• No results found

Åtgärder mot skarv Motion 2018/19:2849 av Per Lodenius och Johan Hedin (båda C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Åtgärder mot skarv Motion 2018/19:2849 av Per Lodenius och Johan Hedin (båda C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2018/19:2849

av Per Lodenius och Johan Hedin (båda C)

Åtgärder mot skarv

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta adekvata och direkta beslut och åtgärder för att komma till rätta med det problem skarven utgör och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det småskaliga kustnära fisket upplever en alltmer ansträngd situation och rapporterar regelbundet om mindre mängder fisk. Undersökningar visar att skarven idag konsume-rar betydligt större mängder fisk jämfört med yrkesfisket. Lokala provfisken nära skarvkolonier efter häckningen visar på en förödande fiskbrist. Avflyttning från dessa kolonier sker senaste åren tidigare och tidigare till de få områden inom upp till ca 20 mil från resp. koloni. Koloniernas närområden töms på all fisk på våren/försommaren. Andra sjöfåglar som har Östersjön och Stockholms skärgård som naturlig hemvist trängs bort till förmån för skarvens utbredning.

Ny information om skarvens påverkan på bottenfaunan och fiskfaunan visar också på en dubbel effekt. Dels tas fisk direkt av skarven och dels påverkas växt, yngel och fiskfloran under vattnet av skarvens utsläpp. Fiskbristen nära kolonier i kustområdena har också blivit så akut så att skarvarna nu fiskar och etablerar sig långt upp i insjöar samt i åar och älvar.

Fisket som nationell tillgång är i stora stycken utslaget; det gäller inte bara kustfisket utan även turism och fiskeguideverksamhet samt sportfisket. Skarv är otvivelaktigt en av de starkaste orsakerna till detta vilket visats i nya studier av forskare från 7 länder. Lokalt kan det också vara svårt att sälja fastigheter nära skarvkolonier.

Det saknas dock en årlig heltäckande inventering av bon i skarvkolonier i Sverige. Enligt uppgift finns det över 3 milj. mellanskarvar (Phalacrocorax carbo sinensis) i Europa och ca 250 000 skarvar i Sverige. Det är alltså inte på något sätt en unik fågel. Nya eller snabbt ökande äldre kolonier dyker årligen upp som överraskningar. Senast i till exempel Kalmar, Gävleborg, Västernorrlands län och i Stockholms län i Mälaren.

(2)

2

Det finns åtgärder som kan sättas in. Det blir klarare och klarare signaler från EU beträffande skarv. Enskilda länder kan bevilja relativt generöst skyddsjakt med vapen utanför kolonierna och tillåta till exempel oljering av äggen på kolonierna. Enligt EU (kommissionen) utnyttjas inte de möjligheter som finns för bekämpning fullt ut. Förutom i Sverige har fiskbestånd kraftigt eliminerats nere i Europa orsakat av skarv. Det är således inte bara ett svenskt problem utan också ett problem i hela Europa. Men kolonier är kanske vanligast i Sverige och Skarvar från Sverige flyttar söderut mot Mellaneuropa.

Det finns exempel där förvaltningsrätterna har avslagit överklagande om bekämp-ning. Handläggningen inom förvaltningsrätterna av ansökningar för bekämpning med oljering av ägg i bon behandlas också det mer seriöst jämfört med tidigare då avslag för oljering gjordes mer schablonmässigt. Men Länsstyrelserna behöver tillämpa de

möjligheter som finns än mer. Handläggningstiderna på länsstyrelserna av skyddsjakts-ansökningar är alldeles för långa, ibland upp till 5 månader. Enligt SLU Viltskadecenter som vägleder länsstyrelserna i dessa frågor skall ansökningarna behandlas skyndsamt. Så är nu oftast ej fallet. Naturvårdsverket behöver också uppdatera skarvförvaltnings-planen från 2014. Det finns idag en hel del ny information som bör tas i beaktande.

References

Related documents

Befintliga bestämmelser som medger utbetalning av studiemedel på annat sätt än månadsvis i förskott innebär samtidigt att sådant studiemedel skulle kunna komma att betalas ut redan

Ett särskilt problem med skarven är att den särskilt belastar de kustnära fiskebestånden och därmed ytterligare försvårar för det hållbara yrkesfisket vid östersjökusterna

Dessutom visar det sig att bland de som driver UF-företag är sannolikheten 24 procent högre att de senare i livet blir företagare och att dessa i snitt tjänar cirka tio tusen

Beräkningen för de äldre ungdomarna bör också tas till ytterligare och där ska det tas in att hemkommunerna ska kunna komplettera utifrån sitt ansvar, gymnasieskolornas

förefaller fungera tämligen ändamålsenligt och de förändringar av mer administrativ karaktär som kan vara påkallade för att underlätta Skatteverkets handläggning bör

I direktivet för utredningen står det att uppdraget är att villkoren ska vara så goda som möjligt för att starta, driva och utveckla företag, så att dessa kan bidra till

Förslagen innebär å ena sida att det blir ekonomiskt mer fördelaktigt att bo lite längre från stora städer och pendla in till dessa. Samtidigt ser Arbetsgivarverket också att de

Reseavdraget syftar till att sänka kostnaden för arbetsresor och därmed öka attraktiviteten för att ta sig till ett arbete även om restiden är lång. Reseavdraget utgör därmed

Kiruna kommun ställer sig positiv till syftet med direktivet att utreda och lämna förslag till nytt system för reseavdrag i det perspektivet att gynna resor med låga utsläpp

I det fall konsumenten vill betala via faktura bör betalningssätt som inte innebär kredit visas först, om sådana betalningssätt erbjuds, och ett betalningssätt som innebär att

Regelrådet har dock funnit brister avseende alternativa lösningar, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, om det finns behov av speciella informationsinsatser, berörda

gemensamma ställningstagande är att utredningens förslag är bra och att det är av stor vikt med ett snabbt införande för att nå en mer rättvisande kostnadsutjämning än

Besvarande av remiss: Kostnadsutjämning Lite mer lika (SOU 2018:74) Lite mer lika - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74). Yttrande - Lite mer

Till detta kommer att systemets konstruktion har medfört att marginaleffekten för vissa bidragsmottagande kommuner av en förbättring av skattekraften i kommunen är över 100

Sveriges Kommuner och Landsting menar att dessa antaganden underskattat kostnader som småskalighet och gleshet innebär för hälso- och sjukvården, inte minst för en region som

In addition to modeling adhesive penetration, MPM can model subsequent failure of the wood-adhesive bond using newly developed methods for anisotropic damage mechanics of an

However, crack patterns, including branching and merging, could be modeled very stable and accurately, even in the vicinity of knots where the material structure of wood

With the objective of establishing a cost-effective method for extraction of biomass adhered to carriers as biofilm in a Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) for urban

Microbial desalination cells (MDCs) are the most attractive and eco-friendly technology for simultaneous wastewater treatment, bioelectricity generation and salt removal. Most MDCs in

Något annat än sinnena skulle kanske vara att föredra, något slags oberoende skäl för att ha en sådan tillit till.. sinnena (ungefär som

Jag vill alltså plädera för att dagens historieämne eller humaniora som helhet behöver bli mer kritiska gentemot dagens rådande värderingar genom en ökad reflexion. Det kan

Klassrumsverkligheten är komplex och för att skapa kunskap om hur elevers lärande medieras och vilka interaktionella möjligheter som är tillgängliga för lärare, är det viktigt

In this article, language patterns in whole class teaching in primary school are analysed, with focus on students with Swedish as a second language.. I argue in the article for