Närmare bestämmelser om renhållningen framgår av Renhållningsordning för Norbergs kommun. I denna meddelas föreskrifter om

Full text

(1)

Dnr: 2017/0896-VKF-043 1

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige (KF) att gälla fr o m 2018-05-01.

Till täckande av nödvändiga kostnader för att VafabMiljö Kommunalförbund bortforslar och slutligt omhändertar hushållsavfall gäller dels bestämmelserna i miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2011:927), dels föreskrifter om avfallshantering i författningar om miljöskydd och om kemiska produkter samt i andra författningar.

Närmare bestämmelser om renhållningen framgår av Renhållningsordning för Norbergs kommun. I denna meddelas föreskrifter om

1. förvaring, insamling, återvinning och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall (se 2 kap., bilaga 1, 2 och 4), som inte omfattas av producentansvar.

2. sortering, hantering, insamling och borttransport av avfall från verksamheter (se 3 kap., bilaga 1 och 3).

I fall då taxan i övrigt saknar tillämplig bestämmelse fattar direktionen för VafabMiljö Kommunalförbund beslut om avgift. De grunder som anges i MB 27 kap. 5 § ska då beaktas.

Avgiftsskyldig enligt taxan är fastighetsinnehavaren: Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5§ fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Tomträttshavare och samfällighetsföreningar jämställs med fastighets- innehavare i renhållningsordningen.

Fastighetsinnehavaren är alltid ytterst ansvarig gentemot kommunen, för det avfall som upp- kommer inom dennes fastighet.

Fastighetsinnehavare är skyldig att hålla sig väl underrättad om gällande föreskrifter i renhållningsordningen samt att informera den som bor i eller är verksam på fastigheten om skyldigheten att följa föreskrifterna.

Vid överlåtelse eller upplåtelse av fastighet, skall fastighetsinnehavaren till VafabMiljö anmäla ny ägare eller nyttjanderättshavare till fastighet som berörs av denna taxa samt tidpunkten för överlåtelsen. Sker inte sådan anmälan, är den tidigare fastighetsinnehavaren betalningsskyldig för de avgifter som är ifråga enligt taxan till dess anmälan sker.

(2)

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall är skyldig att på anmodan av VafabMiljö lämna de uppgifter i fråga om avfallets art,

sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens föreskrifter om avfallshantering.

Från fastighet varifrån kommunen inte är skyldig att hämta hushållsavfall, och där inte heller fastighetsinnehavaren själv får slutligt behandla avfallet, skall fastighetsinnehavaren låta forsla bort avfallet till av VafabMiljö anvisad plats. Avfallet skall vara sorterat i de fraktioner som VafabMiljö bestämmer. Uppsamling, förvaring och borttransport från fastigheten skall ske på sådant sätt, att sanitär olägenhet eller annan störning inte uppstår för omgivningen.

Avgifter enligt taxan skall erläggas till VafabMiljö.

Avgifter utgår enligt följande och avgiftsbeloppet framgår av avgiftsbilaga till denna taxa.

AVFALL FRÅN PERMANENTBOSTÄDER Hushållsavfall

a) Fastigheter där källsortering av köksavfall sker och där hämtning sker av både bioavfall och restavfall

Hämtning av köksavfall (komposterbart avfall och restavfall) sker varannan vecka. Vid hyreshus finns möjlighet att få hämtning av restavfall varje vecka.

Fastighetsinnehavaren skall härför betala avgift efter abonnemang enligt avgiftsbilagan.

Vid ordinarie hämtning kan fastighetsinnehavaren lämna extra säck eller mängd. För sådan säck eller mängd utgår särskild avgift.

Tömning av returkärl sker med sid- eller baklastande fordon.

b) Fastigheter där hemkompostering av komposterbart köksavfall sker och där hämtning sker av enbart restavfall

Hämtning av restavfall sker varannan vecka.

Fastighetsinnehavaren skall härför betala avgift efter abonnemang enligt avgiftsbilagan.

Vid ordinarie hämtning kan fastighetsinnehavaren lämna extra säck eller mängd. För sådan säck eller mängd utgår särskild avgift.

Tömning av returkärl sker med sid- eller baklastande fordon.

c) Fastigheter där sophämtning sker av osorterat köksavfall Hämtning av osorterat köksavfall sker varannan vecka.

Fastighetsinnehavaren skall härför betala avgift efter abonnemang enligt avgiftsbilagan.

(3)

Dnr: 2017/0896-VKF-043 3 Vid ordinarie hämtning kan fastighetsinnehavaren lämna extra säck eller mängd. För sådan säck eller mängd utgår särskild avgift.

