• No results found

Post- och telestyrelsen (PTS) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat slutbetänkande. PTS har ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Post- och telestyrelsen (PTS) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat slutbetänkande. PTS har ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation."

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Datum Vår referens Sida 2020-10-21 Dnr: 20-7998 1(2) Ert datum Er referens

2020-06-26 Ju2020/02293/SSK Justitiedepartementet

Enheten för samordning av samhällets krisberedskap

Endast per e-post till

ju.remissvar@regeringskansliet.se och ju.ssk@regeringskansliet.se

Post- och telestyrelsen

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00

Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se

Yttrande över slutbetänkandet En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29)

Post- och telestyrelsen (PTS) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat slutbetänkande.

PTS har ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation.1 Myndigheten är även tillsynsmyndighet över säkerhetsskyddet avseende enskilda verksamhetsutövare som bedriver verksamhet som avser elektronisk kommunikation och posttjänst.2

PTS har, utifrån de aspekter myndigheten har att beakta, inga invändningar mot förslagen i betänkandet. Myndigheten ansluter sig till utredningens bedömning (s. 114) rörande vikten av samverkan mellan underrättelse- och säkerhets-tjänsterna respektive andra relevanta aktörer. PTS vill dock betona vikten av en väl upparbetad kommunikationssamverkan mellan samtliga relevanta aktörer för att uppnå största effekt hos det psykologiska försvaret.

_______________________

Yttrandet har beslutats av divisionschefen Catarina Wretman. I ärendets slutliga handläggning har även avdelningschefen Annica Bergman, enhetschefen Rita Hammarstedt samt juristen Love de Besche (föredragande) deltagit. Vid föredragningen närvarade även divisionscheferna Björn Blondell och Tove Friberg samt avdelningschefen Kerstin Karlsson.

1 Se 1 § förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen. 2 Se 7 kap. 1 § första stycket 5 säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

(2)

Sida 2(2)

Post- och telestyrelsen 2

References

Related documents

Medlen har använts till att stödja bland annat länsstyrelsernas utformning av regionala stöd- och utvecklingsinsatser för grundläggande betaltjänster där marknaden inte

I glest bebyggda områden (utanför tätort och småort) hade 69 procent av alla hushåll och företag tillgång till 1 Gbit/s eller fiber i absoluta närheten, i oktober 2020.. Det

I enlighet med PTS regleringsbrev har minst 10 mnkr av anslagsposten använts för utgifter för insatser för ökad nät- och informationssäkerhet, säkerhetsskydd samt åtgärder

Kravet på öppet tillträde gäller i minst sju år och rätten till tillträde till kabelrör och stolpar får inte tidsbegränsas. Extra kanalisation ska läggas med

PTS kontrollerar däremot inte produkter som inte är harmoniserade på EU- nivå och som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 av den 19 mars 2019

Post- och telestyrelsen (PTS) har enligt 1§ förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom postområdet och området för

PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde inga synpunkter med anledning av vad som föreslås i remissen.. Catarina

En i sammanhanget grundläggande frågeställning, som fallit utanför utred- ningens ram att närmare besvara, är hur begreppen samhällsviktig verksamhet, verksamhet av betydelse