• No results found

Yttrande över departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-11-03 1 (2)

jonkoping.se | Tfn 036-10 50 00 Postadress 551 89 Jönköping

Regeringskansliet Socialdepartementet

Yttrande över departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Yttrande

Utifrån barnrättsperspektivet är det väsentligt att samhällets ansvar för barn som vistas i skyddat boende klargörs i lagstiftningen. Promemorians förslag till kom-pletteringar av tidigare betänkanden gäller främst socialnämndens befogenheter att placera barn i skyddat boende när det saknas samtycke från en vårdnadshavare samt förändringar i skollag samt offentlighets- och sekretesslag.

Promemorians förslag innebär en inskränkning i vårdnadshavares grundläggande bestämmanderätt över sina barn enligt föräldrabalken. Det innebär även en in-skränkning i den kommunala självbestämmanderätten. Jönköpings kommun bedö-mer att om rättssäkerheten kan upprätthållas är det rimligt att göra en inskränk-ning i såväl vårdnadshavares rättigheter som den kommunala självbestämmande-rätten. Barnets behov av skydd avseende fysisk och psykisk hälsa måste i vissa akuta situationer väga tyngre än dessa intressen.

I promemorian föreslås att socialnämnden får behörighet att besluta om omedelbar placering av barn hos den förälder som har fått skyddat boende. Socialtjänstens handläggning blir snarlik den som gäller vid omedelbart omhändertagande enligt LVU1. För att förfarandet ska vara rättssäkert och samtidigt tillgodose

barnrätts-perspektivet är det helt nödvändigt att socialnämndens beslut kan bli föremål för rättslig prövning. Det innebär att beslutet måste kunna överprövas av domstol. Då det föreslås en sådan ordning bedöms att rättssäkerheten kan tillgodoses varför förslaget tillstyrks.

För att omedelbar placering i skyddat boende ska kunna äga rum utan samtycke från den ene vårdnadshavaren förutsätts att personen inte kan anträffas eller att det finns särskilda skäl. I många fall kan vårdnadshavare anträffas varför det ofta kommer att bli en bedömning utifrån rekvisitet ”särskilda skäl” dvs utifrån skyddsaspekten. Detta ställer krav på socialtjänstens utredningar och beslutsun-derlag. I utredningen bedöms tillkommande arbetsuppgifter vara av mindre

(2)

2 (2)

fattning. Såvida rättssäkerheten och kvaliteten på underlagen ska upprätthållas de-lar inte Jönköpings kommuns denna bedömning. Förslagen innebär en tydligt ökad belastning på landets socialtjänster. Det är dock svårt att bedöma omfatt-ningen beräknat i antal tjänster och pengar. Med detta i beaktande tillstyrks försla-get.

Skolan ställs ofta inför svårhanterliga problem såväl vad gäller vårdnadshavares samtycke till byte av förskola men även avseende frågor om offentlighet och sek-retess. Det är för skolan välkomnande klargöranden varför förslaget tillstyrks. Ett barn som placeras i ett skyddat boende får inte ändrad folkbokföring. Det krävs därför ett klargörande av vilken kommun som har ansvar för att tillgodose barnets behov av utbildning. Om ett barn vistas i ett skyddat boende som inte be-finner sig i hemkommunen så ska eleven ha rätt att bli mottagen i grund- och särskola i den kommun där eleven vistas. Denna kommun har tillika rätt till inter-kommunal ersättning från elevens hemkommun. Vidare likställs barn i skyddat boende med barn som är bosatta i kommunen då det gäller mottagande till nation-ella program i gymnasie- och gymnasiesärskolan. Även i denna del tillstyrks för-slagen.

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Ann-Marie Nilsson Johan Fritz

References

Related documents

Regeringskansliet, Socialdepartementet, har skickat en remiss med förslag till komplettering av beredningsunderlaget till betänkandet ”Ett fönster av möjligheter –

ISF tillstyrker förslaget att kommunernas ansvar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska gälla även för en person som till följd av ett

Inspektionen för vård och omsorg ställer sig positiva till att det införs tydliga regleringar i lagstiftningen gällande placeringar av barn i skyddat boende och stärkt skydd för

Departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till bestämmelser rörande bl.a.. omedelbar placering, sekretess

I Barnombudsmannens senaste rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter lyfts behovet av att höja kompetensen hos professionella för att säkerställa att alla barn kan

I den kompletterande promemoria som lämnats till kommuner att svara på så lämnas det ytterligare följdändringar som förslag till lagändring, underlag för ytterligare ändringar

Polismyndigheten välkomnar de förslag som lämnas i promemorian då de kan förväntas förbättra situationen för barn som placeras i ett skyddat boende.. Detta yttrande har beslutats

Region Gävleborg har erbjudits inkomma med yttrande kring remittering av departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till bestämmelser