Tömning av returkärl sker med sid- eller baklastande fordon.

d) Förlängt hämtningsintervall

Förutsättningar och hämtningsintervall framgår av renhållningsordningen. Fastighetsinnehavaren skall härför betala avgift enligt avgiftsbilagan.

e) Befrielse från hämtning av köksavfall

Förutsättningar och hämtningsintervall framgår av renhållningsordningen. Fastighetsinnehavaren skall härför betala avgift enligt avgiftsbilagan.

AVFALL FRÅN FRITIDSBOSTÄDER

a) Fastigheter där källsortering av köksavfall sker och där hämtning sker av både bio avfall och restavfall

Hämtning av köksavfall (komposterbart avfall och restavfall) sker varannan vecka under veck- orna 19 till och med 39 eller 20 till och med 40.

Fastighetsinnehavaren skall härför betala avgift efter abonnemang enligt avgiftsbilagan.

Tömning av returkärl sker med sid- eller baklastande fordon.

b) Fastigheter där hemkompostering av komposterbart köksavfall sker och där hämtning sker av enbart restavfall

Hämtning av restavfall sker varannan vecka, under veckorna 19 till och med 39 eller 20 till och med 40.

Fastighetsinnehavaren skall härför betala avgift efter abonnemang enligt avgiftsbilagan.

Tömning av returkärl sker med sid- eller baklastande fordon.

c) Fastigheter där sophämtning sker av osorterat köksavfall

Hämtning av osorterat köksavfall sker varannan vecka, under veckorna 19 till och med 39 eller 20 till och med 40.

Fastighetsinnehavaren skall härför betala avgift efter abonnemang enligt avgiftsbilagan.

Tömning av returkärl sker med sid- eller baklastande fordon.

(4)

d) Förlängt hämtningsintervall

Förutsättningar och hämtningsintervall framgår av renhållningsordningen. Fastighetsinnehavaren skall härför betala avgift enligt avgiftsbilagan.

e) Befrielse från hämtning av köksavfall

Förutsättningar och hämtningsintervall framgår av renhållningsordningen. Fastighetsinnehavaren skall härför betala avgift enligt avgiftsbilagan.

ÖVRIGA FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR MED HUSHÅLLSAVFALL JÄMFÖR- LIGT AVFALL

För regelbunden hämtning av i kärl förvarat avfall tillämpas taxan för hushållsavfall från hyres- hus.

LATRIN

Latrinhämtning utförs varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden, v. 18-39. Därutöver kan hämtning beställas genom budning.

I avgifterna ingår kostnad för kärl, och slutligt omhändertagande.

Fastighetsinnehavaren skall härför betala avgift enligt avgiftsbilagan, lika för permanentbostäder och fritidsbostäder.

SLAM

Tömning av enskilda avloppsanläggningar sker minst en gång per år.

För de fastigheter som har både slamavskiljare och sluten tank utgår avgift för en anläggning.

Avgifterna är uppdelade på tankstorlekarna 0 - 3 m³, 3 - 6 m³ och större än 6 m³.

Avgifterna är baserade på att anläggningarna är lätt åtkomliga samt att tömning skett kontinuer- ligt med ett års intervall. Skulle så inte vara fallet och orsakas kommunen härigenom merkostna- der, skall fastighetsinnehavaren ersätta merkostnaderna.

Fastighetsinnehavaren skall betala avgift efter abonnemang enligt avgiftsbilagan, lika för perma- nentbostäder och fritidsbostäder.

(5)

Dnr: 2017/0896-VKF-043 5 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM AVGIFTER

För avfall som fastighetsinnehavare själv äger transportera och avlämnar vid Återbruket Svarvargatan skall särskilda avgifter erläggas enligt taxa antagen av Vafab Miljö AB.

Fastighetsinnehavare som delar på kärl (gemensam behållare) med en eller flera andra fastighets- innehavare skall erlägga avgift för sin del i ordinarie hämtning. Varje hushåll betalar en

grundavgift medan den rörliga avgiften delas.

Ändring av abonnemang är kostnadsfritt. Ändringar gäller i minst 6 månader.

DEBITERING AV AVGIFTER

För annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som lämnas vid Återbruket (Svarvargatan), betalas särskild avgift till VafabMiljö.

Om uppehåll i hämtning under en tid av minst 3 månader medges för permanentbostad, debiteras ej avgift för uppehåll. Medges uppehåll i hämtning för fritidsbostad under hela

hämtningsperioden debiteras ej avgift.

