• No results found

Utredning avseende uteslutningsgrunder - LOU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Utredning avseende uteslutningsgrunder - LOU"

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

Leverantören fyller i ärendenummer ovan; här avses upphandlingens ID i CTM (CTM: xxxxxx).

Leverantören kryssar i tillämplig ruta efter varje fråga.

Leverantören ska fylla i och lämna in denna blankett samt efterfrågade bevis och uppgifter (”utredning” enligt LOU), för Trafikverkets prövning om det finns grund enligt 13 kap. LOU för att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen1. För vissa uteslutningsgrunder ska leverantören på heder och samvete försäkra att grund för uteslutning inte föreligger (sanningsförsäkran) och för andra grunder ska intyg eller andra uppgifter lämnas in för Trafikverkets prövning. Det framgår nedan när det ena eller andra gäller.

Om en blankett för prövning av uteslutningsgrunderna har lämnats i en tidigare upphandling till Trafikverket godtas den i aktuell upphandling om den är minst version 3.0 (se vänstra marginalen på blanketten), förutsatt att leverantören bekräftar att den fortfarande är aktuell och korrekt samt bifogar uppdaterade uppgifter enligt punkt B-1. Punkt B-1 kräver som huvudregel inlämnande av intyg som visar skatteregistrering och eventuella skatteskulder. Detta intyg får inte vara äldre än 30 dagar före sista anbudsdag. Annan utredning som lämnats tidigare till Trafikverket godtas också om uppgifterna fortfarande är aktuella, korrekta och uppfyller ställda krav.

Vid upphandling över tröskelvärdet får leverantören lämna en egen försäkran (ESPD) enligt LOU 15 kap. 1 § istället för begärda bevis. Om leverantören lämnar in en ESPD behöver den här blanketten och utredning endast lämnas in om

Trafikverket begär det och i så fall vid den tidpunkt Trafikverket anger.

Punkt A, B-1 och B-2 ska alltid fyllas i. Om leverantören lämnar in en ESPD behöver frågorna under C, som avser de frivilliga uteslutningsgrunderna i 13 kap.

3 § 1 och 3-9 LOU, inte besvaras. Frågorna under C avser den information som då lämnas i en ESPD.

Om en grund för uteslutning visar sig finnas kommer Trafikverket att utreda om leverantören ska uteslutas. Leverantören kommer i så fall att få tillfälle att yttra sig över omständigheter som enligt Trafikverket kan vara skäl för uteslutning.

Obs:

- Om leverantören åberopar annat företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskrav, ska en separat blankett och utredning lämnas in undertecknad av sådant företag, se D nedan.

- Om en grupp av leverantörer, t.ex. ett konsortium, deltar i upphandlingen gemensamt, ska en separat blankett och utredning lämnas in

undertecknad av vart och ett av företagen i gruppen, se D nedan.

1 Se 15 kap. 6 § 1 lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

MALL Utredning uteslutningsgrunder LOU v 6.0 gäller från 20190601

(2)

A. Obligatoriska uteslutningsgrunder

Har leverantören, med namn och organisationsnummer enligt nedan, inklusive personer som ingår i dess förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller annan person som är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören (t.ex. VD, vice VD, styrelsens ordförande och ledamöter), under de senaste fem åren dömts för brott som innefattar organiserad brottslighet, mutbrott, korruption, bedrägeri, penningtvätt eller finansiering av terrorism, terroristbrott eller

människo-handel?

Nej, leverantören har inte dömts för brott enligt ovan och visar det genom att:

Kryssa tillämplig svarsruta, i, ii, iii eller iv, välj ett alternativ i. ☐ Leverantören har Sverige som ursprungsland och/eller

etableringsort och försäkrar på heder och samvete att leverantören/behörig företrädare inte dömts för aktuella brott genom att underteckna denna blankett (sanningsförsäkran).

ii. ☐ Leverantören har annat land än Sverige som ursprungsland och/eller etableringsort och bifogar i första hand utdrag ur brottsregister eller, i andra hand, en likvärdig handling som har utfärdats av en behörig myndighet i landet.

iii. ☐ Information enligt föregående punkt ii finns tillgänglig direkt och kostnadsfritt elektroniskt på följande webbadress där Trafikverket kan hämta informationen.

