Kiruna kommun 981 85 KIRUNA Rubrik

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KOMMUNKONTAKTEN Kommunkansliet

Kiruna kommun 981 85 KIRUNA Rubrik

Rubrik som talar om vad förslaget handlar om

Beskrivning av Ĩörslaget Kort beskrivande text om förslaget

Jag föreslår att

Skriv vad kommunen ska göra/besluta

Din underskrift, namnförtydligande, adress och telefonnummer

Namn Datum

Adress Telefonnummer

Postnr och ort e-postadress

Behandling av personuppgifter

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn (behöver bara vara med ifall det rör minderåriga). Kommunstyrelsen ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade, begränsade eller överförda. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kiruna.se/Kommun/Kommun-politik/dataskyddsforordningengdpr/Kontakt till kommunens

dataskyddsombud dataskyddsombud@kiruna.se. Du kan kontakta Integritetsskyddmyndigheten om du har klagomål på hur dina personuppgifter behandlas.

_____________________________________________________________________________________________________

Postadress:

Besöksadress:

Telefon:

Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Stadshuset, Stadshustorget 1 0980-70 000

Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kiruna.se

E-post: kommun@kiruna.se

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :