Forskningsprogram 1988/89

67 

Full text

(1)

Forskningsprogram

1988/1989

Trätek

(2)

TräteknikCentrum, Rapport P 8807053

(3)

Progranibudget 1988/89

TräteknikCentrums programbudget är en budget för den k o l l e k t i v a delen av ramprogrammet mellan S t y r e l s e n för Teknisk U t v e c k l i n g (STU) och S t i f t e l s e n Svensk Träteknisk Forskning. Föreliggande programbudget avser 1988/89. Budgeten för 1988/89 uppgår t i l l ca 25,9 Mkr ( e x k l r i k t a d e k o l l e k t i v a samt d e l k o l l e k t i v a s a t s n i n g a r ) . Därutöver beräknas r i k t a d e k o l l e k t i v a och d e l -k o l l e -k t i v a s a t s n i n g a r i s t o r l e -k s o r d n i n g e n 2,5 - 4,0 M-kr. Dessa s a t s n i n g a r fastläggas under budgetåret.

Beträffande projektverksamheten med särskilda medel från STU, Arbetsmiljö-fonden, Byggforskningsrådet, Statens I n d u s t r i v e r k m f l samt uppdragsverksamheten från i n d u s t r i n hänvisas t i l l TräteknikCentrums kostnads och i n -täktsbudget för 1988/89.

Programbudgeten presenteras per s t y r g r u p p .

Noteras kan a t t många s a t s n i n g a r av tvärprojektkaraktär ingår i programbudgeten. Av a r b e t s t e k n i s k a skäl är dock tvärprojekten i n s o r t e r a d e i s t y r -gruppsbudgetarna med "hemvisten" i första hand bestämd av v i l k e n s t y r g r u p p som f i n a n s i e r a r p r o j e k t e t .

A r e t s budget innehåller, i avvaktan på e t t mer omfattande program och s t r u k t u r a r b e t e under 1988/89, inga väsentliga förskjutningar mellan s t y r -grupperna i förhållande t i l l 1987/88. De volymmässigt största i n s a t s e r n a görs inom den sågverksproduktionstekniska f o r s k n i n g e n . Stora s a t s n i n g a r görs också inom f u k t - r e s p e k t i v e b r a n d f o r s k n i n g (Sg 5, 6, 8, 15, 16, 19 och 25) samt torkområdet (Sg 3 ) . På trämanufakturområdet sker ökade s a t s n i n g a r på det p r o d u k t i o n s t e k n i s k a området i kombination med miljö. Detta arbete påbörjas under 1988/89 med kvarstående medel från 1987/88.

Grunden för p r i o r i t e r i n g mellan områden/styrgrupper är d e l s d i s k u s s i o n e r och b e s l u t i s t y r e l s e n , d e l s b e s l u t som f a t t a t s av sågverksindustrins r e s -p e k t i v e m a n u f a k t u r i n d u s t r i n s f o r s k n i n g s u t s k o t t . Inom de o l i k a styrgru-p-perna har därefter lämnats förslag på p r o j e k t för 1988/89.

Stockholm 1988-05-26

(4)

H y v l i n g s t e k n i k 4 Massiva trägolv 4 Högutbytessågning - tekniköverfö- 5 r i n g t i l l i n d u s t r i n Vintersågning 6 H a n t e r i n g s u t r u s t n i n g a r i sågverk 6 Biobränsleproduktion 7 Datorstödd a p t e r i n g 8 U t v e c k l i n g av sönderdelningsmodell 9 P r o d u k t i o n s u t v e c k l i n g sågverk 9 U t r u s t n i n g för d e t e k t e r i n g av 10 s t o c k a r s i n r e k v a l i t e t och optime-r i n g av väoptime-rdeutbytet Verktygsskötsel 11 Sågverkens b i p r o d u k t e r och b i p r o - 12 d u k t i o n I n d a t a för utbytesberäkningar inom 13 sågverksindustrin

Mobil videomätning i såglinjer 13 - förstudie Typsågverk 1987, s t o r l e k s k l a s s 14 25.000 m^ Krav på en kvalitetsmätning för 15 r u n d v i r k e av f u r u STYRGRUPP 3 - T o r k n i n g , l a g r i n g , e n e r g i Energihandbok (torkhandbok för 16 trä 3) K v a l i t e t s t o r k n i n g i längdcirkula- 16 t i o n s t o r k Kund-/ändamålsanpassad t o r k n i n g 17 S t y r n i n g s m e t o d i k för v i r k e s t o r k a r 18 P r a k t i s k utvärdering av d a t o r s i m u - 18 l e r i n g a r av v i r k e s t o r k a r

STYRGRUPP 4 - Miljö sågverk

Maskinupphandling med hänsyn t i l l 20 b u l l e r a l s t r i n g

B e l y s n i n g i sågverk 20 STYRGRUPP 5 - Trämaterialteknik

C-impregnering av gran. Provning 22 av användningsmöjligheter

Kvalitetsbestämmande f a k t o r e r 22 - i n f o r m a t i o n och bevakning

Träets n a t u r l i g a försvar mot mik- 23 roorganismer - u n d e r l a g för miljö-vänligare träskyddsmedel Testmetoder för vattenavvisande 24 e f f e k t e r på trä Mögel-/blånadsskydd genom föränd-r i n g av byggnadsviföränd-rkes yt-pH Utvärdering av fuktdynamiken hos för närvarande använda ytbehand-l i n g s s y s t e m för trä utomhus Ändträförsegling Impregnering av v i r k e v i d hÖga f u k t k v o t e r 24 25 26 26 28 28 29 29 STYRGRUPP 6 - Trävaruklassificering K o n s t r u k t i o n s v i r k e normer, s t a n -darder, bevakning Långtidsbelastning av k o n s t r u k -t i o n s v i r k e Eurocode 5 - k a r a k t e r i s t i s k håll-f a s t h e t hos v i r k e S a n n o l i k h e t s t e o r e t i s k dimensione-r i n g av tdimensione-räkonstdimensione-ruktionedimensione-r D e l p r o j e k t a: K o n s t r u k t i o n s v i r k e s hållfasthets och s t y v h e t s v a r i a t i o -ner i längdriktningen S n i c k e r i v i r k e s k v a l i t e t S n i c k e r i v i r k e - normer, standarder, 31 bevakning Mätning av våtlagringsskador på v i r k e Näringsinnehåll v i d v i r k e s y t o r - b e t y d e l s e för möglingsbenägenhet Standardträ BST M a s k i n s o r t e r a t v i r k e - hållfast-het och s t y v h e t 30 31 32 33 33 STYRGRUPP 8 - Byggkomponenter

Träbyggande - bevakning av normer 35 och standarder

Fukt i byggnader - samplanering 35

Bygga t o r r t 36 Trä-syll-system 36 Krypgrunder 37 Förband 37 S a n n o l i k h e t s t e o r e t i s k dimensione- 38 r i n g av träkonstruktioner D e l p r o j e k t b: K a r a k t e r i s t i s k bärför-måga hos konstruktionskomponenter

Träbyggnadshandbok 39 Träbyggnadssystem för l o k a l e r och 39

i n d u s t r i e r

Byggprodukter från grov gran 40

(5)

k o n t a k t a r b e t e P r o d u k t i o n s s t a t i s t i k och index 42 Norm- och s t a n d a r d i s e r i n g s a r b e t e 43 CAD-CAM-system för p a l l a r och 43 lådor U t v e c k l i n g av emballage - för- 43 bandsteknik, testmetoder Nya e n h e t s l a s t e r 44 STYRGRUPP 11 - Träfiberskivor Mögelbenägenhet hos s k i v m a t e r i a l 45 Högkoncentrationssilning 45 STYRGRUPP 12 - Spånskivor Mindre vedförbrukning 46 E f f e k t i v a r e l i m u t n y t t j a n d e 46 Formaldehyd från träprodukter 47 STYRGRUPP 15 - Dörrar översikt - brandprovningar av 48 B 30-dörr Beslag t i l l dörrar 48 Klimatbetingade formförändringar 49 hos dörrblad Trätek i Jönköping STYRGRUPP 25 - Brand Nya i n t e r n a t i o n e l l a brandprov- 59 ningsmetoder

Träkonstruktioner och brand 59 - s t o r p r o j e k t

Träpanelers b i d r a g t i l l brandmot- 60 ståndet - f o g f y l l n a d

Termisk påverkan m a p hållfasthet 60 och s t y v h e t hos r e g e l v i r k e och

lättbalkar

Trähus i mer än två våningar 61 Kunskapsuppbyggnad inför EG 61 STYRGRUPP 26 - Inomhusprodukter S p r i c k o r i fanerade y t o r 63 Möbelfakta i n r e d n i n g a r 63 Formaldehyd från träprodukter 64 STYRGRUPP 16 - Fönster

Fönster i högisolerade ytterväggar 50 Utvärdering av fuktdynamiken hos

för närvarande använda ytbehand-l i n g s s y s t e m för trä utomhus Ändträförsegling 51 STYRGRUPP 19 - Trähus Småhus - f l e r b o s t a d s h u s 52 Högisolerade m i n e r a l u l l s k o n s t r u k - 52 t i o n e r i t e o r i och p r a k t i k Val av m a t e r i a l på v i n d a r med hän- 53 syn t i l l f u k t och temperatur

STYRGRUPP 20 - Limträ

Provning av förband med s p i k n i n g s - 54 plåtar och förhöjd spiktäthet

Urtag i balkände 54 STYRGRUPP 21 - P r o d u k t i o n s t e k n i k trämanufaktur K v a l i t e t s t e k n i k 55 Skärande b e a r b e t n i n g 55 S t a n d a r d i s e r i n g av v e r k t y g 56 M a t e r i a l h a n t e r i n g i träindustrin 56 P r o d u k t i o n s s i m u l e r i n g 56 P r o d u k t i o n s t e k n i k - y t t r e miljö 57 B e a r b e t n i n g s t e k n i k inom träindu- 57 s t r i n

(6)

P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Gammanf a t t n i n g Målsättning T i d p l a n P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Referensgrupp R a p p o r t e r i n g Marknadsföring HYVLINGSTEKNIK

Hartwig Blumer, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm, t e l 08-14 53 00

H y v l e r i e r n a s s i t u a t i o n i d a g kännetecknas d e l s av ökad v i -dareförädlingsgrad hos produkterna, d e l s av ökade krav på högre p r o d u k t i v i t e t . P r o j e k t e t s y f t a r t i l l a t t genom t e k -n i k u t v e c k l i -n g förbättra lö-nsamhete-n i-nom h y v l e r i i -n d u s t r i -n samt a t t genom en medveten kvalitetsförbättring åstadkomma ökade marknadsandelar för hyvlade trävaror.

För a t t kunna anpassa produk a t t ävenledes kunna b e d r i v a p r o d u k t u t v e c k l i n g e r f o r d r a s p r o d u k t i o n s t e k n i k e r och dera uveckla och överföra kunskap mål. E t t annat mål är a t t u t produktionsprocesser samt a t verktygssystem för skärande

t e r n a t i l l kundkraven samt för en a k t i v och m a r k n a d s i n r i k t a d kunskaper vad avser moderna s tillämpningsmöjligheter. A t t er t i l l p r a k t i s k t bruk är e t t veckla nya materialsparande t u t v e c k l a och utvärdera nya b e a r b e t n i n g .

A r b e t e t beräknas pågå under 88/89 - 90/91. 0,3 manår.

Styrgrupp 1.

Styrgrupp 1 och hyvlingskommittén inom SSTEF. Årsvis som Trätek-rapport.

E n l i g t TräteknikCentrums p o l i c y . Medlemsföretag gynnas i första hand. P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanf a t t n i n g Målsättning MASSIVA TRÄGOLV

Hartwig Blumer, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm t e l 08-14 53 00

För närvarande domineras golvmarknaden h e l t av s y n t e t i s k a m a t e r i a l och t e x t i l m a t t o r . I mindre utsträckning förekom-mer s k i k t l i m m a t g o l v p l a n k med ädelträ som s l i t s k i k t . Från-s e t t v i Från-s Från-s a användningFrån-sområden Från-såFrån-som f r i t i d Från-s h u Från-s , vindFrån-svå- vindsvå-n i vindsvå-n g a r m m är avindsvå-ndelevindsvå-n massiva golvbräder av f u r u och gravindsvå-n l i t e n . P r o j e k t e t s y f t a r t i l l a t t genom t e k n i k och produkt-u t v e c k l i n g öka andelen barrträ på golvmarknaden väsent-l i g t .

A t t u t v e c k l a o l i k a massivgolvsystem under användning av företrädesvis klentimmer som råvara. Genom ändamålsan-passade sönderdelningssystem s k a l l v i r k e t s n a t u r l i g a

(7)

hård-T i d p l a n P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Referensgrupp Rapportering Marknadsföring

Förslag t i l l ythärdande och miljövänliga y t b e h a n d l i n g s -sy'Stem u t a r b e t a s .

A r b e t e t påbörjades under 86/87 och beräknas pågå även un-der 88/89.

0,5 manår. Styrgrupp 1 .

Styrgrupp 1 och hyvlingskommittén samt Träinformation. Årsvis som•Trätek-rapport. Andra rapporten kommer hösten 1988.

E n l i g t Träteks p o l i c y . Medlemsföretag inom SSTEF gynnas i första hand. P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning Målsättning T i d p l a n P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g H Ö G U T B Y T E S S A G N I N G - T E K N I K Ö V E R F Ö R I N G TILL I N D U S T R I N

Stefan Qviberg, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm t e l 08-14 53 00

P r o j e k t e t Högutbytessågning är nu a v s l u t a t beträffande de kunskapsutvecklande faserna och r a p p o r t e r k r i n g d e t t a s k a l l p u b l i c e r a s . För a t t förkorta t i d e n fram t i l l prak-t i s k prak-t bruk u prak-t e på sågverken avser Träprak-tek a prak-t prak-t genom sär-s k i l d a i n sär-s a t sär-s e r i n t r e sär-s sär-s e r a sär-sågverk och m a sär-s k i n t i l l v e r k a r e för denna p r o d u k t i o n s t e k n i k .

E t t särskilt p r e s e n t a t i o n s m a t e r i a l s k a l l t a s fram där t e k -niken presenteras på e t t konkret sätt så a t t det framgår hur den kan a n s l u t a s t i l l b e f i n t l i g a produktionssystem. En k o s t n a d s k a l k y l för en produktionsanläggning s k a l l också tas fram.

A v s i k t e n är a t t få e t t e l l e r f l e r a sågverk som är i n t r e s -serade av sågtekniken och på så sätt kunna motivera någon m a s k i n t i l l v e r k a r e a t t t a upp en t i l l v e r k n i n g av denna m a s k i n u t r u s t n i n g . Trätek s k a l l därvid mot en r i m l i g e r -sättning t i l l m a s k i n t i l l v e r k a r e n överlåta de programvaror och den t e k n i s k a dokumentation som är framtagen inom p r o -j e k t e t . B e t a l n i n g s a n s v a r e t för den återbetalningspliktiga s k u l d som f i n n s t i l l STU s k a l l också övertas av maskin-t i l l v e r k a r e n .

A r b e t e t beräknas pågå under 1987/88 och 1988/89. Ca 0,1 manår.

60.000 från ramprogrammet, överföres från budgetår 1987/88.

(8)

Rapportering Marknadsföring PM e f t e r a v s l u t a t a r b e t e . P r o j e k t e t b e d r i v s som en d e l av I n d u s t r i s e r v i c e s verksam-het. P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning Målsättning T i d p l a n P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Referensgrupp R a p p o r t e r i n g VINTERSÄGNING

Ingemar Sandqvist, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm t e l 08-14 53 00

P r o j e k t e t o m f a t t a r d e l s s t u d i e r av spånlimning, dels s t u d i e r av urslagsskador v i d p l a n r e d u c e r i n g , d e l s f i b e r u r r i v -ning v i d ramsåg-ning av gran, i samband med vintersåg-ning. Den spånlimning som uppstår i samband med huvudsönderdel-ningen och förorsakar primära problem ger också upphov t i l l sekundära problem i den efterföljande p r o d u k t i o n s -apparaten.

Målsättningen är a t t lösa de primära problemen genom a t t förhindra a t t spånlimning uppstår e l l e r accepterar a t t den k o r t v a r i g t uppstår och snabbt avlägsna densamma.

Urslagsskador v i d p l a n r e d u c e r i n g uppstår v i d vintersågning b l a t i l l följd av olämpligt valda v a r v t a l och matningsh a s t i g matningsh e t e r . Målsättningen är a t t för s p i r a l ocmatningsh s t e g -s k i v a f i n n a de lämpliga-ste kombinationerna av -skär- och m a t n i n g s h a s t i g h e t e r för a t t minimera urslagsskadorna. F i b e r u r r i v n i n g a r v i d ramsågning av gran uppstår b l a p g a dålig eggskärpa samt ökad draghållfasthet hos f i b r e r n a v i d sjunkande temperatur. Målsättningen är a t t f i n n a de f a k t o -r e -r som i n v e -r k a -r menligast samt om möjligt ange en lös-n i lös-n g .

A r b e t e t beräknas pågå under 1988/89. Beräknad p r o j e k t s t a r t v i n t e r n 1988/89.

Ca 0,25 manår. Ramprogrammedel.

Styrgrupp 1 . Sektor P r o d u k t i o n . Rapportering som TräteknikRapport. P r o j e k t t i t e l

P r o j e k t l e d a r e

HANTERINGSUTRUSTNINGAR I SÅGVERK

Tommy Helgesson, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm, t e l 08-14 53 00

(9)

Målsättning T i d p l a n P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Referensgrupp R a p p o r t e r i n g

förluster, b u l l e r och a v b r o t t . Genomförda s t u d i e r v i s a r a t t e l e v a t o r e r , transportörer och f a l l f a c k ger skador på v i r k e t i form av vankant, slagmärken, s p r i c k o r och

bräckage. En utbytesökning på ca 3 kan påräknas om ska-dorna försvinner. Därtill kommer v i n s t e r i form av minskade p r o d u k t i o n s a v b r o t t , minskat b u l l e r och bättre a r b e t s -miljö.

P r o j e k t e t avser a t t i samarbete med m a s k i n t i l l v e r k a r e och arbetsmiljöforskning genomföra s t u d i e r av tekniska lös-ningar som minskar virkesskadorna och bullernivån i hante-r i n g s k e d j a n och ökahante-r tillgängligheten.

A t t i samarbete med m a s k i n t i l l v e r k a r e u t v e c k l a t e k n i s k e lösningar som u p p f y l l e r sågverkens f r a m t i d a krav på f l e x i -b i l i t e t , k o n t r o l l av materia]flödet, s k a d e f r i h e t , t e k n i s k tillgänglighet och arbetsmiljö.

P r o j e k t e t är flerårigt. För 1988/89 beräknas de två första a k t i v i t e t e r n a i arbetsplanen genomföras och a k t i v i t e t t r e s t a r t a s . A k t i v i t e t f y r a s t a r t a s 1989/90.

Ca 0,4 manår.

För 1988/89 ansöks om 330.000:-. Styrgrupp 1. Sektor P r o d u k t i o n .

Trätek-rapport våren 1989. Temadag med m a s k i n t i l l v e r k a r e och sågverk hösten 1988.

Marknadsföring E n l i g t Träteks p o l i c y . P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning Målsättning T i d p l a n P r o j e k t v o l y m BIOBRÄNSLEPRODUKTION

Ingemar Sandgvist, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm t e l 08-14 53 00

Sågverksindustrin har i k r a f t av s i n g e o g r a f i s k a s p r i d n i n g och t i d i g a r e e r f a r e n h e t av biobränslehantering en s t o r po-t e n po-t i e l l möjlighepo-t a po-t po-t e po-t a b l e r a s i g som leveranpo-tör även av biobränsle. Det som är närmast av i n t r e s s e för skogsindu-s t r i n är den e n e r g i skogsindu-som kan produceraskogsindu-s på baskogsindu-siskogsindu-s av egna b i p r o d u k t e r samt det b i o m a s s a t i l l s k o t t som kan erhållas i samband med helträdsavverkningar och g a l l r i n g a r .

A t t f i n n a de t e k n i k e r som möjliggör en vidgad och säker avsättning av biobränsle från sågverk.

Budgetåret 1988/89. Ca 0,3 manår.

(10)

Rapportering Trätek-rapport. P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanf a t t n i n g Målsättning T i d p l a n P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Ref erensgrupp R a p p o r t e r i n g DATORSTÖDD APTERING

E r i k Drake, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm t e l 08-14 53 00

Så länge a p t e r i n g e n sköts manuellt har p r i s l i s t a n s k o n s t r u k -t i o n begränsad e f f e k -t på -t i m r e -t s u-tseende. Timre-ts normala u t f a l l och sammansättning påverkar t r o l i g e n a p t e r i n g e n ganska mycket. Med datorstödd e l l e r d a t o r s t y r d a p t e r i n g får datorns s t y r i n s t r u k t i o n e r såsom p r i s l i s t a n e l l e r ur denna t o l k a d e a v s m a l n i n g s v i l l k o r e t t a l l t s t a r k a r e genomslag på t i m m e r u t f a l l e t v i d mekaniserade avverkningar. Detta har sär-s k i l t v i sär-s a t sär-s i g ge en förändrad längdfordelning på t i m r e t då t r a d i t i o n e l l t utformade p r i s l i s t o r l e g a t t i l l grund för da-t o r a p da-t e r i n g på skördare. En annan aspekda-t är a da-t da-t e da-t da-t o p da-t i m a l da-t u t n y t t j a n d e av p r i s l i s t a n och förbättrad g i v a r t e k n i k kan l e -da t i l l a t t t i m r e t s toppdiameter företrädesvis hamnar nära diametrar som utgör gräns mellan p r i s k l a s s e r v i l k e t kan vara ogynnsamt för sågverken från utbytessynpunkt. K v a l i t e t s u t -f a l l e t utgör en t r e d j e aspekt som är av avgörande b e t y d e l s e för sågverken. Man kan tänka s i g a t t d e t t a kommer a t t påver-kas av a t t huvudfångsten av gran men även en s t o r d e l av t a l l e n kommer a t t apteras h e l t a u t o m a t i s k t med de nya u t -r u s t n i n g a -r n a .

Den ökade s t y r n i n g e n ger dock s a m t i d i g t förbättrade t e k n i s k a möjligheter för sågverken a t t påverka a p t e r i n g e n mot en gynnsammare fördelning av timmerfångsten, "fördelningsapte-r i n g " . Detta ställe"fördelningsapte-r dock ökade k"fördelningsapte-rav på a t t sågve"fördelningsapte-rken kan s p e c i f i c e r a s i n a behov.

Inom projektområdet bevakas d a t o r a p t e r i n g e n s inverkan på t i m m e r u t f a l l e t med avseende på t i m r e t s längdfördelning, d i a -meterfördelning och k v a l i t e t s u t f a l l . Därutöver studeras möjl i g h e t e r n a för sågverken a t t erhåmöjlmöjla fördemöjlningsapterat t i m -mer l i k s o m möjliga vägar a t t undvika n e g a t i v a t i m m e r u t f a l l v i d den datorstödda a p t e r i n g e n . Tillämpliga s t u d i e r inom ovan nämnda områden genomförs.

A r b e t e t pågår under 88/89 och fortsättes i mån av behov och r e s u l t a t samt finansieringsmöjligheter följande budgetår. Ca 0,25 manår.

Ramprogrammet 88/89.

Styrgrupp 1 . Sektor P r o d u k t i o n .

Enskilda s t u d i e r beroende på o m f a t t n i n g i form av PM e l l e r P-rapport. Sammanfattning som Trätek-rapport.

(11)

P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning Målsättning T i d p l a n F i n a n s i e r i n g Marknadsföring UTVECKLING AV SÖNDERDELNING5M0DELL

Stefan Qviberg, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm, t e l 08-14 53 00

P r o j e k t e t avser a t t u t v e c k l a e t t beräkningsprogram där kopplingen råvara-sönderdelning-postning v i d v e r k l i g d r i f t kan analyseras och optimeras. Programmet s k a l l kunna an-vändas för p r o d u k t i o n s s t y r n i n g och produktionsuppföljning v i d såväl r e n s t a n d a r d p r o d u k t i o n som v i d specialsågningar med kortlängder e l l e r genomsågning.

Genom de p r a k t i s k a arbeten v i genomfört har v i fått en mycket god b i l d av v i l k a områden som måste förbättras, för a t t e f f e k t i v t kunna s t y r a och optimera p r o d u k t i o n e n . Mål-sättningen är a t t t a fram beräkningsprogram där kopplingen råvara-sönderdelning-postning v i d v e r k l i g d r i f t kan analyseras och optimeras samt utföra o p t i m e r i n g a r på hela p r o -d u k t i o n s s i t u a t i o n e n -där såväl u t b y t e som övriga pro-duk- produk-t i o n s k o s produk-t n a d e r igår. S y f produk-t e produk-t är a produk-t produk-t få fram en modell där en h e l h e t s s y n på p r o d u k t i o n e n f i n n s och med vars hjälp en f l e x i b e l p r o d u k t i o n kan analyseras. Exempelvis jämförelser mellan r e n volymproduktion och specialsågningar såsom kortlängder och genomsågning. För a t t uppnå lönsamhet i f r a m t i d a sågproduktion kommer det a t t b l i nödvändigt med en mycket f l e x i b e l p r o d u k t i o n utgående ifrån marknadens krav. Detta kommer också a t t kräva en bättre kostnadsupp-följning och en bättre p r o d u k t i o n s s t y r n i n g .

Steg 2 och 3 1988/89. Styrgrupp 1 300.000 k r . SIND 300.000 "

Den färdiga programvaran kommer a t t erbjudas sågverksindu-s t r i n t i l l sågverksindu-självkosågverksindu-stnadsågverksindu-sprisågverksindu-s.

P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning

PRODUKTIONSUTVECKLING SÅGVERK

Stefan Qviberg, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm, t e l 08-14 53 00

För a t t möta en a l l t m e r komplicerad p r o d u k t i o n s s i t u a t i o n hos sågverken avser Trätek a t t u t v e c k l a e t t program för p r o d u k t i o n s s t y r n i n g . A v s i k t e n är a t t arbeta med en h e l -hetssyn för s t y r n i n g av sågproduktionen från råvara t i l l färdig p r o d u k t , där p r o d u k t i v i t e t och högt u t b y t e s k a l l kombineras med s t o r f l e x i b i l i t e t för p r o d u k t i o n av kund-anpassade p r o d u k t e r i k o r t a s e r i e r .

(12)

Målsättning

Tidplan

P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Marknadsföring

Utifrån marknadens krav på k v a l i t e t e r och dimensioner s k a l l s o r t e r i n g , t o r k n i n g och sönderdelning s t y r a s med u t -gångspunkt från sågverkets råvarubas. I kombination med en p r o b l e m i n v e n t e r i n g av p r o d u k t i o n e n t a s en u t v e c k l i n g s p l a n för de o l i k a p r o d u k t i o n s a v s n i t t e n fram. Exempel på sådana i n s a t s e r kan vara u t v e c k l i n g av t i m m e r s o r t e r i n g , u t b i l d -ning av k a n t n i n g s p e r s o n a l , utbyggnad av såglinjer e l l e r t o r k a n a l y s . E t t område som särskilt s k a l l u t v e c k l a s är f r a m t a g n i n g av k v a l i t e t s s p e c i f i k a t i o n e r där sågverket s k a l l d e f i n i e r a sina s o r t e r i n g s r e g l e r mot o l i k a kundkrav. Grundkunskapen för dessa o l i k a arbeten f i n n s i de FoU-pro-j e k t som b e d r i v i t s inom Trätek.

Målsättningen *år a t t analysera produktionssystemen hos sågverk samt u t v e c k l a en metodik för s t y r n i n g av sågverks-p r o d u k t i o n e n där de o l i k a a v s n i t t som v i idag a r b e t a r med s k a l l samverka för en h e l h e t s s y n på sågproduktionen. D e t t a u t v e c k l i n g s a r b e t e avses a t t genomföras inom ramen

för e t t d e l k o l l e k t i v t p r o j e k t där 30 sågverk s k a l l ingå med en i n s a t s om 30.000 k r v a r d e r a .

Steg 1 a r b e t a s fram under a u g u s t i t i l l oktober 1988, för a t t presenteras för s t y r g r u p p och s t y r e l s e under hösten 1988.

Ca 0,1 manår.

Styrgrupp 1 v i a kvarstående medel 1987/88.

När underlaget i förprojektet steg 1 är färdigt, är a v s i k -ten a t t d e t t a s k a l l kunna presenteras för genomförande av det d e l k o l l e k t i v a p r o j e k t e t .

