• No results found

Enkät vad vet du om tvångsvård LPT och LRV?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Enkät vad vet du om tvångsvård LPT och LRV?"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

10

bilaga 2

Enkät – vad vet du om tvångsvård – LPT och LRV?

Den här enkäten genomförs som ett led i Genombrottsprojekt, Sveriges Kommuner och Landsting och vänder sig till personalen inom den psykiatriska slutenvården vid Akademiska sjukhuset.

Syftet är att utveckla och förbättra kvalitén vid användandet av tvångsåtgärder. Vi vill att alla ska svara på de här frågorna för att vi ska kunna få en bild av hur kunskaperna är i dag.

Medverkan är anonym. När vi fått in svaren kommer vi att hålla en föreläsning som behandlar nedanstående frågor.

Rita en ring runt den bokstav som du anser representerar det rätta svaret.

FRÅGORNA

1. En patient som vårdas enligt HSL förklarar att hon vill ta sitt liv. Efter samtal med OAS kvarstår dessa planer.

Vilken åtgärd blir i första hand aktuell?

a) Kontakt med överläkare för konvertering.

b) Kontakt med underläkare för avskiljning.

c) Kontakt med läkare för extravak.

d) Avdela en personal för omvårdnadstillsyn. Kontakta läkare för s-bedömning.

2. Det står en patient med ett vårdintyg framför dig på akutmottagningen. Patienten har kommit i taxi i sällskap med en personal från ett stödboende.

Vilken åtgärd blir i första hand aktuell?

a) Kontakta bakjouren.

b) Kontakta primärjouren för ett kvarhållningsbeslut.

c) Kontakta läkaren som skrev vårdintyget.

d) Kontakta arbetsledaren för att rummet med bältessängen ska vara klart att använda.

3. En patient som erhåller sluten rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning vill få frigång.

Vilken är första beslutsinstansen i frågan?

a) Förvaltningsrätten.

b) AC.

c) Överläkaren.

d) OAS.

bilaga 2

(2)

11 4. En patient som erhåller sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning vill få frigång.

Vilken är första beslutsinstansen i frågan?

a) Förvaltningsrätten.

b) AC.

c) Överläkaren.

d) OAS.

5. En patient som erhåller sluten psykiatrisk tvångsvård vill få frigång.

Vilken är första beslutsinstansen i frågan?

a) Förvaltningsrätten.

b) AC.

c) Överläkaren.

d) OAS.

6. En patient som erhåller sluten rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning blir hastigt mycket aktiv, går oroligt av och an, ser sig misstänksamt omkring, verkar inte notera tilltal och börjar famla och söka efter något längs en fönsternisch. Där får patienten tag i ett föremål som han försöker skada sig med genom att dra det över ena handleden omväxlande över halsen.

Vilket förhållningssätt är det mest lämpliga?

a) Du tillkallar arbetsledaren för att denna ska ta beslut om fastspänning.

b) Du som står närmast och ser detta går resolut fram och tar tag om armen med föremålet samtidigt som du säger till annan personal att komma och ta tag i den andra armen.

c) Du larmar och all personal försöker att föra patienten till bältessängen.

d) Du som står närmast talar om för annan närvarande personal att ni måste stoppa självskadebeteendet och att det kan ni göra tillsammans genom att hålla i patientens armar. Du talar direkt till patienten och beskriver vad ni kommer att göra innan ni går fram och tar tag i patientens armar.

7. Kalle, 35 år, med en kronisk psykossjukdom kommer kl 09.35 snabbt utspringande från sitt rum, söker upp kaffetermosen och finner att den är tom. Han tar termosen och kastar den i golvet, vrålar några svordomar och försvinner sedan snabbt in på rummet igen.

Vilket förhållningssätt är det mest lämpliga?

a) Personal larmar och förberedelser för fastspänning görs. När tillräckligt med personal kommit finns även underläkaren där. Denne informeras och fattar beslut om fastspänning.

b) Personal uppmärksammar händelsen och samlas utanför Kalles rum. Det är tyst där

inifrån. Arbetsledaren tillkallas och försöker få kontakt med Kalle. Knackningar på dörren ger några grymtningar till svar. Efter litet väntan utspelas en kort dialog där Kalle går med på samtal med arbetsledaren och läkare om en kvart.

c) Personal uppmärksammar händelsen och samlas utanför Kalles rum. Det är tyst där inifrån. En personal tar en sopborste och skyffel och ber Kalle komma ut och städa upp det han ställt till.

d) Personal larmar och läkare tillkallas för att ordinera tvångsinjektion.

(3)

12 8. Peter, 22 år, äter lunch i matsalen. Plötsligt reser han sig upp, skriker högt, vänder sig mot en medpatient på andra sidan bordet och ropar: ”Jag orkar inte mer, nu får du sluta psyka mig på nätterna.” Han tar en tallrik och kastar den i väggen, tar en till och ska kasta den på

medpatienten men missar då en personal tagit honom i armen. Personal larmar och fler

personal och arbetsledaren kommer. Peter blir övermannad, fasthållen och då han fortsätter att försöka skada personer kring sig beslutar arbetsledaren att han ska spännas fast i bältessängen.

Inom två minuter är han fastspänd och efter ytterligare 10 minuter finns underläkaren på plats.

Från det att han blev fastspänd med en personal hos sig har Peter varit lugn. Peter vårdas enligt HSL.

Vilket handlingssätt har stöd i lagen?

a) Arbetsledaren beslutade om fastspänning och underläkaren kontaktar överläkare för konvertering.

b) Arbetsledaren beslutade om fastspänning, underläkaren har kommit, Peter är lugn.

arbetsledaren och underläkare överlägger och bestämmer sig för att fortsätta fastspänning.

Överläkaren informeras.

c) Arbetsledaren beslutade om fastspänning, underläkaren har kommit, Peter är lugn.

Arbetsledaren beslutar att nödvärnsåtgärden kan avbrytas. Peter släpps och går lugnt till sitt rum.

d) Arbetsledaren beslutade om fastspänning, underläkaren har kommit, Peter är lugn.

Underläkaren beslutar om att Peter kan släppas.

9. En leg läkare har utfärdat ett vårdintyg på en patient som vistas i hemmet.

Hur länge är intyget giltigt?

a) 24 timmar.

b) 48 timmar c) 4 dygn d) 14 dagar

10. Polisen har via handräckningsbegäran kommit till akutmottagningen med en patient och ett vårdintyg. Polisen vill lämna mottagningen för andra uppdrag. Patienten är mycket orolig och vill inte vara kvar.

Hur ser beslutsgången ut för att sjukvården ska ha rätt att hålla kvar patienten på ett för situationen säkert sätt?

a) Primärjouren tar kvarhållningsbeslut. Polisen kan åka.

b) Mottagningssköterskan tar emot vårdintyget, sätter extravak på patienten och låter polisen åka.

c) Primärjouren tar vårdintyget och kontaktar bakjouren. Vårdintyget är formellt riktigt, primärjouren fattar kvarhållningsbeslut och ber polisen biträda vid fastspänningen innan de åker. Bakjouren infinner sig för att fatta intagningsbeslut.

d) Primärjouren tar kvarhållningsbeslut, låter polisen åka och ordinerar injektion med Haldol.

Mottagningssköterskan ger injektionen medan fyra personal håller patienten liggande på en brits.

(4)

13 11. Nisse, 43 år, är lätt utvecklingsstörd och lider av intermittent explosiv personlighets- störning. Han är dömd till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning p g a mordbrand. Sedan tidig morgon har han visat en irritabilitet som inte minskat trots att han fått vid behovsmedicinering. Plötsligt tar han en stol och rusar emot en medpatient i uppenbart syfte att skada denne. Stolen träffar i bröstet. Personal larmar, fler personal kommer. Man tar ifrån Nisse stolen. Han övermannas. Arbetsledaren infinner sig och beslutar om fastspänning samtidigt som personal avdelas till den skadade medpatienten. Arbetsledaren talar om för Nisse vad som kommer att hända steg för steg tills han är fastspänd.

