• No results found

Domstsolens Målregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Domstsolens Målregister"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (2)

EE

Postadress Besöksadress Telefon Fax Org.nr

Box 24160 Karlavägen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971 104 51 Stockholm

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 19 november 2013

Mål nr 13-084

Klagande HFS

SAKEN

Registrering av varumärket HUDROLLER

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 6 maj 2013 angående varumärkesansökan nr 13-00210, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

(2)

PATENTBESVÄRSRÄTTEN Mål nr 13-084 2 (2)

YRKANDEN M.M.

HFS har vidhållit ansökningen.

Till grund för sin talan har han hållit fast vid att det sökta märket HUD- ROLLER i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för farmaceutiska preparat för vård av hud i klass 5.

HFS har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Namnet

HUDROLLER kännetecknar varorna klart och tydligt. Det beskriver inte en viss vara eller tjänst. Dermaroller är det ord som används både i Sverige och i övriga världen för att beskriva just de produkter han säljer.

Eftersom Dermaroller redan var upptaget och varumärkesskyddat hittade han på ett eget namn. Namnet började användas när han via Internet skulle sälja en produkt. Av hans hemsida framgår att han säljer olika mikronålsverktyg anpassade till olika delar av kroppen bl.a. Ansiktsroller, Bodyroller och Ögonroller. Dessa produkter ingår under varumärket

HUDROLLER. Han har inte något emot att konkurrenter använder HUDROLLER vid sökning på Google men de ska inte ha möjlighet att sälja produkter under namnet.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att det sökta varumärket HUDROLLER är beskrivande och därmed saknar särskiljningsförmåga för de varor i klass 5 som omfattas av ansökningen. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski.

Enhälligt.

References

Related documents

Till grund för sin talan har Brynild Gruppen hållit fast vid att det sökta märket i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de sökta varorna i

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket SWEBIKE besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för bl.a.. de fordon

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket GRUNDA i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor och tjänster

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att den sökta utstyr- seln i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att den i vart fall

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket RABBALSHEDE KRAFT i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att det i vart

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket PARTY IS besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de sökta varorna i klass 30

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket SMS-SM besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.. I andra hand har bolaget, såsom

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de tjäns- ter som omfattas av