• No results found

Innehåll ALLMÄNT. 1 Föreningen. Föreningens namn är Alviks Kulturhus. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Innehåll ALLMÄNT. 1 Föreningen. Föreningens namn är Alviks Kulturhus. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden."

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Innehåll

ALLMÄNT ... 1

§ 1 Föreningen ... 1

§ 2 Ändamål ... 1

§ 3 3§ Åliggande ... 1

§ 4 Sammansättning ... 2

§ 5 Beslutande organ ... 2

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår ... 2

§ 7 Definition av perioder... 2

STADGAR ... 2

§ 8 Stadgetolkning ... 2

§ 9 Stadgeändring ... 2

MEDLEMMAR ... 2

§ 10 Medlemsansökan ... 2

§ 11 Utträde ... 2

§ 12 Uteslutning ... 3

§ 13 Avregistering ... 3

ÅRSMÖTE ... 3

§ 14 Medlemsföreträdare ... 3

§ 15 Årsmöte ... 3

§ 16 Extra årsmöte ... 3

§ 17 Kallelse ... 3

§ 18 Förslag ... 3

§ 19 Beslut ... 3

§ 20 Valbarhet ... 4

§ 21 Ärenden vid årsmöte ... 4

REVISORER ... 4

§ 22 Revision ... 4

STYRELSEN ... 4

§ 23 Sammansättning ... 4

§ 24 Styrelsens åtaganden ... 5

§ 25 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning ... 5

§ 26 Firmateckning ... 5

§ 27 Överlåtelse av beslutanderätt... 5

§ 28 Misstroendevotum ... 5

ALLMÄNT

§ 1 Föreningen

Föreningens namn är Alviks Kulturhus.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 Ändamål

Föreningen Alviks Kulturhus har som ändamål:

- att verka för och förespråka att Alviks Kulturhus förblir ett kulturhus som lever i tiden och förblir en samlingsplats öppen för alla.

- att bevaka föreningslivets intressen i stadsdelen Bromma och dess geografiska närområde främst genom kulturhuset på Gustavslundsvägen 168.

- att främja samverkan i föreningslivet.

- att bibehålla kulturhuset som en öppen samlingslokal.

- att värna om kulturhusets historiska värde.

- att förvalta och vårda kulturhuset med omsorg, så att kulturhusets samlingslokaler kan komma föreningslivet till godo.

- att kulturhusets lokaler opartiskt och på skäliga villkor uthyrs till medlemmar, kommunala myndigheter och övriga organisationer.

- att söka samarbete och stöd av samhället, kulturella och ideella sammanslutningar samt

enskilda juridiska och fysiska personer i frågor som berör en kulturell verksamhet.

- att särskilt stödja medlemmar och deras ideella och kulturella verksamheter bland alla målgrupper oavsett kön, ålder, etnicitet och religion i kulturhuset geografiska närområden.

- att inspirera till föreningsaktivitet och vid behov biträda vid bildande av nya föreningar.

- att verka för en opinionsbildande samverkan i föreningslivet och motverka segregation och ojämlikheter.

- att verka för ökad kontakt med och förståelse mellan folkgrupper med olika kultur, religion och samhällssyn.

- att verka för utbildning av föreningsledare, - att bistå medlemmar med information i frågor som berör kulturhuset och de verksamheterna som bedrivs i huset, bland annat via Alviks Kulturhus hemsida.

§ 3 Åliggande

Det åligger föreningen att i samarbete med Kulturförvaltningen:

- att förvalta och vårda kulturhuset med omsorg, så att kulturhusets samlingslokaler kan komma föreningslivet till godo.

- att hyra ut kulturhusets lokaler opartiskt till medlemmarna, kommunala myndigheter och övriga organisationer.

- att söka samarbete och stöd av samhället, kulturella och ideella sammanslutningar samt enskilda juridiska och fysiska personer i frågor

(2)

som berör en kulturell verksamhet.

- att särskilt stödja medlemmar och deras ideella och kulturella verksamheter bland alla målgrupper oavsett kön, ålder, etnicitet och religion i kulturhuset geografiska närområden.

- att inspirera till föreningsaktivitet och vid behov biträda vid bildande av nya föreningar.

- att verka för en opinionsbildande samverkan i föreningslivet och motverka segregation och ojämlikheter.

- att verka för ökad kontakt med och förståelse mellan folkgrupper med olika kultur, religion och samhällssyn.

- att verka för utbildning av föreningsledare, - att bistå medlemmar med information i frågor som berör kulturhuset och de verksamheterna som bedrivs i huset, bland annat via Alviks Kulturhus hemsida.

§ 4 Sammansättning

Alviks Kulturhus en ideell organisation och utgör en sammanslutning av föreningar, i dessa stadgar kallade medlemmar, som utövar sin verksamhet i Alviks Kulturhus och dess geografiska närområden.

