• No results found

Remissvar Promemorian Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag S2020/09429

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar Promemorian Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag S2020/09429"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Konjunkturinstitutet, Box 12090, 102 23 Stockholm, 08-453 59 00, registrator@konj.se, www.konj.se

Remissvar 2020-538

2021-01-27

Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Remissvar Promemorian Vissa undantag från bestämmelserna

om karensavdrag

S2020/09429

STÄLLNINGSTAGANDE

Konjunkturinstitutet ställer sig negativt till den föreslagna åtgärden. Spridningen av covid-19 inom bland annat äldreomsorgen indikerar visserligen att det är viktigt att säkerställa att per-soner som borde vara sjukskrivna inte går till arbetet. Det förslagna undantaget från bestäm-melserna om karensavdrag avser dock perioden 1 augusti 2021 till och med den 31 januari 2023. Med tanke på den pågående vaccinering mot covid-19 är det möjligt att samhällsprid-ningen av covid-19 har avtagit betydligt redan vid tidpunkten för åtgärdens införande. Vidare omfattar inte åtgärden timanställda, vilka utgör en betydande andel av de anställda inom bland annat äldrevården.1 Det gör att åtgärden sammantaget bör ha dålig träffsäkerhet i det korta perspektivet.

Karensavdraget utgör en självrisk i sjukförsäkringssystemet. Historiskt har det funnits ett tyd-ligt negativt samband mellan storleken på självrisken och sjuktalen. Historiskt har även en minskad självrisk för vissa yrkesgrupper resulterat i kompensationskrav från andra yrkesgrup-per.2 Det föreslagna undantaget är visserligen tillfälligt och i omfattning begränsat till yrkes-grupper som typiskt sett träffar personer i riskyrkes-grupper för infektionssjukdomar. Det går dock inte att utesluta att undantaget dels förlängs, dels sprider sig till andra delar av arbetsmark-naden. Detta riskerar att påverka arbetsutbudet negativt genom framför allt ökad korttids-sjukskrivning.

Regeringen har annonserat att systemet med ersättning för karens förlängs till och med april 2021. Konjunkturinstitutet anser att en förlängning av denna åtgärd är bättre lämpad för att på kort sikt minska spridningen av covid-19, inte minst då åtgärden även omfattar timan-ställda. Konjunkturinstitutet anser vidare att regeringen bör undersöka möjligheten att fram-över förlänga ersättning för karens, men begränsat till yrkesgrupper inom framför allt sjuk- och äldrevården som i sin yrkesutövning typiskt sett träffar de riskgrupper som avses i pro-memorian. Detta kan vara motiverat i framtida ett läge där samhällspridningen av covid-19

1 Detta är särskilt problematiskt då timanställda ”i högre utsträckning än andra kan ha svårt att tacka nej till erbjudet arbete av ekonomiska skäl trots att de är sjuka” (se Äldreomsorgen under pandemin, Delbetänkande av

Coronakommissionen, SOU 2020:80).

2 För en översikt av hur den svenska sjukförsäkringens utveckling historiskt formats av både statliga beslut och arbetsmarknadens parter se Edebalk, Gunnar (2007), Historisk tidskrift, 127:1 2007.

(2)

2

har minskat betydligt men där det fortfarande är viktigt att skydda dessa grupper från smitt-spridning.

Konjunkturinstitutet anser att det på längre sikt kan vara motiverat att se över graden av självrisk i sjukförsäkringssystemet i ljuset av erfarenheterna från pandemin. Detta bör dock ske inom ramen för en offentlig utredning som även tar hänsyn till effekterna på bland annat arbetsutbudet.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande har varit Petter Danielsson.

Urban Hansson Brusewitz Generaldirektör

References

Related documents

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat.. Maria

Detta yttrande har beslutats av kammarrättslagmannen Raymond Grankvist och kammarrättsrådet Katarina Dunnington, föredragande. Raymond Grankvist

Detta inte minst eftersom ett permanent avskaffande av karensavdraget för alla försäkrade skulle på ett mer effektivt sätt motverka den skadliga sjuknärvaron och smittspridningen

• Vi delar problematiken med ett karensavdrag som förstärkts i relation till pandemin och rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta symptom, och har förståelse för

Det anförs i promemorian att det blir administrativt krångligt att lämna ersättning från Försäkringskassan till de grupper som inte har rätt till sjuklön, utöver

I promemorian föreslås att det i lagen (1991:1047) om sjuklön ges möjlighet för arbetsmarknadens parter att genom kollektivavtal komma överens om att det inte ska göras

Detta kan underlätta för arbetstagare inom vissa yrken, framförallt hälso- och sjukvård och omsorg, att avstå från att gå till arbete med förkylningssymtom och därmed

Dessutom går det emot lagstiftarens intentioner om att försäkringen bör innehålla en självrisk för både arbetsgivare och arbetstagare, vilket ska uppmuntra till minskad