenindustrins forskningsinstitut varmt välkomna till CBIs intressentförening och tackar för stödet detta ger oss framöver! Ett av det nya CBIs mål är att öka deltagandet i internationella projekt. Glädjande är det då att kunna konstatera att bergmaterialområdet är det område på SP med i särklass flest EU-projekt (7 st), se Tabell 1. Tillsammans står vi nu dessutom ännu starkare rustade inför framtiden, framför allt inom betong- och ballastområdena. Vår stora styrka är att vi inom koncernen, och tillsammans med utvalda externa specialister, nu täcker hela kedjan från analys av berget,. Urban Åkesson urban.akesson@cbi.se. över sprängning/losshållning, produktion och fram till den färdiga produkten, även i den slutliga konstruktionen. Vi visar här några exempel på aktuella aktiviteter inom områdena ballast för betong, bergmekanik och natursten. Vi kan t ex följa hur berget blir till ballast och vidare som huvudbeståndsdel i betong. Vi analyserar, kvantifierar och modellerar mikrostrukturers (t ex mikrosprickors) betydelse för funktionsegenskaper hos både ballast och natursten. Hela kedjan är viktig för en energi- och resurseffektiv produktion; från karakterisering av kritiska egenskaper hos berget, effektiv brytning, med information under tiden man borrar (MWD), feed-back från sprängning, kross och sorteringsteknik och därefter betongtillverkning. Här arbetar hela CBI, dvs både Borås och. Tabell 1. Internationella projekt inom bergmaterialområdet. 1993-1997 1994-1995. 1996-1998. 2000-2005. 2001-2004. 2001-2006. 2005-2008. 4. Testing of industrial aggregates for construction (Partner). Development of methods for testing abrasion of pave- ment products manufactured in concrete (Partner). Standard test for alkali reactive rocks, STAR (Partner and WP leader), eg två projekt, STAR och STAR II. Testing and assessment of marble and limestone, TEAM (Co-ordinator). Ornamental and dimensional stones network OSNET (Partner). European standard tests to prevent alkali reactions in aggregates, PARTNER (Partner, WP-leader & Manage- ment Board). Re-engineering of natural stone production chain through knowledge based processes, eco-innovation and new organisational paradigms, I-STONE (Partner, WP leader & Management Board).. CBI nytt 2:08. Kvantifiering av mikrostruktur (här mikrosprickor) hos natursten för att förstå och prediktera material- och produktegenskaperna..

(2) Stockholm samt ofta i samarbete med Chalmers. Vårt stora uppdrag för SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) har givit oss flera uppföljande uppdrag och projekt inom bergmekanikområdet, bl a karakterisering av mikrosprickor kopplat till borrning och tryckavlastning i samband med borrning och uttag av borrkärnor. Varför är det då så viktigt att känna till detta? Jo, om det blir läckage från kapslarna med utbränt kärnbränsle så måste man veta hur pass permeabelt berget är för cirkulerande vatten. Om man då överskattar permeabiliteten för att man har bestämt porositeten hos kärnprov med mikrosprickor från borrning, riskerar man att göra helt felaktig dimensionering av t ex skyddszoner. Kan vi skilja på ursprungliga mikrosprickor och dem som initierats vid provtagning kan vi däremot göra en relevant dimensionering. Motsvarande arbetsmetodik har vi för natursten. Val av rätt berg med rätt egenskaper är förutsättningen för en bra slutprodukt. Då krävs grundläggande kunskap om hur man går från provning i mikro- och laboratorieskala till modellering i fullskala av naturstensprodukterna och slutligen hur de fungerar i sin konstruktion oavsett om det är platta på mark eller fasadsten. Samarbetet med SPs sektion BMh i I-STONE-projektet och SKB-uppdraget har även här lett till många nya arbetsområden. Bland annat tar vi nu ett stort steg in på konstruktionsområde när vi tar fram datoriserade expertsystem för att modellera bergmaterialens funktion i en färdig konstruktion. Det kan röra sig om platta på mark eller i betong eller fasadstensplattor med olika typer av infästningssystem. I I-STONE har vi bl a tagit fram ett webb-baserat designverktyg för dimensionering av fasadstensplattor.. Bergmekanisk provning av borrkärnor kopplad till bergets struktur.. Flödesmätare för sand och mikroanalys av sand kan ge oss information om hur bra helkross till betong skall se ut.. Labskaleprovning av platta enl standard (300x100x30 mm).. Fullskaleprovning av häll (2000x1000x120 mm).. Modellering (FEM) av stenhäll på bruk för att beräkna hållfasthetsbehovet hos bruket utifrån maximalt tillåten punktlast (lastbilsdäck) på konstruktionen.. CBI nytt 2:08. 5.

(3)

References

Related documents

Denna studie kommer att vara övervägande av den kvalitativa typen, då detta anses vara en passande metod för just detta arbete.. All nödvändig information förses

Förvaltningsverktyget för renar och rovdjur är en arbetsmodell att användas av länssty- relse och rennäring i rovdjursförvaltningen, dels vid ett årligt samråd, dels löpande. Alla

Förvaltningsverktyget för renar och rovdjur är en arbetsmodell att användas av länsstyrel- se och rennäring i rovdjursförvaltningen, dels vid ett årligt samråd, dels löpande. Alla

Det gör vi genom att ansvara för Sveriges officiella statistik (både register- och surveybaserad) på området rättsväsendet, ta fram och sprida fakta och kunskap om

– Där jag kommer ifrån, den etiopiska landsbygden, finns många djur som man blir rädd för och blir skrämd av hela tiden, säger teamledaren Abdiulaziz ”Abdi” Hasan, 20

Medelhalterna i både inlopp och utlopp från samtliga laboratorier var låga under 2017-2020 (alla <7,8 µg/L) och skillnader i medeltotalfosforhalt mellan

Resultaten för provpunkt Långan är dels jämförda med Hårkan och Dammån (då de har samma provtagningsfrekvens (sex gånger/år) och samma tidsserie (data mellan 2007

Lakning och spridning av PCE med ytvatten dvs. dagvatten kan ha förekommit om kemtvättens ventilation var mot den hårdgjorda gården mellan hus B och C. PCE kan ha lakats ut