• No results found

Lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 2 § lagen (2017:612) om sam- verkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska ha följande lydelse.

5 kap.

2 § En kommuns betalningsansvar omfattar patienter som är folkbokförda i kommunen.

Den kommun som har beslutat att en patient ska vistas i en annan kommun i sådan särskild boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra eller tredje stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 social- tjänstlagen (2001:453), har betalningsansvaret för den patienten oavsett var patienten är folkbokförd.

Denna lag träder i kraft den 2 april 2019.

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11.

SF S 2018:1728

Publicerad

den 23 november 2018

References

Related documents

överenskommelse om att kommunernas betalningsansvar ska inträda vid annan tidpunkt (enligt 5 kap. 4§) (lagen säger 3 kalenderdagar efter utskrivningsklar) eller med annat belopp

Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård kommer från och med 2018-01-01 att ersättas av Lagen. (2017:612) om samverkan vid utskrivning från

I särskilda fall ska samtliga parter kunna initiera till en samordnad individuell planering som ska genomföras innan utskrivning från sluten vård.. Alla berörda parter har ansvar

att godkänna ” Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” i enlighet med

I särskilda fall ska samtliga parter kunna initiera till en samordnad individuell planering som ska genomföras innan utskrivning från sluten vård.. Alla berörda parter har ansvar

I särskilda fall ska samtliga parter kunna initiera till en samordnad individuell planering som ska genomföras innan utskrivning från sluten vård.. Alla berörda parter har ansvar

att godkänna ” Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” i enlighet med

I särskilda fall ska samtliga parter kunna initiera till en samordnad individuell planering som ska genomföras innan utskrivning från sluten vård.. Alla berörda parter har ansvar

I särskilda fall ska samtliga parter kunna initiera till en samordnad individuell planering som ska genomföras innan utskrivning från sluten vård.. Alla berörda parter har ansvar

Enligt en lagrådsremiss den 24 augusti 2017 har regeringen (Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lag (2017:612) om samverkan

socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller

Skicka inskrivnings- meddelande Utse fast vår dkontakt Planera inför utskrivning Kalla till SIP Meddela om utskrivningsklar Informera vid utskrivning Upprätta eller uppdatera SIP

Bakgrund till införandet av en central faktureringsmodell Principer för fakturering.. ▪ Definition av betalningsansvar, fristdagar

2 § Denna lag syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från

§ 55 Remiss –förlag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och

sjukvårdsförvaltninge n (HSF) tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting om utveckling av samverkan

Konkret är Forum för levande historias uppgift att genom kurser, utbildningsmaterial och in- formationskampanjer förmedla historia som har utgångspunkt i framför allt Förintelsen, men

• Fast vårdkontakt ska utses av öppna vården för alla personer som har behov av insatser efter utskrivning. • Uppdraget är att samordna bokning

Det arbetet ledde till att en rutin som gäller i samverkan mellan socialtjänsten i länets kommuner och Barn- och ungdomskliniken samt kliniken för Psykiatri barn och unga vuxna

”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” syftar till att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska

Vår bedömning är att respektive sjukhusledning behöver säkerställa att det finns interna rutiner som leder till att utskrivningsplanering initieras redan vid inskrivning för

I de flesta besök ingår kostnader för läkemedel, men tilläggsdebitering kan ske om det är uppenbart att priset inte innehåller en rimlig kostnad för insatt läkemedel.. DRG pris

styrgrupp som gemensamt ansvarar för att bereda ärenden till VIS. Syftet är att främja samverkan kring utskrivningsprocessen. Styrgruppen ska bestå av tjänstemän på