• No results found

”Hjärt- och lung”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "”Hjärt- och lung”"

Copied!
24
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.

All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.

Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.

01234567891011121314151617181920212223242526272829 CM

(2)

& ¿WW'

fesajk^áiyj*' • ’ -i JO

V<M

v '£O

? 5kÍSÍ

z >.■.•■■>''• ziZgp-S,

' b ,‘í

•W7 /

. 1 *F "r^t

41

\’f<- ¿•* '■ *’>■ 1 -.K'Ä^ '

;>.'ÍT :F'®

-zffi *

■• * ' í V« íi-JÍ •">

íÁ¿S- -':=-

Rekreation fór hjärt- och lungsjuka

(3)

Fyrtiohjärt-och lungsjukahar möjligher attdelta i förbundetsrekreationsresatill solenochvärmenKanarieöarna. Resan går i februari mensistadag för anmälan är redanden15:enovember.

< t i

i

Häng med till Kanarieöarna

Text: Ann-Cathrin Hjorth Foto: Terje Bakke

ärman vill glömma vinter och kyla åker mantillGran Canaria. Gran Ca­ naria finns det mesta som gör resantrev­ lig. Kilometerlånga, breda sandstränder, sex-sju soltimmar omdagen och spän­

nandeutfiyktsmål i bitvisslösandevac­

ker natur. Gran Canaria ärstörst avKana­ rieöarna omman ser till storleken, dvs knappt större än Öland.

Mycket att välja

En hel del, bla kan du dagarna ligga vid Sunwings pool somär ordentligt stor, nästan som en liten lagun. Runt poolen väntar sköna solstolar och parasoller.

Blir du hungrig eller törstig hardurestau­

rangeninom bekvämt avstånd. I den sto­

ra trädgården hållerVingSport till. Här bjudermanmotion i samarbete med

Friskis &Svettis ommorgnarnaoch ord­ nar vattenpolo, volleyboll eller någon annan aktivitet och eftermidda­ garna. Här finnsockså tennis ochbord­

tennis.

Med Sunwings storanöjesutbud behö­

verdu inte lämnahotellet. Underhållning redan till eftermiddagskaffet. Show, gästartister ochSunwings egen storaca­ baret. Dans till det skandinaviska hus­

bandet. Och Night-wing, diskomusik blandad med hederliga ”gamla trycka­ re”, senarekvällen. Det låter vältrev­ ligt.

Utflykter

Nuskall niinte bararoaer, utan en sådan vacker ö skallnise mera av. Slit er från desköna stränderna ochpoolernaoch de

lata dagarnaoch följ med skall ni få se ett Gran Canaria som känner till. Ett vackert,spännande Gran Canaria, fl ärran från det solbrända ökenlandskapet nere vid öns sydspets. Några forslag på ut­

flykter:

Stora ö-turen visardig detmesta av öns allra bästa sidor. Storslagna vyer, grönskande bananplantagerochsmå rara byarkantarvår väg. Heldagsturen inklu­

sivefrukost ochlunch, ca210:—. Grotturen ärdels enspännande resa i tiden till guanchemas (Gran Canarias urinvånare)forna hemvist, dels en natur­

upplevelse utöver det vanliga.

Grisfest, klassikern bland kvällsut- flykter, är fortfarande lika populär. Ca

170:- inklusive god mat, vin, dansoch uppträdande.

2 ■ STATUS 6/91

(4)

Nästaår ifebruari 1992 återvänder Hjärt- ochLungsjukas Riksförbund till Kanarieöarna.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbundsrekreationsresa vintern 1992 går till Playa del Inglés, Gran Kanaria, ett res­ mål som förbundethafttidigare och funnit bra och trevligt.

ViåkermedVingresor. Resan subventioneras avförbun­ detmed700:-perdeltagare. Prisetefter subvention är 5900 kronor inklusive avbeställningsskydd, flygtillägg och prisgaranti. 1 priset ingårfrukost.

J^kvrcsa från Arlanda lördagen den

22 februari kl 08.55. Avresa från Gran Canaria lördagen den 7 mars kl 14.55, hemkomst lördagen den 7 mars kl21.25 tillArlanda (medreservationför ändring av avgångs-ochhemresetider).

Sjuksköterska och förbundsrepresen- tanter följer med påresan.

Vi kan erbjuda våra medlemmar 40 platser. De som tidigare varit med på för­

bundetsresor kommer i andra hand vid uttagningen tillresan.Vigör så för att de som inte restmed Hjärt-och Lungsjukas Riksförbund tidigare skall få en chansatt kommamed.Men alla kan anmäla sig.

I prisetingår flygArlanda-Gran Ca­ naria tur och returmed inkvartering i2- rumslägenheter för två personerhotell Sunwing Playa Inglés. Vi har inga en­

kelrum.

Anslutningsresan

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund sva­

rar för anslutningsresan om kostnaden överstiger 100:- tur och retur hemorten- Stockholm, resan sker med järnväg II:a klass. Hjärt- och Lungsjukas Riks­ förbund bekostar inte anslutningsresor med reguljärt flyg såvida inte flygresa blirbilligare än II:aklassjärnväg. Åker dubilblir ersättningen endast vad biljet­ teni ILa klass järnvägkostar.

OBSERVERA! Du farsjälv boka an­ slutningsresor till och från Stockholm.

Anledningen härtill äratt det visat sig merpraktiskt och fördelaktigt att resenä­ rernasjälvabeställer anslutningsresorän att detta görs avoss.

När du betalat dina anslutningsresor sänderdu in kvittona till oss, vareftervi betalar dessa till dig minus100:som är dinegenavgiftför anslutningsresoma.

Förbundet betalar hotellrum i Stock­

holm med 100:- i egenavgiftpernatt un­ der förutsättning att resenären icke hin­

ner framitidtill Arlanda ellerkan tasig

Det ges måna möjligheter att förbättra konditionen. Friskis & Svettis leder motions- gympan. Vi håller till i den stora trädgården utanför hotellet.

■.

hem frånArlanda vid återkomsten. De som önskar hotellrum i Stockholm måste ange detta anmälningsblanketten.

Bokning måste ske genom förbundet.

Hotell och resmålet

Vi citerarur Vingresors broschyr: ”Ho­ tell SunwingPlayaIngléshar ett utmärkt läge i ett hotell- och villaområde. Lokal trafik. Med ca10minuters promenad till närmaste köpcentrum. Hotellet består av sex byggnader. I centrumbyggnaden finns restaurang,bar, frisör och minilivs.

Mitt i anläggningen ligger trädgården och det trevligapoolområdet med solsto­ lar,parasoller och sötvattenpooler.

Sunwing PlayaInglésborni itrev­ liga lägenheter. De är inte så särskilt sto­

ra,menistället är mycketsatsat kom­

forten.

Lägenheterna är trevligt möblerade med ljusa, fräscha möbler. Allahar möb­ lerad balkong eller terrass. Alla lägenhe­

ter har matplats och ett litet kök avskilt med en ”halvvägg”. Telefon och Radio Sunwing. Bad, dusch och wc.

Alla lägenheterhar ettsovrum och ett vardagsrum. Städning fem dagar i vec­

kan, ej diskning.

Inför resan

Adressen:

SunwingPlayaInglés, Avenida Gran Canaria 35100 Playa de Inglés Telefon: 009-34-28-765708

Anmälan:

Var god kontakta Ann-Cathrin Hjorth förbundskansliet så över­ sänder vi anmälningsblankett samt övriginformation! Tel08-669 09 60.

Sista dag för anmälan till resan är den 15november 1991.

STATUS 6/91 ■ 3

(5)

NR 6 1991 ÅRGÅNG 54 Status utkommer 8 ggr per år

Upplaga 30000 ex UTGIVEN AV

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund ADRESS

Hornsbruksgatan 28 Box 9090,10272 Stockholm

TELEFON Växel 08-6690960 Telefax 08-6682385

POSTGIRO

Hjärt- och Lungsjukas fond 900011-8 Hjärtebarnsfonden 900011-8 Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds

postgiro 950011-7 REDAKTÖR Tonie Andersson ANSVARIG UTGIVARE

Bo Månsson UTGIVNING 25 feb, mars, april, maj,

sept, okt, nov, dec Manus- och annonsstopp

6 v före utgivning SÄTTNING OCH MONTERING

ZA Södertälje TRYCKERI Kringel-Offset, Södertälje Redaktionen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Vi förbehåller oss rätten att redigera insända bidrag.

