TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

Full text

(1)

Marianne Olsson (SB) Torsten Gustafsson (S) Owe Berntsson (S)

Övriga närvarande Ulrika Eriksson, personalchef, del av § 62 Anders Bergius, verksamhetsområdeschef, § 62 Berit Swanström, förvaltningschef

Jörgen Johansson, ekonom Iréne Hillberg, nämndsekreterare

Utses att justera Owe Berntsson (S)

Justeringens

plats och tid Barn- och utbildningskontoret 2009-09-29

Justerade paragrafer §§ 61-70

Underskrifter Sekreterare

Iréne Hillberg

Ordförande __________________________________________________________________

Inga-Lill Hast (M)

Justerare __________________________________________________________________

Owe Berntsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

(2)

BoU AU § 61

Fastställande av föredragningslista

.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar Fastställa föredragningslistan med följande ändring:

Punkten 7, organisation – gymnasie- och vuxenutbildning behandlas som första punkt i föredragningslistan.

(3)

Dnr 2009/92.041

Organisation – gymnasie- och vuxenutbildning

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges beslut om definitiva ramar för 2010 års budget beslutades också att nämnden på gymnasie- och vuxenutbildningsområdet ska bedriva

Sjöfartsgymnasium, individuella programmet (IV) och Särvux.

Nämnden beslutade, 2009-06-17 § 55, att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att föra över övriga gymnasie- och vuxenutbildningar till andra utbildningssamordnare, företrädesvis inom GR, under 2010.

Förvaltningschef, vo-chef, personalchef och förvaltningens ekonom informerar om olika delar i utredningen: verksamhet, ekonomi och personal.

Notering

Facklig information har ägt rum 2009-09-23.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige 2009-06-11 BoU-nämnden 2009-06-17 § 55

Arbetsutskottet 2009-08-19 § 57, utredningen avrapporteras till arbetsutskottet den 23 september och redovisas på nämnden den 8 oktober 2009.

Arbetsutskottet beslutar

Utredningen lämnas till nämnden utan eget förslag.

(4)

BoU AU § 63

Information

Förvaltningschefen informerar - IT-organisation läsåret 2009/2010

- Avtal – GRs medlemskommuners engagemang i Universeums verksamhet

(5)

Dnr 2009/53.042

Delårsbokslut januari – augusti och helårsprognos 2009

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut januari – augusti 2009 och helårsprognos 2009 för verksamheterna inom Barn- och utbildningsnämnden redovisas.

Arbetsutskottets förslag till BoU-nämnden:

Rapporten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

(6)

BoU AU § 65 Dnr 2008/87.041

Budget 2009 - spar

Ärendebeskrivning

Budgetbeslutet och nämndernas ramtilldelning för 2009 håller inte. Barn- och utbildningsnämndens budget 2009 har reviderats ner med 5,0 Mkr.

Förvaltningen redovisar ett antal förslag till spar 2009. I övrigt fortsätter förvaltningen arbetet med ytterligare effektivisering innevarande budgetår.

Tidigare beslut

BoU-nämnden 2009-02-05, § 3 BoU-nämnden 2009-04-02, § 24 Arbetsutskottet 2009-05-11§, 39 BoU-nämnden 2009-05-14, § 45

BoU-nämnden 2009-06-17, § 49, förslag till spar 2009 redovisas på arbetsutskottets möte 19 augusti och nämnden den 3 september 2009.

BoU-nämnden 2009-09-03 § 60, ärendet återremitterades till arbetsutskottets möte 23 september 2009.

Arbetsutskottets förslag till BoU-nämnden:

Nämnden tar del av redovisningen.

Nämnden uppmanar förvaltningen att fortsätta med ytterligare effektivisering inom de områden där utrymme finns.

(7)

Dnr 2009/92.041

Detaljbudget 2010 – Mål och inriktning

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat om definitiva ramar för 2010 års budget, samt uppdrog till nämnden sex olika punkter att beakta vid arbetet med detaljbudgeten 2010.

Förvaltningen informerar om arbetet med barn- och utbildningsnämndens budgetram 2010 och presenterar ett arbetsmaterial om övergripande budget, mål och inriktning.

Detaljbudget 2010 kommer att redovisas till nämnden i november.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige 2009-06-11 BoU-nämnden 2009-06-17 § 55 Arbetsutskottet 2009-08-19, § 57 Arbetsutskottet beslutar

Ärendet lämnas till nämnden utan eget förslag.

(8)

BoU AU § 67 Dnr 2009/87.600

Remiss – den nya skollagen

Ärendebeskrivning

Regeringskansliet, utbildningsdepartementet, har remitterat

departementspromemorian ”Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25). Förslaget har utarbetats av en arbetsgrupp inom

Utbildningsdepartementet, Skollagsberedningen (U2006:E).

Ev. remissvar skall vara utbildningsdepartementet tillhanda senast 1 oktober 2009.

Promemoria

Utvecklingssamordnare Margareta Ringius promemoria daterad 2009-09-10.

Tidigare beslut

BoU-nämnden 2009-09-03 § 61, ärendet delegerades till arbetsutskottet att lämna remissvar.

Arbetsutskottet beslutar

Avge följande remissvar till utbildningsdepartementet:

Nämnden ser positivt på den nya skollagen och anser:

Att den nya skollagen har en modern och förbättrad rättslig struktur och en gemensam reglering oavsett huvudman.

Att den reglering som idag finns i olika lagar och förordningar är samlad i en lag och är nu anpassad till utveckling på skolområdet.

(9)

Dnr 2009/112.611

Remiss – handlingsplan för vattensäker kommun

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en handlingsplan för att förbättra säkerheten kopplat till risker med vatten. Följande utdrag har hämtats ur handlingsplanen som anses direkt beröra Barn- och

utbildningsnämndens ansvarsområde.

Inledning

”Arbete med vattensäkerhetsfrågor skall vara en prioriterad fråga för Tjörns kommun. För att minska antalet drunkningstillbud ska

simundervisning och information om vattensäkerhet förbättras.”

Arbetsområden

”Simkunnigheten bland barn och ungdomar måste ständigt utvärderas och utvecklas. Tjörns kommuns skolor ska följa läroplanen vad gäller simkunnighet och livräddningskunskap. Ansvarig förvaltning för detta område är barn- och utbildningsförvaltningen.”

”Säkerhetsutbildning för att förhindra och avhjälpa olycksfall ska tas fram och genomföras för all berörd personal på badanläggningar som tillhör och/eller drivs av kommunen. Kommunen har vidare ett ansvar i att, i rimlig omfattning, aktivt tillse att all personal på badanläggningar som inte tillhör kommunen, men som kommuninvånare regelbundet besöker, har motsvarande kompetens. Ansvariga förvaltningar är kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen inom sina respektive ansvarsområden med kultur och fritidsförvaltningen som huvudansvarig förvaltning.”

Tjänsteutlåtande

(10)

Forts. BoU AU § 68, vattensäker kommun - handlingsplan

Utvärdering av barns och ungdomars simkunnighet sker i årskurs 5 enligt läroplanen. För att undvika missförstånd bör ordet ”ständigt” därför strykas då det är läroplanen som gäller.

Texten under rubriken ”säkerhetsutbildning” bör förtydligas avseende vilken förvaltning som har ansvar för vad. Det bör framgå vid vilka tillfällen personal inom barn- och utbildningsförvaltningen respektive kultur- och fritidsförvaltningen skall föregås av en säkerhetsutbildning.

Inom skolan kan ett sådant tillfälle vara då klassföreståndare är i simhall eller vid badplats med elever under skoltid. I det fallet kan ansvaret falla på barn- och utbildningsförvaltningen att tillse att klassföreståndare före det genomgått en säkerhetsutbildning.

(11)

Dnr 2009/39.012

Samråd – Myggenäs 1:114 m. fl. (Västergårds hamn)

Ärendebeskrivning

Syftet med samrådet är att undersöka möjligheten att uppföra detaljplan för 19 bostäder som komplement till befintlig bebyggelse i Västergårds hamn, Myggenäs.

Området ligger strategiskt beläget i närhet till service och kommunikationer.

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten tillhanda senast 2009-10-13.

Tidigare beslut

Arbetsutskottet 2009-04-02 § 30 Arbetsutskottet beslutar

I samband med fortsatt detaljplanearbete beakta att barnomsorgsbehovet tillgodoses.

Nämnden påpekar också vikten av en säker skolväg till och från skolans alla verksamheter

Exp.

Samhällsbyggnad (Planenheten)

(12)

BoU AU § 70 Dnr

Policy för lägerskola och skolresa

Ärendebeskrivning

En policy vad som gäller för lägerskola och skolresa har efterfrågats.

Förvaltningschefen informerar om ärendet och redovisar förslag till policy för lägerskola och skolresa.

Tidigare behandling

BoU 2007-11-15 § 101, avgifter för grundskolelever i Tjörns kommun Arbetsutskottets förslag till BoU-nämnden:

Nämnden fastställer följande policy för lägerskola och skolresa

Lägerskola

Syftet med lägerskola skall vara kopplat till läroplanen och skolans mål och ska bidra till en ökad måluppfyllelse.

* Beslut om lägerskola fattas av rektor.

* Lägerskola anordnas av skolan och skolans personal ansvarar i samverkan med eleverna för innehåll och planering.

* Lägerskolan innehåller övernattning.

* Föräldrar och andra personer kan delta som medhjälpare om behov finns vid planering och genomförande av lägerskolan.

* Samtliga kostnader för lägerskola skall täckas inom ramen för skolans budget, eller för ändamålet särskilt beviljade medel. Ingen kostnad får tas ut av

föräldrar.

* Lägerskola gäller alltid gruppen/klassen som helhet. Deltagande är obligatoriskt och utformning skall ske så att alla elever har möjlighet att delta. Elev som bytt skola och flyttat deltar inte.

(13)

* Skolans rätt att ge ledighet är begränsad. Skollagen medger endast rätt till ledighet för ”enskild angelägenhet”. Detta hanteras i Tjörns kommun på ett gemensamt sätt via blankett som finns på hemsidan www.tjorn.se.

* Om målet vid planering av skolresa är ”sammanhållning och gemenskap i gruppen”, bör det påpekas att detta syfte eventuellt kan motverkas och utanförskap förstärkas om inte alla är med eller om ledarna för resan saknar kompetens och erfarenhet att hantera dessa frågor.

* Skolans försäkring gäller.

* Antalet skoldagar är noga reglerat i skollagen och ger inte utrymme för skolresor under ordinarie skoldagar.

* Rektor kan dock i undantagsfall bevilja ledighet någon enstaka skoldag om särskilda skäl föreligger. Ett sådant skäl kan vara att planering och insamling av medel pågått under längre tid för att reglerna tidigare inte varit tydliga.

* Om ledighet för skolresa beviljas av rektor och inte alla elever deltar så ska ordinarie undervisning genomföras för ej medföljande elever. Detta innebär att lärare ej kan erbjudas deltaga.

* Om alla elever deltar och läraren således kan vara med, är hon/han i tjänst motsvarande ordinarie arbetstid. Rektor skall i sådant fall godkänna lärares deltagande.

Figur

Updating...

Referenser

  1. www.tjorn.se.
Relaterade ämnen :