• No results found

Lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2017:612) om sam- verkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1, 5 och 6 §§, 4 kap. 1 och 3–5 §§ och 5 kap. 1, 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 4 kap. ska lyda ”Samverkan mellan region och kommun”.

1 kap.

1 § I denna lag finns bestämmelser om

1. samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skri- vits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den region- finansierade öppna vården,

2. hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver insatser från flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna, och

3. kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter.

Det som i denna lag sägs om regioner gäller även kommuner som inte ingår i en region.

2 § Denna lag syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade öppna vården. I detta syfte ska lagen särskilt främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar.

2 kap.

1 § Om den behandlande läkaren, när en patient skrivs in i den slutna vården, bedömer att patienten kan komma att behöva insatser från social- tjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade öppna vården efter det att patienten har skrivits ut, ska den slutna vården underrätta de berörda enheterna om denna bedömning genom ett inskrivningsmeddelande.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS 2019:979

Publicerad

den 3 december 2019

(2)

2 SFS 2019:979 Om insatser bedöms behövas från den kommunalt finansierade hälso- och

sjukvården, ska inskrivningsmeddelandet även skickas till den region- finansierade öppna vården.

5 § När en enhet i den regionfinansierade öppna vården har tagit emot ett inskrivningsmeddelande i fråga om en patient, ska verksamhetschefen vid den enheten utse en fast vårdkontakt för patienten. Verksamhetschefen ska utse den fasta vårdkontakten innan patienten skrivs ut från den slutna vården.

Om patienten redan har en fast vårdkontakt vid enheten, får denne fort- sätta att vara patientens fasta vårdkontakt.

6 § När en berörd enhet inom socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade öppna vården har fått ett inskrivningsmeddelande, ska enheten börja sin planering av de insatser som är nödvändiga för att patienten på ett tryggt och säkert sätt ska kunna lämna den slutna vården och efter utskrivningen få sina behov av socialtjänst eller hälso- och sjukvård tillgodosedda.

4 kap.

1 § Om patienten efter utskrivningen behöver insatser från både region och kommun i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst, ska en sam- ordnad individuell planering genomföras av representanter för de enheter som ansvarar för insatserna. Om insatser behövs från den kommunalt finan- sierade hälso- och sjukvården, ska även den regionfinansierade öppna vården medverka i den samordnade individuella planeringen.

För patienter som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk tvångs- vård eller öppen rättspsykiatrisk vård, ska planeringen i stället genomföras enligt bestämmelserna om en samordnad vårdplan i 7 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 12 a § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

3 § En kallelse till den samordnade individuella planering som avses i 1 § första stycket ska skickas till berörda enheter av patientens fasta vårdkontakt i den regionfinansierade öppna vården.

Kallelsen ska skickas senast tre dagar efter det att en underrättelse enligt 3 kap. 1 § om att patienten är utskrivningsklar har lämnats.

4 § Region och kommun ska i samråd utarbeta gemensamma riktlinjer till vårdgivare och till dem som bedriver socialtjänst avseende samverkan enligt denna lag.

5 § Region och kommun får träffa en överenskommelse om att kom- munens betalningsansvar ska inträda vid en annan tidpunkt än den som anges i 5 kap. 4 § eller med ett annat belopp än det som bestäms enligt 5 kap.

6 §.

5 kap.

1 § En kommun betalar i enlighet med 2–6 §§ ersättning till en region för en patient som vårdas inom den slutna vården efter det att den behandlande läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar.

3 § Kommunens betalningsansvar förutsätter att den slutna vården har

(3)

3 SFS 2019:979 1. underrättat kommunen om att patienten har skrivits in i enlighet med

2 kap. 1–3 §§, och

2. underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är utskriv- ningsklar i enlighet med 3 kap. 1 §.

I de fall en samordnad individuell planering ska genomföras enligt 4 kap. 1 och 2 §§ är kommunen betalningsansvarig endast om den fasta vårdkon- takten i den regionfinansierade öppna vården har kallat till samordnad individuell planering i enlighet med 4 kap. 3 §.

5 § Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om patienten inte kan skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den regionfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

References

Related documents

Samverkanslagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänst,

sjukvårdsförvaltninge n (HSF) tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting om utveckling av samverkan

• Fast vårdkontakt ska utses av öppna vården för alla personer som har behov av insatser efter utskrivning. • Uppdraget är att samordna bokning

Det arbetet ledde till att en rutin som gäller i samverkan mellan socialtjänsten i länets kommuner och Barn- och ungdomskliniken samt kliniken för Psykiatri barn och unga vuxna

”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” syftar till att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska

Vår bedömning är att respektive sjukhusledning behöver säkerställa att det finns interna rutiner som leder till att utskrivningsplanering initieras redan vid inskrivning för

Lagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för personer som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den

I de flesta besök ingår kostnader för läkemedel, men tilläggsdebitering kan ske om det är uppenbart att priset inte innehåller en rimlig kostnad för insatt läkemedel.. DRG pris

styrgrupp som gemensamt ansvarar för att bereda ärenden till VIS. Syftet är att främja samverkan kring utskrivningsprocessen. Styrgruppen ska bestå av tjänstemän på

Den kommun som har beslutat att en patient ska vistas i en annan kommun i sådan särskild boendeform eller bostad som avses i 5 kap. På regeringens vägnar

§ 55 Remiss –förlag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och

Enligt en lagrådsremiss den 24 augusti 2017 har regeringen (Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lag (2017:612) om samverkan

socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller

Skicka inskrivnings- meddelande Utse fast vår dkontakt Planera inför utskrivning Kalla till SIP Meddela om utskrivningsklar Informera vid utskrivning Upprätta eller uppdatera SIP

Lagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för personer som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den

Bakgrund till införandet av en central faktureringsmodell Principer för fakturering.. ▪ Definition av betalningsansvar, fristdagar

överenskommelse om att kommunernas betalningsansvar ska inträda vid annan tidpunkt (enligt 5 kap. 4§) (lagen säger 3 kalenderdagar efter utskrivningsklar) eller med annat belopp

Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård kommer från och med 2018-01-01 att ersättas av Lagen. (2017:612) om samverkan vid utskrivning från

Konkret är Forum för levande historias uppgift att genom kurser, utbildningsmaterial och in- formationskampanjer förmedla historia som har utgångspunkt i framför allt Förintelsen, men

I särskilda fall ska samtliga parter kunna initiera till en samordnad individuell planering som ska genomföras innan utskrivning från sluten vård.. Alla berörda parter har ansvar

att godkänna ” Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” i enlighet med

Vi har särskilt fokuserat på förutsättningarna för att patienter i sluten vård som bedöms utskrivningsklara och som behöver fort- satta insatser från den

I särskilda fall ska samtliga parter kunna initiera till en samordnad individuell planering som ska genomföras innan utskrivning från sluten vård.. Alla berörda parter har ansvar