Webbadress: ……….

iv. ☐ Leverantören har annat land än Sverige som ursprungsland och/eller etableringsort där sådana dokument inte utfärdas i landet i fråga eller inte omfattar alla situationer för brotten, försäkrar detta på heder och samvete genom att underteckna denna blankett (sanningsförsäkran) (obs. får endast användas om i-iii inte är tillämpliga).

MALL Utredning uteslutningsgrunder LOU v 6.0 gäller från 20190601

(3)

- Datum och skäl för domen samt vem som dömts.

- Om åtgärder har vidtagits för att visa leverantörens tillförlitlighet (”självsanering”) enligt 13 kap. 5 § LOU; beskriv åtgärderna.

Kryssa tillämplig svarsruta, i eller ii, välj ett alternativ i. ☐ Leverantören bifogar uppgifter i bilaga.

ii. ☐ Uppgifterna finns tillgänglig direkt och kostnadsfritt elektroniskt på följande webbadress där Trafikverket kan hämta uppgifterna.

Webbadress: ……….

MALL Utredning uteslutningsgrunder LOU v 6.0 gäller från 20190601

(4)

B-1. Obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter

Har leverantören obetalda förfallna skulder avseende skatter och

socialförsäkringsavgifter i Sverige eller i annat land där leverantören ska betala skatter och avgifter?

Nej, leverantören har inte förfallna obetalda skatter eller socialförsäkringsavgifter i Sverige eller annat land och visar det genom att:

Kryssa tillämplig svarsruta, i, ii, iii eller iv, välj ett alternativ i. ☐ Leverantören bifogar digitalt uthämtad SKV 4820 från

Skatteverket, inte äldre än 30 dagar från anbudsdagen, där restförda skulder avs. skatter och avgifter framgår.

ii. ☐ Leverantören bifogar intyg, inte äldre än 30 dagar från

anbudsdagen, som har utfärdats av en behörig myndighet i annat land som visar att det inte finns obetalda skatter eller avgifter i landet.

iii. ☐ Informationen finns tillgänglig direkt och kostnadsfritt elektroniskt på följande webbadress där Trafikverket kan hämta informationen.

Webbadress: ……….

iv. ☐ Då dokument som visar obetalda skatter och avgifter inte utfärdas i landet i

fråga eller inte omfattar alla situationer försäkrar leverantören på heder och

samvete att obetalda skatter och avgifter inte finns genom att underteckna

denna blankett (sanningsförsäkran) (obs. får endast användas om i-iii inte är tillämpliga).

Ja, leverantören har förfallna obetalda skatter eller socialförsäkringsavgifter i Sverige

eller annat land och lämnar följande uppgifter:

- Datum för dom eller beslut, om finns.

MALL Utredning uteslutningsgrunder LOU v 6.0 gäller från 20190601

(5)

(ange belopp).

- Ange om betalning skett eller om en bindande överenskommelse ingåtts i syfte att betala förfallna belopp inklusive eventuell ränta och böter.

kryssa tillämplig svarsruta, i eller ii, välj ett alternativ i. ☐ Leverantören bifogar uppgifter i bilaga.

ii. ☐ Uppgifterna finns tillgänglig direkt och kostnadsfritt elektroniskt på följande webbadress där Trafikverket kan hämta uppgifterna.

Webbadress: ……….

MALL Utredning uteslutningsgrunder LOU v 6.0 gäller från 20190601

(6)

B-2. Allvarliga ekonomiska svårigheter

Är leverantören i konkurs eller är föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått

ackordsuppgörelse med borgenärer eller har avbrutit sin näringsverksamhet eller befinner sig i en motsvarande situation enligt nationella lagar och andra

författningar som liknar dem?