(6)

Avgift

inkl moms

B12 Brunt 120 l

Brunt kärl 120l 1ggr/14:e dag 423 kr

B12EX Brunt 120 l (extra tömning) 53 kr

B12FH Brunt 120 l(Frit hus)

Brunt kärl 120l 1 ggr/14:e dag 172 kr

B12HF Brunt 120 l (hyresf fast ab)

Brunt kärl 120l 1ggr/14:e dag 479 kr

B12HFV Brunt 120 l (HH veckotömn)

Brunt kärl 120 l 1 ggr/veckan 959 kr

B12HFV2 Brunt 120 l (HH 2 x veckan)

Brunt kärl 120 l 2 ggr/veckan 1 919 kr

B24 Brunt 240 l

Brunt kärl 240l 1ggr/14:e dag 606 kr

B24 EX Brunt 240 l (extra tömn) 105 kr

B24HF Brunt 240 l (hyresf)

Brunt kärl 240l 1ggr/14:e dag 606 kr

B24HFV Brunt 240 l (HH veckotömn)

Brunt kärl 240 l 1ggr/veckan 1 213 kr

B24HFV2 Brunt 240 l (HH 2 x veckan)

Brunt kärl 240 l 2ggr/veckan 2 426 kr

G14 Grönt 140 l

Grönt kärl 140l 1ggr/14:e dag 933 kr

G14EX Grönt 140 l (extra tömn) 79 kr

G14FH Grönt 140 l (Frit hus)

Grönt kärl 140l 1ggr/14:e dag 369 kr

G14HF Grönt 140 l (hyresf fast ab)

Grönt kärl 140 l 1ggr/14:e dag 1 000 kr

G14HFV Grönt 140 l (HH veckotömn)

Grönt kärl 140 l 1ggr/vecka 2 001 kr

G14HFV2 Grönt 140 l (HH 2 x veckan)

Grönt kärl 140 l 2ggr/vecka 4 003 kr

G14KV Grönt 140 l Kv-hämtn. B-omr 153 kr

G14M Grönt 140 l (månads) A-omr

Grönt kärl 140l 1ggr/4:e vecka 500 kr

(7)

Dnr: 2017/0896-VKF-043 7

G24 Grönt 240 l

Grönt kärl 240l 1ggr/14:e dag 1 498 kr

G24EX Grönt 240 l (extra tömn) 105 kr

G24HF Grönt 240 l (hyresf fast ab)

Grönt kärl 240 l 1ggr/14:e dag 1 498 kr

G24HFV Grönt kärl 240 l (hyresf veckotömn) 3 003 kr

Grönt kärl 240 l 1ggr/vecka

G24HFV2 Grönt kärl 240 l (HH 2 x veckan)

Grönt kärl 240 l 2 ggr/vecka 6 006 kr

G24VS Grönt kärl 240 l (vintersäs) 1 497 kr

G37 Grönt kärl 370 l 1ggr/14:e dag 2 129 kr

G37EX Grönt 370 l (extra tömn) 131 kr

G37HFV Grönt 370 l (HH veckotömn) 4 259 kr

Grönt kärl 370 l 1 ggr/vecka

G37HFV2 Grönt 370 l (HH 2 x veckan)

Grönt kärl 370 l 2 ggr/vecka 8 518 kr

G66 Grönt 660 l

Grönt kärl 660l 1ggr/14:e dag 3 583 kr

G66EX Grönt 660 l (extra tömn) 289 kr

G66HF Grönt 660 l (hyresf fast ab)

Grönt kärl 660l 1ggr/14:e dag 3 583 kr

G66HFV Grönt 660 l (HH veckotömn)

Grönt kärl 660 l 1ggr/vecka 7 165 kr

G66HFV2 Grönt 660 l (HH 2 x veckan)

Grönt kärl 660 l 2 ggr/vecka 14 330 kr

LSO125 LÖSA SOPOR 125 L

Lösa sopor 125 l/st 47 kr

LSO160 LÖSA SOPOR 160 L

Lösa sopor 160 l/st 70 kr

LSO130 LÖSA SOPOR 130 L

LÖSA SOPOR 130l/st 57 kr

GEMP Gemensam hämtningsplats perm.boende

grönt och brunt kärl 814 kr

GEMK Gemensam hämtningsplats perm.boende

grönt kärl (hemkomp.) 560 kr

GEMF Gemensam hämtningsplats fritidshus

grönt och brunt kärl 324 kr

GEMFK Gemensam hämtningsplats fritidshus

grönt kärl (hemkomp.) 221 kr

(8)

Grönt kärl 140 l 1ggr/14:e dag 1 866 kr

OS140V Osorterat köksavfall (Grönt 140 l )

Grönt kärl 140 l 1ggr/Vecka 3 732 kr

OS140V2 Osorterat köksavfall (Grönt 140 l ) 7 464 kr

Grönt kärl 140 l 2ggr/Vecka

OS240 Osorterat köksavfall (Grönt 240 l HH)

Grönt kärl 240 l 1ggr/14:e dag 2 995 kr

OS240V Osorterat köksavfall (Grönt 240 l HH )

Grönt kärl 240 l 1ggr/vecka 5 991 kr

OS240V2 Osorterat köksavfall (Grönt 240 l HH )

Grönt kärl 240 l 2ggr/vecka 11 983 kr

OS370 Osorterat köksavfall (Grönt 370 l HH)

Grönt kärl 370 l 1ggr/14:e dag 4 228 kr

OS370V Osorterat köksavfall (Grönt 370 l HH)

Grönt kärl 370 l 1ggr/vecka 8 455 kr

OS370V2 Osorterat köksavfall (Grönt 370 l HH)

Grönt kärl 370 l 2ggr/vecka 16 909 kr

OS660 Osorterat köksavfall (Grönt 660 l HH)

Grönt kärl 660 l 1ggr/14:e dag 7 165 kr

OS660V Osorterat köksavfall (Grönt 660 l HH)

Grönt kärl 660 l 1ggr/vecka 14 330 kr

OS660V2 Osorterat köksavfall (Grönt 660 l HH)

Grönt kärl 660 l 2ggr/vecka 28 661 kr

OMKL Omklassning komp.avfall 210 kr

OS140FH

Osorterat köksavfall (grönt 140 l Frit hus) 737 kr

GRUNDF

Grundavgift FRITIDS HUS

Grundavgift renhållning 656 kr

GRUNDL

Grundavgift LÄGENH

Grundavgift per lägenh 383 kr

GRUNDS

Grundavgift för FH med 26 tömn

Grundavgift renhållning 656 kr

GRUNDV

Grundavgift VILLOR

Grundavgift renhållning 1 207 kr

GRUNDA

Grundavgift ANNAN 656 kr

RENGÖR. AV KÄRL 192 kr

(9)

Dnr: 2017/0896-VKF-043 9

AVGIFTER FÖR SLAM OCH

FETT

SLA3 RE/SL

Slamtömning < 3 m³/st 869 kr

Deponeringsavg/st 113 kr

Slamtömn köksavl/st 210 kr

Slamtömn endast köksavl/st 869 kr

Framkörn avg (brunn EJ hittad) 869 kr

SLA3-6 RE/SL

Slamtömning 3-6 m³ /st 1 243 kr

Deponeringsavg/st 113 kr

Slamtömn köksavl/st 210 kr

Slamtömn endast köksavl/st 869 kr

Saneringsvätska 0

Framkörn avg (brunn EJ hittad) 1 243 kr

SLA6 RE/SL

Slamtömning > 6m³/st 1 243 kr

Deponeringsavg/st 113 kr

Slamtömn köksavl/st 210 kr

Slamtömn endast köksavl/st 869 kr

> 6m³/kbm 146 kr

Framkörn avg (brunn EJ hittad) 1 243 kr

SLA6/2 RE/SL

Slamtömn 3-6 m³ delat på 2 st 622 kr

Dep avg/st delat på 2 st 57 kr

Framkörn avg (brunn EJ hittad) 622 kr

SLAM/2 RE/SL

Slamtömn 3 m³ delat på 2 st 435 kr

Dep avg/st delat på 2 st 57 kr

Framkörn avg (brunn EJ hittad) 435 kr

SLAM/3 RE/SL

Slamtömn 3 m³ delat på 3 st 290 kr

Dep avg/st delat på 3 st 39 kr

Framkörn avg (brunn EJ hittad) 290 kr

SLAM/4 RE/SL

Slamtöm 3-6 m³ delat på 4 st 344 kr

Dep avg/st delat på 4 st 28 kr

Framkörn avg (brunn EJ hittad) 344 kr

SLFETT RE/SL

Slamtömn fettavskiljare/tim 1 260 kr

Behandl avg rötning 840 kr/m3

Behandl avg avvattning 1 785 kr

SLSPOL RE/SL

Slamtömn och spoln /timpris 1 141 kr

Deponeringsavgift/st 105 kr

Spolning/timpris 1 141 kr

SLTIM RE/SL

Slamtömning/tim 1 223 kr

Saneringsvätska/liter 119 kr

Deponeringsavgift/st 105 kr

(10)

0

Akut tömning (inom 24 tim) 945 kr

Extra tömn (utförs inom 5 arbetsdagar) 630 kr

Slamtömning 0-3 m3 exkl destr 865 kr

Slamtömning 3-6 m3 1 158 kr

Slamtömning >6 m3 jämte 1 158 kr

tillägg per m3 > 6m3 128 kr

1158 kr/tömn + 128 kr/kbm (över 6 kbm3)

Destruktion slam kr per m3 85 kr

LATRINHÄMTNING

Latrinhämtning utförs varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden, v. 18-39. Därutöver kan hämtning beställas genom budning. I avgiften ingår ett kärl per hämtning.

Budning, per kärl 619 kr

Abonnemang sommar 6 ggr/år 3 716 kr

Abonnemang sommar 11 ggr/år 6 813 kr

Akuttillägg 1 243 kr

Leverans av extra kärl 393 kr

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :