• No results found

Domstsolens Målregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Domstsolens Målregister"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (3)

EE

Postadress Besöksadress Telefon Fax Org.nr

Box 24160 Karlavägen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971 104 51 Stockholm

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 27 september 2012

Mål nr 12-030

Klagande

Comlero Handelsbolag, 969737-9445 Box 15040, 800 15 Gävle

SAKEN

Registrering av varumärket PRYLMAGASINET

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 12 december 2011 angående v.ans. nr 11-01530, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

(2)

PATENTBESVÄRSRÄTTEN Mål nr 12-030 2 (3)

YRKANDE M.M.

Comlero Handelsbolag har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin ansökan om registrering av varumärket PRYLMAGASINET.

Comlero har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Comlero har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande. Den varuklass som Comlero ansökt om stämmer inte överens med de varor bolaget säljer. Bolagets e-butik är förknippad med försäljning av ”prylar”

och bolaget har tidigare givit ut en katalog med namnet Prylmagasinet.

Comlero kommer inom kort att börja med det igen då bolaget kommer att öppna en butik i Gävle. I den lokal där butiken ska öppnas finns ett lager, även kallat magasin. Bolaget ansöker inte om orden PRYL och MAGASIN var för sig utan som ett sammansatt ord, vilket gör att det får särskilj- ningsförmåga. Varumärket PRYLMAGASINET kan inte heller förväxlas med något annat varumärke.

DOMSKÄL

Det sökta märket PRYLMAGASINET innehåller beståndsdelar som var för sig kan användas vid beskrivning av de sökta återförsäljartjänsterna i klass 35. De ingående märkesdelarna kan inte heller anses samverka på ett sådant sätt att deras distinktivitet sammantaget förstärks, jfr EU-domstolens domar i mål C-265/00 (BIOMILD), punkterna 41 och 43, och C-363/99 (POSTKANTOOR), punkterna 100 och 104.

Patentbesvärsrätten delar därför PRV:s bedömning att det sökta varu- märket saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de tjänster som omfattas av ansökan. Överklagandet kan därmed inte bifallas.

(3)

PATENTBESVÄRSRÄTTEN Mål nr 12-030 3 (3)

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Caroline Lundgren. Enhälligt.

References

Related documents

Till grund för sin talan har Brynild Gruppen hållit fast vid att det sökta märket i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de sökta varorna i

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket SWEBIKE besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för bl.a.. de fordon

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket GRUNDA i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor och tjänster

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att den sökta utstyr- seln i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att den i vart fall

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket RABBALSHEDE KRAFT i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att det i vart

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket PARTY IS besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de sökta varorna i klass 30

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket SMS-SM besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.. I andra hand har bolaget, såsom

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de tjäns- ter som omfattas av