Eftertryck förbjudes utan redaktionens medgivande.

Innehåll

Omslag: Rekreation på Kanarieöarna Foto: Renato Grome, Vingresor.... 1

Hängmedtill Kanarieöarna. Rekreationsresa ...2—3

Förbundsstyrelsendrar

UPP RIKTLINJERNA... 5-9

Ledmig. Novell... 10-11

Barnhjärtkirurgi.

Utredning av Torkel Åberg... 12-13

TV-bingö. Nytt initiativ

från folkrörelserna... 14—15

► Ransemarsbyrå... 17

Jagtycker. Insändarsida...20

► Matsidorna ... 21-23

Doldakrafter. Föräldra­

föreningens projekt...24

Ledare

Visst vill vi...

99T) olitikäratt vilja” sa Olof Palme

* och inom vårt förbund vill vi förändra och förbättra livssitua­

tionen för våra medlemsgrup­

per. Vibedriversåledes intres­ sepolitik i enlighet med våra stadgardär det bl a står att vi skall arbeta för de hjärt- och lungsjukas intressen. Om man vill kan man säga att vi redan från förbundets bildande har variten ”viljeorganisation”. 1930-talet vill manbl a bli res­

pekterad för deerfarenheter och kunskaper man hade beträffan­

de vården sanatorier och framför allt om hur livet kunde gestaltasig när man blev utskri­

ven.

Förändrings- och förbätt­

ringstanken måste prägla all vår verksamhet. Om vi har denna tanke med oss närvi planerar våra aktiviteterpå såväl lokal, regional som central nivå, är jag övertygad om att viflyttar fram positionerna för våra medlem­

mar. Det gäller närvi lyssnar på

vad medlemmarnatycker i oli­

ka frågor, när viplanerar utflyk­ ter, mötenmm och, inteminst, när viagerargentemot kommu­

ner, landsting eller statliga verk och myndigheter.

KongresseniSkellefteå ville att viinom hela förbundet skall arbeta med att marknadsföra oss som Hjärt- och Lungsju­

kas Riksförbund och med att utveckla och förbättra vårt ef- tervårdsprogram. Här åvilar oss allaett stort ansvar.Dusom enskildmedlem kanpratamed vänner och bekanta om din för­

ening och vårtförbund. Dusom är förtroendevald kan vidareut­

veckla dina kontakter med poli­ tiker och tjänstemän och med personalen inom hälso- och sjukvården.Alla bäckar små...

För visst vill vi att vi skall bli mera kända och att alla hjärt- och lungsjukaskall erbjudas en bra eftervård.

Bo Månsson Förbundssekr

Komprimerat

Seglatsen har böljat

Nu har medlemmarnalagt ut kur­ sen för förbundets verksamhet de närmastetreåren. Kongres­ sen angerfärdriktningen - för­

bundsstyrelsen håller i rodret.

Det låter enkelt,meddet ska till en hel del arbete innan skutan får styrfart. Redskapen ska ses över. Kanske behövs en del nyanskaffningar. Besättningen skafå sina order. Arbetsuppgif­

terna ska fördelas represen- tantskapsledamöteroch styrel­ ser. En handfull konsulenter förbundskanslietska bistå med allt vad som behövs för att kom­

ma iväg.

Vad kongressen beslutade är kristallklart! Vi skamarknads­

föra förbundet och informera om eftervårdsprogrammet. Det finns 500 000 hjärt- och lung­ sjuka. De ska ha möjligheter att

delta i våra motions- och studie­ grupper. För att klara detta be­ höver vi verktyg och metoder för information och marknads­

föring. Och sist meninte minst:

ledare!

Första styrelsemötet efter kongressen hölls iintematform.

Det pågick i två dagar och det behövdes nog, många beslut som det finns attigenom efter en kongress. Detta är också den enda gången året som alla suppleanter deltar. Alla tog vara kaffepauser och samkväm för att hinnakännavarandra pulseni de storafrågorna.

Det är dessa informellasam­ tal läsaren kan följa på sidorna 6-9.

Tonie Andersson Redaktör

4 • STATUS 6/91

(6)

i

Uska marknadsföra oss bättre. Det har kongressen beslutat. Den nyvalda förbundsstyrelsen har dragit upp riktlinjerna for en satsning på information och marknadsföring. Stående fr v: Rune Ramström, Bengt Dahlström, Thyra Markgren, Bo Martinsson.

Stående i bakre raden: Erik Ransemar, Elsa Crafoord, Bo Månsson, Martin Lundström, John Engkvist, Aino Eurenius. Sittande längst fram: Tore Leijon och Mary Erixon.

Alla ska känna till Hjärt- och lungsjuka

p

J—/n gång om året samlas hela för­

bundsstyrelsen, både ordinarie ledamö­ ter och suppleanter,enkursgårdutan­ för Stockholm. Under två dagardiskute­

rarman vilkainsatser som är nödvändiga för attverkställadebeslut som fattats av kongressen.

Sammanfattningsvis kan man säga att det mestavi företar oss de närmaste tre åren kommer att ha information och marknadsföring av förbundet som ge­ mensam nämnare.

Entydiginformation

Förbundsstyrelsen har fatt i uppdrag av kongressen att arbeta för att göra vår verksamhet känd för allmänheten samt att göravårt eftervårdsprogram känt för alla, särskilt för dem som arbetar inom sjukvården. För att genomföra detta mås­ te Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund ut med entydig information över hela landet. Samtliga styrelser måste sam­

trimmas. Alla måste vara det klara

medhur uppgiftenpåverkararbetet i den egna kommunen elleri länet.

För att nå ettbraresultat måste vi satsa helhjärtat på alla nivåer i organisationen:

ikommunerna,ilänen och riksplanet.

Till detta krävsen samordning i organi­

sationen. Alla måste sträva mot samma mål, samtidigt och med samma argu­

ment.

Föreningarna far handlingsprogram

- Tanken är att styrelserna ska bli mer inriktade på att driva intressepolitik,sä­

ger Bo Månsson. De har ettansvar för att landets hjärt-ochlungsjukakanerbjudas vårteftervårdsprogram.

Den 16-18 oktoberanordnar förbun­ det enkonferens församtligaordförande (ca 150 personer). Dessa blir ansvariga för marknadsföringen i sin förening. De ska arbeta fram ett handlingsprogram som kanligga till grund för de åtgärder

man behöver vidta för att ut med infor­

mation i denegna kommunen.

Nästa höst gör förbundet en avstäm­ ningföratt se vilka problemordförande­ na kan hastöttpå. Om allt går enligtpla­ nerna kommer allaattsamlasigen hösten 1993 för att jämföra de intressepolitiska insatserna med handlingsprogrammet.

kommervi att kunnaavläsa resul­ tatet av förbundets hittills största infor- mationssatsnig.

860 000 kronor till marknadsföring

Att samla 150 personer till konferens en gång varje år innebär stora kostnader.

Hur har förbundet råd med detta? Frågan går till Bengt Dahlström.

- Jag är väldigt glad över att vi fatt pengarfrån Allmänna arvsfonden. Utan dem hade vi aldrig kunnat genomföra projektet. Vi kommer attfa860 000 kro­ nor totaltför de tre åren, sägerhan och skinerbelåtet.

STATUS 6/91 • 5

(7)

Motsägelsefullt faktum:

”Hjärt- och lung”

är både välkänt och okänt

I kommunenärHjärt-och lungsjukas förening välkänd, menorganisa­ tionen behöver förstärkning läns- och riksplanet.

långt är Martin Lundström, John Engkvist ochMary Erixon överens. När det gäller att angripadetproblemetgåråsikterna isär. Det är inte lätt att klargöra vad vi menar med marknadsföring.

I lur ska vi arbeta för attgöra Hjärt- och LungsjukasRiksförbund känt för all­ mänheten och sjukvårdspersonalen?

Frågeställningen finns med i det ar­ betsmaterial som ledamöterna har fatt till förbundsstyrelseintematet.

Detär inte helt lätt att formulera sig kring detta. John Engkvist frågar reto­ riskt vad marknadsföring egentligen innebär.

- Jagvågar påstå attvi är väldigtkända i vårt län. Det finns inteenpolitiker, sjuk- vårdsadministratöreller läkare som inte vet vad vi arbetarför, det kan jagsäga!

Johnfår medhållav MartinLundström och Mary Erixon. Detta att göra för­

eningen känd har man arbetat medi alla tider. Detär kanske bara så enkelt som att detär just ordetmarknadsföring som är nytt?

Det är viktigt att marknadsföringen sker rätt nivå:lokalföreningen gente­

mot allmänheten, länsföreningen mot

sjukvården och förbundet motdeparte­

menten.

Förkortningensfel?

Märkligt nog är vi välkända, men ändå okända, konstaterar de. Vi har gott re­ nommé inom handikapprörelsen och hos politiker och tjänstemän som arbetar med handikappfrågor, iövrigt känner få tillförbundet.

Kanske förkortningen - RHL - har bi­ dragit till detta, framkastar Mary. Det trorMartinockså. ”Hjärt- och lung” ska vi kallaossför attbli begripliga.Det vik­

tiga nu är att föra ut vårt nya namn.

Mary håller inte med. Detär enalltför stor uppgiftatt göra Hjärt- och Lungsju­ kas Riksförbund käntför alla.Det inne­ bär en miljonsatsning! Sånt klarar bara Skanska och Sparbanken.

Gynnar det marknadsföringenom för­

bundetsynsmer i riksdebatten?

Det anser John somtycker att förbun­

det gott kunde ha reagerat när debatten om bristen på organ till transplantationer pågick. Mary ställer sig tvekande. Det gäller inte bara attbli sedd, utan att veta att manmedsäkerhet uttrycker medlem­

marnas synpunkter. Det kan vara svårt att som förbund uttala sig t ex omvård i li­ vets slutskede. Där kan manha olika synsätt.

Ansiktet utåt

-Vi ska visapå innehållet i vår verksam­

het. Låt oss förbättra marknadsföringen gentemot de organ förbundet behöver samarbeta med.Gör vi det har vi också mycket lättare att få pengar till vårverk­

samhet. Det skavisatsapå, fastslårhon.

John tror atten gemensam satsning marknadsföringkan entusiasmera med­ lemmarna, ungefär som Hjärtats dag gjorde innan den blev en informations- dagför redan frälsta.

Viktig planering för att verkställa beslut

Kongressenuppdrog åt förbundsstyrel­

sen att göra eftervårdsprogrammet känt.För att klara detta behöver förbun­ detsatsa påinformation och marknads­

föring!

Vid förbundsstyrelseintematet sam­ taladeledamöterna om eftervård,mark­ nadsföringoch information i informella smågrupper. Mary Erixon, Martin Lundström och John Engkvist talade om marknadsföring, Bo Månsson och

Bengt Dahlström om förbundets poli­

cy, ErikRansemar och Aino Eurenius om marknadsföring och ThyraMark­

gren, Tore Lejon och Rune Ramström om eftervårdsprogrammet. (Siw An­ dersson, Nils Knutsson och Willy Raoulsson var förhindrade attdeltavid styrelseintematet.)

sidorna 6-9kanläsarna följa re­ sonemangen. Text och foto: Tonie

Andersson

Kongressbeslut

Öka kunskapen om vårt eftervårds- program blandmedlemmar, sjukvårds­

personaloch inomlandstingen

Marknadsför hjärt- och lungsjukas verksamhet bland landstingpolitiker, hälso- och sjukvårdspersonal och hos allmänheten.

6STATUS 6/91

(8)

Landstingen

ska bekosta föreningarnas arbete med

eftervården

Förbundet hartagit sig uppgiften att erbjudahjärt-och lungsjuka möjlighet att delta i ett eftervårdsprogram.

Egentligenär detta landstingets ansvarsområde. Därför reser Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund krav eftervård i landstingens regi.

Många saknarännu eftervårdsprogram

Hjärt- ochlungsjukas eftervårdspro­

gram har funnits i tio år.

Programmet har utvecklatsi samarbe­

te med läkare och sjukgymnaster. Det innefattarkunskap om denegna sjukdo­ men, samtal i grupp ochfysisk träning.

Varje lokalförening ska kunna erbjuda medlemmarnaeftervårdi form av studie­ cirklar och motionsgrupper. Förbundet bekostar ledarnas utbildning.

Trots detta så är det många av våra 33 000 medlemmar som ännu efter tioår inte känner till vårt eftervårdsprogram.

Endast en bråkdel deltaristudiecirklarna eller motionsgruppema.

Varför drar inte flernytta av möjlighe­

ten till eftervård?

- Det är enförutsättning attman kan skapakontaktermed sjukvården. En för­

eningsom liggerianslutningtillettsjuk­ hus har alltså lättare att komma igång med eftervårdsprogrammet, säger Tore Leijon som påpekar att den naturliga slussningenav patienter från sjukhus till förening därmedautomatisktlösermed­ lemsvärvningen.

Starkare stöd från länet

Föreningarna utei landetharsvårare att personliga kontakter med personalen sjukhuset. Det tar lång tid att bygga uppettförtroendefullt samarbete. Thyra Markgren sägeratthon lågi som enigel isexår innan hon började skönja ett re­

sultat.

Långtifrånalla inom sjukvården kän­

ner tillattdet ingår i jobbet attsamverka med patientorganisationema. Ledaretill motionsgruppema växer inte på träd.

Korpen är en källa tillglädje och bekym­ mer.de flesta håll fungerar samarbetet alldeles utmärkt, men det förekommer också bittra stridigheter.

- Förbundet måste uppmuntra för­

eningarna attbedriva hela verksamheten själva. På den punkten ärThyra mycket bestämd. Det är visomär specialister våra grupper.

Det finns många hinder men mankan göra underverk med en liten uppmunt­ ran. En tårta till personalen, enblomma till jul. Tore ärinte främmande för att föreningarna imån av ekonomi kan läm­ nabidragtextill en studieresa som tack för ettbra jobb.

Argumentsamling och statistik Läkarnavar länge denstora stötestenen.

Ettfåtal läkare var för motionför hjärt­ sjuka, men de flesta motarbetade pro­ grammet. Först nu har det vänt. Thyra berättar att det finns läkareiVästerbotten som numera remitterar patientertill mo­

tionsgruppema.

- Nu seglar viäntligeni medvind ock­ så när det gäller eftervårdför lungsjuka.

Thyra har varitensam med sintränings- gruppi Skellefteå.Nu startar projekt för emfysemsjuka flera håll i landet.Hon strålar när honberättar om lungläkamas nyvaknade intresse.

Det finns utvärderingar, forskningsre­ sultat och statistik somvisarbetydel­ sen av motionsgrupper och samtalsgrup­ per. Det är bra argument som förbundet börspridakännedom om.

Stöd - inte pekpinnar

Förbundsstyrelsen ska inte ut meddi­ rektiv till de föreningar somsaknarefter­

vårdsprogram. Detär förbundets sak att rycka in när föreningarna berom det - inte attkomma medpekpinnar. Förbun­

det ska finnas till hands med tips och råd, med personellaresurser, tyckerTore.

Han är säker att man i lokalför­

eningarnas styrelser känner vältill inne­ hållet i programmet. Det ärinte okunnig­ hetsom är orsaken till att man intekom­ mer igång med träningsgrupperoch sam- talscirklar.

De långa avstånden är störstahindret i stora delar av landet. Rune Ramström vittnar om att det kan vara knöligt även i mellanstora städer.Bristensjukgym­ nast kan vara ett hinder. Hjälpåtminsto­ nenågragångeribörjanskullegöra att fler kom igång.

Den dag man möter enmänniskasom deltagit i etteftervårdsprogramoch ser vilken effekt detgett så inser man vikten av att vi arbetar med detta, säger Thyra.

Det är den verksamheten som skiljer oss från andra föreningar.

Organisera samarbetet

- Hälso- och sjukvårdsfrågor är landstingens ansvar. Ändå måste förbundet driva eftervården för hjärt- ochlungsjuka. Det kostar inte landstingenett öre.

Bo Månsson säger mycket be­

stämt att landstingen ska bidra till kostnaderna för eftervårdsprogram­ met. Lokalhyror, ledararvode, stu­

diematerial och administration ska de betala! Han påpekar att detta inte är mer än felräkningspengar för landstingen.

Länsföreningama träder in ochor­

ganisera samarbetet. många håll behöverviförstärkning för attklara detta.Bo Månsson vill anställa en re­ sursperson i varjelän, menförbundet saknarpengar. Enda möjligheten är just nu attutnyttja förbundsstyrelse ochrepresentantskap mereffektivt,

STATUS 6/91 ■ 7

References

Related documents

The mathematical descriptions of load disturbance will be calculated for four different models: tower mounted single drum hoist, ground mounted single drum hoist, tower mounted

Patienten som är uppskriven på en väntelista för ett nytt hjärta kan uppleva mycket fysiska och psykiska påfrestningar till följd av olika symtom som påverkar vardagen

Företag misstros och marknadsföring handlar idag inte bara om att berätta en story (svenska: berättelse) utan det måste vara en hållbar story. Lyxprodukter, i den form de ansågs

The high power density and the different appearance of the power density profiles of EFCs operating in CSF compared to buffer solutions (cf. 8a) were obtained due to the combination

Within our interviewed companies, the most obvious choice of packaging for smaller products is Ericsson’s packaging pool, which is a type of reusable system, or return logistics

Reading Recovery är en frivillig metod som inte bara gynnar eleverna som behöver stöd, utan även lärarna då de får hjälp av utbildade pedagoger med de barn som anses vara i behov

Välj lättmjölk, lättfil och lättyoghurt eller vegetariska alternativ till mjölk till exempel havremjölk och sojamjölk.. Använd

Därför ligger fokus i denna uppsats på uppfattningar kring miljöproblem och ansvar kopplat till turism och internationellt resande, och specifikt den enskilda turistens beteende,

sen ett cancerregister, till vilket alla fall av konstaterad kräfta, inte bara i lungorna utan också i andra delar av kroppen, ska anmälas. Och det materialet blir mycket

Risk förefinnes för att han måste ge upp sin specialitet och söka annan läkartjänst, till stort men för det stora antal människor som i dag väntar på behandling, men även

Faxén hävdar i sin förklaring samma idéer som i anförandet in ­ för Skattebetalarnas förening, nämligen att det måste finnas en påtaglig skillnad i levnadsstan

Österlens konvalescentförening för hjärt- och lungsjuka Hjärt: och lungsjukas förening i Kronobergs län Hjärt- och lungsjukas lokalförening i Markaryd Hjärt- och

Österlens konvalescentförening för hjärt- och lungsjuka Hjärt- och lungsjukas förening i Kronobergs län Hjärt- och lungsjukas lokalavdelning i Alvesta Markaryds hjärt-

Under tiden växte sedelutgivningen alltjämt. Snart var marknaden mättad, och då började priserna stiga, även på koppar. Det blev på nytt lönande att smälta ned eller expor

Om sjuksköterskor inte är stöttande och hjälper patientens möjligheter till att uppnå hälsa och välbefinnande leder det till ett långsiktigt lidande för patienten.. Studien

Ja det är KG Leufstedt igen, som skriver ledare i PÅ GÅNG. Känns litet säreget att skriva en ledare igen i denna tidskrift. Första gången var, när jag startade PÅ GÅNG i

Patienter som inte kan svälja ordentligt tre eller fyra dagar efter insjuknandet utreds extra omsorgsfullt, till exempel genom införsel av ett instrument i

• Förslag till yttranden angående övervägande om ansökan om särskild avgift för ej verkställda beslut gällande olika insatser, enligt LSS och SoL (12 st). • Förslag

Antalet döda i självmord i Sverige har minskat mellan slutet av 1980-talet och 2002 men det anas en tendens till ökning bland män i åldrarna mellan 15 och 24 år.. Det har under

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund arbetar för att hjärtsjuka och lung sjuka människor ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och arbetar aktivt

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell handlingsplan för att stärka kvaliteten och minska skillnaderna i vården av hjärt- och

Laila kommer under sin föreläsning att presentera den senaste utvecklingen inom hjärtsviktspumpar och berätta mer om vilka patienter som är aktuella för hjärtpump,

Hjärt- och lungsjukas riksförbund finns till för att ta vid där sjukvården slutar.. Du och