P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning

Målsättning

UTRUSTNING FÖR DETEKTERING AV STOCKARS INRE KVALITET OCH OPTIMERING AV VÄRDEUTBYTET

Anders Grönlund, Trätek, 931 87 Skellefteå, t e l 0910-652 00

ökade kunskaper om v a r j e i n d i v i d u e l l s t o c k s egenskaper ger större möjligheter t i l l en förbättrad u t n y t t j n i n g av råvaran. S y f t e t med p r o j e k t e t är a t t u t v e c k l a en p r o t o t y p u t -r u s t n i n g fö-r d e t e k t e -r i n g av stockens i n -r e k v a l i t e t och op-t i m e r i n g av värdeuop-tbyop-teop-t.

S y f t e t med d e t t a p r o j e k t är a t t u t v e c k l a en p r o t o t y p u t -r u s t n i n g fö-r d e t e k t e -r i n g av stockens i n -r e k v a l i t e t och op-t i m e r i n g av värdeuop-tbyop-teop-t.

P r o j e k t e t beräknas genomföras under ca 6 år. P r o j e k t e t fö-reslås uppdelas i två huvudsteg, nämligen;

Steg I Grundläggande t e k n i k - och p r o j e k t e r i n g s s t u d i e r . Steg I I U t v e c k l i n g och u t p r o v n i n g av p r o t o t y p u t r u s t n i n g .

(13)

Tidplan P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Referensgrupp R a p p o r t e r i n g Marknadsföring

P r o j e k t s t e g I föreslås uppdelas i föjande delmoment; 1. Tomografering av s t o c k a r . 2. Beräkning av värdeutbytesökningspotential. 3. Strålgångssimulering. 4. U t p r o v n i n g av u t r u s t n i n g . 5. U t v e c k l i n g av o p t i m e r i n g s a l g o r i t m e r . 6. U t f o r m n i n g av p r o j e k t s t e g I I .

Arbetet för p r o j e k t s t e g I har påbörjats hösten 1987 och ska pågå t i l l sommaren 1991.

9 manår.

P r o j e k t e t f a l l e r mest n a t u r l i g t inom s t y r g r u p p l : s i n -tresseområde, men även s t y r g r u p p 21 bör ha i n t r e s s e av d e t t a p r o j e k t . Med tanke på p r o j e k t e t s s t o r a o m f a t t n i n g och övergripande karaktär bör en f i n a n s i e r i n g från rampro-grammets gemensamma avsättningar vara motiverad. Dessutom bör man kunna undersöka möjligheterna t i l l f i n a n s i e r i n g från t ex Troedssonfonden.

D e l f i n a n s i e r i n g från SG 1 1987/88: 180.000:-. För 1988/89 har från SG 1 inga medel a n s l a g i t s .

Styrgrupp 1 samt adjungerade representanter från maskin-t i l l v e r k a n d e föremaskin-tag.

P r o j e k t e t r a p p o r t e r a s som Trätek-rapport, samt v i d någon e l l e r några temadagar.

I p r o j e k t s t e g I s k a l l man ha r e l a t i v t breda i n d u s t r i k o n -t a k -t e r med e -t -t f l e r -t a l m a s k l n -t i l l v e r k a n d e före-tag. Pro-j e k t s t e g I I s k a l l ske i i n t i m t samarbete med e t t e l l e r e v e n t u e l l t två industriföretag. P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning Målsättning VERKTYGSSKÖTSEL

N i l s Lundborg, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm, t e l 08-14 53 00

Verktygsfrågor, s p e c i e l l t v a l och skötsel av v e r k t y g inom sågverksindustrin är c e n t r a l a . P g a o l i k a omständigheter saknas t i l l v i s s d e l kunskap och e r f a r e n h e t e r i många slipverkstäder. Detta p r o j e k t s y f t a r därför t i l l a t t kon-s o l i d e r a , v i d a r e u t v e c k l a och kon-s p r i d a god t e k n i k för verk-tygsskötsel .

Målsättningen med den kompetensuppbyggnad vad gäller verk-tygsskötsel som a n g e t t s ovan är;

a t t insamla och k o n s o l i d e r a nuvarande känd t e k n i k för verktygsskötsel,

(14)

T i d p l a n P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Referensgrupp R a p p o r t e r i n g

- a t t vidmakthålla och v i d a r e u t v e c k l a denna t e k n i k , - a t t s p r i d a kännedom t i l l branschen om denna t e k n i k ,

ge-nom verktygsskötarklubbar e l l e r på annat v i s .

Verksamhetens mer övergripande målsättning är a t t förbättra ekonomi och f u n k t i o n hos sönderdelningsprocessen, v i l -ket ger bättre ekonomi för sågverken. I e t t längre persp e k t i v utgör k o o r d i n e r i n g e n mellan de nu s k i l d a f u n k t i o -nerna, verktygsskötsel, maskinskötsel och råvaruberedning, slutmålet.

A r b e t e t beräknas pågå under fem budgetår med s t a r t 1988/89.

Ca 0,4 manår (J988/89). Styrgrupp 1.

Styrgrupp 1 .

Trätek-rapport och Verktygskötarklubbar. P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Målsättning T i d p l a n P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Referensgrupp R a p p o r t e r i n g

SÅGVERKENS BIPRODUKTER OCH BIPRODUKTPRODUKTION

Ingemar Sandqvist, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm t e l 08-14 53 00

P r o j e k t e t s målsättning är a t t för sågverksindustrin gene-r e l l t i fögene-rsta hand fögene-rbättgene-ra och anpassa b i p gene-r o d u k t e gene-r n a s kvalitetsmässiga och t e k n i s k a egenskaper gentemot avnämar-i n d u s t r avnämar-i n . Detta för a t t skapa e t t underlag f o r en bättre b e t a l n i n g av produkterna.

P r o j e k t e t s målsättning i andra hand är a t t söka frigöra b i p r o d u k t e r n a från de beroendeförhållanden som f n råder mellan sågverk och avnämare. D v s a t t inom sågverkens i n

-terna sfär söka bygga upp en egen a l t e r n a t i v p r o d u k t i o n h e l t e l l e r d e l v i s baserad på dessa egna b i p r o d u k t e r något mera långsiktigt.

A r b e t e t utförs under budgetåret 1988/89. Ca 0,25 manår.

Styrgrupp 1 . För 1988/89 har inga medel från SG 1 ansla-g i t s .

Styrgrupp 1 . Trätek-rapport.

(15)

P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning Målsättning T i d p l a n P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Referensgrupp Rapportering Marknadsföring

INDATA FÖR UTBYTESBERÄKNINGAR INOM SÅGVERKSINDUSTRIN E r i k Drake, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm

t e l 08-14 53 00

Arbetet s y f t a r t i l l a t t färdigställa en t i d i g a r e (81/82) på-börjad r e d o v i s n i n g av de f a k t o r e r som påverkar u t b y t e t i sågverk. S p e c i e l l hänsyn ägnas härvid geometrisk b e s k r i v n i n g av råvara och b e a r b e t n i n g s l e d . Koppling sker t i l l p r a k t i s k t använda d e f i n i t i o n e r och s t a t i s t i s k t e r f a r e n h e t s m a t e r i a l . Även en d i s k u s s i o n av tillämpbarhet för de i sågverken a l l t mer u t n y t t j a d e datormodellerna för u t b y t e s s i m u l e r i n g a r i n -går. Rapportens användningsområde b l i r i första hand som un-d e r v i s n i n g s m a t e r i a l , hjälpunun-derlag v i un-d s i m u l e r i n g a r och v i un-d upphandling.

Redovisning av d e f i n i t i o n e r , s t a t i s t i s k t e r f a r e n h e t s m a t e r i a i och användbarhet av v a n l i g e n använda råvaru- samt processbe-skrivande parametrar v i d beräkningar av sågutbyte. Främsta användningsområde av rapporten förväntas vara inom u t b i l d -n i -n g , som "ha-ndbok" v i d d a t o r s i m u l e r i -n g a r av sågutbyte samt som underlag v i d v a l av d a t o r m o d e l l e r .

A r b e t e t utförs under budgetåret 88/89. 0,1 manår. Ramprogrammet 88/89. Styrgrupp 1. Sektor P r o d u k t i o n . P u b l i c e r a d r a p p o r t under budgetåret 88/89. Träteks o r d i n a r i e . P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning Målsättning M O B I L V I D E O M Ä T N I N G I S A G L I N J E R - F Ö R S T U D I E

Andrzej Labeda, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm t e l 08-14 53 00

Förstudien s y f t a r t i l l a t t undersöka förutsättningar och t e k n i k för en mobil u t r u s t n i n g baserad på videokamera och videobandspelare för inläggningsmätningar m m i såglinjer under normal p r o d u k t i o n s t a k t . U t r u s t n i n g e n ska användas för serviceuppdrag och f o r s k n i n g .

U t v e c k l i n g av m o b i l t mätsystem för videobaserad fältmätning med datorstödd halvautomatisk utvärdering. Mätningen kan då göras utan a t t störa p r o d u k t i o n e n eftersom utvärderingen kan göras i e f t e r h a n d .

(16)

T i d p l a n P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Referensgrupp R a p p o r t e r i n g Moment 1 B i l d b e h a n d l i n g s a l g o r i t m e r

Moment 2 Förutsättningar för fältmätningar Moment 3 Mätprinciper Summa Manmånader 3 1 2 6 0,5 manår.

STU:s kompetensuppbyggnadsprogram har redan b e v i l j a t

250.000 k r t i l l förstudien (varav 116.000 för 87/88 och res-ten 88/89). Resterande 140.000 k r söks från Träteks rampro-gram ( S t y r g r u p p 1 ) . Styrgrupp 1 . Vid a v s l u t n i n g av verksamhetsåret. P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning Målsättning T i d p l a n P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Ref erensgrupp Rapportering TYPSÄGVERK 1987, STORLEKSKLASS 25.000 M^ Vakant

Under budgetåret 87/88 har k o s t n a d s s t r u k t u r e n undersökts på f y r a sågverk i 100.000 m^-klassen utifrån v i l k a e t t typsåg-verk för 1986 t a g i t s fram. För bearbetning av insamlat mate-r i a l hamate-r använts en modell anpassad f o mate-r pemate-rsondatomate-r. På motsvarande sätt s k a l l e t t typsågverk u t a r b e t a s i s t o r l e k s -klassen 25.000 m^.

A t t s p e c i f i c e r a k o s t n a d s s t r u k t u r e n för e t t sågverk i

25.000 m^-klassen. Exakt p r o d u k t i o n s s t o r l e k anges sedan ma-t e r i a l e ma-t från de f y r a verken samlama-ts i n .

Under hösten insamla kostnadsdata på f y r a sågverk v a r e f t e r steg 2 genomförs och redovisas under i n l e d n i n g e n av våren 1989.

0,7 manår. Ramprogrammet.

Styrgrupp 1 samt arbetsgrupp bestående av de f y r a deltagande sågverken för d e t löpande a r b e t e t .

P u b l i c e r i n g av typsågverket i Trätek-rapport våren 1989. Ge-mensam temadag e f t e r typsågverken 1987 för 100.000 m-^ och 25.000 m^-klassen.

(17)

P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning Måls*åttning T i d p l a n P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g

KRAV PÄ EN KVALlILT5MÄTN1NG KÖR RUNDVIRKE AV FURU Lars Göte Johansson, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm t e l 08-14 53 00

P r o j e k t e t s y f t a r t i l l a t t t a fram t e k n i s k a krav på samt ekonomisk p o t e n t i a l v i d en kvalitetsmätning av f u r u ( s t o c k och stam). Både "genomlysande" och h e l t exteriör ( t ex o p t i s k ) mätning s t u d e r a s . P r o j e k t e t innehåller d e l s en t e o r e t i s k d e l , d e l s en större försöksserie.

Vid p r o j e k t e t s s l u t ska t e k n i s k a krav på genomlysande mätare, t ex vad gäller a n t a l e t mätriktningar, f i n n a s framme. Likaså ska utförandet v i d k v a l i t e t s s o r t e r i n g base-r a t på extebase-riöbase-r (fobase-rm-) k a base-r a k t e base-r i s e base-r i n g vabase-ra k l a base-r l a g d . Några o l i k a t e k n i s k a ambitionsnivåer ska ha s t u d e r a t s och den ekonomiska p o t e n t i a l e n för r e s p e k t i v e nivå ska vara beräknad.

P r o j e k t e t löper över t r e år med s t a r t 88/89. Delmomenten A och B slutförs samt C, D och G påbörjas under det första verksamhetsåret.

0,6 manår (ramprogrammet 1988/89). Följande belopp är äskade:

Finansiär Är 1 T o t a l t Skogs- och J o r d b r u k e t s Forskningsråd (5JFR) 300 900 Skogsstyrelsen STU Träteks ramprogram 300 900 350 1050 400 1200 1350 4050 Referensgrupp S p e c i e l l sådan b i l d a s med r e p r e s e n t a n t e r från finansiärer,

f o r s k n i n g , skogsbruk och sågindustri.

Rapportering Rapportering av delmomenten sker v i d deras r e s p e k t i v e slutförande.

(18)

STYRGRUPP 3 TORKNING, LAGRING, ENERGI P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning Måls*åttning Tidplan P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Referensgrupp R a p p o r t e r i n g Marknadsföring ENERGIHANDBOK (TORKHANDBOK FÖR TRÄ 3)

Björn Esping, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm, t e l 08-14 53 00

V i r k e s t o r k e n är den största energiförbrukaren v i d sågver-ken. T o t a l t åtgick d e t i Sverige 1984 3,3 TWh energi för v i r k e s t o r k n i n g . Energibesparande åtgärder v i d sågverken kan b l i a k t u e l l a när efterfrågan på e n e r g i ökar o c h / e l l e r när v i r k e t ska t o r k a s t i l l lägre s l u t f u k t k v o t e r än skepp-n i skepp-n g s t o r r t .

Energisnåla torksystem som exempelvis kondensationstorkar b l i r a l l t v a n l i g a r e och en ökad i n f o r m a t i o n om dessa t o r -kar är nödvändig. En sammanställning och uppdatering av kunskaperna sker genom b l a l i t t e r a t u r s t u d i e r och mindre uppföljningar av energiförbrukningen v i d v i s s a anläggning-ar.

M a t e r i a l e t sammanställs i en p r a k t i s k och f a k t a r i k handl e d n i n g . Handhandledningen t a r upp energiförbrukningen i v i r -k e s t o r -k a r med och utan o l i -k a energisparsystem samt ger t i p s om o l i k a energisparande åtgärder.

Framtagning av en p r a k t i s k och f a k t a r i k energihandledning inom trätorkningsområdet för sågverks- och trämanufaktur-i n d u s t r trämanufaktur-i n .

A r b e t e t beräknas pågå under budgetåren 1987/88 och 1988/89.

0,3 manår.

Ramprogrammet s t y r g r u p p 3. Styrgrupp 3. Sektor P r o d u k t i o n . Rapporten utges som Torkhandbok nr 3. Genom Träteks i n f o r m a t i o n s a v d e l n i n g .

P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning

KVALITETSTORKNING I LÄNGDCIRKULATIONSTORK

Björn Esping, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm t e l 08-14 53 00

Förbättring av t o r k n i n g s k v a l i t e t e n i p r o g r e s s i v a längdcir-k u l a t i o n s t o r längdcir-k a r genom s y s t e m a t i s e r i n g av mätdata v i d para-meterändring i fullskaleförsök. Som utgångsvärden f o r provningen används Träteks simuleringsprogram för I'angdc i r k u l a t i o n s t o r k a r . För mätning används b l a k l i m a t u p p -följare.

(19)

Målsättning Tidplan P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Referensgrupp R a p p o r t e r i n g

Förbättring av t o r k n i n g s k v a l i t e t e n för i första hand c e n t r u m v i r k e som torkas i p r o g r e s s i v a längdcirkulations-t o r k a r .

Arbetet beräknas pågå i en första etapp under 1988/B9. Res u l t a t e n från denna kommer a t t v i Res a om p r o j e k t e t kan u t -vecklas i en andra etapp.

Ca 0,2 manår ramprogrammet. P r o j e k t e t f i n a n s i e r a s av: Trätek s t y r g r u p p ^ 280 k k r D e l k o l l . sågverk 370 " (förslag) 850 k k r Styrgrupp 3 - T o r k n i n g , l a g r i n g , e n e r g i . R a p p o r t e r i n g som Trätek-rapport. P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning Målsättning T i d p l a n P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Referensgrupp Marknadsföring KUND-/ÄNDAMÄL5ANPA5SAD TORKNING

Björn Esping, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm t e l 08-14 53 00

Sågverken får e t t a l l t större behov av t o r k t e k n i s k a lös-ningar v i d f r a m t a g n i n g av kund-/ändamålsanpassat v i r k e . P r o j e k t e t behandlar både de t o r k t e k n i s k a k v a l i t e t s k r a v e n för s n i c k e r i / b y g g p r o d u k t e r , nomenklatur, mät-/graderings-/ k l a s s i f i c e r i n g s n o r m e r samt de t o r k t e k n i s k a lösningarna v i d sågverket.

A t t underlätta för sågverksindustrin a t t få fram kund-/ ändamålsanpassat v i r k e med rätt t o r k n i n g s k v a l i t e t . Tork-t e k n i s k a lösningar Tork-t a s fram i n k l u s i v e Tork-t o r k n i n g s k v a l i Tork-t e Tork-t e n s förändring v i d l a g r i n g och t r a n s p o r t . Underlag t a s även fram för p r o d u k t i o n s k o s t n a d s k a l k y l e r .

Framtagning av mät-, k l a s s i f i c e r i n g s - och graderingsmeto-der för kund-/ändamålsanpassat v i r k e . Ungraderingsmeto-dersökning av några s n i c k e r i och byggprodukters t o r k t e k n i s k a k v a l i t e t s -krav .

A r b e t e t beräknas pågå under minst 3 år. Ca 0,5 manår (1988/89).

Medel ur Träteks ramprogram s t y r g r u p p 3. Styrgrupp 3 - Torkning, l a g r i n g , e n e r g i .

D i r e k t k o n t a k t med branschen med uppdrag. Träteks I n d u s t r i -s e r v i c e .

(20)

P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning Målsättning Tidplan Projektvolym F i n a n s i e r i n g Ref erensgrupp R a p p o r t e r i n g Marknadsföring STYRNINGSMETODIK FÖR VIRKF5T0RKAR

Ove Söderström, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm, t e l 08-14 53 00

Utvecklingen av d a t o r s i m u l e r i n g s p r o g r a m fÖr längdcirkula-t i o n s längdcirkula-t o r k a r kan i n längdcirkula-t e vänlängdcirkula-ta längre, enär delängdcirkula-t föreligger e längdcirkula-t längdcirkula-t behov av d e t t a v e r k t y g i samband med om- e l l e r nybyggnad av v i r k e s t o r k a r på sågverken. Vidare måste metodiken fÖr utvärdering av e x p e r i m e n t t o r k n i n g a r förfinas för a t t man ska få u t mesta möjliga i n f o r m a t i o n v i d v a r j e experiment. Den första delen av p r o j e k t e t avser a t t förfina metodiken för utvärdering av experiment i allmänhet. Den andra s y f -t a r -t i l l a -t -t föra u -t f o r s k n i n g s r e s u l -t a -t -t i l l i n d u s -t r i n . Denna verksamhet b l i r oberoende av den nuvarande t o r k k o n sulentverksamheten och avser a t t föra u t t o r k s i m u l e r i n g s -t e k n i k e n v i a Trä-teks I n d u s -t r i s e r v i e .

1988/89. 0,5 manår.

Medel ur Träteks ramprogram. Styrgrupp 3 - Torkning.

I - r a p p o r t . Uppdragsrapporter.

D i r e k t k o n t a k t med branschen med uppdrag. Träteks I n d u s t r i -s e r v i c e . P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning Målsättning Tidplan P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g

PRAKTISK UTVÄRDERING AV DATORSIMULERINGAR AV VIRKESTORKAR ( I n t e r i m t ) Ove Söderström, Trätek, Box 5609, 114 86

Stockholm, t e l 08-14 53 00

D a t o r s i m u l e r i n g s t e k n i k e n av längdcirkulationstorker bör följas upp både med experiment under k o n t r o l l e r b a r a former och mätningar i p r a k t i s k a t o r k a r .

Resultaten från en i p r o d u k t i o n e n använd t o r k s k a l l l i g g a t i l l grund för t o r k n i n g s s i m u l e r i n g a r utförda i dator. Med de förbättringar av simuleringsprogrammen som därigenom erhålls s k a l l d e t vara möjligt a t t med större säkerhet kunna göra en k v a l i f i c e r a d bedömning äv k v a l i t e t s u t f a l l e t u t t r y c k t i de på sågverken gängse termerna, e x . v i s ned-k l a s s n i n g från o/s t i l l lägre s o r t .

1988/89. 0,5 manår.

Medel från s t y r g r u p p 3. Y t t e r l i g a r e f i n a n s i e r i n g om 150.000:- krävs för slutförande.

(21)

Referensgrupp Styrgrupp 3 - Torkning. Rapportering P-rapport.

(22)

STYRGRUPP 4 MILJÖ SÄGVERK P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning Målsättning T i d p l a n F i n a n s i e r i n g Ref erensgrupp R a p p o r t e r i n g

MASKINUPPHANDLING MED HÄNSYN TILL BULLERALSTRING Förprojekt - projektansökan, t r y c k n i n g s k o s t n a d e r N i l s Lundborg, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm t e l 08-14 53 00

Konsult Gunnar E r i k s s o n , Opus a k u s t i k ab

De f l e s t a av de maskiner, som idag används i e t t sågverk, b i d r a r i större e l l e r mindre grad t i l l a t t höja den a l l -männa ljudnivån i l o k a l e r n a . Enkla och för branschens f o l k lättförståeliga r e g l e r för hur b u l l e r , som avges från maskiner, s k a l l s p e c i f i c e r a s och r e d o v i s a s , saknas idag. Sådana r e g l e r s k u l l e d e l s kunna vara e t t v e r k t y g för såg-verken v i d inköp av ny u t r u s t n i n g , d e l s en uppmuntran för m a s k i n t i l l v e r k a r e , a t t u t v e c k l a t y s t a r e u t r u s t n i n g . De nya a n v i s n i n g a r angående b u l l e r e x p o n e r i n g , som sedan drygt e t t år har trätt i k r a f t , har medfört a t t myndigheternas krav på sågverkens arbetsmiljö har ökat. Framtida konkurrens om a r b e t s t a g a r e mellan o l i k a branscher kommer också a t t för sågverkens d e l öka behovet av t y s t a r e maskiner och u t r u s t -ning.

P r o j e k t e t avser a t t i samarbete med r e p r e s e n t a n t e r för sågverk och a k t u e l l a m a s k i n t i l l v e r k a r e t a fram e n k l a , an-vändbara r i k t l i n j e r för s p e c i f i k a t i o n av b u l l e r a v g i v n i n g från maskiner i samband med upphandling av sådana.

Baserat på ovannämnda förstudie och tillkommande e r f a r e n -heter/synpunkter från r e p r e s e n t a n t e r för sågverk och m a s k i n t i l l v e r k a r e , t a fram e n k l a , lätthanterliga kravspe-c i f i k a t i o n e r vad avser b u l l e r a l s t r i n g från sågverksmaski-ner.

P r o j e k t e t är ettårigt och d r i v s under 1988/89. Medel söks e x t e r n t från Arbetsmiljöfonden. Det d r i v s d e l v i s med hjälp av k o n s u l t . Vissa ramprogammedel t a s i anspråk för a t t u t -forma projektansökan.

E n l i g t ovan. Resterande medel söks e x t e r n t . Styrgrupp 4. Sektor P r o d u k t i o n .

Trätek-rapport våren 1989. P r o j e k t t i t e l

P r o j e k t l e d a r e

BELYSNING I SÄGVERK

N i l s Lundborg, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm t e l 08-14 53 00

Sammanfattning Den g e n o m s n i t t l i g a åldern på m a s k i n u t r u s t n i n g e n i b e f i n t -l i g a sågverksan-läggningar -låg e n -l i g t en begränsad

(23)

invante-Målsättning Tidplan P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Referensgrupp R a p p o r t e r i n g

r i n g på omkring f j o r t o n år. Det t o r d e med god marginal också gälla b e l y s n i n g s u t r u s t n i n g e n , vara Över gränsen för en sådan u t r u s t n i n g s ekonomiska livslängd. En översyn av belysningsanläggningarna bör därför vara motiverad v i d e t t r e l a t i v t s t o r t a n t a l sågverk, av b l a följande orsaker: - Den gamla u t r u s t n i n g e n har i många f a l l försämrats på

e t t så g r a d v i s och långsamt sätt, a t t det i n t e f u l l t u t har n o t e r a t s .

- U t v e c k l i n g e n inom b e l y s n i n g s t e k n i k e n med nya armaturer och mera energisnåla ljuskällor, medför a t t en n y i n -v e s t e r i n g i belysningsanläqgningen o f t a t i l l s t o r d e l b e t a l a r s i g själv s a m t i d i g t som man erhåller en bättre och mera produktionsvänlig b e l y s n i n g .

P r o j e k t e t avser a t t ge en sammanställning av några enkla r e g l e r , e n l i g t v i l k a k o n t r o l l och k o m p l e t t e r i n g av b e f i n t -l i g a be-lysningsan-läggningar på sågverk kan ske samt a t t ge en översikt av a k t u e l l l i t t e r a t u r och i n f o r m a t i o n s m a t e r i a l om b e l y s n i n g .

P r o j e k t e t avser a t t presentera enkla t u m r e g l e r , som kan tillämpas v i d kontroll/översyn/komplettering av b e f i n t l i g b e l y s n i n g i e t t sågverk. En p r e s e n t a t i o n av moderna t y p e r av armaturer med synpunkter på p l a c e r i n g och upphängning. Vidare avses en översikt av a k t u e l l l i t t e r a t u r och even-t u e l l a u even-t r e d n i n g a r / a r b e even-t e n inom närliggande branscher, v i l k a kan vara t i l l vägledning v i d förnyelse av b e l y s -ningen i en b e f i n t l i g anläggning.

P r o j e k t e t är ettårigt och d r i v s under 1988/89. 0,1 manår.

För 1988/89 reserveras av ramprogrammedel 90.000:-. Styrgrupp 4. Sektor P r o d u k t i o n .

(24)

STYRGRUPP 5 TRÄMATERIALTEKNIK P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning Målsättning Tidplan P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Referensgrupp Rapportering

C-IMPREGNERING AV GRAN. PROVNING AV ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER J u l i u s B B o u t e l j e , Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm, t e l 08-14 53 00

Gran är e t t svårimpregnerbart träslag. På Trätek försöker man därför förbättra impregneringen så långt som möjligt. Man skapar även en erfarenhetsbas beträffande f u n k t i o n s -d u g l i g h e t hos impregnerat g r a n v i r k e v i -d o l i k a använ-dningar där endast måttliga rötrisker föreligger, med a v s i k t e n a t t a r b e t e t s k a l l leda t i l l en för gran anpassad impregne-r i n g s s t a n d a impregne-r d .

A t t förbättra impregneringen så långt som möjligt.

A t t bestämma livslängd och f u n k t i o n s d u g l i g h e t hos impreg-nerat g r a n v i r k e v i d o l i k a användningar där v i s s a rötrisker

f i n n s , men där möjligtvis e t t begränsat rötskydd ar t i l l -räckligt. A v s i k t e n är a t t a r b e t e t s k a l l leda t i l l en för gran anpassad impregneringsstandard. A t t i n t r o d u c e r a " i n -c i s i n g " i Sverige. P r o j e k t e t är flerårigt. Ca 0,4 manår. För 1988/89 från rambudgeten v i a s t y r g r u p p 5. Styrgrupp 5. TräteknikRapport nr 22.

Föredrag på Nordiska Träskyddsdagar 1983.

Temadag "Förbättrad granimpregnering" 1985-11-J4. (TräteknikCentrum Rapport P 8603018).

Konferens om " I n c i s i n g " , 1986-01-10.

Föredrag på IRGs 19:e årsmöte, a p r i l 1988, Madrid (IRG/WP 3463).

Marknadsföring Via föredrag och temadagar.

P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanf a t t n i n g

KVALITETSBESTÄMMANDE FAKTORER - INFORMATION OCH BEVAKNING J u l i u s B o u t e l j e , Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm, t e l 08-14 53 00

Från s n i c k e r i i n d u s t r i n s s i d a har man på senare t i d kommit med önskemål om a t t erhålla v i r k e som är mera anpassat t i l l snickeriändamål. Myndigheter har dessutom framställt krav som i n t e enbart t a r hänsyn t i l l gängse s o r t e r i n g s -k r i t e r i a .

(25)

Målsättning T i d p l a n P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Referensgrupp R a p p o r t e r i n g Marknadsföring P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning

För närvarande föreligger s t o r t behov av lättfattlig i n f o r m a t i o n baserad på senare årens f o r s k n i n g på det a k t u e l l a området.

A t t s k i l j a berättigade och oberättigade krav från varandra och a t t se t i l l a t t i n t e den senare typen av krav minskar k o n k u r r e n s k r a f t e n hos trä.

Fortlöpande p r o j e k t . 0,2 manår.

Söks från rambudget 1988/89 v i a s t y r g r u p p 5. Styrgrupp 5.

T i d s k r i f t e n Byggforskning (1987, n r 2 ) : Beständighet hos svenskt byggnadsvirke.

Temabok 'Trä som m a t e r i a l ' (1987): Trä i närbild.

" " " " " : Den f a r l i g a naturen. Föredrag " B i o l o g i s k beständighet hos trä" v i d Nordtest Symposium, j u n i 1988, Hornb«k, Danmark.

Nordbygg 88: Deltagande i p a n e l d i s k u s s i o n beträffande trä-k v a l i t e t ( j a n u a r i 1988).

Anföranden i Sveriges Radio 'Svar idag' v i d två tillfällen ( f e b r u a r i och mars 1988, o l i k a frågor om h a r t s i f u r u ) . Kontakter med myndigheter, allmän i n f o r m a t i o n på området. TRÄETS NATURLIGA FÖRSVAR MOT MIKROORGANISMER

- UNDERLAG FOR MILJÖVÄNLIGARE TRÄSKYDDSMEDEL

G u n i l l a Svensson, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm, t e l 08-14 53 00

För a t t skydda trä i utomhusbruk och i k o n s t r u k t i o n e r an-vänds idag o l i k a t y p e r av impregneringsmedel. Dessa medel ger i r e g e l god e f f e k t mot röta men har miljö och a r b e t s -miljömässiga nackdelar. De medel som idag f i n n s för skydd mot mögelsvampar har begränsad långtidseffekt. Det t i l l -sammans med ökade miljökrav gör a t t d e t f i n n s behov av nya miljövänligare träskyddsmedel.

I d e t t a p r o j e k t avses a t t undersöka möjligheterna a t t skydda trä mot svampangrepp med substanser baserade på trädets egna försvar mot svampangrepp.

Målsättning Målsättningen är a t t använda d e l a r av t a l l o l j a och t e r p e n -t i n v i d fram-tagning av nya miljövänligare -träskyddsmedel. A r b e t e t s k a l l ge ökad kunskap om s y n e r g i s t i s k a e f f e k t e r mellan o l i k a tillgängliga n a t u r l i g a ämnen och hur dessa kan u t n y t t j a s för träskydd.

(26)

T i d p l a n P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Ref erensgrupp R a p p o r t e r i n g

A r b e t e t påbörjas i början av 1989 och beräknas på t o m budgetåret 1990/91.

0,25 manår.

Extern f i n a n s i e r i n g kommer a t t sökas. Från s t y r g r u p p 5 söks 150 k k r som en bas för det f o r t s a t t a a r b e t e t . Styrgrupp 5 Trämaterialteknik. Trätek-rapport. P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning Målsättning T i d p l a n P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Referensgrupp R a p p o r t e r i n g

TESTMETODER FÖR VATTENAVVISANDE EFFEKTER PÄ TRÄ

G u n i l l a Svensson/Ralph Nussbaum, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm, t e l 08-14 53 00

För mätning av vattenavvisande e f f e k t e r på trä används idag o l i k a e j s t a n d a r d i s e r a d e metoder. Det är o k l a r t v i l k a metoder som ger bäst i n f o r m a t i o n om vattenavvisande

e f f e k t . A v s i k t e n med p r o j e k t e t är a t t sammanställa och jämföra de metoder som mest används v i d f o r s k n i n g s - och u t v e c k l i n g s l a b o r a t o r i e r .

Kartlägga och utvärdera v i l k a standardmetoder och e j s t a n d a r d i s e r a d e metoder som används i n t e r n a t i o n e l l t för mätning av vattenavvisande e f f e k t e r på trä. Undersöka k o r r e l a t i o n e n mellan de mest använda metoderna.

P r o j e k t e t s t a r t a d e hösten 1987 med etapp 1 , som f n på-går. Etapp 2 beräknas vara a v s l u t a d våren 1989.

Ca 0,15 manår 1988/89. För budgetåret 1987/88 har 200 k k r b e v i l j a t s från s t y r -grupp 5. För budgetåret 1988/89 söks y t t e r l i g a r e 100 k k r . Styrgrupp 5 - Trämaterialteknik. R a p p o r t e r i n g i form av P-rapport. P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning

MÖGEL-/BLANADSSKYDD GENOM FÖRÄNDRING AV BYGGNADSVIRKES YT-pH

Ralph Nussbaum, TräteknikCentrum, Box 5609, 114 86 Stockholm, 08/14 53 00

Det är möjligt a t t genom en pH-förändring av v i r k e s y t a förändra förutsättningarna för mögel- e l l e r blånads-angrepp. De ansatser, som h i t t i l l s g j o r t s med enkla kemi-k a l i e r t ex soda, har g i v i t en snabbt avkemi-klingande e f f e kemi-k t I p r o j e k t e t s k a l l förutsättningarna för permanent pH-förändring av v i r k e s y t a n u t r e d a s .

(27)

Målsättning Tidplan P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Referensgrupp P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanf a t t n i n g Målsättning T i d p l a n P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Referensgrupp

Genom permanent pH-förändring av v i r k e s y t o r på e t t

miljövänligt sätt skydda byggkomponenter mot mögel/blånad. Etapp 1 i arbetsplanen a v s l u t a s 1988/89. B i o l o g i s k a t e s t e r beräknas pågå även under 1989/90.

Ca 0,4 manår.

T i d i g a r e har 65 KKr b e v i l j a t s av s t y r g r u p p 7. 200 KKr söks för 1988/89. En v i s s tilläggsfinansiering förutses för 1989/90.

A r b e t e t 1988/89 påbörjas med kvarstående medel från 1987/88.

Styrgrupp 5 Trämaterialteknik.

UTVÄRDERING AV FUKTDYNAMIKEN HOS FÖR NÄRVARANDE ANVÄNDA YTBEHANDLINGSSYSTEM FÖR TRÄ UTOMHUS

Jan E k s t e d t , Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm, t e l 08-14 53 00

Även inom f a c k k r e t s a r föreligger en avsevärd osäkerhet om en målningsfärg s k a l l ha en tät e l l e r öppen y t b e h a n d l i n g för a t t förhindra en långvarig u p p f u k t n i n g av trämateria-l e t i utomhusanvändning. Trätek har s t a r t a t en s t o r under-sökning av dynamiken för f u k t v a n d r i n g i trämaterial med hjälp av d a t o r t o m o g r a f i .

Klarlägga hur o l i k a för närvarande använda y t b e h a n d l i n g s -system påverkar u p p f u k t n i n g / u t t o r k n i n g av utomhussnicke-r i e utomhussnicke-r ( p a n e l e utomhussnicke-r och fönsteutomhussnicke-r) och däutomhussnicke-refteutomhussnicke-r anvisa vägautomhussnicke-r föutomhussnicke-r u t v e c k l i n g av ur f u k t s y n p u n k t förbättrade y t b e h a n d l i n g s -system.

Klarlägga e f f e k t e n av hur s p r i c k b i l d n i n g i färg och trä förändrar fuktdynamiken. Studien som g j o r t s inom p r o j e k t e t v i s a r på a t t s p r i c k b i l d n i n g på e t t väsentligt sätt föränd-r a föränd-r fuktföföränd-rdelning d i föränd-r e k t undeföränd-r en målad y t a .

P r o j e k t e t beräknas pågå under en treårsperiod. Ca 0,5 manår.

För bå 1988/89 söks 200.000:- av s t y r g r u p p 5 - Trämate-r i a l t e k n i k . 100.000:- söks fTrämate-rån s t y Trämate-r g Trämate-r u p p 16 - FönsteTrämate-r. Styrgrupp 5 - Trämaterialteknik. Nordisk projektgrL;.'p om "Samnordisk f o r s k n i n g om ytbehandlat/målat trä. Nordisk p r o j e k t g r u p p om "Fasadytor - förnyad y t b e h a n d l i n g " . Rapportering Rapportering sker i form av Trätek-rapport. Rapportering

(28)

ytbehandlat/målat trä" r e s p e k t i v e "Fasadytor - förnyad y t b e h a n d l i n g " . P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning Målsättning Tidplan P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Referensgrupp R a p p o r t e r i n g ÄNDTRAFÖRSEGLING

Jan E k s t e d t , Trätek, Box 5609, 114 86 STOCKHOLM t e l 08-14 53 00

Betydelsen av ändträförsegling av y t t e r p a n e l e r och fön-s t e r k o n fön-s t r u k t i o n e r framfön-står a l l t k l a r a r e e f t e r fön-senafön-ste årens arbete v i d PRL i England samt Trätek och NIF i Köpenhamn. Trätek har s t a r t a t e t t arbete för a t t utreda

v i l k e n e l l e r v i l k a typer av ändträförsegling som minskar fuktinnehållet i dessa k o n s t r u k t i o n e r .

Utarbeta p r a k t i s k t användbara ändträförseglingssystem för fönstersnickerier r e s p e k t i v e y t t e r p a n e l e r samt i f u l l ska-l a utvärdera några av dessa " i n s i t u " .

A r b e t e t beräknas pågå under t r e år. Ca 0,5 manår. För 1988/89 söks 100.000:- från Byggforskningsrådet, 100.000: från s t y r g r u p p 5 samt 100.000: från s t y r -grupp 16. Styrgrupp 5, Trämaterialteknik. Sektor M a t e r i a l . Nordisk I n s t i t u t för Färgforskning.

