19.1. Reviderade regler för arbetstagares och förtroendevaldas resor, gällande resor utomlands

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2015-10-22

Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2

Kommunjurist +46 8 579 216 03

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2015/0580 KS-1 Diariekod: 020

Kommunstyrelsen

Reviderade regler för arbetstagares och

förtroendevaldas resor, gällande resor utomlands

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Fullmäktige antar reviderade regler för Sollentuna kommuns arbetstagares och förtroendevaldas resor, i enlighet med bilaga till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-10-22.

Sammanfattning/Bakgrund

Kommunstyrelsen antog 2013-03-06 regler för Sollentuna kommuns arbetstagares och förtroendevaldas resor.

Reglerna gäller planering och genomförande av alla resor som görs i tjänsten och betalas av kommunen. Regelverket lägger tonvikten på miljöpåverkan, kostnadseffektivitet och trafiksäkerhet.

I regelverket finns i dagsläget inga bestämmelser om resor utomlands.

Kommunledningskontorets beredning

Kommunledningskontoret föreslår att reglerna för Sollentuna kommuns arbetstagares och förtroendevaldas resor ska kompletteras med

bestämmelser om resor utomlands samt med en generell rekommendation om att resor i första hand bör ske inom Stockholms län.

Kommunledningskontoret föreslår att punkt 3 i reglerna – Definition - utgår.

Resor till kurser och konferenser o.dyl. kan ske både inom och utom kommunen och definitionen är därför obehövlig.

Kommunledningskontoret föreslår att regelverket kompletteras med en ny punkt 7 – Resor utomlands – innehållande syfte och beslutsnivå.

Det bör nämnas att förslaget till syftesbeskrivning harmonierar med

syftesbeskrivningen i de av kommunstyrelsen beslutade reglerna för bidrag ur kommunstyrelsens särskilda medel för verksamhets- och arbetsrelaterade resor utomlands (internationaliseringsbidrag).

Syfte (förslag till text i reglerna)

Resor utomlands bör bara ske om de kan motiveras med hänsyn taget till miljöanpassning, effektivitet, säkerhet och föredöme.

Godkänt dokument, 2015-10-28, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2015-10-22

Dnr 2015/0580 KS-1 Sidan 2 av 2

Utlandsresan ska vara ett led i att utveckla verksamhetens kompetens- och/eller verksamhetsutveckling och att hitta goda exempel i andra länder.

Det huvudsakliga syftet med resan får inte vara att utveckla

samarbetsklimatet eller det sociala samspelet på arbetsplatsen – s.k.

teambuilding.

Vem som beslutar (förslag till text i reglerna)

Beslut om arbetstagares/förtroendevaldas resor utomlands fattas av kommunstyrelsen, om resmålet är ett land utanför Europeiska

unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/ESS) eller omfattar fler än fem arbetstagare och två förtroendevalda från samma nämnd.

Styrelsen får delegera beslutanderätten till utskott eller kommundirektören.

Om resmålet är ett land inom Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/ESS) samt omfattar färre än fem arbetstagare och två förtroendevalda från samma nämnd fattas beslutet av berörd nämnd.

Nämnden får delegera beslutanderätten till utskott eller förvaltningschef.

Ansökan om utlandsresan ska lämnas in i god tid innan resan beställs.

Kommentar: Hur ansökan ska formuleras och i vilken tid den ska lämnas in bör framgå av tillämpningsanvisningar från kommunledningskontoret.

Katarina Kämpe Ingegärd Bornelind

Kommundirektör

Bilaga:

Förslag till reviderade regler för Sollentuna kommuns arbetstagares och förtroendevaldas resor

Godkänt dokument, 2015-10-28, Katarina Kämpe

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :