Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster

Full text

(1)

1. Allmänt

Dessa allmänna bestämmelser och villkor reglerar de tjänster som levereras av AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget i dessa dokument också kallad Leverantören och reglerar rättigheter och skyl- digheter för Leverantören samt mottagaren av tjänst, Kunden.

Till varje tjänst, grupp av tjänster, kan det finnas speciella tilläggs villkor och bestämmelser. Kunden är alltid skyldig att informera sig om så är fallet.

I det fall det tecknas särskilt tilläggsavtal och det i Avtalet eller tillägg till Avtalet finns villkor, bestämmelser, som avviker från allmänna villkor, bestämmelser, skall Avtalets villkor och bestämmelser ha företräde.

Som Avtal eller tillägg till Avtal räknas även överenskommelse i offert, beställning, eller vad som sagts i Prislista utgiven av Leverantören.

Kunden ska vara myndig fysisk person eller juridisk person. Är ej Kun- den myndig är dennes målsman ansvarig.

Om inte annat särskilt överenskommits utgör dessa allmänna villkor en integrerad del av Avtalet mellan parterna.

2. Bolagsdisclaimer

Användning av vår webbplats/hemsida eller tjänst levererad av eller genom Leverantören utgör godkännande av våra villkor för använd- ning som vi i detta dokument, eller annat dokument, upprättat rörande tjänsten. Vilken som helst av de policys, anvisningar, text eller annat som publicerats på vår webbplats kan ändras utan varsel, genom att ny version publiceras på någon av våra webbplatser www.alltele.se.

3. Länkar till andra webbplatser

En del av de länkar som står till ert förfogande på Leverantörens hem- sida innebär att ni lämnar Leverantörens webbplats. Vänligen notera att Leverantören inte har någon som helst kontroll över de webbplatser som står till ert förfogande via dessa länkar eller över det material som ni eventuellt finner däri.

Det faktum att Leverantören har ställt dessa länkar till ert förfogande utgör inte godkännande eller rekommendation till er av Leverantören av några som helst av dessa webbplatser eller ansvarsskyldighet för innehåll, reklam, produkter eller annat material av vilket som helst slag på eller tillgängliga via dylika webbplatser eller resurser.

Leverantören påtar sig ingen som helst ansvars- eller skadeståndssky- ldighet, direkt eller indirekt, för eventuell skada eller förlust som föror- sakats eller påstås ha förorsakats av eller i samband med användning av eller tilltro till innehåll, varor eller tjänster av dylikt slag tillgängliga på eller via dylik webbplats eller resurs.

Därutöver påtar sig Leverantören ingen som helst ansvars- eller skadeståndsskyldighet för vilket som helst innehåll som erhålls av er.

Leverantören ställer dessa länkar till ert förfogande enbart som en för- mån för er.

4.1 Immaterialsrätts-policy beträffande tredje man

Personer som anser att intrång har gjorts i deras immateralsrättsliga rättigheter via tjänst som tillhandahålls av Leverantören, kan kontakta Leverantören, direkt eller via deras auktoriserade ombud, och anhålla om att det material som utgör intrånget skall avlägsnas eller blockeras.

Leverantören undersöker dessa klagomål.

Om Leverantören är övertygad om att intrång förekommer, skrider de till tillämpliga åtgärder. Om ni anser att intrång görs i era immaterial- rättsliga rättigheter, vänligen rikta era anspråk till foretag@alltele.se.

5. Auktoriserad användning

Vem som helst tillåts härmed granska i informationssökande syfte den information som finns på någon av de webbplatser Leverantören pub- licerat på Internet. Ingen del av den information som finns på dessa webbplatser kan återdistribueras, kopieras eller reproduceras utan att skriftligt medgivande först erhålls av Leverantören.

6. Integritetspolicy

“Personidentifierbar information” är information som kan paras ihop med en persons identitet, såsom användarens adress, personliga in- tressen, aktiviteter, köpvanor och betydelsefulla relationer. Företag, regeringar och andra organisationer samlar ofta in personidentifier- bar information för att kunna göra affärer med enskilda individer eller hushåll. Det kan t.ex. vara tvingande för ett företag att samla in per- sonidentifierbar information såsom namn, adress, telefonnummer och kreditkortsnummer samt en stor mängd övrig information för att kunna fakturera och betjäna personen ifråga.

Leverantören informerar användarna om syftet med den personiden- tifierbara information som insamlas på deras webbplatser. Leverantö- rens syften för insamlande av personuppgifter kan omfatta fakturering, kundbetjäning, nätverksskötsel, kundundersökningar, abonnemang, förmånserbjudanden beträffande närstående tjänster samt övrigt in- formationsutbyte på webben. Leverantören använder era personupp- gifter enbart på ett rimligt sätt (med hänvisning till syftet, som antingen anges eller är relevant för orsaken till att ni lämnar information).

Leverantören samlar enbart in information när detta är nödvändigt och samlar enbart in information om den är relevant för våra affärer med er.

Leverantören behåller era uppgifter enbart så länge som det antin- gen krävs enligt lagen eller som uppgifterna har relevans för syftet för vilket de samlats in.

Leverantören lämnar inte personidentifierbar information som samlats in till något företag eller någon som helst annan organisation utanför det egna bolaget utan att medgivande till detta uttryckligen erhållits av

ALLTELE Allmänna villkor/Bestämmelser Internettjänster 1

Allmänna villkor/Bestämmelser Internettjänster

Domänhantering Webbhotell E-post Hosting Backup online

Senast uppdaterad 2010-04-15

(2)

2 den konsument som lämnat informationen, om detta inte är nödvän-

digt för tillhandahållandet av de tjänster eller produkter som begärdes när informationen lämnades. Undantaget är situationer då lagen så kräver eller i enlighet med en regeringsanhållan.

Leverantören vidtar tillämpliga tekniska och säkerhetsmässiga åt- gärder för att förhindra ickeauktoriserad eller olaglig åtkomst till, oavsiktlig förlust eller förstörelse av eller skada på era uppgifter.

Leverantören använder information som erhålls i epostformat av kunderna och andra personer enbart för syften som rimligen har ank- nytning till korrespondensen ifråga.

7. Inga garantier

INFORMATION TILLHANDAHÅLLES I BEFINTLIG FORM OCH I DEN MÅN DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT RELEVANT LAG UTAN GARANTI AV NÅGOT SOM HELST SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER ANTYDD, INKLUSIVE MEN INTE ENDAST ANTYDDA GARANTIER FÖR ANVÄNDBARHET, LÄMP- LIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER AVSAKNAD AV INTRÅNG.

UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER SKALL LEVERANTÖREN ELLER NÅGON SOM HELST AV DERAS FILIALER ELLER DOTTERBOLAG ANSES SKADESTÅNDSKYLDIGA ENLIGT NÅGON SOM HELST TEORI OM SKADESTÅNDSSKYLDIGHET, OBEROENDE AV OM INFORMATION ERHÅLLITS OM RISK FÖR SKADA, BETRÄFFANDE NÅGON SOM HELST SÄRSKILD ELLER INDIREKT SKADA, KOSTNAD ELLER FÖLJDSKADA (INKLUSIVE MEN INTE ENDAST FÖRLORAD DATA ELLER VINST) ELLER SKADA AV NÅGOT SOM HELST ANNAT SLAG, SOM KAN UPPSTÅ SOM ETT RESULTAT AV ELLER I SAMBAND MED UTNYTTJANDE ELLER VERK- STÄLLANDE AV DENNA INFORMATION.

DENNA INFORMATION KAN INNEHÅLLA TEKNISKA ORIKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FELAKTIGHETER. ÄNDRINGAR KAN LÖPANDE GÖRAS I INFORMATIONEN HÄRI.

8. Användarpolicy för Internet

Leverantören och dess närstående bolag erbjuder företag och kon- sumenter ett flertal informationstekniska tjänster, såsom tillgång till Internet, olika e-post paket och tjänster, World Wide Web hotell samt andra online- och Internetrelaterade tjänster.

9. Nyttjande

En användare av Leverantörens tjänster får inte utföra eller deltaga i någon av följande aktiviteter genom en tjänst som tillhandahålls av Leverantören:

9.1 Anslå meddelanden som innehållsmässigt väsentligen överens- stämmer med tio (10) eller fler Usenet eller andra nyhetsgrupper, fo- rum, listservrar eller andra liknande grupper eller listor, vardera nedan kallad en ”Lista”.

9.2 Medvetet på en Lista anslå artiklar som går utanför ämnet enligt bestämmelserna eller andra ägarpublicerade s.k. FAQ, ”vanliga frågor och svar”, eller beskrivning av gruppen eller lista.

9.3 Sända obeställd e-post till mer än tjugofem (25) e-postanvändare om sådan obeställd e-post skäligen kan förväntas medföra klagomål.

Såvida annat ej anges i tillämplig lag skall ”Obeställd e-post” inte om- fatta meddelande adresserat till en individ med vilken avsändaren har en tidigare och pågående affärsrelation eller personlig relation, från en ickekommersiell organisation eller ett företag i vilken individen sedan

tidigare är medlem i, eller som anslås på en Lista och som i övrigt inte bryter mot denna Policy.

9.4 I samband med användning av en tjänst förfalska sådan informa- tion om användare som ges till Leverantören eller andra användare av tjänsten.

9.5 Inlåta sig i någon av de ovan nämnda aktiviteterna genom att använda sig av en tjänst som tillhandahålls av någon annan men kanalisera sådana aktiviteter genom ett konto hos Leverantören, en vidaresändning eller annorledes genom en tjänst eller genom använ- dandet av ett konto som en brevlåda för svar eller på annat sätt an- vända tjänster som tillhandahålls av annan i syfte att möjliggöra de förutnämnda aktiviteterna om sådan användning av annan parts tjänst rimligen kan förväntas ha en skadlig inverkan på en tjänst.

9.6 Inlåta sig i någon annan aktivitet som antingen bryter mot lag, hotar ett datorsystems integritet eller bryter mot allmänt accepterade standarder och sedvänjor för Internet användning, innefattande, men inte begränsat till, angripande av andra datorer genom till exempel

”denial of service attacks”, manipulerande av webbplats, port- och nätverksskanning och olovligt systemintrång.

9.7 Leverantören anser att ovan beskrivna handlingssätt utgör miss- bruk av vår tjänst och av mottagarna till sådan obeställd e-post och/

eller sådana anslag, vilka mottagare ofta får stå för kostnaderna. Med beaktande av detta är nämnda handlingssätt förbjudna i Leverantörens villkor för tillhandahållandet av tjänster. Att inlåta sig i en eller flera av dessa handlingssätt kan medföra att kontot och/eller tillgången till Leverantörens tjänster sägs upp eller stängs av i enlighet med Kun- dens avtal med Leverantören.

9.8 Denna policy avhandlar endast de typer av nätverksmissbruk som särskilt räknats upp ovan. Leverantörens villkor för tillhandahållande av tjänster förbjuder, utöver nämnda handlande, även andra former av missbruk såsom ofredande och anstiftan till brott eller olagligt material och Leverantören kommer att vidta lämpliga åtgärder även vad beträf- far sådana handlingar.

9.9 Innehållet i denna policy skall inte tolkas som en begränsning av Leverantörens rättigheter i något avseende beträffande de förut- nämnda aktiviteterna. Leverantören förbehåller sig rätten att att vid- taga samtliga de ytterligare åtgärder som Leverantören finner lämpliga beträffande sådana aktiviteter, omfattande utan begränsning rätten att vidtaga åtgärder för att få täckning för de kostnader och utgifter som person åsamkat Leverantören, att avlägsna sådan person från Leverantörens tjänst och att, i de fall där en tjänst avbryts på grund av vad som förut angivits, fakturera uppsägningsavgifter till täcka- nde av Leverantörens kostnader. Leverantören förbehåller sig vidare rätten att vidta samtliga enligt lag eller sedvanerätt tillgängliga åt- gärder avseende sådana aktiviteter. Kommentarer, frågor eller förslag:

marknad@dataductus.se.

10. Acceptans

En acceptansperiod om 7 arbetsdagar gäller från den tidpunkt tjänsten har kopplats in. Uppkommer under acceptansperioden störningar eller fel i tjänsten skall Kunden skriftligen eller via e-post genast anmäla detta till Leverantören. Har anmälan om störning eller fel ej inkommit till Leverantören under acceptansperioden skall tjänsten anses accept- erad av Kunden.

ALLTELE Allmänna villkor/Bestämmelser Internettjänster

(3)

ALLTELE Allmänna villkor/Bestämmelser Internettjänster

3

11. Support, service, drift och underhåll 11.1 Support

Kunden förbinder sig att kommunicera med Leverantören avseende webbhotelltjänsten enligt anvisade metoder och media.

Support per telefon ges under kontorstid. Leverantören förbinder sig att ge svar på ställda frågor inom två (2) arbetsdagar.

Leverantören ansvarar ej för felavhjälpning kring av Kunden skriven eller tillhandahållen programkod.

11.2 Service

Leverantörens kundservice har öppet under kontorstid.

Leverantören övervakar nätverket 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Felanmälan kan göras dygnet runt, 365 dagar om året via e-post, webbformulär eller fax. E-post fungerar ofta bästa för båda parter.

11.3 Drift

I händelse av eventuella driftavbrott eller andra trafikhindrande fel åtar sig Leverantören att skyndsamt efter felanmälan påbörja åtgärder för att avhjälpa felet.

Leverantörens ansvar vid driftavbrott och trafikhindrande fel gäller inte när felet kan hänföras till Kunden eller annat som ligger utanför Lever- antörens kontroll.

Kan felet hänföras till Kunden förbehåller sig Leverantören rätten att debitera Kunden en skälig avgift för nedlagda felsökningsåtgärder en- ligt gällande taxa.

För de fall väsentligt driftavbrott eller annat väsentligt trafikhindrande fel inträffar för vilket Leverantören ansvarar, skall Kunden anmäla felet till Leverantören. Kunden har i sådant fall rätt till skäligt prisavdrag för tjänsten.

Om inget annat överenskommits skall prisavdraget beräknas på månadsavgiften, varvid ett belopp om tre (3) procent av månadsav- giften skall utgå för varje påbörjad dag som felet består.

11.4 Underhåll

Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder för planerat underhåll. Planerat underhåll skall i möjligaste mån aviseras fyra (4) arbetsdagar i förväg.

Definitioner:

Omfattande fel: Med Omfattande fel avses ett fel som innebär omfat- tande störningar, av central funktionalitet eller tjänstens tillgänglighet.

Begränsande fel: Med Begränsade fel avses ett fel som inte innebär omfattande påverkan på tjänstens användbarhet.

Planerat underhåll: Med Planerat underhåll avses sådana åtgärder som måste vidtas, till exempel uppgraderingar, säkerhetsarbeten, vilket kan medföra att tjänstens tillgänglighet påverkas.

Kontorstid: Enligt bilaga märkt ”Definition av kontorstider”

12. Kvalitetsparametrar & Reduceing av avgift

Leverantören eftersträvar i normalfallet en tillgänglighet till Internet på 99,7 % på årsbasis. Vissa tjänster kan ha avvikande tillgänglighet.

Detta ska då vara reglerat i tilläggs avtal, särskilda villkor.

12.1 Kundens åtaganden

Kunden åtar sig följande:

a) att anmäla fel till kundservice och då uppge kundnummer, kundn- amn, kontaktperson samt uppgift om hur och vid vilken tidpunkt felet uppstod, vilken tjänst som är berörd, typ av utrustning/applikation som används och en detaljerad felbeskrivning,

b) att bistå med assistans och samarbete till Leverantörens tekniska personal vid utförande av felavhjälpning, fjärrledes eller på plats, vilket vid vissa tillfällen kan ske utanför kontorstid,

c) att begära reducering av månadsavgiften inom fem (5) arbetsdagar efter att tjänsten åter är tillgänglig,

d) att anmäla driftavbrott under aktuell kalendermånad, samt e) att förse Leverantören med riktig och aktuell kontaktinformation.

12.2 Begränsningar i Leverantörens åtagande

I följande fall är Leverantörens åtagande begränsat:

a) felavhjälpning avseende Kundens egen kommunikationsutrustning b) driftavbrott som sker under perioder för planerat underhåll. Planerat underhåll skall i möjligaste mån genomföras efter normal kontorstid.

Vid omfattande åtgärder skall Leverantören avisera Kunden innan åt- gärd vidtas.

c) vid felaktig felanmälan, handling eller försummelse orsakad av Kund kan det tillkomma kostnader för Kunden för eventuella utlägg som Leverantören ådragit sig på grund av redan påbörjade åtgärder, såsom material- och resekostnader

d) inringningsaccesser och accesser från Internet omfattas inte av till- gänglighets- och vitesgarantier - oavsett om utrustningen levererats av Leverantören eller ej.

13. Avgifter och betalning

13.1 Avgifter utgår enligt Leverantörens vid varje tidpunkt gällande prislista för tjänsten om inte annat särskilt avtalats. Avgifter för tjän- sten kan bestå av rörliga avgifter, fasta avgifter samt engångsavgifter.

Samtliga avgifter är exklusive mervärdesskatt.

13.2 Kunden medger Leverantören rätt att debitera avgifter från den tidpunkt då tjänsten gjorts tillgänglig för kunden eller från det tidigare datum då Kunden börjat utnyttja tjänsten.

13.3 Avgifter för tjänster utgår i form av förskottsbetalning via fak- tura. Normalt sker en 1:a fakturering med upparbetade avgifter samt anslutnings-/startavgifter. Konsulttimmar debiteras löpande. Betaln- ingsvillkor är 30 dagar netto om inget annat avtalas.

ALLTELE Allmänna villkor/Bestämmelser Internettjänster

(4)

ALLTELE Allmänna villkor/Bestämmelser Internettjänster 4 13.4 Leverantören äger vid alla tidpunkter rätt att höja avgiften, om

inte annat särskilt överenskommits. Avgiftshöjning skall på lämpligt sätt aviseras senast en månad i förväg.

13.5 Leverantören har rätt att med omedelbar verkan höja avgift om höjningen är direkt hänförlig till förändring av valutakurs, skatt, laglig skyldighet eller annan liknande omständighet utanför Leverantörens kontroll och som påverkar Leverantörens kostnad för avtalad tjänst.

13. 6 Om Kunden inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försen- ing, driftavbrott eller annan omständighet hänförlig till Kunden, befriar detta inte Kunden från skyldighet att erlägga avgifter enligt ingånget avtal.

13. 7 Återbetalning av erlagd avgift görs endast i de fall då uppsägn- ingen grundas på större förändringar i avtal eller allvarliga driftsstörn- ingar för vilka Leverantören ansvarar. Vid driftstörningar återbetalas avgift motsvarande störningens varaktighet och vid förändringar i abonnemangsvillkoren återbetalas det hela resterande beloppet. Det belopp som skall återbetalas grundar sig på abonnemangets längd och kostnad.

13. 8 Samtalskostnader från Kundens teleoperatör för uppkoppling till Leverantören tillkommer och ligger utom Leverantörens kontroll.

13. 9 Överstiger Kundens skuld gällande kreditbelopp, har Lever- antören rätt att mellan ordinarie faktureringstillfällen, omgående begära betalning av överskjutande belopp. Kundens anslutning till tjänsten kan komma att stängas av i avvaktan på sådan betalning.

13. 10 Kunden skall snarast meddela Leverantören om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom 10 dagar efter fakturadatum förlorar Kun- den rätten att göra invändning mot fakturan. Har Kunden i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Lever- antören medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet.

13. 11 Vid försenad betalning kommer betalningspåminnelse eller var- ning att skickas via e-post eller vanligt brev. Vid försenad betalning har Leverantören rätt att påföra kunden dröjsmålsränta enligt gällande lagstiftning till och med till den dag betalningen blivit tillgänglig på Leverantörens konto. I förekommande fall har Leverantören rätt att skicka ärendet vidare till inkassobolag, förutom lagstadgad inkassoav- gift utgår då också en kravavgift om 1 000 SEK. Vidare äger Lever- antören rätt att tills vidare stänga av tjänsten till dess full betalning erlagts. Öppnandet av tjänsten kan tidigast göras när Leverantören fått en bekräftelse om att kravet är fullbetalt.

13. 12 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

13. 13 Kunden skall skriftligen informera Leverantören om ändringar i faktureringsadressen.

14. Immateriella tillgångar

14. 1 Alla immateriella rättigheter till utrustning, mjukvara, arbets- manualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av Leverantören är och förblir Leverantörens eller dess licensgivares egendom.

14.2 Kunden erhåller genom Avtalet en ickeexklusiv och icke-överlåt- bar rätt att använda den mjukvara som görs tillgänglig för Kunden i samband med Kundens användning av tjänsten. Kunden får ej kopiera mjukvaran.

15. Ansvarsbegränsning

Leverantören utövar ingen kontroll över information eller mate- rial som finns på Leverantörens servrar. Leverantören är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldig för direkta eller indirekta skador och eko- nomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Leverantören är ej heller skadeståndsskyldig om någon gör intrång på Leverantörens dator- resurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar informa- tion. Leverantören ansvarar ej för eventuellt kränkande information som finns på Leverantörens servrar. Leverantören kan inte i något fall hållas skadeståndsskyldig för fel i produkt, egenutvecklad- eller 3:e partsprodukt, som nyttjats i leveransen.

16. Hävningsgrunder

16. 1 Kunden äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal om Leverantören bryter mot någon av i detta avtal nämnda garantier eller förbindelser vid upprepade tillfällen och trots skriftligt påpekande från Kunden.

16. 2 Leverantören äger rätt att säga upp detta avtal utan orsak med tre (3) månaders varsel.

16. 3 Leverantören äger rätt att säga upp detta avtal om fullständig betalning ej erhållits inom tio (10) dagar efter betalningspåminnelse.

16. 4 Leverantören äger rätt att efter obesvarad varning med omedel- bar verkan säga upp detta avtal och stänga av utnyttjade tjänster om Kunden bryter mot någon av i detta avtal nämnda förbindelser.

16. 5 Leverantören äger rätt att stänga av varje tjänst och/eller säga upp tjänsten och/eller flytta Kunden till tjänsten serverhotell om trafik- mängden till och från tjänsten överskrider 15 Gbyte under en månad, eller om Kunden visar upp en felaktig hantering av tjänsten såsom felaktig användning av script som på ett allvarligt sätt påverkar andra kunders prestanda och/eller tjänster. Information avseende varslad up- psägning eller anmodan om flytt lämnas skriftligen med 30 dagars varsel.

16. 6 Har inte avtalet sagts upp senast en (1) månad före utgången av den inledande avtalsperioden, förlängs avtalet med tolv (12) månader åt gången med samma uppsägningstid. Uppsägningen skall för att vara giltig ske skriftligen, på brev, fax eller e-post. I uppsägningen ska det anges klart och tydligt vad som ska avslutas och kund ska bifoga användarnamn och lösenord.

16. 7 Gör part sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott och har han ej vidtagit rättelse senast 30 dagar efter det att han erhöll skriftlig anmaning härom från den andra parten, har den senare rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtalet.

16. 8 Part har även rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om den andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlin- gar, trätt i likvidation, gått i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd.

16. 9 Leverantören har även rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan, om Kunden ansluter utrustning eller underlåter att koppla från utrustning i strid med Avtalets villkor samt rättelse ej vidtas omgående efter mottagande av skriftlig anmaning.

17. Avtalets upphörande

17.1 Upphör Avtalet att gälla upphör också Kundens rätt att använda tjänsten och får Leverantören omedelbart återhämta eventuell utrust-

(5)

ALLTELE Allmänna villkor/Bestämmelser Internettjänster 5 ning som Leverantören installerat eller som på annat sätt tillhör Lever-

antören. Hindrar Kunden Leverantören från att återhämta utrustningen är Kunden fortsatt betalningsansvarig i enlighet med Avtalets bestäm- melser.

17.2 Sägs avtalet upp är Kunden skyldig att avinstallera eventuell av Leverantören tillhandahållen mjukvara i samband med tjänsten.

18. Force majeure

18.1 Leverantörens skadeståndsskyldighet är i varje enskilt fall be- gränsad till det belopp Kunden erlagt för tjänsten.

18.2 Part är befriad från påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl.a. anses arbetskonflikt, krig, orolighet, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighetsbestämmelse eller annan of- fentlig reglering, fel i externa telefonförbindelser, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller annan liknande omständighet.

18.3 Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tre månader på grund av omständighet enligt ovan, har part rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtalet i vad avser berörd tjänst.

19. Överlåtelse av avtal

Avtalet och i detta ingående rättigheter och skyldigheter, förutom rättigheten att mottaga betalning, får part överlåta endast efter föregående skriftliga samtycke från den andra parten. Leverantören får dock alltid överlåta Avtalet i samband med fusion eller omstruk- turering av Leverantören. Vidare får parterna efter föregående skriftliga meddelande överlåta avtalet till ett bolag som part kontrollerar, eller till bolag som kontrollerar part eller till bolag som tillsammans med sådant tidigare nämnt bolag kontrollerar part, förutsatt att överlåtande part är fortsatt ansvarigt för skyldigheterna i Avtalet.

20. Sekretess

20.1 Parterna förbinder sig att inte för utomstående avslöja sådan information som part mottagit från andra parten och som är att be- trakta som den andra partens affärshemlighet eller som på annat sätt är konfidentiell. Parterna skall också vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas för utomstående av medar- betare till Leverantören.

20.2 Leverantören äger dock rätt att lämna ut namn, adressuppgift och telefonnummer i syfte att tillhandahålla katalog eller motsvarande om KUND inte särskilt begärt att uppgifterna skall skyddas.

21. Ändring av villkor

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare om annat inte avtalats.

Villkorsändring aviseras normalt skriftligen, eller via e-post eller webb, med minst en (1) månads varsel.

Om ändring enligt ovan är till nackdel för Kunden, har han rätt att un- der innevarande avtalsperiod skriftligen säga upp tjänsten med verkan från det att ändringen inträffade. Sådan uppsägning kan ske senast vid sistnämnda datum.

22. Prisändringar

22.1 Leverantören förbehåller sig rätten att införa prisändringar under tjänsteperioden förutsatt att 1 (en) månads föregående varsel givits kunden och grundas på den första kalenderdagen följande månad då varsel utgick. Extra kostnader som Leverantören ådrar sig genom sina leverantörer som är relaterade till avtalet skall ligga till grund för di- rekta prisändringar.

22.2 I händelse av att det uppstår ändringar i skattereglerna och av- gifter implementerade av myndigheterna, eller om det inträffar en stor ändring i procedurerna i den allmänna sektorn, som påverkar avtalets fullbordan, skall kunden stå för de ökade kostnaderna.

23. Avtalsperiod

23.1 Inledande avtalsperiod är normalt 36 månader om inte annat avtalas.

23.2 Avtalsperioden påbörjas den dag tjänsten gjorts tillgänglig för Kunden. Avtalet gäller därefter under den inledande avtalsperioden.

23.3 Har inte Avtalet sagts upp senast tre (3) månader före utgången av den inledande avtalsperioden, förlängs Avtalet med 12 månader åt gången, med samma uppsägningstid. Uppsägningen skall för att vara giltig ske skriftligen, på brev, fax eller e-post. I uppsägningen ska det anges klart och tydligt vad som ska avslutas och Kund ska bifoga an- vändarnamn och lösenord.

24. Tvist

24. 1 På Avtalet skall tillämpas svensk lag.

24.2 Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållande skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna.

24. 3 Kan parterna ej genom förhandlingar lösa tvisten skall tvisten slutligt avgöras genom skiljedom, förenklat förfarande, enligt den vid var tid gällande svenska lagen om skiljeförfarande. Sådant förfarande skall genomföras i Skellefteå.

24. 4 Utan hinder av ovanstående får Leverantören föra talan inför allmän domstol eller kronofogdemyndighet när talan rör obetalda for- dringar för tillhandahållen tjänst.

24. 5 Utan hinder av ovanstående får Kunden hänskjuta tvistefråga som rör tillämpning av telelagen eller av föreskrifter eller tillstånds- villkor som har meddelats med stöd av telelagen till Post- och telestyr- elsen för yttrande/medling.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :