Název bakalářské práce:

Download (0)

Full text

(1)

q TECHNlcKÁ UNlVERZ|TA V LlBERcl

fikomorrrieká f*$tu8ta

Jméno studenta:

Název bakalářské práce:

PosUDEK vEDoUcÍno BAKAt_ÁŘsrÉ pnÁcr

Luboš Dumek

Analýza garančních závad a nákladů

Cíl práce: Analýza současného stavu evidence garančních závad a návrh informatického řešení

a

jeho vyhodnocení

Vyjádření minimálně v rozsahu

10

řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literatúróu

a

její

citace (uved'te na druhou stranu posudku).

otázky

k

obhajobě baka!ářské práce:

Jaké jsou rozdíly mezi Is AGos

a

AQUA?

Jak jsou možnosti zlepšení nynějšího stavu evidence garančních závad?

Práci doporučuji

-

nettoporuěuj+x k obhajobě.

(xnehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře

i/

'\

i *"\-J

ir

tli 'r --'

Datum: L6.L.2or4

...::....:..-..1...1...;.;

Jméno vedoucího baka!ářské práce: Ing. Petr Weintich, Ph.D.

Výborně Velmi

dobře Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce

x

Volba metod a jejich aplikace při zpracovánítématu

x

Hloubka provedené analýzv

x

II. Hodnocení struktury

a

obsahu oráce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce

x AKuálnost

a vhodnost použiÚch oramenů

x

Schopnost studenta zpracovat získané oodkladv

x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce

x

Formulování vlastních názorů studentem

x

III. Hodnocení formv

a

stvlu práce:

Formální úprava práce (text, tabullor' orafu)

x

Stvlistická úroveň práce

x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací

x

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací

x

Podpié vedoucího bakalářské práce

TEcHNlcKÁ UNlVERzlTA V LlBERCl I Studentská 2 | 461 17 Liberec 1

Ekonomická f akulta I VoroněŽská

l3

| 460 02 Liberec

z

":fltr

Tel.: +420 485 351 t l1 | Fax.: +420 485 352 zze I ef @tul.cz I www.ef .tul.cz I lČ: a67 47 885 | DtČ: cz 467 47 885

(2)

Autor bakalářské práce na

téma

,,Analýza garančních závad a nákladů" ve své práci podrobně popsal současný stav analýzy a garančníchzávad v systémech

lsAGos

a lSAQUApouŽívaných ve Íirmě ŠkodaAuto a.s. Po obsahové stránce

je

bakalářská práce vypracována standardně. Kapitoly na sebe tématicky navazují a struktura celé práce je logicky vystavěna. Student úspěšně naplnil vŠechny body zadání své bakalářské práce.

Mezi mé výtky patří drobné nedostatky ve formátování odstavců textu (pouŽívání nezlomitelné mezery)' Také kvalita pouŽívaných fotografií by

v

dneŠní době mohla být

v

daleko vyšší kvalitě

a

obrázkové schéma (str. 16) by zaslouŽilo jistě lepší grafické zpracování. Často jsou také v textu citovány interní data firmy Štoda Auto a.s., které ale nejsou podloŽeny konkrétními dokumenty V seznamu pouŽité literatury. Tyto drobnosti bohuŽel narušují a sniŽují celkovou úroveň vypracované práce. Bakalářská práce obsahuje i jisté ekonomické zamyŠlení nad velikostí nákladů spojených s jednodušením celkového řeŠenígarančních závad.

l přes mé předchozívýtky a upozornění povaŽuji zadání bakalářské práceza splněné a práci doporučuji k obhajobě'

TEcHNlcKÁ UNlVERzlTA V LlBERcl Ekonomická fakulta I

Tel.: +420 485

35l

1l

l

I Fax': +420 485 352 zze I ef@tul.cz I www.ef ,ťul.cz

IStudentská

2

461 17 L berec ]

Voroněžská

13

460 02 L berec 2

lČ: 467 47

885

DtČ: cz 467 47 885

Figure

Updating...

References

Related subjects :