• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver1 att 2 kap. 65 § förordningen (2014:425) om be- kämpningsmedel ska ha följande lydelse.

2 kap.

65 §2 Statens jordbruksverk ska årligen

1. beräkna de harmoniserade riskindikatorer som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG, med tillämpning av bilaga IV till direktivet i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2019/782,

2. identifiera trender för användningen av vissa verksamma ämnen, och 3. identifiera prioriteringar, såsom verksamma ämnen, grödor, regioner eller brukningsmetoder som kräver särskild uppmärksamhet eller god praxis som kan tjäna som exempel för att uppnå direktivets syfte att minska risker- na med bekämpningsmedel och för att uppmuntra utvecklingen och införan- det av integrerat växtskydd och alternativa metoder för att minska beroendet av växtskyddsmedel.

Jordbruksverket ska göra resultaten enligt första stycket tillgängliga för allmänheten och meddela kommissionen och övriga medlemsstater resulta- ten inom tjugo månader efter det berörda referensårets utgång.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

2. Bestämmelsen i 2 kap. 65 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om riskindikatorer för referensåret 2018.

På regeringens vägnar ISABELLA LÖVIN

Susanne Gerland (Miljödepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättan- de av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpnings- medel, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2019/782.

2 Senaste lydelse 2016:795.

SFS 2019:1261

Publicerad

den 11 december 2019

References

Related documents

Ersättning för åtgärder som rör verkställighet av skadestånd och ansökan om brottsskadeersättning ska begäras senast inom ett år från det att domen eller det slutliga

vad ansökningar enligt tillsynsförordningen, lagen (2014:968) om sär- skild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska innehålla

12 § Utbildning enligt 11 § ska bestå av en grundutbildning och en vidare- utbildning och ska avslutas med ett kunskapsprov. Utbildningen ska genom- föras i enlighet med en

behörig myndighet: Finansinspektionen eller en annan myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som utövar tillsyn över institut, institut för

8 b § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ansvara för att lämna uppgifter och rapporter till Europeiska kommissionen enligt artiklarna 19–21 i EU:s

distributör: grossist, detaljhandlare, säljare, leverantör eller annan fysisk eller juridisk person som tillhandahåller ett växtskyddsmedel på marknaden, kemiskt växtskyddsmedel:

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2016:402) om nematoder, in- sekter och spindeldjur som bekämpningsmedel ska ha följande lydelse. miljöbalken och i