• No results found

□ □ ANSÖKAN/ANMÄLAN AV UTPLACERING AV BLOMLÅDOR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "□ □ ANSÖKAN/ANMÄLAN AV UTPLACERING AV BLOMLÅDOR"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ANSÖKAN/ANMÄLAN AV UTPLACERING AV BLOMLÅDOR

Kiruna kommun/Trafik 981 85 Kiruna

Telefon: 0980 - 701 40 e-post: trafik@kiruna.se

Kontaktperson Telefon

Postadress Mobil

Postnummer och Ort

Beskrivning av orsak till utplacering:

Utplaceringsadress:

Skisskarta på var sökande vill placera blomlåda

Datum Namnteckning sökande

Godkänd ansökan/anmälan

Ja

Nej

Namnteckning beslutande Ny ansökan

Anmälan om utplacering Begäran om ny utmärkning

e-post

rev. 2019-04-01

Sida 1(2)

(2)

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.

Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och ska skickas till miljö- och byggnämnden. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

På https://www.kiruna.se/Kommun/Kommun-politik/dataskyddsforordningengdpr/ kan du läsa mer om Kiruna kommuns hantering av personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Miljö- och byggnämnden, Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Telefon: 0980-701 40, e-post: trafik@kiruna.se

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@kiruna.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Sida 2(2)

References

Related documents

· Till depåinstitut när vi utför en tjänst eller uppdrag för dig samt när vi följer upp och bevakar dina intressen vid genomförda affärer.. · Till produkt- och

Om infiltrationen eller annan del av avloppsanordningen skall placeras närmare fastighetsgränsen än 4 meter krävs skriftligt medgivande från samtliga ägare till

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen,

Då kommer vi tillsammans att se om gatan uppfyller de kriterier som är fastställda för användning av blomlådor som farthinder samt komma överens om en bra placering. Ansökan

När du besöker oss ska du ta med: legitimation, hyreskontrakt, hyresavi, handlingsplan från Arbetsförmedlingen kontoutdrag samt andra relevanta uppgifter för din ansökan?.

Kommunalt vatten Kommunalt avlopp Enskilt vatten Enskilt avlopp Avstånd till vattentäkt, m. Egen: Annan: Grävd

Grannintyg (skriftligt yttrande från grannar inom 100 meter om att de informerats om din ansökan) Funktionsbeskrivning (ex produktblad från tillverkaren eller hänvisning

Förlängd hämtningsintervall gäller för fastighetsnära insamling (FNI) med hemkompostering: Enligt 31 § i renhållningsordningen ska fastighetsinnehavare eller