Nej, leverantören befinner sig inte i allvarlig ekonomisk svårighet enligt ovan och visar det genom att:

Kryssa tillämplig svarsruta, i, ii, eller iii, välj ett alternativ i. ☐ Leverantören, som är etablerad i Sverige, bifogar

registreringsbevis från Bolagsverket som är aktuellt och korrekt samt försäkrar på heder och samvete att leverantören inte har ingått en ackordsuppgörelse med borgenärer och inte heller är föremål för tvångsförvaltning genom att underteckna denna blankett (sanningsförsäkran).

ii. ☐ Leverantören, som är etablerad i annat land än Sverige, bifogar intyg från behörig myndighet i landet som visar att nämnda

omständigheter inte föreligger.

iii. ☐ Leverantören, som är etablerad i annat land än Sverige, och där intyg enligt ii inte utfärdas, försäkrar på heder och samvete att allvarliga ekonomiska svårigheter inte förekommer genom att underteckna denna blankett (sanningsförsäkran) (obs. får endast användas om i-ii inte är tillämpliga).

Ja, leverantören har allvarliga ekonomiska svårigheter och beskriver skälen till att avtalet kan fullgöras trots de ekonomiska svårigheterna genom att:

Kryssa tillämplig svarsruta, i eller ii, välj ett alternativ.

i. ☐ Leverantören bifogar uppgifter i bilaga.

ii. ☐ Uppgifterna finns tillgänglig direkt och kostnadsfritt elektroniskt på följande webbadress där Trafikverket kan hämta uppgifterna.

Webbadress: ……….

MALL Utredning uteslutningsgrunder LOU v 6.0 gäller från 20190601

(7)

C. Övriga uteslutningsgrunder (obs besvaras inte om leverantören lämnar en ifylld ESPD)

Är leverantören föremål för någon av nedan angivna uteslutningsgrunder?

Frågorna avser relevant händelse de tre senaste åren.

 Har leverantören, såvitt denne känner till, åsidosatt gällande miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter? Med skyldigheter avses sådana som framgår av tillämplig lagstiftning och krav som Trafikverket ställer vid upphandling avseende grundläggande rättigheter för arbetstagare. Om svaret är Ja, beskriv omständigheterna och vilka, om några, åtgärder som vidtagits i form av självsanering.

☐ Nej

☐ Ja, uppgifter bifogas

 Har leverantören gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, exempelvis något som medfört en rättslig utredning eller

myndighetsbeslut, som gör att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas.

Om svaret är Ja, beskriv omständigheterna och vilka, om några, åtgärder som vidtagits i form av självsanering.

☐ Nej

☐ Ja, uppgifter bifogas

 Har leverantören kännedom om någon intressekonflikt, såsom en jävssituation, till följd av sitt deltagande i upphandlingen? Om svaret är Ja, beskriv omständigheterna.

☐ Nej

☐ Ja, uppgifter bifogas

 Har leverantören, eller ett företag med anknytning till leverantören (moder-, syster-, dotterföretag, underleverantör e.d.), deltagit i

förberedelserna, inklusive tidigare skede, av upphandlingen? Om svaret är Ja, beskriv omständigheterna.

☐ Nej

MALL Utredning uteslutningsgrunder LOU v 6.0 gäller från 20190601

(8)

☐ Ja, uppgifter bifogas

 Har leverantören ingått överenskommelser med andra leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen? Om svaret är Ja, beskriv

omständigheterna och vilka, om några, åtgärder som vidtagits i form av självsanering.

☐ Nej

☐ Ja, uppgifter bifogas

 Har leverantören varit med om att ett tidigare kontrakt som upphandlats enligt nu gällande upphandlingslagar, pga. allvarliga eller ihållande brister i leverantörens fullgörande av något väsentligt krav, sagts upp i förtid eller att skadestånd eller jämförbar sanktion krävts i detta kontrakt? Om svaret är Ja, beskriv omständigheterna och vilka, om några, åtgärder som vidtagits i form av självsanering.

☐ Nej

☐ Ja, uppgifter bifogas

D. Åberopar leverantören andra företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskrav eller ska anbud lämnas i grupp, t.ex. konsortium?

Obs. med åberopade företag avses ej samtliga underleverantörer, se AFB.52/AUB.51. Avseende konsortium, se AFB.3/AUB.3.

I så fall ska leverantören lämna in en separat blankett inklusive efterfrågade bevis och uppgifter för vart och ett av de åberopade företagen , där företaget försäkrar, genom egen behörig företrädares undertecknande, att lämnade uppgifter är sanna och korrekta.