Vilket lagstöd har denna åtgärd?

a) LRV b) LPT

c) Nödvärnsreglerna (BrB 24 Kap) d) Nödrättsreglerna (BrB 24 Kap) 12. Omhändertagandebeslut får fattas av

a) sjukvårdspersonal på psykiatrisk akutmottagning b) polis

c) underläkare d) leg läkare

13. Kvarhållningsbeslut får fattas av

a) sjuksköterska på psykiatrisk akutmottagning b) kirurgprimärjouren

c) psykprimärjouren d) medicinprimärjouren

14. Omhändertagandebeslut verkställs av a) leg läkare

b) primärjour c) polis

d) narkosläkare

15. Åtgärden fastspänning får tillgripas i ett av följande fall a) mot högljutt skrikande patient

b) om patienten har mörk svart blick

c) om patient riktar ilska mot en person och tar upp föremål för att kasta

d) mot patient som upplyser dig om att han vet var du bor och hur många barn du har 16. Innan en patient får tas in för tvångsvård krävs att en leg läkare utfärdar ett vårdintyg.

Specialist i psykiatri måste fatta ett intagningsbeslut inom 24 timmar räknat från vilken tidpunkt?

a) När vårdintyget blev utfärdat i hemmet.

b) Då patienten kom till mottagningen men då vårdintyget ännu inte var utfärdat.

c) Då patient och vårdintyg kom till mottagningen.

d) Då polis ankom med patienten.

(5)

14 17. Målsäganden ska ges möjlighet att begära att bli underrättad när patienten avvikit eller rymt men även vid följande situationer utom en. Vilken?

a) Patienten erhållit beslut om frigång b) Patienten erhållit beslut om permission c) Patienten inte återkommit från permission

d) Beslut fattats om öppen rättspsykiatrisk vård eller om att vården ska upphöra

18. Kent, 36 år, lider av paranoid psykos och får efter morgonsamlingen för sig att någon varit i hans rum. Högljutt klagar han över att ha blivit bestulen och börjar gå från den ena

medpatienten till den andra. Han stirrar dem stint i ögonen och uttrycker sig aggressivt i tilltagande grad. Han visar inte tecken till handgripligt våld men är störande och mycket obehaglig. Avskiljning bedöms vara en lämplig åtgärd. Vem fattar det beslutet?

a) Omvårdnadsansvariga b) Sjuksköterska

c) ST-läkare d) Överläkare

19. Kent som vårdas enligt LPT blev avskiljd. Hur länge får beslutet om avskiljning som längst gälla innan överläkare måste göra en personlig bedömning av Kent inför en eventuell förlängning?

a) 2 timmar b) 4 timmar c) 6 timmar d) 8 timmar

20. En patient som hålls avskild ska a) ha en personal med sig i rummet b) ha två personal med sig i rummet c) ha en personal sittande utanför dörren d) stå under fortlöpande uppsikt

Tack för din medverkan!

Uppsala i maj 2011

Christer Carlenius, öl avd 110

Ulf Wademar, skötare avd 109 och jurist Maria Lundblad, ac avd 110

References

Related documents

I dag räknas vårt svenska samhälle som ett mångkulturellt/ mångetniskt samhälle med flera olika grupper med olika etniska härkomster. Vissa geografiska områden och stadsdelar tar

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se

Då företag vill skapa varumärkeskännedom bör de inom gerillamarknadsföring använda sig av Ambient marketing, vilket innebär att man finner ett föremål som kan ha en klar

Alla de intervjuade lärarna lyfte fram introduceringen av nya begrepp eller räknesätt som en stor källa till svårigheter, detta då eleverna inte förstår vad de gör8.

Och till sist, du skriver: ”Och, menar du, skulle de krav Damerna i vitt för fram - liksom deras rättighet att göra sin röst hörd - vara ogiltiga för att Bush gett dem

Han har varit chef för Svenska Röda Korset, Sveriges Radio, ordförande i utredningen av Estonia, ordförande för re- geringens Delegationen för hållbara städer. Men jag får

För att klara av detta har 500 bankkontor gjorts i ordning, drygt 200 inom Sparbankerna, för att ge lån men också råd. Innan lån utges granskar banken låntagarens realistiska

Studiens resultat torde vara till nytta, förutom för hälso- och sjukvården, även för personal inom barn- och äldreomsorg då studien belyser hur det kan vara att leva