• No results found

TETRA PAK - ETT YTTERST

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TETRA PAK - ETT YTTERST "

Copied!
22
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

o o

o

o

(2)

TETRA PAK - ETT YTTERST

SPECIALISERAT ..

FORETAG

()

o

( )

(3)

(

( .

~ lytande livsmedel ställer höga krav på förpackningen. Den måste skydda produkten så att både smak och näringsvärde bibehålls under distribution och lagring.

Tetra Pak har satsat alla sina resurser på att utveckla förpack- ningar, förpackningsmaskiner och distributionssystem för mjölk, jui- ce och andra flytande livsmedel.

Dr Ruben Rausing framstod som en pionjär när han 1951 grun- dade ett företag som uteslutande specialiserat sig på engångsförpack- ningar för drycker.

Att koncentrera sig på endast ett segment- nämligen dryckestör- packningar- kan tyckas riskabelt, men specialiseringen blir i stället en säkerhet då företaget befinner sig i en ständig utveckling, såväl tekniskt som kommersiellt. Genom att samla alla sina resurser till ett område intar företaget en ledande ställning inom denna sektor.

Tetra Pak startade som ett familjeföretag i Lund, Sverige. Före- taget är i dag en världsomfattande organisation med marknadsföran- de bolag i samtliga världsdelar. Trots den enorma expansionen har koncernen förblivit ett familjeföretag, nu med sitt huvudsäte förlagt till Lausanne, Schweiz.

(4)

TEMA MED VARIATIONER

)

. )

(5)

en ide, som Tetra Pak grundar sig på, är att från en rulle förpackningsmaterial forma, fylla och försegla förpack- ningar. Den första Tetra Pak förpackningen var tetraeder- formad. Den kom ut på marknaden 1952. Sedan dess har det skett en ständig vidareutveckling, som lett till nya lösningar på samma grundide.

• Tetra Standard är en tetraeder, som tack vare sin form är en mycket materialsnål förpackning. Under 1950- och 1960-talen intro- ducerades denna förpackning på ett stort antal marknader, vilket även kom att gälla Tetra Standard Aseptic sedan den lanserats 1961.

• Tetra Brik förpackningen, som är en vidareutveckling av grund- iden, började marknadsföras 1963. Denna tegelstensformade för- packning kunde göra distributionen ännu effektivare. Tetra Brik som är en modul av europalastpallen, kan staplas till kompakta enheter.

1969 introducerades Tetra Brik Aseptic, som i dag är världens mest använda förpackning för hållbarhetsbehandlade flytande produkter.

• Tetra Rex är ursprungligen en mera konventionell förpacknings- typ, då förpackningarna formas från plana kartongkapslar. Tetra Rex systemet har emellertid anpassats till Tetra Paks grundide och kan i dag också formas från rullar av förpackningsmaterial. Förpackningen förekommer i två varianter- med eller utan takås.

• Tetra King tillverkas av en helt ny materialkombination, ett laminat som består av tre lager polystyren. Inner- och ytterskikten utgörs av homogen polystyren medan mittskiktet är expanderad po- lystyren. Även Tetra King systemet tillämpar företagets grundide med kontinuerlig fyllning av förpackningar från rullmaterial.

Tetra Paks grundide är att forma, fylla och försegla förpackningar kontinuer- ligt från rullar av förpackningsmaterial.

(6)

L

l

l

FO RP ACKNIN GSMATERIALE T ..

fPZ::~ örpackningsmaterialet är ett laminat som består

~E~-• av papper, polyeten och - då produkten kräver det- aluminiumfolie.

Materialkombinationen kan varieras och således anpassas till varje produkt.

Tryckningen av dekoren sker antingen med flexografi, djuptryck eller offset.

Förpackningarna får sin styvhet av papperet, sin vät- sketäthet av plasten och aluminiumfolien bildar en ljus- och syrebarriär.

Förpackningsmaterialet tillverkas i Tetra Paks kon- verteringsanläggningar över hela världen. Att sprida till- verkningen av förpackningsmaterial garanterar snabba le- veranser till de drygt 5 000 fyllningsmaskinerna, som finns i produktion världen över.

Tetra Brik Aseptf6, materialskikten från utsidan,

-

·--/

,_ _Il,

- - - - - - - ~

. .

I J

~~J

(7)
(8)
(9)

FO RP ACKNIN GSMASKINERN A

••

Materialet levereras i rullar. Det ger ekonomi både med hänsyn till transportkostnader och lager- kostnader samt ger en rationell hantering.

etra Paks fyllningsprincip framstod som en verklig inno- vation, då de första förpack- ningsmaskinerna introducera- des. Att i förpackningsmaskinen forma materialet från en rulle till en tub, och därefter försegla förpackningarna ge- nom vätskepelaren var någonting helt unikt. Resultatet gav en ytterst hygie- nisk fyllning i ett slutet system.

Grundiden var möjlig att vidareut- veckla till nya system, och i dag kan samtliga typer av Tetra Paks förpack- ningssystem forma förpackningar från rullmaterial. Maskinerna har höga prest- anda och är anpassade efter olika marknaders behov.

För närvarande tillverkar Tetra Pak förpackningsmaskiner i fabriker i Sverige, Italien och Brasilien. De höga krav som företaget ställer på sina pro- dukter har lett till att utveckla minutiö- sa tester av de enskilda maskinkompo- nenterna. Innan maskinerna levereras provkörs de och genomgår en noggrann slutkontrolL

(10)

KOMPLETTA FORPACKNINGSLINJER ..

J

l ;

(11)

1

l

ftersom en bra förpackning

utan ett väl fungerande distri- butionsemballage är till liten nytta, har Tetra Pak utvecklat integrerade distributionssystem till samt- liga förpackningsmaskiner och förpack- ningstyper. Wellpapptråg, plasttråg och krympfilm är exempel på ytteremballa- ge som anpassats till europalastpallen.

Tetratainern är en rullpall, som kan rul- las rakt in i butikens kyldisk.

Tetra Pak projekterar kompletta förpackningslinjer, för vilka företaget har ett totalt serviceansvar. Det är en garanti för hög utnyttjandegrad av ma- skinerna.

Tillverkningen av distributionsut- rustningar sker i Sverige och J apan.

Tetra Brik är ledande inom rationell hantering. Tetra Brik förpackningen ut- gör en modul av den internationella eu- ropalastpallen.

(12)

PROD U KTER M ED LÅNG HÅLLBARHET

l

l

l !

-

~

- _ -_-.-- ...

~-=---

- - - --

l

(13)

etra Paks aseptiska fyllningssystem innebär att en UHT-behandlad produkt kommer till förpack- ningsmaskinen i ett slutet system. Där förpackas den under sterila betingelser i ett förpacknings- material, som är steriliserat. Resultatet ger en produkt, som bibehåller smak och näringsvärden, men som ändå kan förvaras i flera månader utan kyla.

Tetra Paks aseptiska fyllningssystem har radikalt för- ändrat hanteringen. av våra ömtåligaste livsmedel. Av Tetra Paks producerade förpackningar utgör 2/3 aseptiskt fyllda produkter.

Förutom mjölkprodukter, som svarar för cirka 75 % av den totala förpackade volymen, så packas även ett stort antal andra produkter.

De viktigaste är: juice, juicebaserade drycker, mine- ralvatten, bordsvin, soyabönsprodukter, kaffe, te, mat- olja, såser och soppor.

UHT-behandling innebär att produkten får en mycket snabb värmechcck.

Temperaturen höjs till 140-1So•c och hålls där under 2-4 sekunder. Därefter kyls produkten snabbt ner till rumstem- peratur.

(14)

q j

l

.l

l

l

•i

l

'

l

l

DISTRIBUTION

istribution är den dyraste länken i kedjan under produktens väg från producent till konsument.

Rationella distributionssystem bidrar till att minska dessa kostnader.

Med Tetra Paks aseptiska fyllningssystem är det dess- utom möjligt att distribuera och lagra ömtåliga produkter i månader utan kyla. Det underlättar transporterna och skär drastiskt ner kostnaderna för lagring i butiken.

Med Tetra Brik Aseptic uppnår man optimal distributionsekonomi. På en långtradare utgör förpackningsmaterialet inklusive transportem- ballaget endast 7 % av lastvikten, medan 93 % utgörs av produkten.

,'1\

U1

(15)

(_1

-~---

••

15

. , l -~

f

·t .. '•

.-

..

,

-

- •

(16)

FORSKNING OCH UTVECKLING

)

'),

/

)

)

r

l

t

l

l

(17)

nom Tetra Pak organisationen pågår en ständig vidareutveckling av såväl förpackningsmaskinerna, förpackningsmaterialen, de enskil- da förpackningarna som distributionssystemen. Detta utvecklings- arbete syftar till att tillmötesgå olika marknaders krav och behov i fråga om distribution och hantering av flytande livsmedel.

Företaget har cirka 700 personer sysselsatta i olika utvecklings- projekt, som drivs vid de åtta utvecklingscentrerna i Italien (Mode- na), Kanada (Toronto), Schweiz (Romont), Sverige (Lund, Lomma, Svedala) och Västtyskland (Pfungstadt och Stuttgart).

TEKNISK UTBILDNING OCH SERVICE

För utbildning av egna och kunders tekniker har Tetra Pak byggt upp ett nät av utbildningscentra över hela världen, där flera hundra perso- ner varje år får utbildning i mekanik, elektronik och bakteriologi.

Den utbildning som kunders tekniker får är en del av den servi- ce, som Tetra Pak erbjuder. För underhåll och reparationer av maski- nerna har företaget byggt upp en så tättförgrenad serviceorganisa·

tion, att varje maskin skall kunna nås av en Tetra Pak serviceman inom loppet av några timmar.

(18)
(19)

c

FRAMTIDENS PRODUKTER

tbudet av produkter i framtiden kommer att styras av de krav, som konsumenterna ställer. Inom Tetra Pak satsas ansenliga resurser på såväl produktutveckling som utveck- ling av olika förpackningsmaterial.

I framtiden kommer rationella energisnåla förpackningar att få allt större betydelse. De har ett stort behov att fylla, eftersom de reducerar distributionskostnaderna och tillvaratar naturresurserna.

När en Tetra Pak förpackning har fyllt sin funktion som förpackning, blir den en värdefull energikälla i hushållsavfallet. Vid förbränning motsvarar ett ton tomförpackningar energivärdet av 0,43 ton olja.

Hur framtidens förpackningar kommer att se ut är i dag ovisst, men de kommer säkert att utvecklas inom Tetra Pak.

De tomma förpackningarna har ett na- tionalekonomiskt värde. Deras sam- mansättning av papper/plast/aluminium- folie ger hushållsavfallet ett värdefullt energitillskott vid förbränning.

(20)

EN FÖRPACKNING

SKALL SPARA MER AN DENKOSTAR

Dr. Ruben Rausing

o

(21)
(22)

References

Related documents

I fördjupningssyfte mättes ljudnivån på specifika platser i maskinen för att undersöka hur stora skillnaderna är mellan olika delar där operatörerna arbetar vid tryckpress 3616,

Anledningen till detta är att denna uppsats skrivs efter att behovet för ett nytt nationellt kommunikationssystem blivit fastslaget i RAPS och sammanfattats i SOU: 1998: 143,

Från dotterföretaget AB Tetra Pak har även Tetra Pak Data Systems AB över- tagits i samband med att detta bolag började driva sin rörelse den l januari 1989.. Tetra Pak

Mot bakgrunden av 2.2.2 har Tetra Pak Packaging Material Sunne AB rätt att säga nej till annan sökande än de som utför transporter för Tetra Pak Packaging Material Sunne AB:s

12 Dessa tankegånger förefaller aningen otillräckliga för oss, eftersom vi anser att även empiriska studier kan generera kunskap och därför skulle vi snarast instämma med

I will use Trump as a case to synthesize the concepts of political communication, social media and rhetorical strategies to investigate the use of language

Shared experiences also facilitate both tacit and explicit knowledge transfer, and by having a knowledge vision and focus, it becomes clearer what knowledge to focus on and how

De fann snart varandra i ett gemensamt stort intresse för nya musikaliska möten och här föddes idén till ett samar- bete kring temat jul och gemenskap.. Så skapades en