• No results found

Fortnox AB (publ) Delårsrapport januari-september 2010

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Fortnox AB (publ) Delårsrapport januari-september 2010"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Delårsrapport Januari - september 2010 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291

Affärssystem på webben!

Tredje kvartalet 2010 (jämfört med samma period föregående år)

>> Fortsatt stark ökning av antalet kunder och intäkter.

>> Omsättningen ökade från 4 206 tkr till 7 154 tkr, en tillväxt med 70%.

>> Rörelseresultatet förbättrades till 693 tkr (- 24) och resultatet efter skatt till 494 tkr (-24).

>> Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1 522 tkr (1 419)

>> Resultatet per aktie uppgick till 0,01 kr (0,00)

Januari - september 2010 (jämfört med samma period föregående år)

>> Omsättningen ökade med 70 procent till 23 339 tkr (13 727). I omsättningen ingår engångsintäkter avseende startersättning från Fortnox International om 2 500 tkr (0). Förändring av redovisningsprinciper medförde en ökad omsättning om 2 209 tkr under andra kvartalet 2009.

>> Rensat för engångsintäkter och ändrade redovisningsprinciper uppgick den underliggande omsättningsökningen till 81 procent.

>> Försäljningen av dotterbolaget Fortnox Sp Z.o.o. och den 51-procentiga ägarandelen i 4DS gav en intäkt om 1 942 tkr (0) och en reavinst om 1 757 tkr (0) under det andra kvartalet. Avyttringarna innebär att Fortnox inte längre äger några dotterbolag.

>> Rörelseresultatet förbättrades till 2 798 tkr (-265) och resultatet efter skatt till 3 712 tkr (-281).

>> Exklusive reavinsten från försäljning av dotterbolag steg resultatet efter skatt till 1 951 tkr (-281)

>> Vinst per aktie uppgick till 0,06 kr (-0,01)

Fortnox AB (publ)

Delårsrapport januari-september 2010 Q3

(2)

Delårsrapport Januari - september 2010 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291

VD-KOMMENTAR – TREDJE KVARTALET:

Fortnox fortsätter att växa kraftigt under tredje kvartalet.

Drygt 15 000 kunder i Sverige abonnerar nu på sammanlagt 50 000 användarlicenser på Fortnox program.

Alltfler väljer att arbeta med företags och föreningars administration via internet. Denna utveckling drivs inte minst av den senaste tidens uppmärksamhet kring så kallade ”moln- tjänster” i tidningar, på internet och i andra medier. Microsofts VD Steve Ballmer höll ett föredrag i Stockholm nyligen, där han ägnade i princip hela sitt anförande åt att prata om

”molntjänster”, dvs tjänster där program och data inte längre lagras i användarens dator utan finns tillgängliga via internet.

Bland mycket annat sa han att ”Molnet är inte längre framtiden.

Molnet är här och nu”.

Trenden mot den internetbaserade tekniken märks även på andra sätt. Idag satsar exempelvis flera av Sveriges stora redovisnings- och revisionsbyråer stort på att bygga upp och marknadsföra nya sätt att samarbeta med sina kunder via internetbaserade lösningar. Det som driver denna utveckling är bland annat att man kan spara mycket tid och pengar genom att samarbetet mellan byråer och kunder blir effektivare och enkelt kan skräddarsys efter varje kunds önskemål.

Fortnox står väl rustat att möta den ökade efterfrågan på internetbaserade lösningar från alltfler målgrupper. Vi har ett brett sortiment av program som per automatik är integrerade och vi har en djup funktionalitet för att kunna möta de flesta

av våra målgruppers behov. Vi har dessutom en organisation på plats för att kunna hålla ett högt tempo i vidareutvecklingen av våra program och för att ge våra kunder en tillgänglig och kvalitativ support.

Vår fortsatt starka tillväxt gör att vi befäster positionen som den ledande leverantören av internetbaserade program till företag, föreningar samt redovisnings- och revisionsbyråer.

