• No results found

Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 48 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

48 §2 Till personer som uppfyller villkoren för rätt att med bibehållen ersättning söka arbete i något annat EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien och Nordirland utfärdar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen intyg som visar rätten till ersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar EVA NORDMARK

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Bet. 2020/21:AU2, rskr. 2020/21:146.

2 Senaste lydelse 2002:545.

SFS 2020:1255

Publicerad

den 18 december 2020

References

Related documents

13 a § 3 I den mån det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret jämställs med förvärvsarbete även tid då den sökande har fullgjort tjänstgöring enligt lagen (1994:1809)

På regeringens vägnar EVA NORDMARK.

För den som omfattas av 23 b § andra stycket ska dagsförtjänsten beräknas på sökandens förvärvsinkomst och det ersättningsbelopp som lämnats.. Regeringen eller den myndighet

För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning ska den sökande ha uppfyllt arbetsvillkoret efter det senaste inträdet i arbetslöshetskassan.. Vid bedömning av om

7 § 2 Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som har varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv sammanhängande månader, under

7 § 2 Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som har varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv sammanhängande månader, under

12 § 2 Försäkringskassan ska, om det inte är uppenbart obehövligt, i ett ärende om ersättning eller förhandsbesked enligt denna lag inhämta ett yttrande

Kommunen får, efter överenskommelse med regionen, om den hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter enligt denna lag till den