KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Full text

(1)

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 10 december 2015 kl. 14.00 i Nya Näset, Lindesbergs kommunhus

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

Vid besök till Lindesbergs kommunhus för närvaro vid sammanträde och justering av protokoll, anmäl detta i växel/reception.

Susanne Karlsson Jessica Brogren

Ordförande Sekreterare

Ledamöter Ersättare

John Omoomian (S), vice ordf Daniel Andersson (S)

Sven-Erik Larsson (M) Victoria Isufi (S) Virosa Viberg (SD) Bo Stenberg (S) Per Carlström (FP)

Susanne Karlsson (C), ordförande Christina Pettersson (C)

Andreas Funk (SD)

Birgitta Lind Axelsson (V)

Joacim Hermansson (S) Mona Westerlund (S) Lillemor Bodman (M) Christer Pihlblad (S) Pamela Hopkins (SD) Lennart Olsson (S) Hlödur Bjarnasson (KD) Tuula Marjeta (C) Mathz Eriksson (C) Dan Lindberg (SD) Annamaria Ericsson (S)

Föredragningslista

Nr. Ärende Anm. Sid

1. Val av justerare

Förslag: Sven-Erik Larsson Ersättare: Birgitta Lind Axelsson 2. Tid och plats för justeringen

Förslag: Torsdagen den 17 december år 2015, på kommunkansliet

EKONOMI

3. Budgetuppföljning Handl på

bordet

4. Lönekostnader Handl på

bordet

1

(2)

Nr. Ärende Anm. Sid INDIVID OCH FAMILJ

5. Revisionsrapport Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation

3

6. Riksnorm för försörjningsstöd år 2016 17

FUNKTIONSSTÖD

7. Möjlighet till fritidsaktiviteter på LSS boende 19 8. Ersättningar till kontaktperson och

kontaktfamilj/stödfamilj som

korttidsvistelse enligt LSS – enligt cirkulär

Om cirkulär

kommit -

ALLMÄNNA ÄRENDEN

9. Ej verkställda beslut kvartal 3/2015 23

10. Anmälningsärenden * 25

11. Meddelanden * 25

12. Delegationsbeslut tagna inom socialförvaltningen* - 13. Kurser och konferenser *

14. Övriga frågor

*** SEKRETESSÄRENDEN (Särskild föredragningslista/bilaga)

* redovisas i pärm på bordet samt finns på nämndens kansli från utskicksdatum

_________________________________________________________________

Från 1 oktober kommer parkeringstillstånd att behövas när du parkerar vid kommunhuset.

Parkeringstillstånd gäller för alla bilar.

Från 1 januari 2016 finns "P-tillstånd årskort" för besöksparkering vid kommunhuset. Årskortet finns tillgängligt för

- politiker

- fackliga företrädare

- chefer som inte har sitt kontor på kommunhuset men som besöker kommunhuset regelbundet.

Parkeringstillstånden finns att hämta i receptionen på kommunhuset. Observera att parkeringstillståndet kan hämtas ut först i mitten/slutet på december.

2

(3)

5

3

(4)

4

(5)

5

(6)

6

(7)

7

(8)

8

(9)

9

(10)

10

(11)

11

(12)

12

(13)

13

(14)

14

(15)

15

(16)

16

(17)

TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-11

Socialförvaltning Marie Ekblad 0581-811 68

Marie.ekblad@lindesberg.se Socialnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

• Att anta den nya föreslagna riksnormen inför 2016 för försörjningsstöd.

Ärendebeskrivning

Regeringen beslutade den 8 oktober 2015 att höja riksnormen för försörjningsstöd.

Regeringsbeslutet innebär att riksnormen i försörjningsstödet höjs 2016.

För barn i åldrarna 7-18 år samt hemmavarande skolungdomar i åldern 19-20 år höjs normen med 250 kronor per månad. Det innebär att de, i det fall de har försörjningsstöd i ett helt år, får samma belopp i höjning som maximalt kunde betalas ut i fritidspeng (dvs. 3000 kr per år).

För barn i åldern 0-6 år höjs normen med 100 kronor per månad.

Höjningen syftar till att stärka de mest ekonomiskt utsatta barnfamiljernas ekonomi och kompensera för borttagandet av fritidspengen.

Ärendets beredning

Verksamhetschef har tagit del av Regergingens beslut.

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet

Riksnomen sätts av Regeringen, att använda en lägre norm går förvisso men resulterar sannolikt i att den enskildes överklagningar till

Förvaltningsrätten, vid utbetalning av lägre riksnorm kommer att bifallas av Förvaltningsrätten varvid socialnämnden i alla fall får betala ut enligt den nya riksnormen.

Med tanke på att höjningen avser barnfamiljer anser förvaltningen att detta är fördelaktigt för de barnfamiljer som under längre tidsperiod uppbär försörjningsstöd. Att barnen ges möjlighet till fritidsaktiviteter m.m. i större utsträckning ger en mer jämställd situation för de barnen.

Konsekvenser

p. 2015.1607 2015-11-16 Dnr 2015/280

Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr:

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se

6

17

(18)

2 Beslutet medför ökade kostnader för försörjningsstöd. Ökningen av riksnormen bidrar till att stärka de mest ekonomiskt utsatta

barnfamiljernas ekonomi och ger även ökade möjligheter för de barnfamiljer som har långvarigt behov av försörjningsstöd att ge sina barn möjlighet till fritidsaktiviteter.

Detta bidrar även till att ge familjerna och barnen en bättre levnadsnivå och ett bättre mående.

Marie Ekblad Verksamhetschef

Meddelas för åtgärd:

Enhetschef Else-Marie Saker För kännedom:

Ekonom Andreas Nylén Socialchef Madde Gustavsson Verksamhetschef Marie Ekblad

Bilagor:

Här redovisar du eventuella bilagor.

18

(19)

TJÄNSTESKRIVELSE

2015-11-16 Dnr

Socialförvaltning Jessica Öhlund 0581-810 84

Jessica.ohlund@lindesberg.se Socialnämnden

Redovisning av fritid/kultur aktiviteter på LSS bostad

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

• Att ta del av informationen.

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att redovisa utbudet och deltagandet av fritidsaktiviteter på våra LSS boenden (servicebostad/gruppbostad) i Lindesbergs kommun. Vi har totalt 88 boendeplatser enligt paragraf 9:9, bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.

I insatserna bostad med särskild service för vuxna enligt LSS ingår fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Lag (2012:930). Det innebär att den enskilde som regel inte samtidigt behöver eller har rätt till andra insatser som tillexempel kontaktperson, då behovet ska tillgodoses i boendet. Om det finns särskilda skäl som motiverar undantag från den regeln kan den enskilde ansöka om annan insats såsom kontaktperson.

Vi har lite olika målgrupper på våra boenden, varpå aktiviteterna kan skilja sig åt, såväl gemensamma som individuella. Mätningen av aktiviteterna är gjord under månaden oktober 2015.

Vid kartläggningen framkommer att gemensamma aktiviteter främst består av:

Bowling, spela sällskapsspel, promenader, gemensamma måltider, diverse utflykter, dans på annan ort, fritidsfixarnas* arrangemang samt handboll.

Gemensam aktivitet = minst två personer utöver personal. Vid gemensamma aktiviteter erbjuds alla personer att delta, men antalet deltagande på aktiviteterna kan variera från tillfälle till tillfälle.

De individuella aktiviteterna består främst av;

Ridning, promenader, handla, spela sällskapsspel, dans, bada, enskilda samtal samt bilturer.

Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr:

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se

7

19

(20)

2 Ärendets beredning

Verksamhetschef har tillsammans med två enhetschefer handlagt ärendet. Enhetscheferna har lämnat ut en blankett under oktober månad där personal har fyllt i aktiviteter som gjorts under oktober månad 2015.

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet

Förvaltningen anser att det finns ett relativt gott utbud av individuella och gemensamma aktiviteter utifrån den bemanning vi i dagsläget har.

Konsekvenser

Enligt 6 § LSS ska det finnas tillräckligt med personal på boendet för att möjliggöra såväl individuella som gemensamma aktiviteter. Ett aktivt liv och relationer med andra människor skapar möjligheter att vara delaktig i samhällslivet och bidrar till en ökad känsla av livskvalitét. Att

fritidsaktiviteter inte alltid kan tillgodoses på grund av

bemanningsproblematik betraktas som en brist och därför har inspektionen för vård och omsorg (IVO) i vissa fall uppmanat socialnämnden att se över bemanningsfrågan.

Madde Gustavsson Jessica Öhlund

Förvaltningschef Verksamhetschef

Meddelas för åtgärd:

Enhetschefer Funktionsstöd För kännedom:

Förvaltningschef Verksamhetschef Enhetschefer Bilagor:

1. Tabell över antal utförda aktiviteter.

*Fritidsfixarna består av en enhetschef och två medarbetare som tillsammans planerar och arrangerar olika gemesamma aktiviteter för hela funktionsstöd.

20

(21)

Tabell över utförda aktiviteter under oktober månad 2015 på samtliga LSS boenden i Lindesberg.

Vecka Gemensam aktivitet-person Individuell aktivitet-person

40 38 86

41 63 86

42 44 86

43 64 89

44 58 85

21

(22)

22

(23)

9

23

(24)

24

(25)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2015-12-10 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

In 2015.1432 SN

*** Sekretess *** 2015-12-10

Dom i Kammarrätten målnr 6171- 14 om överklagat ärende i

Förvaltningsrätten 2014-11-03, målnr 3143-14 om ekonomiskt bistånd - fastställande av

Socialnämndens beslut 2015-07- 28

2015.1479 SN

Beröm, förslag, klagomål och synpunkter till socialnämnden 2015

2015/2 SOC 2015-12-10 In

Klagomål på omvårdnad av enskild, Soliden avd 3 - svar från enhetschef Mari Benitez om möte med klagande där

genomförandeplan gås igenom samt att bemanningen på

avdelningen setts över så att den har personaltäthet på 0.71

Raija Spjuth

In 2015.1494 SN

*** Sekretess *** Anmälan enligt Lex Maria, händelse som medfört allvarlig vårdskada

2015/165 SOC 2015-12-10 Beslut från IVO dnr 8.8.1-

19331/2015-4 om anmälan enligt Lex Maria, händelse som medfört allvarlig vårdskada - ärendet avslutas

Gunilla Hedblad

In 2015.1510 SN

*** Sekretess *** Beröm, förslag, klagomål och synpunkter till socialnämnden 2015

2015/2 SOC 2015-12-10 Klagomål på bemötandet i

ansökan om bostadsanpassning - svar från MAR - medicinskt ansvarig för rehabilitering 2015- 10-30 om att hon ej funnit några oklarheter rörande till klagomålet, dokumentation och intyg finns

Raija Spjuth

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2015-12-01 13:33 Antal:22 HAMED

Sida 1 (6)

10&11

25

(26)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2015-12-10 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

2015.1522 SN

Beröm, förslag, klagomål och synpunkter till socialnämnden 2015

2015/2 SOC 2015-12-10 In

Synpunkt på vem som står för kostnaderna när modern avlidit på äldreboende och

begravningsbyrån hämtat 2013-10- 27 - svar från enhetschef Anna- Lena Magnusson 2015-10-21 om att kommunens ansvar upphört vid transport - uppföljning se notering

Raija Spjuth

In 2015.1530 SN

*** Sekretess *** 2015-12-10

Dom i Förvaltningsrätten 2015- 10-28 målnr 3364-15 om

överklagat beslut i Socialnämden 2015-08-05 och 2015-08-10 om bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för klagande

In 2015.1531 SN

KF § 192 Ej verkställda beslut kvartal 2 år 2015,

Kommunfullmäktige

Ej verkställda beslut kvartal 2 år 2015 2015/207 SOC 2015-12-10

KF § 192 Ej verkställda beslut kvartal 2 år 2015

In 2015.1534 SN

KS § 239 Ekonomisk

månadsuppföljning september 2015, Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning september år 2015 2015/252 SOC 2015-12-10

KS § 239 Ekonomisk

månadsuppföljning september 2015

In 2015.1535 SN

KS § 248 Statliga ersättningar från migrationsverket,

Kommunstyrelsen

2015-12-10

KS § 248 Statliga ersättningar från migrationsverket

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2015-12-01 13:33 Antal:22 HAMED

Sida 2 (6)

26

(27)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2015-12-10 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

In 2015.1537 SN

*** Sekretess *** 2015-12-10

Beslut i Förvaltningsrätten målnr 3412-15 om överklagat beslut i Migrationsverket,

mottagningsenheten i Lindesberg 2015-08-03 dnr 9781241 om särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande m fl - målet avskrivs

2015.1570 SN

Beröm, förslag, klagomål och synpunkter till socialnämnden 2015

2015/2 SOC 2015-12-10 In

Fråga om enhetschef på Ågården har rätt att bestämma vilka som får släppas in på boendet under kvällar och helger - svar från verksamhetschef Raija Spjuth att enheteschefen har ansvar för personal och boende och därför bestämmer över detta

F

Raija Spjuth

2015.1571 SN

Beröm, förslag, klagomål och synpunkter till socialnämnden 2015

2015/2 SOC 2015-12-10 In

Klagomål på vården av boende på Tallåsen samt förbättringsförslag - svar från verksamhetschef vård och omsorg 2015-11-09 att hon kommer ta upp detta med enhetschefen för Tallåsen 2015- 11-09

Raija Spjuth

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2015-12-01 13:33 Antal:22 HAMED

Sida 3 (6)

27

(28)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2015-12-10 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

In 2015.1572 SN

*** Sekretess *** 2015-12-10

Dom i Förvaltningsrätten 2015- 11-09, målnr 3907-15, om överklagat beslut om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, i

Socialnämnden 2015-08-06 - överklagan avslås

In 2015.1583 SN

*** Sekretess *** 2015-12-10

Dom i Förvaltningsrätten 2015- 11-10, målnr 3411-15 om överklagat beslut i

Migrationsverket 2015-07-21, dnr 12545253 om särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande m fl - överklagandet avslås

In 2015.1584 SN

*** Sekretess *** 2015-12-10

Beslut i Högsta

förvaltningsdomstolen 2015-11- 10, målnr 5984-15, om överklagat beslut om bistånd enligt

socialtjänstlagen i Kammarrätten 2015-09-28, målnr 4835-15 - prövningstillstånd meddelas inte

In 2015.1585 SN

*** Sekretess *** 2015-12-10

Beslut i Högsta

förvaltningsdomstolen 2015-11- 09, målnr 5792-15, om

överklagad dom om

hemlighållande av vistelseort enligt LVU i Kammarrätten 2015- 09-11, målnr 4112-15 -

prövningstillstånd meddelas inte

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2015-12-01 13:33 Antal:22 HAMED

Sida 4 (6)

28

(29)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2015-12-10 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

2015.1587 SN

Ej verkställt beslut IVO gällande kontaktperson enligt LSS dnr 8.8.1- 8868-2014-6

2015/160 SOC 2015-12-10 In

Dom i Förvaltningsrätten 2015- 11-09, målnr 3357-15 om särskild avift enligt lag om stöd och service till vissa

funktionshindrade, LSS, IVO dnr 8868-2014-8 - kommunen ska till staten betala särskild avgift med 21 500 kr, Förvaltningsrätten i Karlstad

In 2015.1608 SN

*** Sekretess *** 2015-12-10

Dom i Förvaltningsrätten 2015- 11-11, målnr 2885-15, om överklagan av Socialnämndens beslut 2015-06-02 om bistånd enligt socialtjänstlagen - överklagandet avslå

In 2015.1640 SN

*** Sekretess *** Tillsyn av legitimerad sjuksköterska i Lindesberg, IVO dnr 8.6.1-10385

2015/284 SOC 2015-12-10 Beslut av IVO 2015-11-20, dnr

8.6.1-10385/2015-11, att kritisera legitimerad sjuksköterska i Lindesberg för att ha brustit i sin yrkesutövning

Gunilla Hedblad

In 2015.1643 SN

*** Sekretess *** 2015-12-10

Dom i Kammarrätten 2015-11-24, målnr 5114-15, om överklagat ärende i Förvaltningsrätten 2015- 08-21, målnr 2704, om beredande av vård av unga - överklagandet avslås

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2015-12-01 13:33 Antal:22 HAMED

Sida 5 (6)

29

(30)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2015-12-10 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

2015.1648 SN

Beröm, förslag, klagomål och synpunkter till socialnämnden 2015

2015/2 SOC 2015-12-10 In

Klagomål om brist på

finsktalande personal på Ågården,

In 2015.1662 SN

*** Sekretess *** 2015-12-10

Dom i Förvaltningsrätten, målnr 3885-15, om överklagat beslut i Socialnämnden den 8 september 2015 om bistånd enligt

socialtjänstlagen - överklagan avslås

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2015-12-01 13:33 Antal:22 HAMED

Sida 6 (6)

30

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :