• No results found

Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 6 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1997:238) om arbetslöshets- försäkring ska införas en ny paragraf, 38 b §, av följande lydelse.

38 b § Vid beräkning av dagpenningbelopp enligt 38 a § ska hänsyn inte tas till arbete som avser beredskap och övning i en anställning som endast omfattar beredskap för och deltagande i kommunal räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

1. Denna lag träder i kraft den 31 maj 2021.

2. Den nya bestämmelsen ska dock inte tillämpas för en sökande som före ikraftträdandet har fått sådant arbete som avses i bestämmelsen godkänt som bisyssla enligt 39 §.

På regeringens vägnar EVA NORDMARK

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:123, bet. 2020/21:AU14, rskr. 2020/21:287.

SFS 2021:324

Publicerad den 7 maj 2021

References

Related documents

13 a § 3 I den mån det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret jämställs med förvärvsarbete även tid då den sökande har fullgjort tjänstgöring enligt lagen (1994:1809)

På regeringens vägnar EVA NORDMARK.

För den som omfattas av 23 b § andra stycket ska dagsförtjänsten beräknas på sökandens förvärvsinkomst och det ersättningsbelopp som lämnats.. Regeringen eller den myndighet

För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning ska den sökande ha uppfyllt arbetsvillkoret efter det senaste inträdet i arbetslöshetskassan.. Vid bedömning av om

7 § 2 Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som har varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv sammanhängande månader, under

7 § 2 Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som har varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv sammanhängande månader, under

arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning. På regeringens vägnar

4 § 2 Kommuners och regioners skyldighet att ta hand om dem som om- fattas av ett utrymningsbeslut och utlänningar som söker skydd i Sverige regleras i