• No results found

Domstsolens Målregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Domstsolens Målregister"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (3)

LC

Postadress Besöksadress Telefon Fax Org.nr

Box 24160 Karlavägen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971 104 51 Stockholm

PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelad i Stockholm den 9 september 2011

Mål nr 10-133

Klagande

North European Trust AB, 556681-3167 Ekebyvägen 28, 253 74 Helsingborg Ombud: Awapatent AB

Box 1066, 251 10 Helsingborg

SAKEN

Registrering av varumärket SWEBIKE i visst utförande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 30 mars 2010 angående v.ans. nr 09-00750, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar ansökningen åter till PRV för förnyad prövning.

(2)

PATENTBESVÄRSRÄTTEN Mål nr 10-133 2 (3)

YRKANDEN M.M.

North European Trust AB har i Patentbesvärsrätten vidhållit ansök- ningen.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket SWEBIKE besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för bl.a. de fordon och fortskaffningsmedel som ansökningen omfattar i klass 12.

Till utveckling av talan har bolaget anfört bl.a. följande. Den i märket in- gående ordsammansättningen SWEBIKE beskriver inte direkt varornas eller tjänsternas art eller anger deras geografiska ursprung utan måste ses som suggestiv. Märket är åtminstone tillräckligt figurativt för att märket ska anses vara registrerbart. I märket ingående bokstäver är utformade så att det tydligt framgår att det på dem, i ojämna kvantiteter och ojämnt ut- spritt, har hamnat någon form av material. I detta faktum ligger också en suggestivitet då man med fantasins hjälp förstår att material hamnat på bokstäverna vid brukande av (körning med) de produkter som ingår i varu- förteckningen.

SKÄL

En ansökan om registrering av varumärke ska fr.o.m. den 1 juli 2011, enligt 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877) avslås delvis om det endast föreligger hinder mot registrering med avseende på vissa varor eller tjänster. Det innebär att de varor eller tjänster för vilka det föreligger hinder mot registrering måste preciseras. Angående partiellt avslag och motivering av beslut, se EU-domstolens dom i mål C-239/05 (BVBA Management).

Så som PRV anfört omfattar det sökta märket SWEBIKE i visst utförande varor och tjänster som kan hänföras till fordon av olika slag samt

återförsäljning av dessa. Således föreligger det i vart fall till en del hinder mot registrering på grund av bristande särskiljningsförmåga.

(3)

PATENTBESVÄRSRÄTTEN Mål nr 10-133 3 (3)

PRV har dock inte i sitt beslut närmare preciserat vilka av de sökta varorna som SWEBIKE kan anses beskrivande för och som enligt verkets mening utgör hinder mot registrering av det sökta märket. Och det skulle i förevarande fall stå i strid mot instansordningens princip att pröva den frågan först i Patentbesvärsrätten. Denna fråga bör därför återförvisas till PRV för förnyad prövning.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande, f. patenträttsrådet Ulf Hallin, referent och adjungerade ledamoten Jon Bergman. Enhälligt.

References

Related documents

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket GRUNDA i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor och tjänster

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att den sökta utstyr- seln i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att den i vart fall

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket RABBALSHEDE KRAFT i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att det i vart

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket IGGESUND genom användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket PARTY IS besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de sökta varorna i klass 30

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket SMS-SM besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.. I andra hand har bolaget, såsom

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de tjäns- ter som omfattas av

Till grund för sin talan har bolaget hållit fast vid att det sökta märket ALLT MÖJLIGT TILL FAMILJEPRIS i sig besitter för registrering er- forderlig särskiljningsförmåga och