Samma gäller för vart och ett företag som lämnar anbud gemensamt i grupp, t.ex. i konsortium.

☐ Nej

☐ Ja, separat blankett bifogas per företag

Undertecknande

MALL Utredning uteslutningsgrunder LOU v 6.0 gäller från 20190601

(9)

(sanningsförsäkran) kryssats för av leverantören ovan.

I övrigt intygar undertecknad att den information som lämnats ovan är riktig och korrekt och att den lämnas med full kännedom om följderna av att i allvarlig omfattning ha lämnat oriktiga uppgifter.2

……….

Ort och datum

……….

Företagsnamn och organisationsnummer

……….

Behörig företrädares underskrift

……….

Namnförtydligande och titel

2 Se laghänvisning på sidan 1, första stycket, samt Trafikverkets kontraktsvillkor om utförande/genomförande och hävning.

MALL Utredning uteslutningsgrunder LOU v 6.0 gäller från 20190601

References

Related documents

Vid tillämpning på studiens urval uppvisade Z´´-modellen emellertid totalt ett år innan konkurs 76, 7 procent korrekthet i klassificeringen, jämförs detta resultat med de i Altmans

De möjligheter som finns för en leverantör som vill bereda sig tillgång till handlingar från ett organ som inte omfattas av handlingsoffentlighet utan att först initiera

To investigate the role of surface properties on the loss of viability of NSCs upon PPy(DBS) reduction, NSCs were cultured on PPy(DBS) substrates that had been reduced prior to

Based on existing literature, we identified a need to make implementation as a concept part of service design, in order to timely articulate how to implement a new service, and

Till CB800-plattformen används en JTAG-adapter från Triacon för att kunna ansluta Green Hills Probe vid utveckling.. TAP Controller innehåller

*) Vid slakt av ren från de norrbottniska samebyarna Svaipa, Maskaure och Mausjaure inom Västerbottens län gäller samma rutiner som för den sameby från vilken renen

Dessutom utgör privata sjukvårdsförsäkringar ett viktigt komplement som avlastar den reguljära sjukvården och möjliggör för arbetstagare att snabbare komma tillbaka till

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

congruent with the domain of the causes and effects of the problem which the policy deals (principle of subsidiary).. Policies must recognize that we

• Trycket byggs upp när ventilen ändrar sitt läge.... Repetition:

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Sveriges Författarförbund, Dramatikerförbundet, Svenska Journalistförbundet, Läromedelsförfattarna, Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare, Svenska Fotografers

Ändringen innebär att taket för uppskovsbelopp höjs från 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor för avyttringar som sker efter den 30 juni 2020.. Länsstyrelsen

Uppräkningen av bevis enligt ovan (”Ett lämpligt sätt kan…”) kan inte ses som uttömmande, utan direktivets 23.5 artikel understryker snarare bredden på bevis som

Många tidigare studier (Stretmo 2014; Nilsson-Folke 2017; Hag- ström 2018) om nyanlända elever handlar om deras undervisning, språkut- veckling och sociala situation, både

Sverige genomförde medlingsdirektivet genom lag (2011:860) om medling i vissa privattvister (nedan medlingslagen), i vilken medling i indispositiva tvister undantas från

När en fullständig ansökan inkommit till utbildningsförvaltningen genomförs en konsekvensanalys för att ta reda på vilka organisatoriska och ekonomiska effekter den

Trots en ökning av antalet utförda timmar de senaste åren är utförandegraden i genomsnitt 64 % för hela staden vilket får till konsekvens att den enskilde inte får den

Jag/vi försäkrar på heder och samvete att uppgifterna, som lämnats i denna ansökan med tillhörande bilagor, är sanna.. Förbindelse och

Om SLL beslutar om ändrade patientavgifter för slutenvård ska övriga er- sättningar från Beställaren till Vårdgivaren justeras på sådant sätt att Vård- givarens totala

Anbudsgivare skall lämna allmän information om företagets organisation samt kontaktpersoner för upphandlingen och avtal i sitt anbud. Även information om vilken e-postadress

Standardiserade och icke-standardiserade de- rivatinstrument med värdepapper, penningmark- nadsinstrument, kreditrisk (credit default swap), andelar i placeringsfonder

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att