Uppdrag till Arbetsförmedlingen att betala ut särskilda bidrag till ett antal arbetslöshetskassor

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-06-25 A2020/01201/A A2020/01456/A I 3 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsförmedlingen 113 99 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: a.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att betala ut särskilda bidrag till ett antal arbetslöshetskassor

Ärendet

Regeringen får i enlighet med bemyndigande i 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor besluta om bidrag till arbetslöshetskassor för andra ändamål än statsbidrag för kostnader för ersättning som betalats ut enligt bestämmelser i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Regeringens beslut

Med stöd av bemyndigandet beslutar regeringen att bidrag till mindre arbetslöshetskassor som har höga administrativa kostnader ska utgå till de arbetslöshetskassor som framgår av bilagan.

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att till de i bilagan angivna arbetslöshetskassorna betala ut de belopp som där anges. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, för

budgetåret 2020 uppförda anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 2 Bidrag till arbetslöshetsersättning.

(2)

2 (3) På regeringens vägnar Eva Nordmark Jenny Bredahl Kopia till Riksdagens arbetsmarknadsutskott Riksrevisionen Finansdepartementet/BA Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Sveriges a-kassor De berörda arbetslöshetskassorna

(3)

3 (3) Bilaga 1. Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa 1 205 227 kr 2. 3. Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa Sveriges arbetares arbetslöshetskassa

459 371 kr 528 132 kr

4. Säljarnas arbetslöshetskassa 1 250 295 kr

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :