• No results found

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR 1 (1)

Datum

2020-11-05

Diarienr (åberopas) Saknr Er referens

A385.011/2020 000 S2020/05758/ SOF Polismyndigheten Rättsavdelningen Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon 114 14 Webbplats polisen.se E-post registrator.kansli@polisen.se

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag

till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess

och skolgång (Ds 2020:16)

Polismyndigheten välkomnar de förslag som lämnas i promemorian då de kan förväntas förbättra situationen för barn som placeras i ett skyddat boende. Detta yttrande har beslutats av juristen Tony Back efter föredragning av juristen Yvonne Brandell.

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar

Tony Back/Yvonne Brandell e.u.

Kopia till

Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli

References

Related documents

Promemorians förslag till kom- pletteringar av tidigare betänkanden gäller främst socialnämndens befogenheter att placera barn i skyddat boende när det saknas samtycke från

Även om det i praktiken torde handla om ett relativt litet antal barn, är det positivt att lagstiftningen på området blir heltäckande för att på så sätt säkerställa att alla

MFoF rekommenderar att underlaget inför en placering i skyddat boende behöver föregås av en bedömning av barns behov av umgänge med närstående i syfte att und- vika ett avbrott

I Barnombudsmannens senaste rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter lyfts behovet av att höja kompetensen hos professionella för att säkerställa att alla barn kan

I den kompletterande promemoria som lämnats till kommuner att svara på så lämnas det ytterligare följdändringar som förslag till lagändring, underlag för ytterligare ändringar

Region Gävleborg har erbjudits inkomma med yttrande kring remittering av departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till bestämmelser

• Regionen håller med utredningens rekommendation gällande att social- styrelsen bör få i uppdrag att ta fram en vägledning om barn- och ung- domspsykiatrins stöd till barn

Skatteverket bedömer att behovet av sekretesskydd för adressuppgifterna är så starkt att det är mer ändamålsenligt med en bestämmelse där sekretessen följer med uppgiften när