Teknikskiftet från lokalt installerade program mot arbete via internet sker i ett allt högre tempo. Fortnox står väl rustat för att vara det bästa alternativet för alla som vill arbeta i modern teknik.

Våra styrkor är bland annat vår attraktiva prissättning och vårt breda sortiment av integrerade program. Vi har en organisa- tion med omfattande resurser att ge våra kunder kvalitets- säkrade program som vidareutvecklas i ett högt tempo och ett tillgängligt och kompetent användarstöd. Vi erbjuder både traditionell support via telefon, e-post och internet samt en omfattande och pedagogisk inbyggd hjälpfunktion. Under fjärde kvartalet kommer användarstödet också att kompletteras genom lanseringen av ett nytt affärsområde för utbildning i olika former.

Jens Collskog Verkställande direktör

FORTNOX I KORTHET

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag med ca 50 000 användare.

Fortnox erbjuder ett komplett utbud av program, för bl a bokföring, fakturering, order, CRM säljstöd, lön, tidredovisning, webbshop och anläggningsregister som är tillgängliga via internet. Det innebär att användarna kan komma åt program- men från vilken internetansluten dator som helst i hela världen. Flera användare kan vara inloggade samtidigt och arbeta på olika platser med olika språk. De slipper besväret med installation, uppdateringar och att ta backup. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en avgift per användare och programmodul. Fortnox startades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF.

(3)

Delårsrapport Januari - september 2010 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291

OMsäTTNINg OcH REsuLTAT JuLI-sEpT 2010 Fortnox redovisar en fortsatt stark tillväxt i omsättning och orderingång.

Omsättningen under tredje kvartalet ökade med 70 procent till 7 154 tkr (4 206). Rörelseresultatet förbättrades från -24 tkr till 693 tkr, eller med 717 tkr och resultatet efter finansnetto till 670 tkr (-31).

Under kvartalet har försäljningsavdelningen förstärkts med ytterligare personal för att med större kraft bearbeta nya potentiella kunder och öka försäljningen till befintliga kunder.

Vi har också förstärkt på supportavdelningen för att kunna behålla vår höga servicenivå med ökad kundvolym.

Ökningen av kundtillströmningen under tredje kvartalet kommer dels av en ökad orderingång via internet, telefon och e-post, och dels av ett fördjupat samarbete med partners inom redovisnings- och revisionsbranschen där alltfler aktörer väljer att samarbeta med alltfler av sina kunder i Fortnox program.

Orderstocken uppgick per 2010-09-30 till 26 122 tkr och likvida medel till 5 846 tkr.

OMsäTTNINg OcH REsuLTAT JAN-sEpT 2010 Omsättningen under årets tre första kvartal steg med 70 procent till 23 339 tkr (13 727). Rörelseresultatet förbättrades till 2 798 tkr (-265) och resultatet efter finansnetto till 4 414 tkr (-370).

I nettoomsättningen januari – september 2010 ingår en star- tersättning från Fortnox International om 2 500 tkr (0). För- ändring av redovisningsprinciper under andra kvartalet 2009 medförde en ökad omsättning under perioden

januari – september 2009 om 2 209 tkr. Startersättningen från

Fortnox International AB och engångseffekten härrörande från förändringen av redovisningsprinciper bör tas i beaktande vid jämförelse av utvecklingen mellan januari- september 2010 och januari-september 2009. Justerat för dessa engångsintäk- ter var omsättningsökningen 81 procent under årets första tre kvartal 2010 jämfört med samma period 2009.

Under andra kvartalet såldes dotterbolaget Fortnox Sp Z.o.o och den 51-procentiga ägarandelen i 4DS till Fortnox International AB, vilket gav en realisationsvinst om 1 757 tkr som redovisas under finansiella intäkter och kostnader.

VIKTIgA HäNDELsER uNDER pERIODEN JANuARI-sEpTEMbER 2010

Jens Collskog tillträdde den 12 mars 2010 som VD för Fortnox.

