• No results found

Remiss om konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss om konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (3)

Yttrande

Datum Diarienummer

Enheten för lednings- och verksamhetsstöd Jon Paulsson 010-2253271 2019-09-30 106-5223-2019 Regeringskansliet c/o Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Postadress 831 86 ÖSTERSUND Besöksadress Residensgränd 7 Telefon 010-225 30 00 Fax 010-225 30 10 E-post jamtland@lansstyrelsen.se Webb www.lansstyrelsen.se/jamtland

Remiss om konsultationsordning i frågor som rör

det samiska folket

Er beteckning: Ku2019/01308/RS

Sammanfattning

Länsstyrelsen Jämtlands län ser positivt på att Regeringen vill förbättra det samiska folkets möjlighet till inflytande i frågor som särskilt berör dem. Länsstyrelsen menar dock att förslaget i dess nuvarande form inte bör genomföras och att behovet av föreslagen reform och dess konsekvenser bör utredas vidare. Länsstyrelsen menar att syftet med reformen kan uppnås inom ramen för befintlig lagstiftning. Att uppnå syftet med den nu föreslagna konsultationsordningen är enligt länsstyrelsen en resursfråga - inte en lagstiftningsfråga.

Avsnitt 3.7 Behovet av en reglering om konsultation

Länsstyrelsen har idag redan samråd med samebyarna och sametinget i en mängd olika sammanhang och ärenden. Vissa samråd, utöver de som krävs enligt 5 § lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, framgår direkt av föreskrifter. Andra samråd, kommunicering och remissförfaranden samt dokumentation sker inom ramen för de allmänna kraven på myndigheternas beredning av ärenden som framgår av 23-27 §§ förvaltningslagen. Förslaget till en ny konsultationsordning bygger på att alla dessa samråd och remissförfaranden ska ske oberoende av, men så långt som möjligt samordnas med, den nya ordningen med ett särskilt konsultationsförfarande. Länsstyrelsen bedömer det därför uppenbart att en ny parallell formaliserad

konsultationsordning kommer att öka arbetsbördan för samtliga konsultationsparter. Länsstyrelsen menar att syftet med reformen, dvs att åstadkomma ett större samiskt inflytande vid myndigheternas handläggning, bör kunna uppnås inom ramen för nuvarande reglering. Det behöver därför göras en grundläggande analys av vilka resurser samebyarna, de samiska organisationerna, Sametinget och övriga berörda myndigheter har och/eller behöver för att göra de samiska frågorna tillräckligt belysta inom ramen för nuvarande reglering.

Samebyarna har idag att tillvarata samebymedlemmarnas enskilda rennäringsintresse som de förvaltar inom ramen för sin renskötselrätt enligt rennäringslagen. Flera av samebyarna i Jämtland påtalar regelbundet för länsstyrelsen att de har stora problem med att hinna med att bevaka sina intressen i de ärenden som berör dem. Det bör därför utredas vilka resurser som krävs för att förstärka samebyarnas möjligheter till inflytande på de myndigheter som hanterar frågor som berör det samiska folket inom ramen för

(2)

2 (3) Yttrande Datum Diarienummer 2019-09-30 106-5223-2019

nuvarande lagstiftning. Denna vidare utredning bör även innefatta de samiska organisationernas nuvarande funktion som remissinstanser.

Sametinget å sin sida har att tillvarata det allmänna rennäringsintresset inom ramen för sitt sektormyndighetsansvar för riksintresset för rennäring enligt 3 kap. 5 § miljöbalken inom hela renskötselområdet. Därutöver har Sametinget även ett övergripande ansvar att enligt 1 kap. 1 § sametingslagen bevaka frågor som rör samisk kultur samt enligt 2 kap. 1 samma lag bl.a. medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas. Sett ur det perspektivet har Sametinget redan enligt gällande lagstiftning ett mycket omfattande ansvar för att de samiska frågorna blir belysta inom ramen för andra myndigheters verksamhet. Utredningen och förslaget har konstaterat att Sametinget kommer att få en ökad arbetsbelastning om förslaget genomförs och behöver därför tillskott av resurser för att syftet med reformen ska kunna uppnås. Länsstyrelsen menar att det finns goda skäl att analysera Sametingets nuvarande roll, vilka resurser de har att tillgå och därefter utreda vilka förändringar i dessa delar som skulle krävas för att kunna uppnå syftet med reformen inom ramen för nuvarande lagstiftning.

Avsnitt 9.3.2 Statliga förvaltningsmyndigheter

Utredningen har bedömt att förslaget endast medför en begränsad ökad administration och arbetsbörda hos de konsulterande statliga myndigheterna och att de marginella merkostnader som konsultationsordningen medför kan rymmas inom befintliga

utgiftsramar. Länsstyrelsen Jämtlands län delar, i likhet med flera av de närmast berörda remissinstanserna i utredningen, inte denna uppfattning. Länsstyrelserna är idag redan underfinansierade i förhållande till sina uppdrag och ser inte att det finns något

befintligt utrymme inom nuvarande utgiftsramar för den utökade arbetsbördan. Genomförs föreslagen reform måste medel tillskjutas till de konsulterande myndigheterna för att dessa ska klara av den ökade arbetsbördan.

Avsnitt 9.5.1 Samebyar och samiska organisationer

Som nämnts ovan under avsnitt 3.7 har flera av samebyarna redan under nu rådande förhållanden svårt att hantera arbetsbördan inom ramen för nuvarande lagstiftning. Utgångspunkten för reformen är att samebyarna och de samiska organisationernas ökade arbetsbörda ska hanteras inom de ramar som riksdagen beslutat. Länsstyrelsen ser stora risker i att samebyarnas och organisationernas nödvändiga medverkan i den

föreslagna konsultationsordningen kan komma att urholkas till följd av brist på tid och resurser.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av landshövding Jöran Hägglund med chefsjurist Jon Paulsson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också länsråd Susanna Löfgren

(3)

3 (3) Yttrande Datum Diarienummer 2019-09-30 106-5223-2019

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

References

Related documents

Men för att avgöra om ett ärende är av särskild betydelse för samerna (vilket ju enligt 6 § ger samiska företrädare möjlighet att begära konsultation) måste de känna

Idag har vi dock en situation där möjligheten till inflytande för samer i alla frågor som berör oss, är begränsade och inte levs upp till, något som fått och fortfarande

I den slutliga handläggningen har deltagit chefsjurist Elin Häggqvist och jurist Linda Welzien, föredragande..

Enligt remissen följer av förvaltningslagens bestämmelser att det normalt krävs en klargörande motivering, eftersom konsultationerna ska genomföras i ärenden som får

Lycksele kommun ställer sig positiv till promemorians bedömning och välkomnar insatser för att stärka det samiska folkets inflytande och självbestämmande i frågor som berör

Länsstyrelsen i Norrbottens län menar att nuvarande förslag inte på ett reellt sätt bidrar till att lösa den faktiska problembilden gällande inflytande för den samiska.

Förslaget har också potential till att öppna upp till förbättrad dialog och ökad kunskap hos länsstyrelsen vilket underlättar möjligheterna till väl grundade

Region Jämtland Härjedalen är positiva till att även Sametinget, en sameby eller en samisk organisation kan initiera konsultationer, samt vara de som avgör huruvida ett ärende har