R a p p o r t e r i n g sker i form av Trätekrapport. D e l r a p p o r t e -r i n g komme-r a t t ske fö-r de o l i k a momenten unde-r a -r b e t e t s gång. P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning Målsättning T i d p l a n

IMPREGNERING AV VIRKE VID HÖGA FUKTKVOTER

Göran Hagglund, Trätek, Skeria 2, 931 87 Skellefteå, t e l 0910-652 00

Möjligheterna a t t impregnera v i r k e v i d höga f u k t k v o t e r s k a l l undersökas. E t t l y c k a t r e s u l t a t s k u l l e innebära a t t man s l i p p e r t o r k a v i r k e t två gånger (före och e f t e r impregneringen) och a t t man därmed kan minska e n e r g i k o s t n a der o c h / e l l e r lagerhållning samt s a n n o l i k t minska s p r i c k -b i l d n i n g e n .

Metod för impregnering av v i r k e v i d f u k t k v o t e r över 25 %. Om r e s u l t a t e n från Etapp 1 av styrgruppen bedöms som l o -vande, förutses p r o j e k t e t fortsätta under y t t e r l i g a r e två

o

ar.

(29)

F i n a n s i e r i n g 200 k k r söks från s t y r g r u p p 5. Referensgrupp Styrgrupp 5 - Trämaterialteknik.

(30)

STYRGRUPP 6 TRÄVARUKLASSIFICERING P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning Målsättning Tidplan P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Ref erensgrupp R a p p o r t e r i n g Marknadsföring

KONSTRUKTIONSVIRKE - NORMER, STANDARDER, BEVAKNING Jan B r u n d i n , Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm, t e l 08-14 53 00

På många håll i Europa, n a t i o n e l l t samt i n t e r n a t i o n e l l t inom CEN och EG, är nya s o r t e r i n g s r e g l e r för konstrukt i o n s v i r k e liksom nya byggnormer under u konstrukt a r b e konstrukt a n d e / f a s konstrukt -ställande. Det är v i k t i g t a t t svenska trävaror i n t e

d i s k r i m i n e r a s i dessa sammanhang. Utifrån f o r s k n i n g s r e s u l -t a -t och p r a k -t i s k e r f a r e n h e -t s k a l l v i i d e -t -t a p r o j e k -t verka för detta..

S o r t e r i n g s r e g l e r och normer, som lägger grunden för en r a -t i o n e l l -träanvändning och - l i a n d e l .

Fortlöpande p r o j e k t . 0,6 manår.

Ramprogrammedel - s t y r g r u p p 6.

Styrgrupp 6 - Trävaruklassificering. Sektor Produkt. Trätek-rapport om k a r a k t e r i s t i s k a hållfasthetsvärden för ECE-virke. Lägesrapporter.

Genom fortlöpande k o n t a k t e r med f o r s k a r e och normskrivande myndigheter i Sverige och utomlands kan v i få i n d u s t r i n s i n t r e s s e n t i l l g o d o s e d d a så långt det är möjligt.

P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Målsättning

LÄNGTIDSBELASTNING AV KONSTRUKTIONSVIRKE

Bengt Norén, Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm, t e l 08-14 53 00

Målsättningen är a t t a v s l u t a den pågående långtidsbelast-ningen av k o n s t r u k t i o n s v i r k e under 1988/89. Resultaten är avsedda a t t vara k o n t r o l l av amerikanska r e s u l t a t s t i l l -lämplighet på n o r d i s k t v i r k e . I d e t t a hänseende komplette-r a komplette-r Tkomplette-räteks p komplette-r o j e k t pågående pkomplette-rovning av svenskt konstkomplette-ruk- konstruk-t i o n s v i r k e i Danmark och England. Slukonstruk-tmålekonstruk-t är en översyn av v a r a k t i g h e t s f a k t o r n i byggnormen.

En annan aspekt på i n v e r k a n av v a r a k t i g l a s t är k r y p n i n g -en. V i d dimensionering beaktas den med k r y p f u n k t i o n e r e l l e r - v a n l i g e n - med r e d u k t i o n s f a k t o r e r för s t y v h e t s t a l ( t ex e l a s t i c i t e t s m o d u l e r ) . I d e t pågående p r o j e k t e t s t u -deras primärt t i d t i l l b r o t t och mätningar av utböjning är endast e t t komplement för bedömning av sannolikheten a t t e t t b r o t t är på väg.

(31)

T i d p l a n P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Ref erensgrupp R a p p o r t e r i n g Från t i d i g a r e p r o j e k t f i n n s dock m a t e r i a l för sammanställ-ning av krypdata för svenskt v i r k e . Det utgör p r o j e k t e t s mål a t t e f t e r i n v e n t e r i n g d e l s av d e t t a m a t e r i a l , dels av l i t t e r a t u r sammanfatta kunskapsläget med avseende på kryp-ning och ompröva och e v e n t u e l l t k o m p l e t t e r a anviskryp-ningarna för beräkning av träkonstruktioners d e f o r m a t i o n av varak-t i g b e l a s varak-t n i n g .

Arbete beräknas pågå under 1988/89. 0,15 manår.

Ramprogrammedel - s t y r g r u p p 6 samt EG-anslag.

Styrgrupp 6 - Trävaruklassificering. Sektor Produkt. EG-grupp.

Genom Träteks r a p p o r t s e r i e r och t i l l EG. P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanf a t t n i n g Målsättning Tidplan P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Referensgrupp R a p p o r t e r i n g

EUROCODE 5 - KARAKTERISTISK HÅLLFASTHET HOS VIRKE Jan B r u n d i n , Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm, t e l 08-14 53 00

Inom forskningssamarbetet mellan Sverige och EG genomförs e t t p r o j e k t med 12 deltagande länder v a r v i d k a r a k t e r i s t i s k hållfasthet fastställes för v i r k e från o l i k a länder s o r t e -r a t på o l i k a sätt.

En o b j e k t i v bedömning av v i r k e s hållfasthet v i l k e t bör försvåra d i s k r i m i n e r i n g av i m p o r t v i r k e .

Slutföres under 1990. 0,7 manår.

Ramprogrammedel - s t y r g r u p p 6 samt EG-anslag.

Styrgrupp 6 - Trävaruklassificering. Sektor Produkt. EG-grupp.

Trätek-rapport samt EG-rapport.

P r o j e k t t i t e l HÄLLFASTHETSVARIATIONER HOS KONSTRUKTIONSVIRKE

SANNOLIKHETSTEORETISK DIMENSIONERING AV TRÄKONSTRUKTIONER DELPROJEKT:

a) K o n s t r u k t i o n s v i r k e s hållfasthets och s t y v h e t s v a r i a t i o -ner i längdriktningen.

(32)

P r o j e k t l e d a r e Sammanfattning Målsättning T i d p l a n P r o j e k t v o l y m F i n a n s i e r i n g Ref erensgrupp Rapportering D e l p r o j e k t a ) ; Bo Källsner, Trätek D e l p r o j e k t b ) ; Jörgen König, Trätek

Vid t r a d i t i o n e l l dimensionering av böjbelastat k o n s t r u k -t i o n s v i r k e föru-tsä-t-ter man a -t -t plankans bärförmåga är kon-s t a n t utmed plankankon-s längd och l i k a med bärförmågan i dekon-skon-s svagaste d e l . En nyanserad dimensionering e n l i g t s a n n o l i k -h e t s t e o r e t i s k metod kräver kunskap om -hur plankans bärför-måga v a r i e r a r i längdriktningen.

Den nya byggnormen möjliggör a t t k o n s t r u k t i o n e r s k a r a k t e -r i s t i s k a bä-rfö-rmåga u t n y t t j a s d i -r e k t i be-räkninga-r. Detta ger i många f a l l av samverkan mellan konstruktionskompo-nenterna fördelar jämfört med t r a d i t i o n e l l a beräkningar som grundas på de e n s k i l d a komponenternas ( k o n s t r u k t i o n s -v i r k e t s ) k a r a k t e r i s t i s k a hållfasthet.

Inom två d e l p r o j e k t ska d e l s m a t e r i a l d a t a för v i r k e t t a s fram genom e x p e r i m e n t e l l a metoder, d e l s beräkningsmodeller u t v e c k l a s r e s p e k t i v e anpassas för a t t kunna använda de e r -hållna materialvärdena v i d beräkningen av k o n s t r u k t i o n e r s och konstruktionskomponenters k a r a k t e r i s t i s k a bärförmåga. Bestämning av hållfasthets- och s t y v h e t s v a r i a t i o n e r hos v i r k e . U t v e c k l i n g r e s p e k t i v e v i d a r e u t v e c k l i n g och anpassn i anpassn g av beräkanpassnianpassngsmodeller för beräkanpassnianpassng av k o anpassn s t r u k t i o -ners k a r a k t e r i s t i s k a bärförmåga, där erhållna m a t e r i a l d a t a kommer a t t användas. A r b e t e t kan även utmynna i bättre r e g l e r och metoder avseende hållfasthetssortering.

Detta l e d e r t i l l e t t bättre u t n y t t j a n d e av trämaterialet och ökar därmed dess k o n k u r r e n s k r a f t och bruksvärde. A r b e t e t kommer a t t b e d r i v a s i etapper under f l e r a år. 2,5 manår.

Ramprogrammedel s t y r g r u p p 6 och s t y r g r u p p 8.

Styrgrupp 6 Trävaruklassificering. Styrgrupp 8 Byggkompo-nenter. Sektor Produkt.

P r o j e k t e t kommer a t t avrapporteras e t a p p v i s i Träteks r a p p o r t s e r i e , på symposier och konferenser.

P r o j e k t t i t e l P r o j e k t l e d a r e Sammanf a t t n i n g

SNICKERIVIRKESKVALITET

Rune R y d e l l , Trätek, Box 5609, 114 86 Stockholm, t e l 08-14 53 00

De gängse s o r t e r i n g s r e g l e r n a e n l i g t "Gröna boken" för så-gat v i r k e är o f t a dåligt anpassade t i l l s n i c k e r i i n d u s t r i n s krav och behov f o r råvaran.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :