• No results found

Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

36 §2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om när en företagare ska anses som arbetslös i andra fall än som anges i 35 och 35 a §§ samt om de villkor för fastställande av och rätt till arbetslöshetsersättning som i sådana fall ska gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar ÅSA LINDHAGEN

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:77, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:180.

2 Senaste lydelse 2021:63.

SFS 2021:64

Publicerad den 5 februari 2021

References

Related documents

Energiföretagen Sverige hemställer om en komplettering av 14 § i lagen om skatt på avfall som förbränns för att undvika dubbelbeskattning i förhållande till lagen (1999:673) om

38 b § Vid beräkning av dagpenningbelopp enligt 38 a § ska hänsyn inte tas till arbete som avser beredskap och övning i en anställning som endast omfattar beredskap för

5 e § 1 En företagare ska, i andra fall än som anges i 35 och 35 a §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, anses som arbetslös vid bedömningen av hans eller

när en företagare ska anses som arbetslös i andra fall än som anges i 35 § första och andra styckena och 35 a § samt om de villkor för fastställande av och rätt

48 § 2 Till personer som uppfyller villkoren för rätt att med bibehållen ersättning söka arbete i något annat EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien och

13 a § 3 I den mån det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret jämställs med förvärvsarbete även tid då den sökande har fullgjort tjänstgöring enligt lagen (1994:1809)

På regeringens vägnar EVA NORDMARK.

För den som omfattas av 23 b § andra stycket ska dagsförtjänsten beräknas på sökandens förvärvsinkomst och det ersättningsbelopp som lämnats.. Regeringen eller den myndighet