• No results found

Justitiedepartementets remiss Kompletterande bestämmelser till ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer (Ds 2019:17)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Justitiedepartementets remiss Kompletterande bestämmelser till ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer (Ds 2019:17)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Stadskansliet

Gärdhemsvägen 9 • Box 461 83 Trollhättan • Telefon: 0520-49 50 00 • Fax 0520- 49 70 15 • Organisationsnr 212000-1546 trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352

1(1)

Handläggning

Lisbeth Romo

Direkttelefon

+46520496319

Epost

lisbeth.romo@trollhattan.se

Datum

2019-11-18

Diarienr

KS 2019/00558«Grpnr»

Justitedepartementet

ju.remissvar@regeringskansliet.se

Justitiedepartementets remiss Kompletterande bestämmelser till ny

EU-förordning om sprängämnesprekursorer (Ds 2019:17)

Trollhättans Stad har getts möjlighet att yttra sig

över promemorian Kompletterande

bestämmelser till ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer.

Trollhättans Stad avstår härmed från att yttra sig.

Lisbeth Romo

References

Related documents

Länsstyrelsen anser det därför viktigt att MSBs föreslagna ansvar för årligt genomförande av medvetandehöjande åtgärder även innefattar länsstyrelserna..

Som berörd aktör bör även länsstyrelsen som tillståndsmyndighet enligt miljöbalken och första instans vid överklagan av kommunala tillsynsbeslut erbjudas utbildning..

Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Regeringsgatan 66 010-223 10 00 Fax 010-223 11 10 stockholm@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/stockholm Remiss om

Detta yttrande har beslutats av landshövding Anders Danielsson, efter föredragning av beredskapshandläggaren Lars-Ove Öhrn. I den slutliga handläggningen har även

Den nya EU-förordningen medför ett antal nya uppgifter för medlemsstaterna, och enligt promemorian föreslås att MSB ansvarar för flertalet av dessa (genom tillägg till 7-8 §§

Regelrådet finner därför avsaknad av redovisning av alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd godtagbar i detta ärende.. Förslagets

Justitiedepartementet har sänt ”Kompletterande bestämmelser till ny EU- förordning om sprängämnesprekursorer, Ds 2019:17” på remiss till bland annat Sollentuna kommun..

Stadsledningskontoret ställer sig frågande till förslaget att i 19 § andra stycket lagen om sprängämnesprekursorer utöka kommunernas bemyndiganden till att även omfatta