Han efterträdde Jan Älmeby, som övergått till VD för Fortnox International AB. Vid bolagsstämman den 11 mars lämnade Jan Älmeby även Fortnox styrelse.

Tredje kvartalet Jan - sept Rullande Helår

Tkr 2010 2009 2010 2009 12 mån 2009

Nettoomsättning 7 154 4 206 23 339 13 727 28 315 18 559

Rörelseresultat 694 -24 2 798 -265 714 -2 395

Rörelsemarginal,% 9,7 -0,6 12,0 -1,9 2,5 -12,9

Resultat före skatt 670 -31 4 414 -370 2 356 -2 428

Resultat före skatt exkl eo-poster 670 -31 157 -2 579 -1 901 -4 637

Skatt -176 7 -702 89 -167 624

Periodens resultat 494 -24 3 712 -281 2 189 -1 804

Resultat per aktie, kr 0,01 0,00 0,06 -0,01 0,04 -0,03

Resultat per aktie exkl eo-poster, kr 0,01 0,00 0,00 -0,03 -0,02 -0,06

REsuLTATuTVEcKLINg I sAMMANDRAg

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

7000 Kvartal 4

Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 OMSÄTTNINGSUTVECKLING 2006-2010

(4)

Delårsrapport Januari - september 2010 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291

Förhandlingarna om villkoren för Fortnox utlandsetable- ring genom det fristående bolaget Fortnox International AB, slutfördes i mars 2010. Vid en extra bolagsstämma i Fortnox beslöts att den internationella expansionen skulle genomföras i ett juridiskt fristående bolag för att minska risken i Fortnox. Avtalet mellan Fortnox och Fortnox International AB innebär att Fortnox behåller rättigheterna till programvarorna och att Fortnox International AB betalar en startersättning samt en årlig royalty till Fortnox för att få använda programvarorna och varumärket på utlandsmarknaderna.

Fortnox aktieägare kommer dessutom att erhålla en viss del av aktierna i Fortnox International AB utan vederlag, samt erbjudas möjlighet att delta i en planerad nyemis- sion i Fortnox International AB.På så sätt erbjuds Fortnox aktieägare möjlighet att medverka i Fortnox International AB’s utlandssatsning, utan att äventyra utvecklingen i Fortnox.

Baker Tilly tecknar avtal med Fortnox i samband när man väljer att erbjuda sina kunder ett internetbaserat samarbete.

VIKTIgA HäNDELsER EFTER pERIODENs uTgåNg

Fortnox har per 2010-10-19 passerat 50.000 sålda användarlicenser. Fortnox har fler än 15.000 kunder som i genomsnitt har ungefär tre licenser var.

ÖVRIg FINANsIELL INFORMATION KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till 1 522 tkr jämfört med 1 419 tkr under samma period föregående år, och årets första nio månader till 1 457 tkr (1 358) Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 24 848 tkr. Fortnox AB har inga långfristiga skulder, de kortfristiga skulderna har under perioden minskat till 5 557 tkr (8 045 per 2009-12-31) Kortfristiga placeringar och likvida medel uppgick till 5 846 tkr. Soliditeten är 82 procent.

INVESTErINGAr OCH AVSKrIVNINGAr

Investeringar under tredje kvartalet 2010 uppgick till 252 tkr, jämfört med 429 tkr motsvarande period året innan.

Avskrivningarna uppgick till 291 tkr (169).

Investeringarna för årets tre första kvartal var 859 tkr, jämfört med 1 556 tkr motsvarande period året innan.

Avskrivningarna uppgick till 827 tkr (468).

MEDArbETArE

Antalet anställda i Fortnox var vid utgången av tredje kvartalet 29 personer, jämfört med 22 personer före- gående år. Bolaget anlitar därutöver konsulter för enskilda projekt.

AKTIEKApITAL

Aktiekapitalet i Fortnox uppgick den 30 september 2010 till 1 146 527 kr, fördelat på 57 326 350 aktier, en var med ett kvotvärde om 0,02 krona.

FOrTNOx AKTIE

Fortnox AB är upptagen till handel på NGM Nordic MTF.

Den 30 september 2010 noterades Fortnox aktie till 2,40 kr. Det motsvarade ett marknadsvärde på 139 Mkr. Under årets första nio månader noterades aktien som högst till 3,02 kr den 13 januari och som lägst till 2,35 kr den 7 maj.

KOMMANDE RAppORTERINgsTILLFäLLEN:

Fortnox avser att distribuera finansiella rapporter enligt följande tidplan:

Bokslutskommuniké för 2010: 2 februari 2011

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Växjö den 3 november 2010 På styrelsens uppdrag Fortnox AB (publ) Jens Collskog

Verkställande direktör

NOTErA

Informationen är sådan som Fortnox ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om han- del med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 3 november 2010.

För ytterligare information

Jens Collskog, VD Fortnox AB, 0733-63 23 00, jens.collskog@fortnox.se

(5)

Delårsrapport Januari - september 2010 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291

Resultaträkning

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad enligt RR 20 Delårsrapportering. Principen för redovisning av intäkter har förändrats såtillvida att licensintäkter tidigare har intäktsförts i samband med faktureringen medan avtalsbunden licensintäkt från andra kvartalet 2009 intäktsförs i enlighet med avtalets innebörd och tidslängd. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper som i Årsredovisningen 2009.

belopp i kronor 1001-1009 0901-0909 1007-1009 0907-0909 0901-0912

Nettoomsättning 23 338 667 13 727 373 7 153 701 4 206 111 18 559 283

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster -2 560 912 -2 057 530 -910 522 -464 648 -2 794 789

Övriga externa kostnader -5 987 887 -3 530 143 -2 008 108 -1 150 082 -5 960 873

Personalkostnader -11 164 854 -7 937 265 -3 250 767 -2 446 803 -11 512 397

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -826 584 -467 854 -290 540 -168 647 -685 929 -20 540 237 -13 992 792 -6 459 937 -4 230 180 -20 953 988

Rörelseresultat 2 798 430 -265 419 693 764 -24 069 -2 394 705

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 1 745 126 0 0 0 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 30 512 77 657 0 27 455 107 063

Räntekostnader och liknande resultatposter -159 918 -182 079 -23 460 -34 409 -140 576

1 615 720 -104 422 -23 460 -6 954 -33 513

Resultat efter finansiella poster 4 414 150 -369 841 670 304 -31 023 -2 428 218

Skatt -701 703 88 715 -176 290 6 708 623 764

PERIODENS RESulTaT 3 712 447 -281 126 494 014 -24 315 -1 804 454

(6)

Delårsrapport Januari - september 2010 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291

Balansräkning

belopp i kronor 2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31

TIllGÅNGaR anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 4 151 878 3 705 242 4 013 776

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 314 039 278 980 419 449

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 197 075 197 075

Uppskjuten skattefordran 10 142 392 10 309 046 10 844 095

10 142 392 10 506 121 11 041 170

Summa anläggningstillgångar 14 608 309 14 490 343 15 474 395

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 720 625 2 124 846 2 460 002

Fordringar hos koncernföretag 0 1 580 849 1 839 687

Övriga fordringar 492 270 908 240 743 654

Förskott till leverantör 925 492 3 204 155 2 889 852

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 811 758 2 708 100 2 466 419

9 950 145 10 526 190 10 399 614

Kassa och bank 5 846 196 1 051 426 3 305 967

Summa TIllGÅNGaR 30 404 650 26 067 959 29 179 976

(7)

Delårsrapport Januari - september 2010 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291

Det under Nyemission redovisade beloppet avser nettot av i emissionen influtna medel per rapportdagen med avdrag för emissionskostnader med hänsyn tagen till skatteeffekten.

belopp i kronor 2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31

EGET KaPITal OCH SKulDER

Eget kapital Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 146 527 1 093 896 1 093 896

Pågående nyemission 0 0 52 631

1 146 527 1 093 896 1 146 527

Fritt eget kapital

Överkursfond 44 041 129 38 093 826 44 041 129

Balanserad vinst eller förlust -24 052 388 -22 247 933 -22 247 933

Periodens resultat 3 712 447 -281 127 -1 804 454

23 701 188 15 564 766 19 988 742

Summa eget kapital 24 847 715 16 658 662 21 135 269

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 217 801 90 310 100 366

Leverantörsskulder 1 520 766 3 115 998 2 150 847

Skulder till koncernföretag 0 0 1 841 173

Aktuella skatteskulder 0 0 2 668

Övriga skulder 1 484 574 4 691 484 2 006 739

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 333 794 1 511 505 1 942 914

Summa kortfristiga skulder 5 556 935 9 409 297 8 044 707

Summa EGET KaPITal OCH SKulDER 30 404 650 26 067 959 29 179 976

Förändring i eget kapital

Ingående eget kapital 21 135 268 16 557 950 16 557 950

Nyemission 0 381 838 6 381 772

Periodens resultat 3 712 447 -281 126 -1 804 454

Utgående eget kapital 24 847 715 16 658 662 21 135 268

(8)

Delårsrapport Januari - september 2010 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291

Kassaflödesanalys

belopp i kronor 1001-1009 0901-0909 0901-0912

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 4 414 150 -369 841 -2 428 218

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -918 542 467 854 685 929

Betald skatt -148 229 -141 593 -125 104

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 3 347 379 -43 580 -1 867 393

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar 595 029 -2 819 741 -2 706 986

Förändring av kortfristiga skulder -2 485 104 4 221 261 2 854 002

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 457 304 1 357 940 -1 720 377

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -859 276 -1 491 550 -1 983 599

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -64 325 -239 353

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 942 201 21 328 21 328

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 082 925 -1 534 547 -2 201 624

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 361 083 6 361 018

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 361 083 6 361 018

PERIODENS KaSSaFlöDE 2 540 229 184 476 2 439 017

likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens början 3 305 967 866 950 866 950

likvida medel vid periodens slut 5 846 196 1 051 426 3 305 967

Fortnox AB (publ)

Box 427 351 06 Växjö

Telefon: 0470-78 50 00 Telefax: 0470-78 50 01

E-post: info@fortnox.se www.fortnox.se

References

Related documents

Resultatet har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 370 Mkr (–5), värdeförändringar avseende finansiella placeringar med 16 Mkr (—), orealiserade

Inklusive avskrivningar hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning ökade rörelseresultatet med 16 procent till 1 017 MSEK (874).. • I lokala valutor,

Omsättningen för perioden januari- september uppgick till 191 (219) Mkr vilket rensat för valutaeffekter är lika med en minskning med 3,7 % jämfört med 2009... ASIEN

Electrolux nettoomsättning för de nio första månaderna 2010 upp- gick till 78 770 Mkr, jämfört med 80 917 Mkr för motsvarande period föregående år.. I jämförbara valutor

Koncernens omsättning för tredje kvartalet uppgick till 168,8 Mkr (111,1), vilket var en ökning på 51,9 procent.. Tillämpas samma växelkurser som föregående år, uppgick

Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader för perioden januari till september uppgick till –25,2 (–29,2) MSEK. • Under första kvartalet avyttrades de

Perioden 2009 innehöll samhällsstöd och intäkter från medaktörer för uppbyggande av ett kluster för ekomaterial till ett värde av 410 tkr.. Från den 1 juli kommer hälften av

• Rörelseresultatet uppgick till 12,7 (9,1) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,3 procent jämfört med föregående år då rörelsemarginalen uppgick till 18,2