Alviks Kulturhus har sitt säte i Stockholm.

Alviks Kulturhus har ansvarig styrelse, dessa stadgar och ekonomisk förvaltning.

§ 5 Beslutande organ

Högsta beslutande organ är årsmöte och extra årsmöte.

Styrelsen verkställer årsmötets beslut och förvaltar föreningens förvaltning och dess ekonomi under mandatperioden.

Styrelsen har under mandatperioden

beslutande rätt i frågor som berör föreningens förvaltning och dess ekonomi när årsmötet inte är samlat. Styrelsen fungera som föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår Verksamhetsår och räkenskapsår är kalendeår.

§ 7 Definition av perioder Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

Mandatperiod är tiden mellan två ordinarie årsmöten.

STADGAR

§ 8 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 9 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Dessa stadgar kan ändras endast vid årsmöte. I kallelsen till årsmötet måste då uppges om stadgeändring ska behandlas. För ändring fordras att beslutet tas på två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie.

MEDLEMMAR

§ 10 Medlemsansökan Medlemsansökan tillställes styrelsen.

Medlemskap beviljas av årsmötet.

Ansökan om medlemskap skall vara skriftligt.

I ansökan skall framgå föreningens syfte och huvudsakliga inriktning på föreningens verksamhet. (Refereras till policy dokument.) Ansökan om medlemskap som kommit styrelsen tillhanda får avslås endast om medlemskap medför att vederbörande kan komma att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemsansökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

§ 11 Utträde

Medlem som vill lämna föreningen, skall lämna en skriftlig utträdesansökan till

(3)

styrelsen och anses därmed ha lämnat föreningen omedelbart verkan..

§ 12 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att denna har brutit mot dessa stadgar eller motarbetat föreningens ändamål eller

uppenbarligen skadat föreningens intressen eller dess syften.

Beslut om uteslutning fattas och verkställs av styrelsen och får av den berörde inom tre veckor överklagas till årsmötet.

Om utesluten medlem så begär kan frågan om uteslutning prövas vid nästa årsmöte. Den uteslutne medlemmen har då närvaro- och yttranderätt när uteslutningen behandlas Beslutet måste föregås av att den berörda medlemmen fått meddelande om ärendet och har

I styrelsens beslut skall skälen redovisas och i beslutet skall även anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande.

§ 13 Avregistering

Medlem som inte har erlagt medlemsavgift inom föreskriven tid avförs ur

medlemsregistret, varvid medlemskapet upphör.

Om medlem hamnar i obestånd avförs denne ur medlemsregistret, varvid medlemskapet upphör.

ÅRSMÖTE

§ 14 Medlemsföreträdare

En företrädare för varje medlem har rösträtt på årsmöte och föreningsrådsmöte. Företrädaren ska vara myndig och kunna styrka sitt

företrädarskap. Ytterligare högst två personer från varje medlem har närvaro och

yttranderätt.

§ 15 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas före utgången av mars månad på tid och plats såsom framgår i kallelsen.

§ 16 Extra årsmöte

Extra årsmöte sammankallas om styrelse, revisorer eller minst ¼ av medlemmarna så begär.

Kallelse till extra årsmöte skall göras inom 30 dagar efter stadgeenlig begäran inkommit till styrelsen.

Endast de i kallelsen angivna ärendena får behandlas på extra årsmöte.

I övrigt gäller samma regler som vid ordinarie årsmöte.

§ 17 Kallelse

Kallelse till årsmöte eller andra

föreningsrådsmöten skall senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna via e-post samt anslås på hemsidor, anslagstavlor och liknande. Förslag till dagordning ska anges i kallelsen inklusive väckte förslag om

stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningsrådet.

Förslag till dagordning och alla föreskrivna årsmöteshandlingar med styrelsens yttranden ska bifogas kallelsen. Kallelse med bilagor skall finnas tillgänglig på föreningens hemsida.

Kallelse skickas i första hand ut av styrelsen.

Om styrelsen inte har möjlighet därtill kan revisor eller om minst ¼ av medlemmarna så begär och göra detta i samfällighet.

§ 18 Förslag

Både medlem och styrelse får lämna förslag att behandlas av årsmöte.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmöte.

Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 19 Beslut

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs med omröstning (votering).

Omröstning sker öppet. Om medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid val blir den/de vald/a, som fått flest antal röster oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i övriga frågor än val krävs absolut

(4)

majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Vid omröstning och val gäller vid lika röstetal lottning.

För upplösning av föreningsrådet krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av

föreningsrådet skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt

främjande ändamål, dels att föreningens handlingar m.m. skall arkiveras i

folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslut bekräftas av mötesordföranden.

§ 20 Valbarhet

Anställda inom föreningsrådet är inte

valbara till styrelse, valberedning och revisor.

§ 21 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

7 Revisorernas berättelse

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9 Fastställande av medlemsavgifter 10 Valberedning förelsår arvodering för förtroendelalda.

11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget

12 Förslag och motioner.

13 Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) suppleanter i styrelsen med fastställd turordning för en tid av 1 år;

d) en revisor och en suppleant för en tid av 2 år.

e) tre ledamöter i valberedning för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till sammankallande;

f) beslut om val av ombud till årsmötet eller till föreningsrådsmötet.

14 Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningsrådet får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Beslut om driftansvar och vem som utser driftansvarig person tas av årsmötet.

Protokoll från årsmöte skall anslås samt tillställas i Kulturförvaltningen.

REVISORER

§ 22 Revision

Revisorerna har rätt att när som helst inventera de tillgångar och värdehandlingar som

föreningen handhar samt ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens

förvaltning och räkenskaper samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Revisionsberättelsen som revisorerna tillställer föreningen skall innefatta yttrande angående ansvarsfrihet för berörda organ och

funktionärer.

Vid årsmötet har en revisor närvarorätt och yttranderätt även om medlemsskap saknas.

STYRELSEN

§ 23 Sammansättning Styrelsen i föreningsrådet består av

ordförande, och minst två (2) ledamöter och minst tre (3) suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga

befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleanter enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma turordning för tiden till nästa årsmöte.

Ordförande äger utslagsröst.

Styrelsen får adjungera personer, som dock har inte rösträtt.

(5)

§ 24 Styrelsens åtaganden När årsmötet inte är samlat är styrelsen

föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för föreningens stagar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata

medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt:

- att tillse att för föreningsrådet gällande lagar och bindande regler iakttas.

- att verkställa av årsmötet fattade beslut.

- att planera, leda och fördela arbetet inom föreningsrådet.

- att leda anställd personal med arbetsgivaransvar

- att besluta om och utse arbetsutskott.

Arbetsutskottet är beslutmässigt när en majoritet av ledamöterna är närvarande.

- att ansvara för och förvalta föreningens ekonomi och ekonomiska medel.

- att besluta senaste tidpunkt för betalning av medlemsavgifter.

- att på hemsidan anslå och snabbt uppdatera förteckning över föreningens medlemmar, styrelsen och arbetsgrupper.

- att förbereda årsmöte och andra föreningsrådsmöten.

§ 25 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga

ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstningen får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig

omröstning eller vid telefonsammanträde. Om

särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras.

Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskild utsedd protokolljusterare.

Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 26 Firmateckning

Firma tecknas av ordförande, kassör och särskild utsedd person enligt av årsmötet beslutad attestinstruktion.

§ 27 Överlåtelse av beslutanderätt Styrelsen får skriftligen överlåta sin

beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Teckningsrätten får delegeras i begränsad omfattning och under viss tidsperiod.

Styrelsens ansvar kan aldrig överlåtas.

Den som fattat beslut med stöd av

bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

§ 28 Misstroendevotum

Misstroendevotum kan ställas mot styrelsen eller enskild styrelseledamot som minst två ( 2) medlemmar eller minst 20 personer så önskar. Misstroendevotum påkallar

automatiskt extra stormöte inom två (2) veckor efter det att misstroende kommit styrelsen skriftligt tillkänna.

För att misstroendevotum skall godkännas krävs 2/3 majoritet av närvarande

röstberättigade. Vid bifall avgår styrelsen eller den enskilde styrelseledamoten med

omedelbar verkan. Vid avgående styrelse tillsätts en interimsstyrelse vars uppgift är att utlysa extra årsmöte varvid ny styrelse väljs.

Detta skall ske inom två (2) månader från det att interimsstyrelsen tillsatts.

References

Related documents

och inte har arrende- eller nyttjanderätt till annan kolonilott. Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, religion, övertygelse

Styrelsen äger, när anledning föreligger, kalla föreningens medlemmar till extra möte. Revisorerna må om deras granskning föranleder därtill, skriftligen med angivande av

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen uppmana innehavaren

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen uppmana förvärvaren

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller genom omröstning (votering) om det begärs. Vid omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet. Vid val gäller att den som

Vid årsmöte eller annan sammankomst i föreningen där beslut ska fattas genom omröstning har endast medlem som är ledamot eller seniorledamot i Mäklarsamfundet en röst som

Om styrelsen, revisorn eller minst 10 medlemmar kräver det, skall styrelsen kalla till extra årsmöte. På extra årsmöte kan bara det ärenden som nämnts i

Förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem minst sju dagar före mötet, förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar före mötet. Beslut